ДОДАТОК Б
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг

 2. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і хар­чових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 01.08.89, № 5061-89

 3. МР 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в пищевых продуктах (Методичні рекомендації щодо виявлення, іден­тифікації і визначання вмісту афлатоксинів у харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 10.12.80

 4. МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению со­держания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэф­фективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки щодо виявлення, ідентифікації і ви­значання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою висо­коефективної рідинної хроматографії), затверджені МОЗ СРСР 20.03.86

 5. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози концентрації, кількості та рівнів вмісту пести­цидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони й атмосферно­му повітрі, воді водоймищ, ґрунті

 6. ГСТУ 202.002-96 Вина тихі. Загальні технічні умови

 7. ГСТУ 202.003-96 Вермути. Технічні умови

 8. ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови

 9. ГСТУ 18.31-99 Мед штучний. Технічні умови

 10. ГН 6.6.1.1-130 Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені Міністерством охорони здоров’я України від 03.05.2006 № 256

 11. ДНАОП 1.8.10-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва, затверджені Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 101

 12. ДСП 262-97 Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють конди­терські вироби з кремом, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я Укр аїни № 262 від 28.08.97

 13. Санитарные правила для предприятий кондитерской промышленности (кроме предприя­тий, изготавливающих кремовые кондитерские изделия) (Санітарні правила для підприємств кон­дитерської промисловості (крім підприємств, які виготовляють кремові кондитерські вироби)), за­тверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 27.12.71, № 945а-71

 14. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязне­ния (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР 04.07.1988, № 4630

 15. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені по­становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465

 16. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здо­ров’я України від 09.07.97, № 201

 17. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Са­нітарні правила утримування територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР 05.08.1988, № 4690

 18. Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держстандарту України від 18.07.1996 р., № 300

 19. Инструкция «О порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях» (І нструкція «Про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних досліджень в установах санітар­но-епідеміологічної служби при харчових отруєннях»), № 1135-73, М., 1975

 20. МР 4.4.4-108-2004 Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сиро­вини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоро­в’я України від 02.07.2004, № 329.

Код УКНД 67.180.10

Ключові слова: торти, тістечка, напівфабрикати, органолептичні показники, фізико-хімічні по­казники, токсичні елементи, мікробіологічні показники, вимоги щодо безпеки, вимоги щодо охорони довкілля, маркування, пакування, методи контролювання, правила приймання, гарантії виробника.

Редактор М. Клименко

Технічний редактор О. Касіч

Коректор О. Писаренко

Верстальник Т. Мосієнко

Підписано до друку 12.12.2007. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» ( ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647