5.5 Послуги

 1. 1 послуга

Результати взаємодії між постачальником і ко­ристувачем і дії постачальника щодо задово­лення вимог користувача.

Примітка. Адаптовано з ISO 8402.1994

 1. 2 інформаційна послуга

Зберігання, доступ, опрацювання та подання інформації (1) (1.1.3.08) чи інформації (2) 76


en loan availability

fr disponsibilite des prets


en renewal of loan

fr renouvellement du pret; prolongation du pret


en local request number fr numero local de demande


en document-location request

fr demande de localisation des documents


en loan-renewal request

fr demande de renouvellement de pret


en overdue notice fr notice de retard


en recall notice fr avis de rappel


en service fr service


en information service fr sevice d’information

(1.1.3.09), щоб задовольнити потреби окремих користувачів інформації (5.1.05).

Примітка. До інформаційних послуг належать такі тра­диційні бібліотечні й інформаційні послуги, як наприклад, опрацювання книжок, журналів, архівів (3.1.01), стандартів, патентів, звітів наукових досліджень тощо, а також надання електронних послуг, оброблення CD-ROM, опрацювання електронних документів, мультимедія, мережевий пошук поточної інформації, забезпечення електронними докумен­тами тощо

5.5.03 ознайомлювальна програма

План роботи органу з питань інформації (1) (1.1.3.08) та документування (1.2.01), щоб оз­найомити потенційних користувачів інфор­мації (5.1.05) із запропонованими інформа­ційними послугами (5.5.02)

5.5.04 поширені послуги

Забезпеченість інформаційними послугами (5.5.02) дійсних або потенційних користувачів інформації (5.1.05) поза межами звичайної зони обслуговування (5.3.01) там, де інші інформаційні послуги не доступні чи коли користувачі інформації не можуть відвідувати орган з питань інформації (1) (1.1.3.08) та до­кументування (1.2.01)

5.5.05 довідкове уточнення

Діалог між користувачем інформації (5.1.05) і службовим персоналом з питань інформації (2) (1.1.3.09) для встановлення його точних ви­мог та для формулювання відповідної пошуко­вої стратегії (4.3.3.2.01)

5.5.06 довідкове обслуговування

Забезпечення інформацією (2) (1.1.3.09) та надання допомоги у відповідь на запити (5.1.11), які видає орган з питань інформації (1) (1.1.3.08) та документування (1.2.01)

5.5.07 довідкова послуга

інформаційна послуга (5.5.02) щодо спряму­вання користувача інформацією (5.1.05) до іншого потенційного джерела чи інформаційної служби, коли відповідна служба не може вида­ти запитану інформацію (1) (1.1.3.08) чи інформацію (2) (1.1.3.09)

5.5.08 служба інформування про поточні видання

Регулярне забезпечування інформацією (1) (1.1.3.08) користувачів (5.1.05) про нові над­ходження документів (1.2.02) відповідно до кола їх інтересів


en outreach programme fr programme de promotion


en outreach service; extension service fr service de promotion


en reference interviewer; presearch interviewer fr entrevue de recherche


en reference service fr service de reference


en referral service fr service d’orientation


en current awareness service fr service signaletique 1. 9 вибіркове розповсюдження інфор­мації; SD8

Служба інформування про поточні видання (5.5.08), попередньо узгоджена зі встановлени­ми пошуковими профілями (4.3.3.2.02) кори­стувачів інформації (5.1.05)

 1. виготовлення резервної копії

Додаткова інформаційна послуга (5.5.02), яка за певної умови забезпечує документами (1.2.02) після їх успішного пошуку

 1. інформаційне опрацювання

Надання інформаційних послуг (5.5.02) чи продукції, виданої згідно з вимогами окремих груп користувачів (5.1.08) методом опрацю­вання чи поєднання матеріалів, отриманих з різних джерел

 1. послуга видавання документа

Видавання першотвору (2.1.05) чи копії (2.1.06) документа (1.2.02) користувачеві інформації (5.1.05) на противагу видання копії в тимчасове користування.

Примітка. Послуга видавання документів охоплює також купівлю фотокопій, звичайно журнальних статей, у поста­чальників

 1. консультаційна послуга

Усна чи письмова допомога користувачам ін­формації (5.1.05), яку надає службовий персо­нал з питань інформації (2) (1.1.3.09)

 1. освіта користувача

Формальна навчальна програма, розроблена для навчання користувача інформації (5.1.05) щодо використання ефективності джерел та інформаційних послуг (5.5.02), наявних у біб­ліотеці (3.1.04), документаційному центрі (3.1.19) чи в іншому окремому органі з питань інформації (1) (1.1.3.08) та документування (1.2.01)

 1. інструкція користувачеві

Знаки (1.1.3.02), покажчики шляху, письмові настанови чи листки, карти (2.2.1.28) чи пла­ни (2 2.1.29), які показують користувачеві, де розташовано окремий орган з питань інфор­мації (1) (1.1.3.08) та документування (1.2.01).

5.6 Дослідження потреб користувача 5.6.01 вивчення читача

Наукове дослідження структури використан­ня інформації (5.1.01), необхідної інформації (1) (1.1.3.08) та потреб в інформації й надання


en fr


en
fr


en
fr


en

fr


en
fr


en
fr


en
fr


en
fr


selective dissemination of information; SDI diffusuin selective d’information; DSl


back-up service

service d’information complementaire


information repackaging consolidation de I’information


document delivery service; document supply ser­vice

service de fourniture de document


advisory service; consulting service service de conseil


user education; bibliographic instruction; US formation de I’utilisateur


user guide

guide de I’utilisateur


user study

etude des utilisateursінформаційних послуг (5 5 02) користувачам інформації (5 1 05)

5.6.02 якість обслуговування

Ефективність інформаційних послуг (5 5 02), які надає орган з питань інформації (1) (1 1 3 08) та документування (1 2 01) і ефек­тивність використання відповідних засобів

5.6 03 критерій якості обслуговування Співмірність чи інший тип методу визначання кількості, використовуване для вивчення сер­вісної діяльності органу з питань інформації (1) (1 1 3 08) та документування (1 2 01) Примітка Для статистичної й оцінювальної призначеності діяльність можна вимірювати використовуючи показники якості обслуговування

5.6.04 показник якості обслуговування Числове позначення кількості виконаної робо­ти чи забезпечених послуг (5 5 01) у межах установленого періоду часу

5.6.05 використання фонду

Кількість звертань до колекції (3 1 07) від ко­ристувачів інформації (5 1 05) за певний пе­ріод часу

5.6.06 наявність; корисність

Ступінь, до якого організація з питань інфор­мації (1) (1 1 3 08) та документування (1 2 01) видала матеріали, засоби та надала інфор­маційні послуги (5 5 02) на період, на який їх замовляли користувачі інформації (5 1 05)

5.6.07 демонстраційний період документа Період часу, наданий користувачеві інфор­мації (5 1 05) для ознайомлення з одним окре­мим документом (1 2 02)

5.6.08 книговидача на абонемент

Кількість документів (1 2 02), яку видала на абонемент організація з питань інформації (1) (1 1 3 08) та документування (1 2 01) корис­тувачеві інформації (5 1 05) у встановлений період часу

5.6.09 тривалість зберігання на полиці Період часу, протягом якого документ (1 2 02) залишається на полиці між двома видачами в тимчасове користування (5 4 03)

Пор тривалість зберігання (4 1 2 22), три­валість зберігання до пошкодження (6 1 21)

5.6.10 частотність відвідування абонемента Цифрові дані, що показують, як часто доку-


en service performance

fr mdicateurs d'efficacite (1), performance des ser­vices


en performance measure fr mesure d’efficaecite


en performance indicator fr mdicateur d'efficacite (2)


en collection use fr utilisation de collection


en availability fr dispombilite


en document exposure fr presentation du document


en circulation fr circulation


en shelf life (2)

fr duree de vie (2)


en lending frequency fr frequence de pret
мент (1 2 02) видавали в тимчасове викорис­тання за встановлений період часу


 1. частотність використання документа Цифрові дані, які показують, як часто докумен­том (1 2 02) користувалися в певний період часу

 2. застарілість

Зменшення звертань до документів (1 2 02) або груп документів через зменшення IX ЦІН­НОСТІ в певних предметних сферах (1 1 1 07)

 1. задоволенність користувача

Критерій якості обслуговування (5 6 03), що визначає співмірність між проханням видати інформацію (1) (1 1 3 08) та задоволенням інформаційними послугами (5 5 02), надани­ми користувачеві інформації (5 1 05)

 1. задоволенність запитів

Критерій якості обслуговування^ 6 03), що відображає кількість або відсоток запитів (2) (5 1 11), які успішно опрацювала організація з питань інформації (1) (1 1 3 08) та докумен­тування (1 2 01) порівняно із загальною кіль­кістю поданих запитів (2) (5 1 11)

Примітка Для статистичної та оцінювальної призначеності діяльність можна вимірювати за допомогою показників якості обслуговування

 1. зворотний зв’язок з користувачем Відповідь від користувача інформації (5 1 05) організації з питань інформації (1) (1 1 3 08) та документування (1 2 01) щодо задоволення його як користувача (5 6 13)

 2. профіль запиту користувача

Показ сфер інтересів чи відповідної організації користувача інформації (5 1 05)

6 ПІДТРИМУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 1. Основні терміни

  1. 1 підтримування

Усі запроваджені заходи, разом з фінансовими й стратегічними рішеннями, для забезпечення цілісності та продовження життя документів (1 2 02) або збірників (2 2 1 05)

 1. 2 охорона

Відповідальність за фізичне підтримування (2) (6 1 01) документів (1 2 02)

Примітка Ця відповідальність не обов язково означає пра вовии статус базований на загальному праві


еп document consultation frequency fr frequencede consultation de documents


en obsolescence fr obsolescence


en user satisfaction

fr satisfaction d’utilisateur


en request satisfaction

fr satisfaction des demandes


en user feedback

fr information en retour de I’utihsateur


en user profile

fr profil de I’utihsateur


en preservation

fr conservation (1)


en custody

fr surveillance

6

conservation

conservation (2); preservation

.1.03 оберігання en

Застосування технічних заходів для запобігай- fr ня, призупинення чи уповільнення псування (6.1.13)

6.1,04 відновлювання; реставрування

Дії щодо поновлення документа (1.2.02), який зазнав псування (6.1.13) чи пошкодження (6.1.14).

Примітка. У процесі архівного реставрування не повинно бути будь-яких хитких спроб відтворити загублений текст тощо та всі реставраційні роботи виконують чітко

еп fr

restoration restauration

6.1.05 ремонт

Заходи щодо оберігання (6.1.03) та віднов­лювання (6.1.04) документів (1.2.02)

en fr

repair reparation

6.1.06 фізичний носій

Матеріал, використаний для носія даних (1.1.4.02), щоб подавати інформацію (1) (1.1.3.08).

Пор. змінний носій (6.1.07).

Приклад. Чорнило, фарба тощо

en fr

carrier (1)

support (1)

6.1.07 змінний носій

Складник носія даних (1.1.4.02), стан якого може бути змінним для подання інформації (1) (1.1.3.08).

Пор. фізичний носій (6.1.06)

Приклад. Магнетизований шар, камінь (у різь­бярстві)

en fr

carrier (2)

support (2)

6.1.08 зберігання (2)

Заходи щодо підтримування (2) (6.1.01) доку­ментів (1.2.02) за встановленими умовами та надання можливості їх подальшого шукання (4.3.2.1.01) чи інформації (1) (1.1.3.08), яка є в них.

Пор. зберігання (1) (4.3.1.1.01)

en fr

storage (2) magasinage

6.1.09 зміцнення

Покращення властивостей носія даних (1.1.4.02) за допомогою введення відповідної речовини

en fr

consolidation consolidation

6.1.10 оберігання документа

Документування (1.2.01) стану документа (1.2.02) чи заходи щодо його оберігання (6.1.03) та реставрування (6.1.04), застосовані задля цього

en fr

conservation record document de conservation