1. При експлуатації виробничої тари слід дотримуватися вимог ГОСТ 12.3.010.

 1. Пожежовибухонебезпечні та шкідливі речовини і суміші слід зберігати в тарі, що має марку-
  вання згідно з ГОСТ 14192, знаки небезпеки - згідно з ДСТУ 4500-5.

Відкривати пробки і кришки тари треба інструментом, виготовленим з кольорового металу.


8

ДСТУ Б А.3.2-10:2009

9.6 Зберігання порожньої тари з-під пожежовибухонебезпечних і шкідливих речовин і сумішей,
а також їх очищення слід виконувати на спеціально відведених і огороджених площадках, розмі-
щення яких погоджено з пожежною охороною будівельного об'єкта.

Не допускається залишати порожню тару в робочій зоні.

 1. Легкозаймисті речовини слід зберігати в робочій зоні в мінімально необхідних кількостях,
  але не більше змінної норми.

 2. Транспорт слід оснащувати засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.4.009.

Транспортні засоби для перевезення пожежовибухонебезпечних речовин повинні бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння або аналогічними сертифікованими засобами з відповідними технічними характеристиками.

9.9 Вантажно-розвантажувальні роботи слід виконувати механізованим способом згідно з
ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

 1. При застосуванні штучного освітлення в місцях навантаження і розвантаження освітлю-
  вальна арматура повинна відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.32.

 2. Матеріал для обтирання, який використовують при роботі, слід складати в металеві ящики
  із кришками, які щільно закриваються, і вчасно утилізувати.

10 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

 1. До виконання антикорозійних робіт допускаються працівники, які відповідно до чинного
  законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну професійну підготовку,
  пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичний огляд згідно з наказом
  МОЗ від 21.05.07р. №246.

 2. Посадові особи будівельно-монтажної організації згідно з вимогами ДБН А.3.2-2 відповіда-
  ють за дотримання норм безпеки праці при виконанні робіт.

 3. Керівництво будівельно-монтажної організації, що здійснює виконання антикорозійних
  робіт, завчасно в письмовій формі зобов'язано попередити генерального підрядника про початок
  цих робіт (для розроблення відповідно до "Положення про взаємини організацій - генеральних
  підрядників із субпідрядними організаціями" заходів, що забезпечують безпечні умови роботи на
  споруджуваному об'єкті) і оформити наряд-допуск на їх виконання.


 1. При виконанні антикорозійних робіт на діючих підприємствах слід за узгодженням з
  керівництвом цих підприємств розробити і затвердити заходи щодо безпеки праці.

 2. Працівники, задіяні у виконанні антикорозійних робіт, повинні проходити інструктажі,
  спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог
  НАПБ Б.06.001.

Допускдо роботи працівників, які не пройшли навчання і перевірки знань з питань безпеки праці згідно із НПАОП 0.00-4.12 та пожежної безпеки, заборонено.

11 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ПРАЦІВНИКІВ

11.1 Забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) працівників здійснюється відповідно
до НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01, а також:

- захисними окулярами - згідно з ГОСТ 12.4.013;

- захисним одягом-згідно з ГОСТ 12.4.010; ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, ГОСТ 12.4.137.

- індивідуальними засобами захисту органів дихання - згідно з НПАОП 0.00-1.04, ДСТУ
ГОСТ 12.4.041.

- дерматологічними захисними засобами - згідно з ГОСТ 12.4.068.

11.2 При абразивно-струминному очищенні та нанесенні металізаційного покриття для захисту
органів дихання слід застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) із примусовою подачею
повітря.


9

ДСТУ Б А.3.2-10:2009

11.3 При виконанні металізаційних покриттів захист органів слуху здійснюється згідно з
ГОСТ 12.4.051.

 1. Вибір ЗІЗ слід здійснювати з урахуванням конкретних виробничих факторів і відповідно до
  НПАОП 45.2-3.01.

 2. Особи, що не мають ЗІЗ, які відповідають характеру виробничих процесів, до роботи не
  допускаються.

 3. Спецодяг слід піддавати обезпилюванню і пранню відповідно до інструкцій з експлуатації.

12 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЮЧИХ АБО ТИХ, ЩО
РЕКОНСТРУЮЮТЬСЯ, ПІДПРИЄМСТВАХ

 1. Антикорозійні роботи слід здійснювати згідно з НПАОП 45.2-1.12 за проектом виконання
  робіт, виконаному відповідно до робочих креслень антикорозійного захисту, а також до технічного
  висновку про стан і несучу здатність основних конструкцій об'єктів, які реконструюють або ремонту-
  ють.

 2. При повній або частковій зупинці підприємства, при зупинці окремих цехів і виробництв
  (або без їх зупинки) слід виконувати наступні умови:


 • забезпечити повну нейтралізацію відновлюваного покриття;

 • від об'єкта, що захищається, відключити мережі водо-, тепло-, газо-, електропостачання,
  каналізації, технологічних трубопроводів;

 • використовувати штатні підйомно-транспортні пристрої у випадку відповідності умов їх екс-
  плуатації вимогам проекту виконання робіт;

 • застосовувати штатну вентиляційну систему у випадку відповідності її технологічних пара-
  метрів вимогам проекту виконання робіт;

 • при неможливості використання штатної вентиляційної системи на час виконання робіт її слід
  відключити і позначити попереджуючими знаками безпеки;

- місце викидання повітря з вентиляційної системи слід визначати за проектом виконання робіт;
- до початку робіт оформити наряд-допуск із указаниям заходів, що забезпечують безпеку про-
ведення робіт;

- роботи виконувати відповідно до графіка сумісних робіт, у якому визначена черговість і поря-
док виконання антикорозійних робіт і робіт цеху.

12.3 Слід розробити заходи і план посилення пожежної безпеки на період проведення робіт з
реконструкції або ремонту.

13 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ

 1. Контроль за дотриманням вибухобезпеки і пожежної безпеки в робочій зоні слід проводити
  згідно з ГОСТ 12.1.010 і ГОСТ 12.1.004, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7.

 2. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони слід проводити залежно від
  класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007.

 3. Контроль освітленості робочої зони слід проводити згідно з ДСТУ Б В.2.2-6, ГОСТ 12.1.046,
  ДБНВ.1.2-12.

 4. Повітря робочої зони і місця максимального скупчення пожежовибухонебезпечних і шкід-
  ливих речовин у об'єкті, що захищається, слід контролювати за допомогою автоматичних засобів
  вимірювання безперервної дії.


 1. Концентрацію пожежовибухонебезпечних речовин слід контролювати за допомогою
  газосигналізаторів. Видача сигналу "НЕБЕЗПЕКА" повинна здійснюватися при досягненні 10 %
  величини нижньої межі вибухання.

 2. Концентрацію шкідливих речовин слід контролювати за допомогою газоаналізаторів.
  Видача сигналу "КОНЦЕНТРАЦІЯ" здійснюється при досягненні ГДК шкідливих речовин відповідно
  до ГОСТ 12.1.005.

10

ДСТУ Б А.3.2-10:2009

При відсутності засобів вимірювання, що випускаються серійно, слід використовувати лабораторні методи аналізу повітряного середовища на будівельному майданчику.

 1. Газоаналізатори та газосигналізатори повинні проходити державні перевірки відповідно до
  вимог ДСТУ 2708 або бути атестовані відповідно до ДСТУ 3215.

 2. Контроль за станом електроустаткування і його безпечною експлуатацією повинен забез-
  печуватися адміністрацією будівельно-монтажної організації відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.32.

 3. Контроль безпечної роботи устаткування, зареєстрованого органами Держгірпромнагляду,
  слід виконувати відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.07.

 4. Порядок контролю показників якості засобів індивідуального захисту здійснюється від-
  повідно до вимог чинних стандартів.

11

ДСТУ Б А.3.2-10:2009

КодУКНД: 13.100;91.120.99

Ключові слова: вимоги безпеки, контроль за виконанням вимог безпеки, роботи антикорозійні.

К оректор - А.І. Луценко Комп'ютерна верстка - Ю.В. Вороніч

Формат 60х841/в. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

12