Таблиця В.3 — Коефіцієнти підгруп

Середнє значення ахх

Стандартний відхил s хх

Г рупа за віком

1

2

3

Г рупа за віком

1

2

3

а жі для жінок

0,96

1,00

0,93

s жі для жінок

1,03

1,00

0,96

а чі для чоловіків

1,95

2,16

1,70

s чі для чоловіків

1,57

1,65

1,81 1. Логарифмічні розподіли _

За менших рівнях зусиль (наприклад F = 63,5 Н, с = 26,2 Н) вищенаведене приблизне об­числювання дає гірші результати для більш низьких перцентилів (1 %). У цьому випадку більш реальними є логарифмічні розподіли. Просте перетворення дає новий набір логарифмічних па­раметрів розподілу:

■ ^L _L ,„Fжі +сжі.

жінки: Fжі = In (Fжі І сжі - ln—= ;

' ’ F жі

—L /— L і F чі + Счі

чоловіки: Fчі - In (Fчі І счі = ln—= .

' ' F чі

Решту обчислювань цієї процедури застосовують до вищезазначених логарифмічних пара­метрів розподілу таким самим чином, як і до лінійного нормального розподілу.

У цьому випадку просто треба замінити:

Fжі - Fжі сЖі = сжі xL - x

F4 - Fчі сЧі = счі,

де х — перемінне зусилля в лінійному представленні;

xL — перемінне зусилля в логарифмічному представленні.

 1. Утворення нових функцій розподілу у чоловічих та жіночих підгрупах

D

— жінки:

бжі (x)- 1Т= Jx e'0,5<Жі dz

сжі72яJ '

D

де


z • -
жі


x F жі;
сжі


— чоловіки:

F4x)- —Jx eА5^ d2^,

v ’ счі V2^J'

x F чі де ^чі - ~—

счі

Якщо логарифмічні розподіли виконано, повернутись до x - e

x

Рисунок В.3 — Приклад функцій розподілу зусиль у чоловічих та жіночих підгрупах

 1. Зважування та підсумовування всіх розподілів у підгрупах

n жР ^жі( x ) +n 4iD M x )

100

де DF — функція розподілу;

nЖі> nчі — відсотки усіх підгруп.Рисунок В.4 — Приклад зважування та підсумовування всіх розподілів у підгрупах 1. Обчислювання перцентилів

DF(x) — це підсумована функція розподілу всіх підгруп, що залежать від зусилля х.

Отже, обмеження зусилля можна визначити обчислюванням 15-го або 1-го перцентиля DF(x):

<


0,15 для професійного користування

0,01 для побутового користування

- зусилля х

Рисунок В.5 — Приклад обчислювання перцентилів 1. Результат

Вищенаведена процедура дає потрібне обмеження основного зусилля:

F В = x H.

Ці обмеження дозволяють працювати до 85 % або 99 % користувачів, що визначені у вихід­ному розподілі, без перевищення їхніх фізичних можливостей.

Приклад:

F В = 200,2 H.

ДОДАТОКZA

(довідковий)

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЦЬОГО СТАНДАРТУ З ДИРЕКТИВАМИ ЄС

Цей стандарт був розроблений за дорученням, наданим CEN Європейською комісією і Євро­пейською асоціацією вільної торгівлі, і відповідає основним вимогам Директив(и) ЄС:

Директива 98/37/EC щодо машин змінена відповідно до Директиви 98/79/EC.

Відповідність цьому стандарту — єдиний засіб забезпечення відповідності основним вимо­гам Директиви, що стосуються інструкцій EFTA.

ЗАСТОРОГА! До виробів, на які поширюється цей стандарт, можуть бути застосовані інші вимоги та інші Директиви ЄС.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology.

 2. EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications.

 3. EN 614-2 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks.

 4. EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators.

 5. EN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery.

 6. prEN 1005-41) Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery.

 7. prEN 1005-51) Safety of machinery — Human physical performance — Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency.

 8. EN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment.

 9. Bjorksten M., Jonsson B., Endurance limit of force in long-term intermittent static contractions, Scand J Work, Environm & Health 3: 23—27, 1977.

 10. Bystrom S.: Physiological response and acceptability of isometric intermittent handgrip contractions, Doctoral thesis, National Institute of Occupational Health, Stockholm, 1991.

 11. Caldwell L,S,, Chaffin D,B,, Dukes-Dobos F,N,, Kroemer K,H,E,, Laubach L,L, A proposed standard procedure for static muscle strength testing, Am Ind Hyg Ass J, April, 201—206, 1974.

 12. Dul J., Douwes M., Smitt P.: Ergonomic guidelines for the prevention of discomfort of static postures based on endurance data, Ergonomics 37, 807—815, 1994.

 13. Hagberg M.: Muscular endurance and surface electromyogram in isometric and dynamic exercise, J Appl PhysiolSI, 1—7, 1981.

 14. Jonsson B.: Muscular fatigue and endurance; basic research and ergonomic applications, In: Neural and mechanical control of movement, M, Kumamoto (Ed,), Yamaguchi Shoten, 64—76, Kyoto, 1984.

 15. Jorgensen K., Fallentin N., Kroch-lund C., Jensen B.: Electromyography and fatigue during prolonged, low-level static contractions, Eur J Appl Physiol 57, 316—321, 1988.

 16. Mathiassen S.E.: The influence of exercise/rest schedule on the physiological and psychophysical response to isometric shoulder-neck exercise, Eur J Appl Physiol 67, 528—539, 1993.

 17. Mital A.: Preliminary guidelines for designing one-handed material handling tasks, J Occup Accidents 4, 33—44, 1985.

 18. Norme Francaise, Ergonomics — Recommended force limits for work, NF X 35—106, 1985.

 19. Rohmert W., Berg K., Bruder R., Schaub K.: Krafteatlas, Schriftenreihe der Bundesanstalt fur Arbeitsmedizin, Berlin, 1994.

 20. Ruhmann H., Schmidtke H.: Korperkrafte des Menschen, O. Schmidt KG, Koln, 1992.

 21. Schaefer, P., Rudolph, W., Schwarz, W. Variable force limits for optional target populations — a new approach realized in CEN-standardization, Proceedings of the 13th IEA, Tampere, vol, 4, 533— 535, 1997.

 22. Sjagaard G.: Intramuscular changes during long-term contraction. In: The ergonomics of working postures, N. Corlett, J. Wilson, I. Manenica (Eds,), Taylor & Francis, 136—143, London, 1986.

 23. Snook S.H.: The design of manual handling tasks, Ergonomics 21, 1978.

 24. Thone D.: Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der optimalen Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitswissenschaft und Praxis 15, 1970.

 25. Astrand P.-O., Rodahl K.: Textbook of work physiology, McGraw-Hill, New York, 1986.

 26. Eur 12, Europa der 12 — Erhebung uber Arbeitskrafte, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 1993.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

 1. EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Части­на 1. Основна термінологія, методологія

 2. EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.

Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

 1. EN 614-2 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 2. Взаємо­зв'язок між проектуванням машин і робочих завдань

 2. EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування

 3. EN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщен­ня машин та їх складових частин

 4. prEN 1005-41) Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Оцінювання ро­бочих поз і рухів, що стосуються машин

 5. prEN 1005-51) Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 5. Оцінювання ри­зику у разі частого повторного маніпулювання

 6. EN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризиків.УКНД 13.110; 13.180

Ключові слова: безпечність машин, фізичні можл и вості, обмеження зусиль, розподіл зусиль, група користувачів.

Редактор О. Чихман
Технічний редактор О. Марченко

Коректор І. Дьячкова
Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 20.11.2006. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. Ціна договірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2

1 Цей стандарт готується CEN/TC 122/WG 4 «Біомеханіка».

2 Тут припущено:

загальн. насел. жіноч. насел.

z15% - z30%

загальн. насел. жіноч. насел.

z1% -z2%

3 Eur 12, Europa der 12 — Erhebung uber Arbeitskrafte, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 1993 (Європа 12. Урахування робочої сили. Статистичне федеральне відомство Вісбадена, 1993).