Засоби проектування

Очікується, що засоби проектування, які ґрунтуються на розрахункових моделях, що наведені в EN 1995-1-2, будуть розроблені компетентними сторонніми організаціями.

Основний текст EN 1995-1-2 містить більшість головних принципів та правил, що необхідні для описання теплових та механічних впливів на будівлі та споруди.

В додатку F (довідковий) наведено настанову, що покликана допомогти користувачеві вибрати відповідні методики для проектування дерев’яних конструкцій.


Національний додаток до EN 1995-1-2

Цей стандарт надає альтернативні методики, значення та рекомендації для класів з примітками, що вказують де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, національний стандарт, що впроваджує ЕN 1995-1-2, має містити Національний додаток, який включав би всі національно визначені параметри, що використовуються для проектування будівель та споруд, які будуть побудовані у відповідній країні.

Національний вибір дозволено в ЕN 1995-1-2 у таких пунктах:

2.1.3(2) Максимальний приріст температури для огороджувальної здатності в умовах параметричного вогневого впливу;

2.3(1)P Коефіцієнт надійності для властивостей матеріалів;

2.3(2)P Коефіцієнт надійності для властивостей матеріалів;

2.4.2(3) Коефіцієнт зниження для сполучення навантажень;

4.2.1(1) Метод визначення властивостей поперечного перерізу.


Design aids

It is expected, that design aids based on the calculation models given in EN 1995-1-2 will be prepared by interested external organizations.


The main text of EN 1995-1-2 includes most of the principal concepts and rules necessary for describing thermal and mechanical actions on structures.

In an annex F (informative), guidance is given to help the user select the relevant procedures for the design of timber structures.National annex for EN 1995-1-2

This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices have to be made. Therefore the national standard implementing EN 1995-1-2 should have a national annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.


National choice is allowed in EN 1995-1-2 through:

2.1.3(2) Maximum temperature rise for separating function in parametric fire exposure;


2.3(1)P Partial factor for material properties;

2.3(2)P Partial factor for material properties;

2.4.2(3) Reduction factor for combination of actions;

4.2.1(1) Method for determining cross-sectional properties.Методики розрахунку

Design proceduresВизначені правила (Теплові впливи за номінального температурного режиму)

Prescriptive Rules (Thermal actions given by nominal fire curves)


Норми засновані на роботі (Фізично обґрунтовані Теплові впливи)

Performnce-Based Code (Physically based Thermal Action)
Вибір простої або уточнених моделей розвитку пожежі

Selection of Simple or Advanced Fire Development Models

Аналіз окремої конструкції

Analysis of a Member


Аналіз частини конструктивної системи

Analysis of Part of the Structure


Аналіз конструктивної системи

Analysis of Entire Structure

Аналіз окремої конструкції

Analysis of a Member


Аналіз частини конструктивної системи

Analysis of Part of the Structure


Аналіз конструктивної системи

Analysis of Entire Structure

Розрахунок механічних впливів з урахуванням граничних умов

Determination of

Mechanical Actions

and Boundary

conditions


Розрахунок механічних впливів з урахуванням граничних умов

Determination of

Mechanical Actions

and Boundary conditions


Вибір механічних впливів

Selection of

Mechanical Actions
Розрахунок меха-нічних впливів з урахуванням граничних умов

Determination of

Mechanical Actions

and Boundary conditions


Розрахунок механічних впливів

з урахуванням граничних умов

Determination of Mechanical Actions and Boundary conditions


Вибір механічних впливів

Selection of Mechanical ActionsПрості моделі розрахунку

Simple Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models


Прості моделі розрахунку

Simple Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models


Прості моделі розрахунку

Simple Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models


Уточнені моделі розрахунку

Advanced Calculation Models
Рисунок 1 – Варіанти методик розрахунку Figure 1 – Alternative design procedures


Розділ 1 Загальні положення


1.1 Сфера застосування


1.1.1 Сфера застосування Єврокода 5

(1)P Єврокод 5 поширюється на проектування будинків та споруд з конструкціями з деревини (суцільної, обробленої та струганої деревини або у виді стійок, дощатоклеєних або дерев’яних структурних виробів, наприклад фанерованих матеріалів) або дерев’яних плит, з’єднаних за допомогою клею чи механічних кріплень. Він відповідає основним положенням і вимогам щодо їх безпеки та експлуатаційної придатності, основ їх проектування та контролю, які наведені в EN 1990:2002.

(2)P Єврокод 5 стосується лише вимог механічної міцності, експлуатаційної придатності, довговічності та вогнестійкості дерев’яних конструкцій. Інші вимоги, наприклад, стосовно тепло- та звукоізоляції, не розглядаються.

(3) Передбачається користування Єврокодом 5 в поєднанні з:

EN 1990:2002 "Еврокод – Основи проектування будівель та споруд";

EN 1991 "Впливи на будівлі";

EN's для будівельних виробів, що стосуються дерев’яних конструкцій;

EN 1998 "Проектування сейсмостійких конструкцій"


(4) Єврокод 5 поділяється на різні частини:

EN 1995-1 Загальні положення;

EN 1995-2 Мости.

(5) EN-1995 1 «General» включає:

EN 1995-1-1 Загальні положення – Загальні правила та правила будівель;

EN 1995-1-2 Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість.

(6) EN 1995-2 посилається на EN 1995-1-1. Положення EN 1995-2 доповнюють положення EN 1995-1.


1.1.2 Сфера застосування настанови

(1)P Цей стандарт стосується проектування дерев’яних конструкцій на випадок аварійних ситуацій під час пожежі та призначена для користування разом з EN 1995-1-1 та EN 1991-1-2:2002. Стандарт EN 1995-1-2 визначає різницю або доповнює вимоги до проектування за нормальної температури

(2)P Настанова стосується тільки пасивних методів захисту під час пожежі. Активні методи захисту не наведені.

(3)Р Стандарт застосовується до конструкцій, що мають виконувати конкретні функції під час пожежі:

– запобігання передчасного руйнування конструкції (несуча здатність);

– обмеження поширення вогню (полум’я, гарячих газів, надлишкового нагрівання) за межі визначених зон (огороджувальна здатність).

(4)Р В стандарті EN 1995-1-2 наведено основні положення щодо розрахунку дерев’яних конструкцій за особливими вимогами з огляду на вищенаведене.

(5)Р Стандарт EN 1995-1-2 стосується конструкцій або частини конструктивної системи, які перебувають в межах дії EN 1995-1-1 та запроектовані відповідним чином.

(6) Наведені методи застосовують для усіх виробів, що підпадають під дію стандартів, зазначених в цій настанові.Section 1 General


  1. Scope


1.1.1 Scope of Eurocode 5

(1)P Eurocode 5 applies to the design of buildings and civil engineering works in timber (solid timber, sawn, planed or in pole form, glued laminated timber or wood-based structural products, e.g. LVL) or wood-based panels jointed together with adhesives or mechanical fasteners. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures and

the basis of design and verification given in EN 1990:2002.(2)P Eurocode 5 is only concerned with requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures. Other requirements, e.g concerning thermal or sound insulation, are not considered.

(3) Eurocode 5 is intended to be used in conjunction with:

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design”

EN 1991 “Actions on structures”

EN´s for construction products relevant to timber structures

EN 1998 “Design of structures for earthquake resistance”, when timber structures are built in

seismic regions.

(4) Eurocode 5 is subdivided into various parts:

EN 1995-1 General

EN 1995-2 Bridges

(5) EN 1995-1 “General” comprises:

EN 1995-1-1 General – Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2 General – Structural Fire Design


(6) EN 1995-2 refers to the General rules in EN 1995-1-1. The clauses in EN 1995-2

supplement the clauses in EN 1995-1.


1.1.2 Scope of EN 1995-1-2

(1)P EN 1995-1-2 deals with the design of timber structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1995-1-1 and EN 1991-1-2:2002. EN 1995-1-2 only identifies differences from, or supplements normal temperature design.

(2)P EN 1995-1-2 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not covered.

(3)P EN 1995-1-2 applies to building structures that are required to fulfil certain functions when

exposed to fire, in terms of

– avoiding premature collapse of the structure (load-bearing function)

– limiting fire spread (flames, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating

function).


(4)P EN 1995-1-2 gives principles and application rules for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and levels of performance.

(5)P EN 1995-1-2 applies to structures or parts of structures that are within the scope of EN 1995-1-1 and are designed accordingly.

(6)P The methods given in EN 1995-1-2 are applicable to all products covered by product

standards made reference to in this Part.


1.2 Нормативні посилання

(1) Цей європейський стандарт містить застарілі та не застарілі посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються в необхідних місцях у тексті, а публікації перелічені нижче. Для застарілих посилань, більш пізні зміни будь-якої з цих публікацій застосовуються до настанови тоді, коли вони вносяться через зміну до публікації. Для не застарілих посилань, останнє видання публікації пропонується до публікації. Для не застарілих посилань, останнє видання публікації пропонується до використання (включно з доповненнями)

EN 300 Плити деревоволокнисті з односпрямованим розташуванням волокон – Визначення, класифікація і технічні умови

EN 301 Клейкі, фенольні та амінопластичні речовини для несучих дерев’яних конструкцій; класифікація і технічні вимоги до характеристик

EN 309 Деревостружкові плити – Визначення і класифікація

EN 313-1 Фанера – Класифікація і термінологія. Частина 1: Класифікація

EN 314-2 Фанера – Якість з’єднання. Частина 2: Вимоги

EN 316 Деревинно-волокнисті плити – Визначення, класифікація і позначення;

EN 520 Гіпсокартонні листи – Визначення, технічні вимоги, методи випробування;

EN 912 Деталі кріплення деревини – Технічні умови для з’єднань для деревини

EN 1363-1: Випробування на вогнестійкість – Частина 1: Загальні вимоги

EN 1365-1 Випробування на вогнестійкість несучих будівельних конструкцій – Частина 1: Стіни

EN 1365-2 Випробування на вогнестійкість будівельних конструкцій – Частина 2: Перекриття та покриття

EN 1990:2002 Єврокод: Основи проектування будівель та споруд

EN 1991-1-1:2002 Єврокод 1: Дії щодо конструкцій – Частина 1-1: Загальні дії – Густина, власна вага та прикладені навантаження на будівлі

EN 1991-1-2:2002 Єврокод 1: Дії щодо конструкцій – Частина 1-2: Загальні дії – Вплив вогню

EN 1993-1-2 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій - Частина 1-2: вогнестійкість

EN 1995-1-1 Єврокод 5: Проектування дерев’яних конструкцій – Частина 1-1: Загальні вимоги – Загальні правила і правила проектування будівель

EN 12369-1 Деревинні плити – Характеристичні значення для проектування конструкцій – Частина 1: Плити деревоволокнисті з односпрямованим розташуванням волокон, деревостружкові плити і деревинно-волокнисті плити

EN 13162 Теплоізоляційні вироби для будівництва – Вироби з мінеральної вати (MВ) заводського виготовлення – Технічні умови М/103

EN 13381-7 Методи випробувань для визначення покращення вогнестійкості елементів конструкцій – Частина 7: Захист дерев’яних конструкцій (вогнезахист)

EN 13986 Деревинні плити для конструкцій – Властивості, оцінка відповідності і маркування


EN 14081-1 Дерев’яні конструкції – Сортування деревини прямокутного поперечного перерізу за міцністю – Частина 1: Загальні вимоги

EN 14080 Дерев’яні конструкції – Клеєна шарувата деревина – Вимоги

EN 14374 Дерев’яні конструкції – Конструктивні фанеровані пиломатеріали – Вимоги


1.3 Припущення

(1) Додатково до загальних припущень, що наведені в EN 1990:2002, прийнято, що будь-які пасивні системи вогнезахисту, які враховані при проектуванні, будуть відповідно обслуговуватись.


1.4 Розбіжності між принципами та правилами застосування

(1)Р Застосовують правила, що наведені в пункті 1.4 EN 1990:2002.


1.5 Терміни та визначення понять

(1)Р Застосовуються правила що, наведені в 1.5 EN 1990:2002 та 1.5 EN 1991-1-2

(2)Р Застосовуються терміни та визначення, що наведені в Частині EN 1995-1-2 в такому значенні:


1.5.1 Лінія обвуглювання

Межа між обвугленим шаром і приведеним поперечним перерізом


1.5.2 Робочий поперечний переріз

Поперечний переріз окремої конструкції при розрахунку на вогнестійкість базується на методі приведеного поперечного перерізу. Робочий переріз отриманий із залишкового поперечного перерізу видаленням частин поперечного перерізу, міцність і жорсткість яких прийнята такою, що дорівнює нулю


1.5.3 Час руйнування захисту

Максимальна тривалість дії захисту окремої конструкції від прямого вогневого впливу (наприклад, коли вогнезахисне покриття або інші засоби захисту відокремлюються від дерев’яного елемента, або коли конструктивний елемент, що захищає інший елемент, руйнується, або якщо захист інших конструктивних елементів не ефективний через надмірну деформацію)


1.5.4 Вогнезахисний матеріал

Будь-який матеріал або сполука матеріалів, нанесений на конструктивний елемент з метою підвищення його вогнестійкості


1.5.5 Розрахунок за нормальної температури

Розрахунок за граничним станом за температури навколишнього середовища відповідно до EN 1995-1-1

1.5.6 Захищені елементи

Елементи, для яких запроваджені заходи з метою зменшення підвищення температури або зниження обвуглювання під час пожежі


1.5.7 Залишковий поперечний переріз

Поперечний переріз вихідної конструкції, зменшений на товщину обвугленого шару


1.6 Позначення

У цій настанові застосовуються наступні позначення:


Великі латинські літери:

Ar площа залишкового поперечного перерізу

At загальна площа підлог, стін і стель протипожежного відсіку

Av загальна площа вертикальних отворів протипожежного відсіку

Ed розрахунковий навантажувальний ефект

Ed,fi розрахунковий модуль пружності під час пожежі; розрахунковий навантажувальний ефект під час пожежі

FEd,fi розрахунковий навантажувальний ефект на з’єднання під час пожежі

FR,0,2 20 %-й квантиль опору

FRk характеристичне значення механічного опору з’єднання за нормальної температури без урахування тривалості навантаження та вологості (kmod=1)

Gd,fi розрахунковий модуль зсуву під час пожежі

Gk характеристичне значення постійного навантаження

Kfi модуль ковзання під час пожежі

Ku модуль ковзання для граничного стану за нормальної температури

L висота поверху

O коефіцієнт врахування отворів

Qk,1 характеристичне значення головного змінного навантаження

S05 5 %-й квантиль характеристики жорсткості (модуль пружності або модуль зсуву) за нормальної температури

S20 20 %-й квантиль характеристики жорсткості (модуль пружності або модуль зсуву) за нормальної температури

Sd,fi розрахункова характеристика жорсткості (модуль пружності або модуль зсуву) під час пожежі

Wef момент опору робочого поперечного перерізу

Wr момент опору залишкового поперечного перерізу


Малі латинські літери:

a0 параметр

a1 параметр

a2 відстань

a3 відстань

afi додаткова товщина конструкції для підвищення механічного опору з’єднань

b ширина; теплопоглинання усією поверхнею

b0 параметр

b1 параметр

c питома теплоємність

d діаметр деталі кріплення

товщина шару поверхні з міцністю та жорсткістю, що дорівнюють нулю

dchar,0 глибина обвуглювання для одновимірного обвуглювання

dchar,n умовна глибина обвуглювання

def робоча глибина обвуглювання

dg глибина зазору

f20 20 %-й квантиль міцності за нормальної температури

fd,fi розрахункова міцність під час пожежі

fk характеристичне значення міцності

fv,k характеристичне значення міцності на зсув

heq середнє значення висоти всіх вертикальних отворів у протипожежному відсіку

hins товщина ізоляції

hp товщина вогнезахисної панелі

k параметр

kρ коефіцієнт густини

k0 коефіцієнт

k2 коефіцієнт ізоляції

k3 коефіцієнт післязахисту

kfi коефіцієнт

kflux коефіцієнт теплового потоку для деталей кріплення

kh коефіцієнт товщини панелі

kj коефіцієнт з’єднання

kmod коефіцієнт зміни тривалості навантаження та вмісту вологи

kmod,E,fiкоефіцієнт зміни модуля пружності під час пожежі

kmod,fi коефіцієнт зміни під час пожежі

kmod,fm,fi коефіцієнт зміни міцності під час пожежі

kn коефіцієнт умовного поперечного перерізу

kpos коефіцієнт розташування

kΘ коефіцієнт зменшення місцевої міцності або жорсткості залежно від температури

la глибина проникнення деталі кріплення в необвуглену деревину

la,min мінімальна довжина анкерування деталі кріплення

lf довжина деталі кріплення

lp проліт панелі

p периметр залишкового поперечного перерізу, що знаходиться під вогневим впливом

qt,d розрахункова густина потоків відносно загальної площі підлог, стін і стель протипожежного відсіку

t тривалість вогневого впливу

t0 період часу з постійним коефіцієнтом обвуглювання

t1 товщина бічного елементу

tch час до початку обвуглювання захищених елементів (захист затримує початок обвуглювання)

td,fi межа вогнестійкості незахищеного з’єднання

tf час руйнування захисту

tins межа вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності

tins,0,i базове значення часу настання граничного стану з вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності шару “i

tp,min мінімальна товщина панелі

tR межа вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності

treq нормована межа вогнестійкості

y координата

z координата

Великі грецькі літери:

Γ Коефіцієнт, що враховує теплофізичні та термомеханічні властивості меж відсіку

Θ Температура


Малі грецькі літери:

β0 розрахункова швидкість обвуглювання для одновимірного обвуглювання за стандартним температурним режимом

βn умовна розрахункова швидкість обвуглювання за стандартним температурним режимом

βpar розрахункова швидкість обвуглювання під час фази нагрівання за параметричними температурними режимами

η перехідний коефіцієнт зниження несучої здатності під час пожежі

ηf перехідний коефіцієнт модуля ковзання

γGAкоєфіциєнт надійності для змінної дії при аварійному сполученні впливів

γMкоєфіциєнт надійності для властивостей матеріалів, що також враховується для невизначеностей моделі та відхилення розмірів

γM,fiкоєфіциєнт надійності для деревини під час пожежі

γQ,1коєфіциєнт надійності для головного змінного впливу

λ теплопровідність

ρ густина

ρk характеристична густини

ω вологість

ψ1,1 коефіцієнт сполучення навантажень для частотного значення змінного впливу

ψ2,1 коефіцієнт сполучення навантажень для квазі-постійного значення змінного впливу

ψfi коефіцієнт сполучення навантажень для частотного значення змінного впливу під час пожежі1.2 Normative references

(1)P This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

European Standards:


EN 300 Oriented strand boards (OSB) – Definition, classification and specifications


EN 301 Adhesives, phenolic and aminoplastic for load-bearing timber structures; classification and performance requirements


EN 309 Wood particleboards – Definition and classification

EN 313-1 Plywood – Classification and terminology. Part 1: Classification

EN 314-2 Plywood – Bonding quality. Part 2: Requirements

EN 316 Wood fibreboards – Definition, classification and symbols

EN 520 Gypsum plasterboards - Specifications - Test methods

EN 912 Timber fasteners – Specifications for connectors for timber

EN 1363-1 Fire resistance tests – Part 1: General requirements

EN 1365-1 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 1: Walls


EN 1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and roofs


EN 1990:2002 Eurocode: Basis of structural design

EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1 Actions on structures Part 1-1: General actions – Densities, self-weight and imposed loads for buildings


EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions

on structures exposed to fire

EN 1993-1-2 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General – Structural fire design

EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings


EN 12369–1 Wood-based panels – Characteristic values for structural design – Part 1: OSB, particleboards and fibreboards
EN 13162 Thermal insulation products for buildings – factory-made mineral wool (MW) products – Specifications M/103


ENV 13381-7 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members – Part 7: Applied protection to timber members

EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking

EN 14081-1 Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 1, General requirements


EN 14080 Timber structures – Glued laminated timber – Requirements

EN 14374 Timber structures – Structural laminated veneer lumber – Requirements


1.3 Assumptions

(1) In addition to the general assumptions of EN 1990:2002 it is assumed that any passive fire protection systems taken into account in the design of the structure will be adequately maintained.


1.4 Distinction between principles and application rules

(1)P The rules in EN 1990:2002 clause 1.4 apply.


1.5 Terms and definitions

(1)P The rules in EN 1990:2002 clause 1.5 and EN 1991-1-2 clause 1.5 apply.

(2)P The following terms and definitions are used in EN 1995-1-2 with the following meanings:1.5.1 Char-line:

Borderline between the char-layer and the residual cross-section.


1.5.2 Effective cross-section:

Cross-section of member in a structural fire design based on the reduced cross-section method. It is obtained from the residual cross-section by removing the parts of the cross-section with assumed zero strength and stiffness.
1.5.3 Failure time of protection:

Duration of protection of member against direct fire exposure; (e.g. when the fire protective cladding or other protection falls off the timber member, or when a structural member initially protecting the member fails due to collapse, or when the protection from another structural member is no longer effective due to excessive deformation).1.5.4 Fire protection material:

Any material or combination of materials applied to a structural member or element for the purpose of increasing its fire resistance.1.5.5 Normal temperature design:

Ultimate limit state design for ambient temperatures according to EN 1995-1-1.


1.5.6 Protected members:

Members for which measures are taken to reduce the temperature rise in the member and to prevent or reduce charring due to fire.


1.5.7 Residual cross-section:

Cross-section of the original member reduced by the charring depth.


1.6 Symbols

For the purpose of EN 1995-1-2, the following symbols apply:


Latin upper case letters

Ar Area of the residual cross-section


At Total area of floors, walls and ceilings that enclose the fire compartment

Av Total area of vertical openings of fire compartment

Ed Design effect of actions


Ed,fi Design modulus of elasticity in fire; design effect of actions for the fire situation


FEd,fi Design effect of actions on a connection for the fire situation

FR,0,2 20 % fractile of a resistance

FRk Characteristic mechanical resistance of a connection at normal temperature without the effect of load duration and moisture (kmod = 1)

Gd,fi Design shear modulus in fire


Gk Characteristic value of permanent action


Kfi Slip modulus in the fire situation

Ku Slip modulus for the ultimate limit state at normal temperature

L Height of storey

O Opening factor

Qk,1 Characteristic value of leading variable action

S05 5 % fractile of a stiffness property (modulus of elasticity or shear modulus)at normal temperature


S20 20 % fractile of a stiffness property (modulus of elasticity or shear modulus)at normal temperature


Sd,fi Design stiffness property (modulus of elasticity or shear modulus) in the fire situation

Wef Section modulus of effective cross-section


Wr Section modulus of residual cross-sectionLatin lower case letters

a0 Parameter

a1 Parameter

a2 Distance

a3 Distance

afi Extra thickness of member for improved mechanical resistance of connections


b Width; thermal absorptivity for the total enclosure

b0 Parameter

b1 Parameter

c Specific heat

d Diameter of fastener

d0 Depth of layer with assumed zero strength and stiffness

dchar,0 Charring depth for one-dimensional charring

dchar,n Notional charring depth

def Effective charring depth

dg Gap depth

f20 20 % fractile strength at normal temperature

fd,fi Design strength in fire

fk Characteristic strength

fv,k Characteristic shear strength


heq Weighted average of heights of all vertical openings in the fire compartment


hins Insulation thickness

hp Fire protective panel thickness

k Parameter

kρ Density coefficient

k0 Coefficient

k2 Insulation coefficient

k3 Post-protection coefficient

kfi Coefficient

kflux Heat flux coefficient for fasteners


kh Panel thickness coefficient

kj Joint coefficient

kmod Modification factor for duration of load and moisture content

kmod,E,fi Modification factor for modulus of elasticity in the fire situation

kmod,fiModification factor for fire

kmod,fm,fi Modification factor for bending strength in the fire situation

kn Notional cross-section coefficient


kpos Position coefficient

kΘ Temperature-dependent reduction factor for local strength or stiffness property


la Penetration length of fastener into unburnt timber

la,min Minimum anchorage length of fastener


lf Length of fastener

lp Span of the panel

p Perimeter of the fire exposed residual cross-section


qt,d Design fire load density related to the total area of floors, walls and ceilings which enclose the fire compartment

t Time of fire exposure

t0 Time period with a constant charring rate


t1 Thickness of the side member

tch Time of start of charring of protected members (delay of start of charring due to protection)

td,fi Time of the fire resistance of the unprotected connection

tf Failure time of protection

tins Time of temperature increase on the unexposed side of the construction

tins,0,i Basic insulation value of layer “i”
tp,min Minimum thickness of panel

tR Time of fire resistance with respect to the load-bearing function

treq Required time of fire resistance

y Co-ordinate

z Co-ordinate

Greek upper case letters

Γ Factor accounting for the thermal properties of the boundaries of the compartment

Θ Temperature


Greek lower case letters

β0 Design charring rate for one-dimensional charring under standard fire exposure


βn Design notional charring rate under standard fire exposure


βpar Design charring rate during heating phase of parametric fire curveη Conversion factor for the reduction of the load-bearing capacity in fire

ηf Conversion factor for slip modulus

γGA Partial factor for permanent actions in accidental design situations

γM Partial factor for a material property, also accounting for model uncertainties and dimensional variations


γM,fi Partial factor for timber in fire


γQ,1 Partial factor for leading variable action


λ Thermal conductivity

ρ Density

ρk Characteristic density

ω Moisture content

ψ1,1Combination factor for frequent value of a variable action

ψ2,1 Combination factor for quasi-permanent value of a variable action


ψfi Combination factor for frequent values of variable actions in the fire situation