НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ

Частина 3-21. Випробування
вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках,
на вертикальне поширювання полум’я
Категорія A F/R
(EN 60332-3-21:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-21:2013

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ) Держтехноген- безпеки України, Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Іллюченко; В. Коваленко, канд. техн, наук; Р. Кравченко, канд. техн, наук (науковий керівник); Є. Фоменко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

З Національний стандарт відповідає EN 60332-3-21:2009 (ІЕС 60332-3-21:2000, modified) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category A F/R (Випробування електричних та во­локонно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія A F/R) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4237-3-21:2004 (ІЕС 60332-3-21:2000, MOD)НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 60332-3-21:2009 (ІЕС 60332-3-21:2000, modified) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables — Category A F/R (Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розта­шованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія A F/R).

Як європейський стандарт EN 60332-3-21:2009 прийнято міжнародний стандарт ІЕС 60332-3-21:2000 (ІЕС 60332-3-21:2000 разом зі зміною ІЕС 60332-3-21:2000/А1:2008) без технічних і редакційних змін.

ІЕС 60332-3-21 має статус групового нормативного документа щодо безпеки, згідно з ІЕС Guide 104.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та проти­пожежна техніка».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • у назві стандарту речення «Випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних ка­белів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

 • слова «серія міжнародних стандартів ІЕС 60332» замінено на «серія цього стандарту», а слова «ця частина ІЕС 60332» і «цей міжнародний стандарт» — на «цей стандарт»;

 • з «Передмови» до EN 60332-3-21:2009 у цей «Національний вступ» узято те, що безпо­середньо стосується цього стандарту;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у тексті стандарту зміну ІЕС 60332-3-21:2000/А1:2008 позначено вертикальними рисками «||»;

 • познаки одиниць фізичних величин подано відповідно до вимог серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

 • замінено «л» на «дм »;

 • у доречних місцях тексту (розділ 2, додаток ZA) наведено «Національне пояснення», а в розділах 1 і 8, підрозділі 5.4 та додатках В і ZA— «Національні примітки», виділені рамкою;

 • долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармо- нізованихз міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Додатки А і ZA — обов’язкові.

Додатки В і НА — довідкові.

У стандарті є посилання на міжнародний стандарт ІЕС 60695-4:2005, який не прийнято як національний стандарт України.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ВСТУП до ІЕС 60332:2009

У частинах 1 і 2 ІЕС 60332 встановлено методи випробування, які оцінюють поширення полум’я по одинично прокладеному вертикально розташованому ізольованому проводу чи кабелю. Якщо провід або кабель задовольняє вимоги частин 1 і 2, то з цього не можна робити висновок, що вони будуть так само поводити себе за умов прокладання їх у пучках і за розташовання у вертикальному положенні. Пов’язано це з тим, що поширення полум’я вздовж пучка вертикально розташованих кабелів залежить від низки таких характеристик:

 1. об’єм горючих матеріалів, необхідний для підтримування горіння кабелів, що піддаються впливу вогню чи полум’я;

 2. геометрична конфігурація кабелів та їхнє розташовання;

 3. температура, за якої можливе займання газів, що виділяються з кабелів;

 4. кількість горючих газів, що виділяються з кабелів після заданого підвищення температури;

 5. об’єм повітря, що проходить крізь прокладені кабелі;

 6. конструкція кабелів, наприклад, броньований чи неброньований, одножильний чи бага­тожильний.

Усе зазначене вище припускає можливість займання кабелів під час впливу на них зовнішньої пожежі.

У частині З ІЕС 60332 наведено докладний опис випробування кількох кабелів, об’єднаних у пучок, за різних способів їх прокладання. Для полегшення користування та розмежування різних категорій випробування стандарт поділено на такі частини:

Частина 3-10. Устатковання

Частина 3-21. Категорія A F/R

Частина 3-22. Категорія А

Частина 3-23. Категорія В

Частина 3-24. Категорія С

Частина 3-25. Категорія D.

У частинах, починаючи з 3-21 і далі, наведено різні категорії та відповідні їм процедури випробування. Категорії різняться за тривалістю випробування, об’ємом неметалевих матеріалів у зразку та способом його монтажу. В усіх категоріях кабелі, що мають хоча б одну жилу перерізом більше ніж 35 мм2, випробовують за умови закріплення їх так, щоб між ними були проміжки, а кабелі з перерізом жил 35 мм2 і менше, а також волоконно-оптичні кабелі — за умови закріплення їх так, щоб вони торкалися один одного.

Необхідно мати на увазі те, що рівні безпеки реальних кабельних прокладок не залежать від категорій випробування. Реальну конфігурацію кабельних прокладок, головним чином, потрібно визначати межею поширення полум’я, як це буває за реальної пожежі.

Спосіб монтажу зразка, наведений для категорії A F/R (у частині 3-21), застосовують для кабелів спеціальної призначеності, що їх використовують за особливих способів прокладання.

Категорії А, В, С і D (частини 3-22—3-25 відповідно) призначено для загального використання залежно від об’єма неметалевих матеріалів у прокладених кабелях.ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів
або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я
Категорія A F/R

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Часть 3-21. Испытание вертикально расположенных проводов или кабелей,
проложенных в пучках, на вертикальное распространение пламени
Категория A F/R

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL FIBRE CABLES
UNDER FIRE CONDITIONS

Part 3-21. Test for vertical flame spread
of vertically-mounted bunched wires or cables
Category A F/R

Чинний від 2014-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У серії цього стандарту, частинах 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 і 3-25, визначено методи випробування щодо оцінювання вертикального поширення полум’я в певних умовах на вертикально розташованих проводах або кабелях, електричних або оптичних, прокладених у пучках.

Примітка. У цьому стандарті під терміном «електричні проводи або кабелі» розуміють усі кабелі з ізольованими металевими жилами, призначені передавати енергію чи сигнали.

Це випробування належить до типового випробування. Правила вибирання кабелів для цього випробування наведено в додатку А. Поширення полум’я визначають через довжину звугленої частини зразка кабелів. Цю процедуру можна використовувати для демонстрації здатності кабелів обмежувати поширення полум’я.

Національна примітка

Під типовим випробуванням треба розуміти випробування, виконуване до моменту постачання кабелю на загальній комерційній основі для підтвердження його технічних характеристик і отримання дозволу на його застосування за призначеністю.

Таке випробування повторно провадять після заміни кабельних матеріалів на інші, внесення змін у конструкцію чи технологію виробництва, які можуть вплинути на технічні характеристики кабелю.

Цей стандарт поширюється на категорію A F/R і стосується лише силових кабелів, які мають хоча б одну жилу перерізом більше ніж 35 мм2, закріплених із проміжками між ними на передньому і задньому боках випробувальної драбини, які забезпечують номінальний об’єм неметалевих матеріалів 7 дм3/м зразка для випробування. Тривалість прикладання полум'я до зразка — 40 хв. Цей спосіб монтування зразка застосовують для кабелів спеціальної призначеності, використовуваних у разі особливих прокладок, якщо про це зазначено в інструкції на них. Категорію A F/R не призначено для загального використання.У додатку В установлено рекомендовані технічні вимоги.

Національна примітка

Цей метод застосовують також для оцінювання здатності вогнезахисних покривів щодо обмеження поширення полум’я вздовж кабелів.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни чи їх перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням цього нормативного документа. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60332-3-10 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables —Apparatus

IEC 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests

IEC 60811-1-3 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables — Part 1-3: Methods for general application — Methods for determining the density — Water absorption tests — Shrinkage test

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60332-3-10 Вогневі випробування електричних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поши­рювання полум’я. Устатковання

ІЕС 60695-4 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія щодо вогневих випробувань

ІЕС 60811-1-3 Загальні методи випробування матеріалів ізоляції та оболонок електричних кабелів. Частина 1-3. Загальні методи. Методи визначення густини. Випробування на водовби- рання. Випробування на зсідання

ІЕС Guide 104 Підготування документів щодо безпеки та використання основоположних і групових публікацій щодо безпеки.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, ужиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. їх узято з ІЕС 60695-4.

 1. джерело запалювання (ignition source)

Енергетичне джерело, яке спричиняє горіння

 1. звуглений залишок (char)

Залишок, який утворюється внаслідок піролізу чи неповного згоряння

 1. поширення полум’я (flame spread)

Розвиток фронту полум’я.

 1. ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ

  1. Загальні положення

Для випробування використовують устатковання згідно з ІЕС 60332-3-10.

 1. Джерело запалювання

Джерело запалювання — один пропановий пальник стрічкового типу згідно з ІЕС 60332-3-10.

 1. ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ

  1. Зразок для випробування

Зразок для випробування (випробний зразок) формують з кількох відрізків кабелю, відібраного від того самого виробленого кабелю відомої довжини, кожний з яких має мінімальну довжину 3,5 м.

Загальну кількість відрізків кабелю в зразку визначають, ураховуючи забезпечення загального номінального об’єму неметалевих матеріалів 7 дм3/м зразка для випробування.

Зразок для випробування вибирають, ураховуючи обмеження, наведені в додатку А.

До початку випробування відрізки кабелю, з яких формують зразок, кондиціюють за тем­ператури (20 ± 10) °С протягом не менше ніж 16 год. Відрізки кабелю мають бути сухими.

 1. Визначення кількості відрізків кабелю для випробування

Для обчислення необхідної кількості відрізків кабелю визначають об’єм неметалевих мате­ріалів в одному метрі одного відрізка кабелю.

Відрізок кабелю має бути завдовжки не менше ніж 0,3 м і бути відрізаний так, щоб його поверхня зрізу була перпендикулярна осі кабелю, для забезпечення точного вимірювання його довжини.

Густину кожного неметалевого складника (зокрема поруватих матеріалів) вимірюють відпо­відним методом, наприклад, відповідно до розділу 8 ІЕС 60811-1-3, з точністю до другого знака після коми.

Кожний неметалевий матеріал С, знімають зі зразка і зважують. Стосовно неметалевих ма­теріалів, маса яких менше ніж 5 % від загальної маси неметалевих матеріалів у відрізку кабелю, приймають густину 1,0 кг/дм3.

Якщо напівпровідні екрани не можна відділити від ізоляційних матеріалів, то під час вимірювання маси й густини їх розглядають як одне ціле.