c) вихідні сигнали і (або) лінії зв'язку з пристроями передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1).

Ці вимкнення повинні відображуватися за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Індикація цих вимкнень може бути пригнічена під час режиму пожежної тривоги.

9.4.2 Повинні мати можливість незалежного вимкнення та повторного увімкнення:

a) вихідні сигнали і (або) лінії зв'язку з пожежними оповіщувачами (позиція С рисунка 1 EN 54-1) із ручним керуванням і індикацією, принаймні, загальними для всіх С;

b) вихідні сигнали і (або) лінії зв'язку з пристроями передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

c) негайне активізування виходів для реалізації затримки виходів у відповідь на пожежну тривогу, як зазначено у 7.11, із керуванням та індикацією загальними, принаймні, для всіх функцій, зазначених у 7.11 (додаток Е).

Ці вимкнення повинні відображуватись за допомогою окремих світловипромінювальних індикаторів і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Ця індикація не повинна бути пригніченою під час режиму пожежної тривоги.

9.5 Вимкнення адресних компонентів (необов'язкова функція з вимогами)

ППКП може забезпечувати можливість вимкнення та повторного увімкнення сигналів від адресних компонентів ручною операцією за 2-го рівня доступу, або індивідуально, або групами, що не складають повної зони. У цьому випадку, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) повинна бути можливість вимкнення кожного адресного компонента індивідуально;

b) повинна бути можливість ідентифікувати усі вимкнення ручним запитом за 1-го чи 2-го рівнів доступу;

c) вимкнення адресних компонентів не повинне відображуватися як вимкнення зон, окрім випадку, коли вимкнено всі адресні компоненти в зонах.


10 РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ

(необов'язкова функція з вимогами)

10.1 Загальні вимоги

ППКП може забезпечувати тестуванням обробляння та відображування сигналів пожежної тривоги від зон. При цьому для цієї зони вимоги, що висуваються під час режиму пожежної тривоги, необов'язкові. У цьому випадку, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) ППКП повинен перебувати в режимі тестування доки одну чи декілька зон тестують;

b) режим тестування повинен вводитись чи відмінятись тільки ручною операцією за 2-го чи 3-го рівнів доступу;

c) повинна бути можливість тестування кожної зони індивідуально;

d) зони у режимі тестування не повинні заважати обов'язковій індикації та вихідним сигналам від зон, що не перебувають у режимі тестування;

e) сигнали від тестованої зони не повинні призводити до спрацювання виходів:

- на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1), за винятком тимчасового тестування їх функціювання у зв'язку з відповідною зоною;

- на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

- на пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1);

- на пристрої передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1).

10.2 індикація режиму тестування

Режим тестування повинен відображуватися візуально за допомогою:

a) окремого світловипромінювального індикатора (загальний індикатор режиму тестування);

b) індикації кожної зони відповідно до 10.3.

10.3 Індикація зон у режимі тестування

Зони в режимі тестування повинні відображуватися візуально за допомогою окремого світло-випромінювального індикатора для кожної зони і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Той самий світловипромінювальний індикатор і ту саму індикацію можна використовувати для відображування протестованої зони та вимкненої зони. Для індикації на алфавітно-цифровому дисплеї, принаймні, повинні виконуватись вимоги 9.3.3.


11 СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВХОДІВ-ВИХОДІВ

(необов'язкова функція з вимогами - див. додаток G)

ППКП може бути обладнано стандартизованим інтерфейсом входів-виходів, що придатний для передавання сигналів до допоміжного устатковання та для приймання сигналів від нього (наприклад, панель виклику пожежної команди). У цьому випадку, принаймні, повинне виконуватися наведене нижче:

a) інтерфейс повинен бути здатний передавати, принаймні, наведені нижче події:

- режим пожежної тривоги;

- кожна зона в тривозі;

- передавання вихідних сигналів на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

- передавання вихідних сигналів на засоби протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1);

- режим попередження про несправність;

- несправність кожної зони;

- вимкнення і повторне увімкнення кожної зони;

- вимкнення і повторне увімкнення виходу на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

- вимкнення і повторне увімкнення виходу на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1);

b) інтерфейс повинен бути здатний приймати, принаймні, таку інформацію та активізувати відповідні функції ППКП:

- вимкнення звукового сигналу;

- скидання режиму пожежної тривоги;

- вимкнення і повторне увімкнення пожежних оповіщувачів (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

- вимкнення і повторне увімкнення зон;

- вимкнення і повторне увімкнення вихідних сигналів на пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

- вимкнення і повторне увімкнення вихідних сигналів на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1).


12 ВИМОГИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ

12.1 Загальні вимоги та декларації виробника

ППКП повинен відповідати вимогам щодо конструкції, викладеним у розділі 12 відповідно до використаної технології. Відповідність деяким вимогам може бути перевірена випробовуваннями. Через неможливість виконання перевірянь усіх можливих комбінацій функцій відповідність іншим вимогам може бути перевірена тільки огляданням конструкції та вивченням супровідної документації, що стосується також встановлення терміну надійності ППКП.

Для сприяння процесу оглядання конструкції виробник повинен у письмовій формі декларувати:

a) що конструкція виконана відповідно до системи управління якістю, що містить набір правил проектування всіх елементів ППКП;

a) що компоненти ППКП було обрано за цільовим призначенням та умови їх експлуатування відповідають умовам довкілля поза корпусом ППКП згідно класу 3к5 ІЕС 60721-3-3.

12.2 Документація

12.2.1 Виробник повинен розробити документацію з інсталювання та експлуатування, яку треба подавати в випробовувальну організацію разом із ППКП. Вона повинна містити, принаймні:

a) загальний опис устатковання, що містить перелік:

- необов'язкових функцій з вимогами цього стандарту;

- функцій, що мають відношення до інших частин EN 54;

- додаткових функцій, що не встановлені цим стандартом;

b) технічні описи входів і виходів ППКП, що достатні для оцінювання механічної, електричної і програмної сумісності з іншими компонентами системи (наприклад, як зазначено в EN 54-1), у тому числі:

- вимоги щодо електроживлення для рекомендованої роботи;

- максимальна кількість зон, компонентів і (або) адресних компонентів на коло виявляння;

- максимальна кількість зон, компонентів, адресних компонентів і (або) пристроїв оповіщування про пожежу на ППКП;

- максимальні і мінімальні значення електричних параметрів для кожного входу і виходу;

- інформація про параметри зв'язку, що їх використовують у кожній лінії зв'язку;

- рекомендовані параметри кабелів для кожної лінії зв'язку;

- технічні дані запобіжників;

c) інформацію з інсталювання, в тому числі:

- придатність для використовування в різних умовах довкілля;

- вказівки, яким чином виконуються вимоги 12.5.2, якщо в одному колі виявляння може бути сконфігуровано більше ніж 32 пожежних сповіщувача і (або) ручних пожежних сповіщувача;

- вказівки, яким чином виконуються вимоги 12.3.2 та 12.5.3, якщо ППКП міститься в більше ніж одному корпусі;

- інструкції з монтування;

- інструкції з підімкнення входів і виходів;

d) інструкції з конфігурування та введення в дію;

e) інструкції з експлуатування;

f) інформацію щодо технічного обслуговування.

12.2.2 Виробник повинен розробити конструкторську документацію, яку треба подавати в випробовувальну організацію разом із ППКП. Ця документація повинна містити кресленики, специфікації на запасні частини, блок-схеми, схеми з'єднань і функційний опис обсягом, що дає можливість перевіряння відповідності вимогам цього стандарту та загального оцінювання механічного та електричного виконання.

12.3 Вимоги щодо механічної конструкції

12.3.1 Конструкція корпуса ППКП повинна бути міцною та відповідати методу інсталювання рекомендованому в документації. Корпус повинен відповідати, принаймні, класифікації ІР30 стандарту ІEC 60529.

12.3.2 ППКП може бути розміщений в більше ніж одному корпусі. Якщо в документації зазначено, що ці корпуси можуть бути встановлені в місцях, що розосереджені у захищуваних приміщеннях, тоді всі обов'язкові ручні елементи керування та індикатори повинні розміщуватися в одному корпусі чи в корпусах, які задекларовані як призначені для монтування тільки безпосередньо один поблизу одного.

12.3.3 Усі обов'язкові ручні елементи керування та світловипромінювальні індикатори повинні мати чітке марковання, що відображає їх призначення. Інформація повинна бути розбірливою на відстані 0,8 м за зовнішньої освітленості від 100 лк до 500 лк.

12.3.4 Виводи для підімкнення ліній зв'язку та запобіжники повинні бути чітко помарковані.

12.4 Вимоги щодо електричного та інших виконань

12.4.1 ППКП повинен забезпечувати групування сигналів від компонентів для забезпечування індикації по зонах.

12.4.2 Обробляння сигналів повинно видавати найвищий пріоритет для відображування пожежних тривог.

12.4.3 Перехід між живленням від основного та резервного джерел електроживлення не повинен змінювати будь-яку індикацію і (або) стан будь-яких виходів, крім тих, що стосуються електроживлення.

12.4.4 Якщо в ППКП забезпечується вимкнення чи регулювання основного або резервного джерела електроживлення, це повинно бути можливим тільки за 3-го чи 4-го рівнів доступу.

12.5 Цілісність ліній зв'язку (див. додаток Н)

12.5.1 Несправність будь-якої лінії зв'язку між ППКП та іншими компонентами системи виявляння пожежі (як зазначено в EN 54-1) не повинна впливати на правильне функціювання ППКП або будь-якої іншої лінії зв'язку.

12.5.2 Якщо в документації виробника зазначено, що до одного кола виявляння може бути підімкнено більше ніж 32 пожежних сповіщувача і (або) ручних пожежних сповіщувача, тоді повинні бути зазначені та забезпечені засоби, які гарантують, що коротке замикання чи обрив цього кола виявляння не перешкоджає індикації пожежної тривоги від більше ніж 32 пожежних сповіщувачів і (або) ручних пожежних сповіщувачів.

12.5.3 Якщо в документації виробника зазначено, що ППКП розміщений в більше ніж одному корпусі, що можуть бути встановлені в місцях, які розосереджені у захищуваних приміщеннях, тоді повинні бути зазначені та забезпечені засоби, які гарантують, що коротке замикання чи обрив будь-якої лінії зв'язку між корпусами не перешкоджає індикації пожежної тривоги від більше ніж 32 пожежних сповіщувачів і (або) ручних пожежних сповіщувачів.

12.5.4 Якщо ППКП сконструйований для використовування з джерелом електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1), що його розміщено в окремому корпусі, то треба забезпечити інтерфейс для, принаймні, двох ліній зв'язку з джерелом живлення, щоб коротке замикання чи обрив однієї лінії зв'язку не впливали на іншу.

12.6 Доступність індикації та елементів керування (див. додаток А)

12.6.1 У ППКП повинні бути забезпечені 4 рівня доступу, від 1-го рівня доступу (найдоступніший) до 4-го рівня доступу (найменш доступний). Ручні елементи керування та інші функції повинні бути згруповані на відповідному рівні доступу, як зазначено в цьому стандарті.

12.6.2 Уся обов'язкова індикація повинна бути видимою за 1-го рівня доступу без попереднього ручного втручання (наприклад, відкривання дверцят).

12.6.3 Ручні елементи керування за 1-го рівня доступу повинні бути доступні без спеціальних процедур.

12.6.4 Покази та ручні елементи керування, які є обов'язковими за 1-го рівня доступу, повинні також бути доступні за 2-го рівня.

12.6.5 Доступ до 2-го рівня повинен бути обмежений спеціальною процедурою.

12.6.6 Доступ до 3-го рівня повинен бути обмежений спеціальною процедурою, відмінною від процедури для 2-го рівня доступу.

12.6.7 Доступ до 4-го рівня повинен бути обмежений спеціальними засобами, що не входять до складу ППКП.

12.7 Індикація за допомогою світловипромінювальних індикаторів

12.7.1 Обов'язкова індикація від світловипромінювальних індикаторів повинна бути видимою за навколишньої освітленості до 500 лк у межах кута 22,5° від лінії, що проходить через центр індикатора перпендикулярно до поверхні його монтажу, на відстані:

- 3 м для загальної індикації режиму роботи;

- 3 м для індикації електроживлення;

- 0,8 м для іншої індикації.

12.7.2 Якщо застосовують блимку індикацію, періоди увімкнення і (або) вимкнення повинні бути не менші ніж 0,25 с, а частота спалаху повинна бути не менша ніж:

- 1 Гц для індикації пожежної тривоги;

- 0,2 Гц для індикації несправності.

12.7.3 Якщо ті самі світловипромінювальні індикатори використовують для індикації конкретних несправностей та відімкнень, то індикація несправностей повинна бути блимка, а індикація відімкнень повинна бути постійна.

12.8 Індикація на алфавітно-цифровому дисплеї

12.8.1 Якщо алфавітно-цифровий дисплей складається з елементів чи сегментів, вихід з ладу одного з них не повинен впливати на правильність інтерпретації відображуваної інформації.