Оцінювання параметрів, які відображають рівень і неоднорідність контрольованої характери­стики прокату в генеральній сукупності, проводять на підставі результатів первинних випробувань, що утворюють вибірку.

 1. Вибірка має бути показною й охоплювати всі результати первинних випробувань за досить тривалий проміжок часу (не менше ніж півроку), протягом якого технологічний процес не зазнавав направлених змін (зміна агрегатів, способів розливання, зміна сировини, розважування зливка, тем­пературного режиму прокатування тощо). Мінімальний обсяг вибірки (N) 250 партій-плавок. Для отри­мання показних вибірок можливе групування профілів різних розмірів у одну сукупність з перевіркою неоднорідності загальної вибірки з використанням критерію Стьюдента.

 2. Під час статистичного оброблення результатів випробувань утворюють вибірку, визначають вибіркове середнє (X) за формулою:

 1. — 1 N

X = NIX" (Б.1)

де X1, X2 ... XN — сукупність значень випадкової величини X, що утворюють вибірку, і незміщену оцінку середнього квадратичного відхилу (S) за формулою:

 1. 1 N ... — „

S = J2(X - X)2, (Б.2)

NN -1 і

а також різниця (h) між (X) і нормативним значенням (C), наведеним у таблицях 4 і 5.

Величина h для границі плинності й тимчасового опору повинна бути не менше ніж 1,645S. Якщо ця умова для яких-небудь вибірок не виконується, то виготовлення такого виду прокату за цим стандартом не допустимо.

 1. Розподіл характеристики у вибірці припускається відповідним нормальному закону. Переві­ряють гіпотезу про нормальний закон розподілу згідно з нормативно-технічною документацією. Рівень значущості узгодження емпіричного й нормального розподілів має бути не нижче ніж 0,01.

Оцінювання анормальності результатів випробувань, які увійшли до вибірки, проводять згідно з нормативно-технічною документацією за рівня значущості, який дорівнює 0,05.

 1. Після пуску нового прокатувального устатковання або після зміни технологічних процесів і відсутності у зв’язку з цим статистичних оцінок властивостей прокату для границі плинності й тим­часового опору дозволено прийняття значення S = 28 Н/мм2, а відносного видовження S = 3 %. При цьому для всіх трьох характеристик

X

(Б.3)

= С + 1,645 • S.

У разі накопичення результатів випробувань значення X і S коригують.

 1. За цим стандартом оцінку середнього квадратичного відхилу границі плинності, тимчасо­вого опору й відносного видовження в партії визначає підприємство-виробник експериментально. Ви­пробовують не менше ніж три випадкових партії прокату, які належать до даної генеральної сукупності. Від кожної партії випробовують не менше ніж 50 зразків, відібраних випадково. Випадковість забез­печується відповідними нормативними документами.

Для подальшого використання беруть величину S0, отриману як середнє арифметичне значення вибіркових середніх квадратичних відхилів у випробуваних партіях, обчислених за формулою (Б.2).

Якщо для границі плинності й тимчасового опору отримане значення S 0 менше ніж 10 H/мм2, беруть S 0= 10 H/мм2.

Значення S0 коригують не менше ніж один раз на рік з використанням методики, описаної вище, або методом розмахів за результатами випробувань прокату, що утворюють генеральну сукупність.

Накопичення даних проводять упродовж першого року постачання з корегуванням не рідше ніж однин раз на рік.

 1. Оцінювання відповідності механічних властивостей партій прокату і гнутих профілів вимогам цього стандарту

б.3.1 Механічні властивості партії прокату оцінюють за результатами випробування на розтяг двох зразків (n = 2). Середнє арифметичне значення (Xn) цих результатів для границі плинності, тим­часового опору й відносного видовження мають бути не меншими відповідних значень приймальних чисел (Cn), визначених за формулою:

Cn = 1[C(d + n) +1,645Soy/(d + n)(d + n +1) - dX], (Б.4)

s S 2

де d = .

дS2- S 2

 1. Якщо під час випробування на розтяг двох зразків вимога Б.3.1 не виконується хоча б для однієї з характеристик, то проводять випробування ще чотирьох зразків, відібраних від чотирьох різних листів або штанг. Результати випробувань вважають задовільними, якщо для границі плинності, тим­часового опору й відносного видовження Xn становить не менше ніж Cn за n = 6.

За необхідності формування вибірки використовують результати тільки перших двох випро­бувань.

 1. Під час статистичного оцінювання відповідності механічних властивостей партій прокату вимогам стандарту за допомогою рівнянь регресії мінімальну кількість партій, які піддають прямим ви­пробуванням на розтяг, встановлюють залежно від меншого зі значень параметра Z, обчислених для границі плинності, тимчасового опору й відносного видовження за формулою:

h

Z = JF-S? • (Б.5)

за Z > 2,0 — пипробовуютннеменшен іжоднуз дятятиптртій;

за 1,6 < Z < 2,0 — пппробовyютннеменшeн iжоднyзп’ятиптpтiй;

за Z < 1,6 — випробовують кожну партію.

 1. Оцінюють надійність прогнозування механічних властивостей за рівняннями регресії за до­помогою контрольних карт або інших методик.

б.4 Оцінювання відповідності механічних властивостей рулонного прокату вимогам цього стандарту

 1. Оцінювання відповідності рівня механічних властивостей партії прокату, що постачають у рулонах, вимогам стандарту здійснюють з використанням статистичних залежностей і врахуванням різниці в рівні міцнісних і пластичних характеристик зовнішніх витків і середньої частини рулону.

 2. Статистичні залежності може бути виражено рівняннями регресії, що відображають зв’язок границі плинності, тимчасового опору й відносного видовження в середній частині рулону з результа­тами випробувань зовнішніх витків, хімічним складом за ковшовою пробою, товщиною листа, темпе­ратурними режимами прокатування і змотування в рулон, а також з іншими реєстрованими параме­трами, що отримують в разі використання неруйнівних методів контролювання.

 3. Вибірку, яку використовують для оцінювання рівня і неоднорідності механічних властивос­тей прокату, що постачають у рулонах, складають за результатами випробувань зразків, випадково відібраних з середньої частини рулонів під час їх різання на листи. До вибірки долучають результати випробування зразків, відібраних не менше ніж від 50 партій-плавок. Від кожної партії зразки відбира­ють від рівної кількості рулонів (не менше ніж два), від кожного рулону відбирають однакову кількість зразків. Для вибірки визначають значення X, S і h.

Інші вимоги до вибірок, що характеризують механічні властивості прокату, який постачають у рулонах, мають відповідати Б.2.1—Б.2.5.

Вибірки для характеристик, які є аргументами в рівняннях регресії, складають у відповідних обсягах.

 1. Прогнозування й оцінювання відповідності властивостей партії прокату, який постачають у рулонах, вимогам стандарту за допомогою рівнянь парної і множинної регресії дозволено за величини коефіцієнта парної і, відповідно, множинної кореляції не нижче ніж 0,4 і проводять відповідно до Б.3.1, Б.3.2, Б.3.4.

 2. Якщо вимога Б.4.4 не виконується в частині величини коефіцієнта кореляції, то підприєм- ство-виробник проводить оцінювання відповідності властивостей прокату, який постачають у рулонах, відповідно до вимог, викладених у Б.4.5.1—Б.4.5.3.

  1. Для границі плинності, тимчасового опору й відносного видовження визначають експе­риментальну величину S0, для чого випробовують прокат не менше ніж трьох випадкових партій, які належать до цієї генеральної сукупності. Від кожної партії відбирають три рулони, від кожного руло­ну — не менше ніж 20 зразків рівномірно за довжини розкату.

Інші вимоги визначення величини S0 — відповідно до Б.2.6.

 1. Для границі плинності, тимчасового опору й відносного видовження, крім вибірок, які скла­дають відповідно до вимог 4.3, паралельно формують вибірку випадкової величини — D. Величина D — різниця середнього арифметичного значення результатів випробувань двох зразків, відібраних від зовнішніх витків двох рулонів партії, і середнього арифметичного значення результатів випробувань такої самої кількості зразків, відібраних від середньої частини цих самих рулонів.

Для величини D визначають вибіркову середню (д) і середній квадратичний відхил (S D).

 1. Для оцінювання відповідності партії прокату вимогам стандарту проводять випробування двох зразків, відібраних із зовнішніх витків двох випадкових рулонів партії, і визначають середнє ариф­метичне значення ( Xn ) результатів цих випробувань.

Розрахункові значення границі плинності, тимчасового опору й відносного видовження визна­чають за формулою:

X0 = Xn - д- Sд . (Б.6)

Розрахункові значення мають бути не менші приймального числа Cn, визначеного за форму­лою (Б.3.1) за n = 2.

ДОДАТОК В
(довідковий)
бІбЛІОГРАфІя

1 EN 10177:1989 Chemical analysis of ferrous materials — Determination of calcium in steels — Flame atomic absorption spectrometric method (хімічний аналіз чорних металів. Визначення вмісту кальцію в сталі. Метод полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії).

Код УКНД 77.140.50; 77.140.70

Ключові слова: прокат гарячекатаний листовий, широкоштабовий універсальний, фасонний прокат, гнуті профілі, будівельні сталеві конструкції, хімічний склад, марка сталі, термічне оброб­лення, механічні властивості, якість поверхні.Редактор Н. Кунцевська

Верстальник Г. Жирякова

Підписано до друку 18.07.2016. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647