62 зовнішня пожежна драбина Драбина, що призначена для підйому бойового складу пожежних підрозділів та пожежно-технічного обладнання на дахи будинків і споруд

de

Auserlich Feuerleiter

en

external fire ladder

fr

echelle pour pompiers en exterieur

ru

наружная пожарная лестница

Лестница, предназначенная для подъема личного состава пожарных команд и пожарно-технического вооружения на кровли зданий и сооружений

63 профілактичне обслуговування

Функція пожежних підрозділів чи спеціальних служб об'єкта, що полягає у забезпеченні пожежної профілактики

de

Brandvorbeugende Wartung

en

fire prevention service

fr

service de prevention incendie

ru

профилактическое обслуживание

Функция пожарныx подразделений, специальных служб объекта, состоящая в обеспечении пожарной профилактики

64 система запобігання пожежі Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі

de

Brandverhuttung

en

system of fire prevention

fr

prention de l'incendie

ru

система предотвращения пожара

Комплект организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара

65 пожежобезпека об'єкта

Стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей

de

Brandsicherheit eines Objekt

en

firе safety of an object

fr

securite incendie d'un object

ru

пожаробезопасность объекта

Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей

66 правила пожежної безпеки Комплекс положень, які визначають порядок дотримування вимог та норм пожежної безпеки при будівництві тз експлуатації об'єкта

de

Betribliche Regelungen in Brandschulz

en

regulations of fire safety

fr

cunsignes de securite incendie

ru

правила пожарной безопасности

Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта

67 протипожежний стан об'єкта Стан об'єкта, що характеризується кількістю пожеж та рівнем збитків від них, кількістю загорянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем боєготовності пожежних підрозділів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації та пропаганди

de

Brandschutzzustand

en

fire prevention position of objekt

fr

etat de antifen d'un object

ru

противопожарное состояние объекта

Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и величиной ущерба от них, числом загорании, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды

68 протипожежний режим

Комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки

de

Brandschutzve rordnung

en

fire prevention regime

fr

regime antifeu

ru

противопожарный режим

Комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности

69 пожежний нагляд

Функція органів пожежної охорони, яка полягає у здійсненні контролю за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об'єктів та підвищення ефективності боротьби з пожежами

de

Brandaufsichibchorden

en

super visory duties

fr

service de surveillance

ru

пожарный надзор

Функция органов пожарной охраны, состоящая в осуществлении контроля за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной

безопасности объектов и повышения эффективности борьбы с пожарами

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ


антипірен

39

вимоги протипожежні

47

виникнення пожежі

18

виріб (матеріал, конструкція) вогнезахищений

41

вихід евакуційний

57

відсік пожежний

60

вогнезахист

34

вогнезахист глибокий

36

вогнезахист поверхневий

35

вогнезахист хімічний

37

вогнестійкість

43

вогнище

17

водопостачання протипожежне

50

гасіння пожежі .

27

горіння

1

джерело запалювання

13

драбина пожежна зовнішня

62

евакуація людей під час пожежі

54

жертва пожежі

22

загоряння

4

загроза пожежі

15

займання

3

захист протидимний

51

здатність вогнегасна

30

здатність вогнеперешкодна

42

ймовірність виникнення пожежі

19

ймовірність впливу небезпечних факторів пожежі

21

концентрація вогнегасна мінімальна засобів об'ємного гасіння

29

ліквідація пожежі

26

локалізація пожежі

25

матеріал важкогорючий

12

матеріал горючий

10

матеріал негорючий

11

межа вогнестійкості

45

навантаження пожежне, (вогневе)

59

нагляд пожежний

69

небезпека пожежна

32

обслуговування пожежно-оперативне

49

обслуговування профілактичне

63

перешкода протипожежна

61

план пожежогасіння об'єкта

48

план евакуації при пожежі

55

площа (об'єм) захищена

31

пожежа

14

пожежобезпека об'єкта

65

показник пожежної небезпеки

33

полум'я

2

правила пожежної безпеки

66

пристрій вогнеперешкоджуючий

52

причина пожежі

16

продукти горіння

9

профілактика пожежна

53

режим протипожежний

68

речовина вогнегасна

28

речовина (суміш) вогнезахисна

38

речовина вогнезахисна атмосферостійка

40

розвиток пожежі

24

рятування людей під час пожежі

58

самозаймання

7

самоспалахування

6

система запобігання пожежі

64

система протипожежного захисту

46

сспалахування

5

стан об'єкта протипожежний

67

ступінь вогнестійкості

44

тління

8

фактор пожежі небезпечний

20

шкода від пожежі

23

шлях евакуації

56


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ


Аntiруren

39

Auserlich Feuerleiter

62

Betriebliche Regelungen im Brandschutz

66

Brand

14

Brandaufsichtsbehorden

69

Brandausbruch

3

Brandbekampfung

27

Brandentstehung

18

Brandentstehungsursache

16

Brandentwicklung

24

Brandgefahr

15

Brandgefahrdung

32

Brandherd

17

Brandopfer

22

Brandrisikofaktor

20

Brandschaden

23

Brandschutz

46

Brandschutzforderung

47

Brandschutzverordnung

68

Brandschutzzustand

67

Brandsicherheit eines Objekts

65

Brandverhutung

64

Brandvorbeugende Wartung

63

Brennen

1

Brennstoff

10

Chemischer Flammschutz

37

Entflammen

4

Entflammung

5

Evakuationsaustrit

57

Evakuationsweg

56

Evakuerung

54

Evakuierungsplan

55

Feuerbelastung

59

Feuerfestigkeit

43

Feuerhemmende Einrichtung

52

Feuerhemmendes Vermogen

42

Feuerschutzschranke

61

Feuer zelle

60

Flachenschutz

31

Flamme

2

Flammengeschutztes Erzeugnis

41

Flammschutz

34

Flammschutzmittel

38

Flammschutzmittel Wetterbestandiges

40

lndex Brandgefahrzdung

33

Climmen

8

Grad der Feuerfestigkeit

44

Limit der Feuerfestigkeit

45

Liguidation des Brandes

26

Lokalisation des Brandes

25

Löschfohigkeit

30

Löschmittel

28

Löshwasserversorgung

50

Minimale Löschkonzentration raumlich wirkenden Loschmittel

29

Oberflacheichen Feuerschutz

35

Objektbezogener Einsatzplan

48

Operativbedienung

49

Rauchabzug

51

Rettung von Mensehen beibranden

58

Quelle der Lündung

13

Selbstentflammung

6

Selbstenzundung

7

Schwer Brennstoff

12

Tiefe Feuerschutz

36

Unbrennstoff

11

Verbrennungsprodukte

9

Vorbeugender Brandschutz

53

Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Brandes

19

Wahrscheinlichkeit Еіnflus


Brandrisikofaktor

21


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

almost non-combustible material

12

antipyrene

39

autoignition

6

autoiflammation

5

burning

1

chemical fire retardance

37

combustible material

10

combustion products

9

deep fire retardance

36

degre of fire resistance

44

elimination of firе

26

emergency exit

57

evacuation

54

evacuation plan

55

evacuation wax

56

extinguishing medium

28

external fire ladder

62

firе

14

firе cause

16

fire compartment

60

fire extinguishing capacity

30

fire-fighting operations

27

fire growth

24

fire hazard

32

fire load

59

fire loss

23

fire prevention

53

fire prevention position of object

67

fire prevention regime

68

fire prevention service

63

fire prevention water supply

50

fire resistance

43

fire resisiant capability

42

fire retardant agent

38

fire safety of an object

65

fire safety requirements

47

fire-stop assembly

52

fire-stop barrier

61

fire victim

22

flame

2

flame retardance

34

flame retarded product

41

hazardous fire factor

20

ignition

34

ignition source

13

index of fire hazard

33

inflammation

4

limit of fire resistance

45

localization of fire

25

minimal fire extinguishing concentration of volume extinguishing agents

29

on-combustible material

11

operational service

49

outbreak of fire

18

plan of object fire extinguishment

48

probability of impact of hazards fire factors

21

probability of outbreak of fire

19

protected area

31

regulations of fire safety

66

rescue of people at fire

58

seat of fire

17

smoke protection

51

smoul dering

8

system of fire prevention

64

system of fire protection

46

supervisory duties

69

surface fire retardance

35

threat of fire

15

weather-proof fire retardant agent

40