1. Огляд випробного зразка

Огляд покриву випробного зразка необхідно провести відразу ж після згинання, а у разі за­стосування пристрою типу 1 — не виймаючи зразок. За допомогою нормального скоригованого зору або, за домовленістю, лінзи з 10-кратним збільшенням, покриття оглядають на наявність тріщин і/або відшаровування від основи. Покриття біля країв зразка (менше ніж 10 мм) розгляду не підлягає.

Якщо використовувати лінзу з 10-кратним збільшенням, це необхідно зазначити в протоколі випробовування, щоб уникнути введення в оману під час порівняння з результатами, отриманими за допомогою нормального зору.

  1. Визначання діаметра першого стрижня, на якому є пошкодження

Випробовування, описане в 6.2.1, 6.2.2 або 6.2.3, виконують на послідовному рядові випробних зразків, і їх огляд проводять відповідно до 6.2.4 з використанням стрижнів із діаметрами, що послі­довно зменшуються доти, доки на покритті не з'являться тріщини і/або воно не почне відшаровува­тися від основи. Реєструють діаметр першого стрижня, на якому покриття починає тріскатися І/або відставати від основи, підтвердивши результат проведенням повторного випробовування нового зразка на стрижні такого самого діаметра. Якщо на стрижнях менших діаметрів ознак порушення не було, це також реєструють.

  1. ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ

Протокол випробовування повинен містити таку інформацію:

  1. посилання на цей національний стандарт;

  2. тип і марковання випробного зразка;

  3. додаткову інформацію за пунктами, наведеними у вступі до цього стандарту;

  4. національний стандарт чи інший документ, в якому наведена інформація, зазначена в під­пункті с) вище;

  5. будь-які виявлені відхили від способу проведення випробовування;

  6. результати випробовування, звіт відповідно до вимог (вказати, чи зразки оглядали за допо­могою нормального зору, чи використовували лінзи):

  • або для кожного зразка розмір тріщин і/або відшаровування покриття від основи зі вказів­кою на розмір стрижня;

  • або діаметр першого стрижня, на якому почалося розтріскування покриття і/або його відша­ровування від основи; або ж вказати той факт, що ознак пошкодження не було на стрижнях мен­ших діаметрів (у такому випадку потрібно також вказати діаметр такого стрижня);

д) дату проведення випробовування.

1 — стрижень; 2 — стопор, рівний за висотою зі стрижнем


Рисунок 1 — Пристрій типу 1 для випробовування на згин


Рисунок 2 — Пристрій типу 1 для випробовування на згин у вжитку


ї — тримач; 2 — деталь, що згинається; 3 — рукоятка; 4 — стрижень;

5 — затискна пластина; 6 — клин; 7 — підкладка

Рисунок 3 — Пристрій типу 2 для випробовування на згин


1 — тримач; 2 — підкладка; 3 — клин; 4 — стрижень; 5 — деталь, що згинається; 6 — рукоятка
Рисунок 4 — Деталі пристрою типу 2 для випробовування на згин

87.040

Ключові слова: фарби, лаки, випробовування, випробовування на згин.

Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О. Касіч
Коректор Т. Нагорна
Комп’ютерна верстка І. Сохач

Підписано до друку 04.04.2003. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 0,93. Зам. ££83 Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ УкрНДІССІ
03150, Київ-150, вул. Горького, 174