Номер елемента

Інформаційний елемент

Вміст інформаційного елемента

рівень 1 1

рівень 2

рівень 3

2333

Технологічна периферія

2333.1

Назва

Назва

Назва

Вказати тип (аналоговий ввід/вивід, цифровий ввід/вивід, мережа), та торговельну назву (виробник/тип)

2333.2


Робочі

характеристики

Робочі

характеристики

Вказати типові технічні характеристики та кількість оди­ниць устатковання

2333.3Опис

Детальний опис устатковання, зокрема таке:

 • тривалість циклу;

 • точність;

 • тривалість перетворення;

 • з’єднання декількох функційних пристроїв;

 • залежність від передавання;

 • характеристики, обумовлені типом з’єднання; відстань

2333.4З’єднання процесорів

З’єднання процесорів або пристроїв обробляння, їх зв’яз­ки (наприклад, головний або допоміжний, зірка, ланцюг, мережеве з’єднання) та технічні деталі взаємодії, на­приклад, через передавання даних або загальну пам’ять

2333.5

Витрати

Витрати

Витрати

Вказати витрати для одержання та експлуатування про­цесора. За необхідності, треба оцінити витрати

2334

Інше устатковання

Інше необхідне устатковання, зокрема:

 • копіювальні пристрої;

 • устатковання для машинного мікрофільмування;

 • бухгалтерські машини, калькулятори, текстові процесори;

 • пристрої введення даних, наприклад, автономні;

 • сепаратори, пакувальні машини;

 • повітряні кондиціонери, аварійні потужності, аварійні системи.

2334.1

Назва

Назва

Назва

Вказати тип та торговельну назву (виробник/тип)

2334.2


Характеристики

Характеристики

Вказати типові технічні характеристики та кількість ком­понентів устатковання

2334.3Опис

Деталізований опис устатковання, за можливості — посилання на документи виробників

2334.4


Застосування

Застосування

Пояснення, яким чином устатковання використовують в обчислювальному процесі, за можливості — у графіч­ному вигляді

2334.5

Витрати

Витрати

Витрати

Вказати витрати для одержання та експлуатування про­цесора. За необхідності, треба оцінити витратиНомер елемента

Інформаційний елемент

Вміст інформаційного елемента

рівень 1 1

рівень 2 1

рівень 3

2335

Матеріально-технічне забезпечення

Сюди входить таке:

— папір, форми, офісні розхідні матеріали;

— розхідні матеріали для мікрофільмування;

— магнітні носії, немагнітні носії;

— електроенергія, вода.

2335.1

Назва

Назва


Зазначити види та назву матеріалів, наприклад, торго­вельну назву, шифр компонента, номер форми

2335.2


Характеристики

Технічні властивості, притаманні окремим матеріалам

2335.3

Використання

Зазначити, яким чином і де потрібно використовувати матеріал

2335.4

Кількість

Кількість

Необхідний обсяг матеріалу

2335.5

Витрати

Витрати

Вказати витрати на матеріли. За необхідності, треба оцінити витрати

2336

Приміщення/запаси

Опис фізичного середовища

2336.1

Назва

Назва


Назва, розташовання або опис капітального устатковання

2336.2


Характеристики

Вказати технічні характеристики, такі як тимчасову на- вантагу на перекриття

2336.3


Використання

Призначеність капітального устатковання

2336.4

Розмір, номер

Розмір, номер

Вказати розмір та номер капітального устатковання або запасу

2336.5

Витрати

Витрати

Вказати витрати на одержання та супровід. За необхід­ності, треба оцінити витрати


24 Тестування

241

Опис вимог, процедур та результатів тестів, заснованих на цілях та планах відносно системи

241.1

Назва цілі

Назва цілі


Назва цілі, наприклад, контроль помилок, приймальні випробовування, системні випробовування

241.2


Вміст цілі

Опис визначання конкретної цілі тестування для одно­значної ідентифікації об’єктів тестування (наприклад, специфікація вимог, програмний модуль, система в цілому) та рамок тестування, наприклад, відсутність від поми­лок, завершеність, інтервал відгуку, узгодженість із стан­дартами

241.3


Границі тесту

Вказати границі тестування, зокрема обмеження, при­пущення та послідовність виконання. Опис границь тестів для кожного програмного процесу, який потрібно виконати

242

Методи та засоби тестування

242.1

Назва методу

Назва методу

Назва методу

Вказати назву методу тестування (метод або програмний засіб) або вказати суттєві кроки методу, який застосо­вують

242.2


Опис методу

Опис методу

Деталізований опис методу тестування, який застосо­вують, або посилання на зовнішній опис методу

242.3


Тестове середовище

Тестове середовище

Деталізований опис тестового фундаменту або середо­вища моделювання

242.4

Назва засобу

Назва засобу

Назва засобу

Вказати назву використовуваних засобів тестування або моделювання

242.5


Опис засобу

Опис засобу

Опис використовуваних засобів тестування, тестових структур, тестових структур даних та тестових резуль­татів або засобів моделювання, або посилання на зов­нішній опис

242.6Середовище засобу

Опис середовища тестових засобівНомер елемента

Інформаційний елемент

Вміст інформаційного елемента

рівень 1 1

рівень 2

рівень 3

243 Тестові прецеденти/еталони

243.1

Назва

Назва

Назва

Назва або опис тестових прецедентів стосовно цілей тестування, відповідність прийнятих рішень цілям та вимогам до системи з точки зору тестування

243.2


Опис вхідних тестових даних

Опис вхідних тестових даних

Зазначання вхідних даних у формі, що дає змогу тес­тувати результати, разом із цільовими значеннями. Опис вхідних тестових даних, їх призначення, тестових про­цедур, що використовують вхідні дані, очікуваних ре­зультатів та повідомлень про помилки

243.3


Формат вхідних тестових даних

Опис формату вхідних тестових даних, діапазону зна­чень та чинників перетворювання даних. Див. № 222 «Дані» та № 2322 «Організація даних»

243.4

Опис вихідних тестових даних

Опис вихідних тестових даних

Зазначання вихідних даних у формі, що дає змогу під­твердити результати, разом із цільовими значеннями. Опис вихідних тестових даних, їх призначення, тесто­вих процедур, що виробляють вихідні дані, очікуваних результатів та повідомлень про помилки

243.5


Формат вихідних тестових даних

Опис формату вихідних тестових даних, діапазону зна­чень та чинників перетворення даних. Див. № 222 «Дані» та № 2322 «Організація даних»

243.6

Результати

Результати тестування у формі, яку піддають верифі­кації


25 Інсталяція

Опис кроків, необхідних для встановлювання нової системи

251

Інсталяція/використання

251.1

Метод інсталяції

Метод інсталяції

Метод інсталяції

Пояснення методу, за допомогою якого буде інстальо­вано нову систему, наприклад, паралельна робота, по- крокова інсталяція

251.2


Інсталяція

Інсталяція

Кроки, потрібні для установлення системи, зокрема такі: — запуск компіляції, асемблювання, компонування;

 • первинне завантаження;

 • встановлення файлів;

 • підготовка апаратних засобів;

 • одержання додаткових матеріалів

251.3


Контролювання інсталяції

Документальне свідчення, яке показує факт завершення інсталяції, зокрема таке:

 • роздруки компілятора, асемблера, інтерпретатора;

 • роздрук редактора зв’язків;

 • документація про передавання даних;

 • документація про інсталяцію даних;

 • звіт про оперативну готовність додаткових матеріалів

251.4

Авторизація випуску

Документ, що сертифікує випуск системи для експлуа­тування

251.5

Експлуатування та супровід

Технічні інструкції для експлуатування та супроводу системи

251.6

Використання

Інструкції щодо використання системиНомер елемента

Інформаційний елемент

Вміст інформаційного елемента

рівень 1 1

рівень 2 1

рівень 3

252

Навчання
252.1

Плани навчання

Плани навчання


Інформація, що містить відомості, необхідні для інста­ляції, експлуатування та використання системи та заз­начання часової послідовності учбового процесу

252.2


Навчальні матеріали


Матеріали, необхідні для навчання, наприклад, нав­чальні настанови, навчальні посібники, відеоматеріали. Витяги з документації для системи, наприклад, наста­нови з експлуатування, настанови користувачів


26 Людські ресурси

261

Персонал

261.1

Група видів діяльності

Група видів діяльності

Група видів діяльності

Назва загальної концепції для виду діяльності або заз­начення класифікації професій необхідного персоналу, наприклад, технічний персонал, досвідчений користувач, фахівець з менеджменту

261.2


Назва виду діяльності

Назва виду діяльності

Назва необхідного виду діяльності персоналу або про­фесійної посади, наприклад, керівник проекту, інженер- програміст

261.3Вид діяльності

Опис виду діяльності, який здійснює персонал

261.4Кваліфікація

Зазначання знань та здібностей, які вимагаються від персоналу

261.5

Кількість

Кількість

Кількість

Необхідна кількість персоналу

261.6

Витрати

Витрати

Витрати

Навести витрати на персонал. За необхідності, треба оці­нити витрати

262

Установа

Підрозділи установи пов’язані з посадами (наприклад, користувачі, розробники, постачальники, супроводжу­вачі), відповідні визначеним завданням в рамках системи, а також посадам, що потрібні для постачання даних в систему або дають право одержувати результати із системи

262.1

Роль

Роль

Роль

Роль для ідентифікації посади через ім’я або адресу

262.2

Функційні рамки

Функційні рамки

Функційні рамки

Назва функцій, які потрібно виконувати згідно із поса­дою, зокрема обслуговування замовників

262.3Опис посади

Опис функцій, які потрібно виконувати згідно із посадою та пов’язані з нею обов’язками, представництвом та статусом, зокрема права авторизації

262.4


Структура

Структура

Зазначання місцеположення посади у загальній органі­заційній структурі, наприклад, штатному розкладі

262.5


Призначення групи видів діяльності

Призначення групи видів діяльності

Група видів діяльності приписана до посади (див. 261.1)

262.6Персональні призначення

Призначення особи на посаду, номер та назва виду діяльності

262.7


Призначення ресурсів

Призначення ресурсів

Фізичні та фінансові ресурси, приписані до посади, на­приклад, пункти обробляння даних (тип, номер), бюджет