Розподіл динамічного навантаження є складнішим і потребує більшої кількості обладнання та устатковання. Проте такий метод має переваги в тому, що він дає змогу вести прокладання кабе­лю в одному напрямку, прямо з барабана. У разі такого прокладання кабелю у проміжних пунктах використовують спеціальні кабельні лебідки чи пристрої підтягування й гранично припустиме на­вантаження на кабелі визначають, залежно від відстані між цими проміжними пунктами. Необхід­но пам’ятати, що в разі застосування проміжних лебідок усі зусилля навантаження передаються на оболонку кабелю і, отже, використовуючи такий метод прокладання, необхідно брати до уваги особливості конструкції кабелю. Проміжні чи розподілені протягувальні системи лебідок потребують точної координації, синхронізації та зв’язку між проміжними пунктами. Лебідки проміжної ланки стаціонарного типу можуть вводити додаткове осьове закручування кабелю.

Ручний метод прокладання кабелю також можна використовувати під час протягування ОК великих довжин, але необхідно дотримуватися достатніх заходів безпеки для того, щоб забезпе­чити критерії згинання кабелю та інших механічних характеристик у проміжних пунктах ділянки про­кладання.

С.3.4.7 Запас довжини кабелю на зрощування

Під час прокладання та монтування довжин ОК у каналах кабельної каналізації важливо роз­містити достатній запас довжини кабелю в місцях доступу для перевірки та монтування кабелю. Цей запас на кожному кінці кабелю звичайно більший, ніж дозволено для металевих кабелів, і він не повинен включати ту частину кабелю, яку використовують для прикріплення троса та непридатну для монтування. Запас кабелю може бути сформовано зварюванням оптичних волокон кабелю під час монтування муфт, або його формують під час зрощування довжин кабелю, особливо, якщо таке зрощування кабелів провадять у прилеглому транспортному засобі.

Барабан


Система контролю


Кабель


Трос


Обертальний ролик


Рисунок С.2 — Прокладання ОК у каналі кабельної каналізації
С.3.5 Підвішування ОК

С.3.5.1 Застосування

Грозозахисні троси, які містять усередині оптичні волокна (зазвичай відомі як OPGW) не роз­глянуто у цій настанові.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OPGW (optical power ground wire) — грозозахисний трос із вбудованими оптичними волокнами

Типовий приклад застосування підвісних ОК показано на рисунку С.З.Д

Кабель на кронштейнах

Підв’язаний кабель

ріт для підвішування

Підтримувальна
опора

Рисунок С.З — Підвішування кабелю

С.3.5.2 Методи прокладання

Зазвичай для підвішування ОК використовують ті самі методи та засоби, які використовують у разі прокладання металевих підвісних кабелів. Вони містять звичайні засоби кріплення кабелю до несного троса та кріплення підвісних кілець чи заздалегідь установлених натяжних тросів, само- несні системи, кріплення до наявного підвісного кабелю, використання самого ОК як засобу для кріплення деяких конструкцій кабелів та устатковання. Механічні напруження, а отже й зусилля, що виникають під час розташування підвісного ОК, виявляються зазвичай меншими, ніж у разі прокладання кабелю в ґрунті. У випадку змішаної підземної/повітряної траси прокладання кабель, який прокладають у землю, можна застосовувати для підвішування на повітряних ділянках про­кладання кабелю.

У разі застосування пристроїв витягування кінця кабелю чи проміжних пристроїв змотування кабелю, слід вжити заходів щодо використання обладнання з достатньою адекватною потужністю для натягування найдовших прольотів підвісного кабелю.

С.З.5.3 Методи захисту кабелю

Зазвичай у випадках, коли в разі підвішування кабелю застосовують методи протягування одного кінця кабелю чи розподіленого протягування, для захисту кабелю від надмірного наванта­ження можна використовувати різні методи, аналогічні тим, які застосовують під час протягування кабелів у каналах кабельної каналізації (див. С.З.4). Крім того під час підвішування ОК, і це добре підтвердилося практикою, забезпечують контроль сили натягування кабелю.

У разі застосування методу прикріплення кабелю до підвісного дроту чи наявного металевого кабелю, підвісний ОК має бути сконструйовано таким чином, щоб витримувати таке прикріплення. Натяг дроту, який використовують для підвішування кабелю, також слід старанно контролювати. У процесі розмотування кабелю під час його підвішування необхідно дотримуватися запобіжних заходів.

С.З.5.4 Підіймальні та спрямувальні системи

Для прокладання підвісних кабелів, з огляду на необхідність захисту кабелю від переванта­жень і надмірних згинань, може бути використано різноманітні підіймальні пристрої, зокрема, ле­бідки для протягування кінця кабелю, проміжні лебідки, пристрої регулювання подавання кабелю і т.ін. У разі прокладання значних довжин кабелю, коли використовують системи протягування кінця кабелю чи розподіленого протягування вкрай важливо, щоб утих місцях, де відбуваються різкі зміни напрямку, було встановлено відповідний спрямувальний пристрій. Крім цього необхідно, щоб про­тягування кабелю виконували з рівномірною швидкістю.

С.З.5.5 Методи збільшення довжин прокладання

Здебільшого, коли є порівняно вільний доступ до траси прокладання кабелю, використовують різні загальні методи підвішування ОК. У таких випадках основним обмеженням для прокладання великих довжин підвісного ОК є тільки довжина кабелю, намотаного на барабан. Проте в разі перетину траси з дорогами чи іншими об’єктами і за неможливості використовувати додаткові зростки кабелю, для таких ділянок варто розробити власну схему протягування кабелю. Крім того у разі застосування методів із використанням лебідок сумарні впливи тертя обмежують довжину прокладання кабелю і тому, як і в разі протягування кабелю в каналах кабельної каналізації, може бути використано проміжні лебідки.

С.3.5.6 Запас довжини кабелю на зрощування

Дуже важливо, щоб під час прокладання підвісних довжин ОК було передбачено запас кабелю на стовпах для проведення вимірювання і зрощування довжин кабелів. Такий запас на кожному кінці кабелю має бути достатнім, щоб можна було неодноразово з’єднувати волокна та використо­вувати з’єднувальні муфти в тих місцях, де це передбачено технологічним процесом і, крім цього, може бути потрібен запас кабелю для проведення необхідних робіт на землі.

С.3.5.7 Зауваження щодо виробничого процесу

Прокладати кабель слід, вживаючи деяких заходів безпеки, щоб мінімізувати деформацію волокна і, зокрема, у разі прокладання підвісних кабелів необхідно вживати заходів, які гарантують, що за період експлуатації кабелю рівні деформацій залишаться в межах, рекомендованих вироб­ником кабелю. Усі види переміщень, спричинені як вагою кабелю, так і температурними змінами, навантаженням льоду через налипання чи вітром, призводять до деформації волокон. Усі ці чин­ники потрібно взяти до уваги та мінімізувати, де це можливо. Зокрема під час підвішування ОК на стовпах для компенсації переміщень значних довжин кабелю необхідно застосовувати відповідну арматуру кріплення, що відрізняється від тієї, яку застосовують для підвішування металевих ка­белів.

С.3.6 Прокладання кабелів безпосередньо в ґрунт

С.3.6.1 Методи прокладання

Взагалі для прокладання ОК безпосередньо в ґрунт, застосовуючи в цьому разі спеціально розроблену конструкцію кабелю, можна використовувати звичайні методи прокладання кабелю в землю, включаючи безтраншейний метод (за допомогою кабелепрокладача, вібратора чи лебід­ки), траншейне прокладання та протягування кабелю за допомогою пристрою типу «кріт». Глибина прокладання такого кабелю така сама, як і для металевих кабелів, але, враховуючи пропускну ємність кабелю та необхідність його збереження та захисту, може з’явитися потреба застосувати більшу глибину прокладання. У разі використання траншейного методу прокладання кабелю не­обхідно брати до уваги як матеріали-наповнювачі траншеї, так і практичний досвід прокладання кабелю, щоб не перевищити межі сили натягування волокон.

С.3.6.2 Траншейний метод прокладання

У разі траншейного методу прокладання кабелів необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів:

  • дно траншеї повинно мати тверду основу у вигляді ущільненого ґрунту та бути вільним від каменів. За наявності каменів поверх них слід насипати прошарок піску чи старанно просіяний гранульований ґрунт завтовшки приблизно в 15 см;

  • глибини прокладання кабелю (до дна траншеї) наведено в таблиці С.2 і в них враховано ризик, пов’язаний з експлуатацією та вартістю заміни кабелю;

  • безпосереднє прокладання кабелів під шосе у повздовжньому напрямку дозволено тільки як виняток. У разі перетинання шосе чи повздовжнього прокладання під шосе кабелі має бути захищено кабелепроводом. Якщо прокладання кабелів виконують майже паралельно до шосе, то кабелепровід між траншеями має перетинати шосе під кутом приблизно в 45°, щоб зменшити сили розриву, які діють на кабель;

  • коли кабельна траншея вільна від перешкод, то там, де це можливо в місцевих умовах, кабелі можна змотувати з кабельного транспортера, що рухається вздовж траншеї й прокладати прямо в траншею. Швидкість змотування кабелю з барабана має відповідати швидкості переміщен­ня транспортного засобу, а запобігання змотуванню занадто великої кількості кабелю може гаран­тувати відповідний пристрій гальмування. Під час змотування кабель має бути натягнуто таким чином, щоб він укладався на дно траншеї прямолінійно;

  • якщо через місцеві умови кабель покладено на землю до риття траншеї, його слід розмі­щувати в бухтах із досить великими діаметрами укладання, щоб гарантувати, що не виникнуть ніякі надмірні згинання, крутіння, різкі перегини, стискання кабелю або стирання його оболонки;

  • якщо кабель укладають у кабельну траншею, використовуючи кабельну лебідку, то для кабелю необхідно мати в достатній кількості обертові ролики й обертові кутові ролики, щоб гаран­тувати, що кабель не зачіпає дно або стін траншеї та не буде піддаватися неприпустимому зусиллю згинання в процесі прокладання. Розтягувальне зусилля потрібно обмежити безпечним робочим навантаженням на кабель;

  • у місцях, де може відбуватися осідання ґрунту, необхідно вжити спеціальних заходів. У місцях введення кабелів у будівлі чи кабелепроводи є небезпека, що кабелі може бути сильно вигнуто або пошкоджено їхні оболонки внаслідок осідання навколишнього ґрунту. Таким пошкод­женням можна запобігти відповідними заходами, а саме: створенням кабельних петель, м’яких прокладок, з’єднувальних боксів чи ущільненого закладання;

  • наповнювач, вільний від каменів чи шлаків (земля або пісок), можна насипати на кабель, що лежить на дні траншеї до висоти, принаймні, на 15 см вище рівня лежачого кабелю і трохи утрамбувати та вирівняти;

  • у місцях складного прокладання або в місцях із підвищенною небезпекою, покриті піском кабелі може бути захищено від пошкодження захисними кабельними покриттями чи захисними панелями;

  • для ущільнення ґрунту в разі засипання траншеї з кабелем, може бути використано ущіль­нювальні машини, але тільки тоді, коли товщина прошарку, що покриває кабель, досягає, принаймні, ЗО см. Засипання траншей у межах шосейних зон слід узгоджувати з вимогами місцевих правил;

— маркувальну стрічку з корозієстійкого матеріалу, наприклад, у м’якій ПВХ оболонці, має бути розміщено вище кабелю на відстані від ЗО до 40 см.

Таблиця С.2 — Мінімальні глибини прокладання кабелю

Застосування

Глибина прокладання, м

Велика швидкість передавання даних 1 велика концентрація (міжміська лінія зв'язку)

0,8

Середня швидкість передавання даних / середня концентрація (розподілення)

0,6

Мала швидкість передавання даних 1 мала концентрація (обслуговування 1 зменшується)

0,5

Примітка У деяких випадках глибина прокладання кабелю може бути меншою, якщо особливі перешкоди чи ґрунт спри­чинюють значні труднощі під час прокладання, чи там, де є виправдані заперечення такому прокладанню. У місцях, де глибини прокладання кабелю менші, ніж зазначені вище, кабелі потрібно забезпечити спеціальними захисними засобами (наприклад, захистити кабелепроводом).С.3.6.3 Безтраншейний метод прокладання кабелів

У разі використання безтраншейного методу прокладання кабелю, щоб запобігти надмірній деформації волокна, необхідно враховувати певні критерії згинання кабелю та забезпечити малий коефіцієнт тертя в конструкції спрямувального механізму між кабельним барабаном і механізмом укладання кабелю. Звичайно системи захисту кабелю від перевантажень не завжди потрібні, але там, де використовують великі кабелепрокладачі і механізми регулювання швидкості обертання барабана кабелю та спрямувальні ролики, може бути вмонтовано пристрій контролю сили натягу­вання кабелю. Механічний захист кабелю може бути необхідним у разі перетину доріг, ліній зв’яз­ку, які вже експлуатують чи в ситуаціях високої вразливості кабелю.

Взагалі трасу чи траси прокладання кабелю потрібно вибирати таким чином, щоб гарантувати, що траса вільна від перешкод, і може бути досягнуто заданої глибини прокладання кабелю. Мінімальні глибини прокладання кабелю за такого методу прокладання зазначено в таблиці С.2.

Маркувальну стрічку з корозієстійкого матеріалу, наприклад, у м’якій ПВХ оболонці, має бути розміщено одночасно з прокладанням кабелю, вище нього, на відстані від ЗО до 40 см.