Примітка. Призначення головного аудитора відбувається згідно з ДОТУ 3419.

6.3 Аудитори з атестації виробництв залучаються до виконання таких функцій:

— попереднє оцінювання виробництва на підставі експертизи технічної документації;

— складання програми та методики атестації виробництва;

— перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей;

— технічний нагляд за атестованим виробництвом.

6.4 Аудитори з акредитації випробувальних лабораторій (центрів) залучаються до виконання таких функцій:

— експертиза технічної документації випробувальної лабораторії (центра);

— складання програми перевірки випробувальної!'лабораторії (центра):

— перевірка та оцінка випробувальної лабораторії (центра) на відповідність встановленим критеріям акредитації;

— оформлення результатів перевірки;

— інспекційний контроль за діяльністю випробувальної лабораторії (центра);

— підготовка рішень щодо визнання випробувальних лабораторій (центрів), акредитованих в інших країнах,

7 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АУДИТОРІВ

7.1 Аудитор зобов'язаний:

— додержуватись вимог щодо проведення робіт у галузі сертифікації, встановлених у нормативних документах Системи (ДСТУ 3410, ДСТУ 3412, ДСТУ 3413, ДСТУ 3414, ДСТУ3419);

— підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних видів робіт у галузі сертифікації, зокрема, знати всі зміни нормативних документів, на відповідність яким здійснюють сертифікацію продукції (послуг) та систем якості, а також нормативних документів Системи, що регламентують виконання робіт у галузі сертифікації;

— забезпечувати об'єктивність та достовірність результатів перевірки;

— у всіх складних ситуаціях додержуватись норм етики;

— забезпечувати конфіденційність інформації, що одержана у процесі виконання робіт з сертифікації (атестації, акредитації);

— щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність як аудитора (форма звіту наведена у додатку Е), а також доповнення (зміни) до даних, що містить його особова картка (форма картки наведена у додатку Й).

7.2 Аудитор має право:

— знайомитись з необхідною документацією підприємства (організації), що є об'єктом перевірки;

— запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання робіт на всіх етапах проведення сертифікації (атестації, акредитації);

— відмовлятись від участі у виконанні робіт, якщо документи об'єкта перевірки викладені не на державній мові, або якщо члени комісії не забезпечені кваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт;

— звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тиску з боку зацікавлених сторін або відповідного органу з сертифікації (акредитації);

— пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з сертифікації (акредитації) залучення себе до проведення обраного виду робіт у галузі сертифікації.

8 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ В АУДИТОРИ

8.1 Підготовка кандидата в аудитори включає теоретичну підготовку (в обсязі відповідних учбових програм) і стажування (за обраним видом робіт у галузі сертифікації і обраною спеціалізацією).

8.2 Теоретичну підготовку кандидатів проводять учбові заклади, які отримали дозвіл Національного органу з сертифікації на проведення такої діяльності.

Теоретична підготовка здійснюється з відривом кандидата від виробництва за учбовими планами і програмами, затвердженими Національним органом з сертифікації.

Кандидати в аудитори з сертифікації систем якості у межах теоретичної підготовки проходять учбове стажування, пов'язане з участю в розробленні або експертизі документів системи якості на підприємстві.

Інформацію про терміни, організацію та тривалість теоретичної підготовки можна одержати в Національному органі з сертифікації або у відповідному учбовому закладі.

8.3 По закінченні курсу теоретичної підготовки кандидат здає іспит і в разі задовільної оцінки одержує посвідчення, форма якого наведена у додатку Б.

Примітка. З дозволу Національного органу з сертифікації кандидат може самостійно підготуватися і здати іспит а теоретичної підготовки в учбовому закладі, що проводить таку підготовку.

8.4 У разі наявності посвідчення про закінчення курсу теоретичної підготовки кандидат проходить стажування, яке організовує відповідний учбовий заклад.

Примітка. Кандидат, за бажанням і за узгодженням з Національним органом з сертифікації, може самостійно організувати своє стажування в будь-якому органі з сертифікації.

8.5 Стажування передбачає участь кандидата щонайменше в двох перевірках, які проводяться акредитованими органами з сертифікації, або органами з акредитації випробувальних лабораторій (центрів).

8.6 Стажування здійснюється відповідно до конкретних завдань, програм, методів та процедур перевірок, що проходять під час проведення сертифікації продукції (послуг), систем якості або атестації виробництв чи акредитації випробувальних лабораторій (центрів), за програмою стажування, узгодженою керівником органу з сертифікації (акредитації), що здійснює перевірку, та затвердженою Національним органом з сертифікації.

8.7 Кандидату під час стажування можуть бути доручені будь-які роботи, що виконують атестовані аудитори в процесі проведення перевірок.

Кандидат веде щоденник, у якому фіксує виконання доручених робіт.

8.8 Керівництво та організація роботи кандидата під час перевірки покладається на керівника стажування, який призначається Національним органом з сертифікації.

Примітка. Керівником стажування кандидата в аудитори з сертифікації систем якості призначається керівник комісії з перевірки системи якості (головний аудитор).


8.9 По закінченні перевірки керівник стажування складає відгук-оцінку. Відгук-оцінка повинна містити такі відомості:

— прізвище, ім'я та по батькові кандидата;

— назва та адреса організації, що є місцем постійної роботи кандидата;

— посада кандидата;

— назва та адреса підприємства (організації, випробувальної лабораторії), де відбувалося стажування;

— вид перевірки (оцінка системи якості, атестація виробництва, акредитація випробувальної лабораторії, перевірка підготовки, проведення і результатів сертифікаційних випробувань продукції);

— характеристика кандидата, в якій відзначається його вміння володіти на практиці методами перевірки (дослідження, опитування, оцінювання) та складання звіту;

— схильність до організаційної діяльності під час перевірки;

— особисті якості (згідно з вимогами 5.4);

— зауваження та рекомендації щодо проведення перевірки;

— оцінку діяльності кандидата.

Оцінка діяльності кандидата має такі градації (рівні):

— кандидат відповідає вимогам проведення перевірки;

— кандидат відповідав вимогам проведення перевірки, але виявлені деякі непринципові недоліки, що можуть бути усунені в разі подальшої практичної роботи;

— кандидат не відповідає вимогам проведення перевірки.

У випадку негативної оцінки керівник стажування повинен її обгрунтувати.

Відгук-оцінка підписується керівником стажування та затверджується керівником органу з сертифікації (акредитації).

8.10 Підготовка кандидатів в аудитори (теоретична підготовка та стажування) може бути організована за межами України за узгодженою програмою на підстав! угоди між Національним органом з сертифікації та аналогічною організацією, яка відповідає за підготовку аудиторів у відповідній системі сертифікації.

У цьому випадку призначається керівник підготовки з боку України, який відповідає за виконання вимог учбової програми і програми стажування.

9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ

9.1 Атестацію аудиторів здійснює постійно діюча атестаційна комісія Національного органу з сертифікації (Держстандарту України).

Атестаційна комісія створюється та затверджується наказом Голови Держстандарту України терміном на один рік з числа провідних співробітників Національного органу з сертифікації та висококваліфікованих спеціалістів з різних видів діяльності (організацій та установ Держстандарту України, інших міністерств та відомств, науки, промисловості, вищих учбових закладів, товариств з захисту прав споживачів тощо).

Примітка. Склад КОМІСІЇ, порядок організації її роботи та процедури регламентуються окремим положенням, яке враховує вимоги європейського стандарту EN 45013.

9.2 Процес атестації аудиторів складається з таких основних етапів:

— розгляд заявки кандидата і аналіз поданих документів;

— перевірка і оцінка кандидата;

— оформлення результатів атестації;

— видача сертифіката аудитора.

Примітка. Члену атестаційноі комісії, який професійно та регулярно займається питаннями контролю якості продукції, випробувань чи розроблення систем якості, сертифікат аудитора видається без виконання процедур за 8.1—8.10 та 9.3—8.6 на підставі його заяви та рішення голови атестаційної комісії.

9.3 Кандидат, що претендує на атестацію, повинен подати заявку до Національного органу з сертифікації за формою, наведеною у додатку В.

До заявки додаються такі документи:

— копія диплома про вищу освіту;

— копія посвідчення про закінчення теоретичного курсу;

— відгук-оцінка про стажування;

— довідка (виписка з трудової книжки або інший офіційний документ), яка підтверджує наявність практичного досвіду роботи;

— копія документа про володіння іноземною мовою (посвідчення про закінчення курсів тощо) - у разі наявності;

— три фотокартки розміром 3 × 4 см.

9.4 Національний орган з сертифікації у місячний термін розглядає заявку, перевіряє комплектність поданих документів І готує письмовий висновок про доцільність і форму проведення перевірки та оцінки кандидата атестаційною комісією.

Висновок в одному примірнику передається кандидату та в атестаційну комісію (форма висновку наведена у додатку Г).

У разі негативного результату кандидат може після усунення недоліків, наведених у висновку, вдруге подати заявку на атестацію згідно з 9.3.

9.5 Перевірку та оцінку кандидата здійснює атестаційна комісія у формі, встановленій у письмовому висновку (екзамен, тести, співбесіда, розгляд письмового реферата на задану тему тощо).

Примітка. Перевірка спеціальної підготовки кандидата здійснюється у межах затвердженої учбової програми (за обраним видом робіт у галузі сертифікації та обраною спеціалізацією),

9.6 За результатами перевірки і оцінки кандидата атестаційна комісія приймає рішення про затвердження або відхилення його кандидатури.

Рішення приймається більшістю голосів. У разі рівності голосів приймається рішення, за яке голосував голова атестаційної комісії. .

Рішення атестаційної комісії оформлюється протоколом, форма якого наведена у додатку Д-

9.7 Кандидат, кандидатура якого була відхилена, має право на повторну атестацію через термін, який встановлює атестаційна комісія.

9.8 У разі позитивного рішення атестаційноі комісії на підставі протоколу рішення комісії та протоколу її засідання Національний орган з сертифікації, оформлює і видає кандидату сертифікат аудитора у місячний термін після отримання вищезгаданих документів від атестаційної комісії.

9.9 Сертифікат аудитора (форма наведена у додатку Ж) згідно з ДСТУ 3415, реєструється у Реєстрі Системи.

У разі оформлення сертифіката аудитора заповнюється також особова картка аудитора (форма наведена у додатку Й).

У разі одержання сертифіката аудитор підписує «Кодекс поведінки аудитора» (форма наведена у додатку К), прийнятий у Системі згідно з вимогами ISO 10011—2.

Термін дії сертифіката аудитора — три роки.

9.10 Для продовження сертифіката аудитор повинен за шість місяців до закінчення терміну його дії подати заявку до Національного органу з сертифікації.

Порядок повторної атестації встановлюється залежно від результатів діяльності аудитора і може передбачати повну або скорочену процедуру.

9.11 Визнання сертифікатів аудиторів, що видані у системах сертифікації інших країн, здійснює атестаційна комісія.

Визнанню підлягають сертифікати аудиторів, що видані в межах:

— міжнародних та регіональних систем сертифікації, до яких приєдналась Україна та країна, що видала сертифікат;

— угод між Національним органом з сертифікації та керівними органами систем сертифікації інших країн про взаємне визнання сертифікатів аудиторів.

Примітка. Можуть визнаватися й інші сертифікати аудиторів.

10 СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАТІВ АУДИТОРІВ

10.1 Скасування сертифікатів аудиторів здійснюється за таких обставин:

— відсутність практичної діяльності аудитора з проведення обраних видів робіт у галузі сертифікації протягом двох календарних років;

— наявність грубих порушень з боку аудитора (недостовірність оцінок, необ'єктивність в разі аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо).

10.2 Рішення про скасування сертифіката аудитора приймає Національний орган з сертифікації.

Письмове повідомлення про скасування сертифіката направляється аудитору, а також у керівні органи систем сертифікації інших країн, з якими укладено угоди про взаємне визнання.

10.3 У разі скасування сертифіката аудитор виключається з Реєстру Системи.

10.4 Скасований сертифікат аудитора повинен бути повернений до Національного органу з сертифікації.

11 АПЕЛЯЦІЇ

11.1 Кандидат або аудитор має право подати письмову апеляцію в таких випадках:

— порушені правила та процедури щодо проведення атестації;

— необгрунтоване відхилена кандидатура кандидата;

— необгрунтовано скасований сертифікат аудитора.

11.2 Апеляція подається до Національного органу з сертифікації протягом місяця після одержання рішення зі спірного питання.

11.3 Апеляція повинна містити обгрунтовані аргументи щодо незгоди з одержаним рішенням.