Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи
Споживання/Продуктивність

Опис кінцевих пристроїв і тип зовнішнього сигналу (сигнал у разі пожежі, появи газу тощо)

Номінальна потужність і струм

Рекомендації

5.11

Схема трубопро­водів і інстру­ментів

Загальна схема циркуляції робочих речовин (повітря, пари, масла, палива, аероди­намічних підйомних сил тощо) і керування

Код і позначення схеми

Дата (випуску/перегляду)

Внутрішні з’єднання для сигналів керування, сигна­лізації захисту, блокування, функцій розмикання, контролювання тощо

Номери труб

Код розташування клапанів

Номери виводу

Перелік компонентів для під’єднаних систем, керування і захисту

Код розташування

Споживання/Продуктивність

Опис кінцевих пристроїв і тип зовнішнього сигналу (кольоровий сигнал у разі пожежі, появи газу тощо) Номінальна потужність, витрата і температура

Рекомендації

5.12

Розміщення

Схема розміщення, на якій зображено розміщування усіх виробів, місця встановлення всередині зони

Код і позначення схеми

Дата (випуску/перегляду)

Познаки зони (код і назва)

Познаки виробу і код розміщення

Схеми і символи виробів, без позначення розмірів

5.13

Кресленик

Схема, на якій показано усі зони певної установки

Код і позначення схеми

Дата (випуску/перегляду)

Назва установки (і код, за потреби)

Зони: відносне розміщення, розміри, назви і коди

5.14

Програма випробовування

Протокол приймання, який є доказом того, що виріб відповідає технічним вимогам

Виробник

Модель/тип/номер серії

Дата виготовлення

Дата чинності

Строк і умови гарантії

Дотримання технічних характеристик:

 • розмір (за потреби);

 • вага (за потреби);

 • вимоги щодо потужності і експлуатаційні вимоги (на вході);

 • потужність/продуктивність (на виході);

 • інші: стосовно фізичної природи, деталей, монтажу і експлуатаційних характеристик

Ім’я і підпис контролера про те, що він приймає наведені вище характеристики

5.15

Сертифікати

Спеціальні сертифікати щодо безпеки і юридичних поло­жень стосовно виробів (підйомне устатковання, парові котли, резервуари під тиском тощо)

Виробник

Модель/тип/номер серії

Дата виготовлення

Предмет сертифікації

Дата видачі сертифіката

Орган/служба сертифікації і відповідний підпис/печаткаДОДАТОК А
(довідковий)

ДОКУМЕНТИ НА ЕТАПІ ЕКСПЛУАТУВАННЯ


Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи

А.1

Покажчик доку­ментів

Придатний вид щодо випуску кожного документа з технічного обслуговування

Номер документа

Заголовок документа

Автор документа (проектування, виробник, скла­дальний конвеєр, експлуатування, технічне об­слуговування тощо)

Тип документа (паперовий, магнітний, електронний тощо)

Дані перегляду (дата і рівень)

Код розміщення виробу (посилання)

А.2

Реєстр виробів (також «Основні характеристики устаткований»)

Основна інформація про виро­би, що її отримують на початко­вому етапі або етапі експлуа­тування. Ця інформація сто­сується технічних, договірних, адміністративних, географічних і експлуатаційних вимог з ме­тою визначення її всередині компанії

Код розміщення (іноді код розміщення, орієнтова­ний на виробництво, вимагають окремо)

Назва виробу

Купівельна ціна виробу

Виробник

Модель/тип/номер серії

Дата виготовлення

Дата встановлення

Гарантійний строк

Рахунок для перерахування коштів

Відділ, відповідальний за технічне обслугову­вання

Стандартний розрахунковий інтервал між циклами технічного обслуговування (профілактичного і ко­регувального)

Клас (у разі порівняння між аналогічними виро­бами)

Основні характеристики, що стосуються технічно­го обслуговування виробу:

 • середнє напрацювання на відмову (СНВ), середнє напрацювання до ремонту (СНР);

 • готовність до роботи і використання;

 • тривалість простоювання;

 • серйозність

Інші: посилання на технічну документацію, перелік запасних деталей

А.З

Перелік операцій з технічного обслу­говування у хроно­логічному порядку

Перелік нарядів-замовлень на певний виріб. Цей перелік сто­сується заданого періоду часу

Код і назва виробу

Дата (випуску)

Проаналізований період часу (від/до)

Перелік нарядів-замовлень у хронологічному по­рядку, де вказано:

 • номер;

 • реклама ці ю/причину;

 • дефектну деталь;

 • кількість годин роботи блока;

 • дати запису/відкривання/закривання

А.4

Наряд-замовлення

Основний документ, який пови­нен поширюватися для відсте- ження і керування кожною опе­рацією з технічного обслугову­вання

Див. додаток В (додатковий)
Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи

А.5

Перелік запасних деталей

Каталог заласних деталей, або резервних і (або) необхідних частин

Номер елемента

Назва Опис Розміщення на складі Основний постачальник Термін

Ціна

Одиниця вимірювання

Одиниця закупівлі

Мінімальний рівень Обсяг замовлення

А.6

Діаграма причина — результат

Діаграма, в якій за рівнем важ­ливості зазначено різні причи­ни, що приводять до певного результату (несправності)

Опис і код результату

Код і кількість аналізованих виробів; модель/тип/ номер серії/коди розміщення

Дата складання діаграми (дата видання) Проаналізований інтервал часу (від/до) Перелік причин за рівнем спадання, в якому для кожної причини зазначено таку інформацію: — код причини;

 • опис причини;

 • відсоток відносної важливості причини (в ціні, часі простою, кількості несправностей тощо);

 • загальна важливість (ціна або час простою, або кількість несправностей, що виникли, тощо)

А.7

Реєстрація зміни параметра

Сукупність значень, що набув певний параметр окремого ви­робу, який контролюють або реєструють протягом певного періоду

Код і назва виробу

Опис і одиниці вимірювання параметра

Позначення точки вимірювання

Дата (запису)

Проаналізований інтервал часу (від/до)

У кожному документі щодо запису параметра тре­ба зазначати:

 • час;

 • значення параметра;

 • позначення точки вимірювання

Посилання на технічну процедуру (за потреби)

А.8

Діаграма контролю­вання СНВ і СНР

Інформаційний статистичний документ. Містить значення щодо устатковання, яке вважа­ють таким, що викликає най­більшу цікавість

Код і позначення виробу

Дата (складання)

Причина несправності, що Ті аналізують, і код

СНВ і СНР

А.9

Документ з плану­вання

Перелік нарядів-замовлень згідно з заданим пріоритетом

Дата (складання)

Код і позначення виробу

Період планування (від/до)

Перелік нарядів-замовлень, в яких зазначено таку інформацію: — номер;

 • намічену дату;

 • рекламацію/причину1};

 • виріб (найнижчий рівень)

А.10

Програма робіт

Планування нарядів-замов­лень і календарний план робіт за заданий період часу. Її

Дата (складання) Код і позначення виробу Період планування (від/до)

11 У разі систематичного технічного обслуговування сюди треба долучати також опис робіт.

Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементискладають шляхом розподі­ляння наявних ресурсів на реєстр нарядів-замовлень

Відсортований перелік нарядів-замовлень, у яких зазначено таку інформацію: — номер;

 • дату запуску;

 • рекламацію через закінчення встановленого терміну/причину2’;

 • виріб (найнижчий рівень);

 • ресурси, необхідні для виконання роботи

А.11

Планування вироб­ництва

Планування використання за­собів, ресурсів виробництва (установок, персоналу)

Річна програма виробництва Місячна програма виробництва Тижнева/денна програма виробництва

А.12

Експлуатаційна готовність виробу і використання технічних пас­портів

Документ, в якому показано, як використовують експлуатацій­ну готовність виробу

Позначення і код виробу

Дата (складання)

Період (від/до)

Намічена дата, час простою, час експлуатаційної готовності, експлуатаційна готовність

Тривалість використовування устатковання

А.13

Зведена докумен­тація щодо персо­налу

Перелік всіх робіт (нарядів-за­мовлень), виконаних технічним працівником. Цей перелік сто­сується заданого періоду часу

Ім’я і код технічного працівника

Дата (складання)

Проаналізований період часу (від/до)

Перелік нарядів-замовлень в хронологічному по­рядку, де зазначено:

 • номер;

 • Дату;

 • рекламацію/причину;

 • тривалість роботи технічного працівника

А. 14

Зведена докумен­тація на інші ресурси

Перелік усіх видів діяльності (нарядів-замовлень), для яких було використано певний ре­сурс. Цей перелік стосується заданого періоду часу.

Код і назва ресурсу

Дата (складання)

Проаналізований період часу (від/до)

Перелік нарядів-замовлень у хронологічному по­рядку, де зазначено: — номер;

 • дату;

 • рекламацію/причину;

 • кількість використаних ресурсів

А.15

Документація вар­тості робіт з техніч­ного обслугову­вання

Витрати на технічне обслугову­вання, класифіковані відповід­но до структури вартості робіт і технічного обслуговування за заданий період часу

Дата складання

Проаналізований період часу (від/до) Елемент структури ціни

А.16

Організаційна схема компанії

Графічне подання підрозділів компанії (функціональних або по відділах), що показує шляхи прийняття рішення

Дата (складання/перегляд)

Назва організаційного підрозділу компанії Основна взаємозалежність між підрозділами Відповідальна особа (необов'язково)

А.17

Політика оглядан­ня керівництва з метою контролю­вання якості

Посібник з політики забезпе­чення якості і системи контро­лювання якості компанії

Загальна політика

Переважні принципи

Організація і відповідальність

Елементи системи контролювання якості

Перелік документів, що стосуються якості2J У разі систематичного технічного обслуговування сюди треба долучати також опис робіт.Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи

А.18

Процедури, що сто­суються договорів на технічне обслу­говування і вне­сення змін до них

Перелік контрольних точок, які треба перевіряти під час роз­глядання договору

Договірна політика компанії

Перелік особливих моментів, які треба перевіря­ти в усіх розділах договору, вказаних в А.19. Див. EN XXX «Технічне обслуговування. Керівні вказів­ки щодо складання договору на технічне обслуго­вування»

А.19

Договори технічно­го обслуговування і внесення змін до них

Сукупність договорів на техніч­не обслуговування, оновлених або запроваджених, а також зміни до них

Згідно з EN XXX «Технічне обслуговування. Керівні вказівки щодо складання договору на тех­нічне обслуговування»

А.20

Процедури аналі­зування причин критичних не­справностей

Інструкції, що стосуються пері­одичного аналізування причин критичних несправностей

Зведена документація критичних несправностей машини/елемента (виробу)

Вартість несправності

Причини несправності (див. СЕІ 50(191))

Виконані роботи

Перелік результатів

А,21

Процедури оціню­вання тривалості операцій з техніч­ного обслуговуван­ня для усунення критичних несправ­ностей (СНВ, СНР)

Опис технології вимірювання робіт, які треба виконати

Зведена документація критичних несправностей машини/елемента (виробу)

Інтервал часу між виникненням несправностей Час, необхідний для усунення кожної несправ­ності

А.22

Процедура контро­лювання доку­ментів і даних технічного обслу­говування

Перелік контрольних точок, які треба перевіряти під час пєре- віряння/оновлювання докумен­тів і даних технічного обслуго­вування

Перелік наявних документів на технічне обслуго­вування

Періодичність перевірок/оновлень

Перелік контрольних точок

А.23

Привілеї користу­вача інформацій­ної системи з тех­нічного обслуго­вування

Перелік користувачів інформа­ційної системи з технічного об­слуговування, її функцій і рівнів доступу

Назва користувача

Функція користувача

Номер і рівень коду доступу, дозволу

А.24

Посібник щодо інформаційної системи з техніч­ного обслугову­вання

Посібник та інструкції для пра­вильної експлуатації інформа­ційної системи з технічного об­слуговування і дозволені рівні доступу до неї

Функції, операції і процедури, які треба виконувати

Перелік помилок системи

Код рівня доступу

Перелік дозволених операцій

А.25

Допустимі поста­чальники послуг з технічного обслуговування

Перелік кваліфікованих поста­чальників послуг з технічного обслуговування

Адреса

Форма власності Розмір

Використовування Фінансовий стан Рекомендації Досвід Близькість

Дозвіл на діяльність

A. 26

Процедура оціню­вання постачаль­ників послуг з тех­нічного обслугову­вання

Перелік контрольних заходів з вивчення/оцінювання поста­чальників послуг з технічного обслуговування

Адреса

Кількість років існування

Розмір

Обсяг торгового обороту Кількісний склад працівників Устаткований і установки