1. Фактические значения толщины защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в конструкции по результатам измерений сравнивают со значениями, установленными технической документацией на эти конструкции (с учетом предельных отклонений данных параметров).

 2. Результаты измерений оформляют протоколом, который должен содержать следующие данные:

 • наименование проверяемой конструкции (ее условное обозначение);

 • обьем партии и число контролируемых конструкций;

 • тип и номер применяемого прибора (с указанием даты его последней поверки);

 • номера контролируемых участков конструкции и схему их расположения на конструкции;

 • проектные значения геометрических параметров армирования контролируемой конструкции;

 • результаты проведенных измерений;

 • дату проведения испытаний;

 • ссылку на настоящий стандарт.

ДОДАТОК А

(інформаційний)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Термін

Визначення

Товщина захисного шару бетону, tpr

Для круглої гладкої арматури –відстань по нормалі від поверхні бетону конструкції до найближчої до неї циліндричної твірної арматурного стержня.

Для арматури періодичного профілю – умовна відстань до твірної циліндра, діаметр якого дорівнює номінальному діаметру цієї арматури.

Арматура періодичного профілю

Арматура з розташованими на її поверхні поперечними виступами (рифленням) для поліпшення зчеплення з бетоном конструкції.

Номінальний діаметр арматури періодичного профілю, dн

Діаметр рівновеликого по площі поперечного перерізу круглого гладкого арматурного стержня.

Арматурний стержень

Стержнева арматура або арматурний дріт незалежно від виду їх поставки (окремими прутками або в мотках).

Крок поздовжньої арматури, S

Відстань між осями поздовжньої арматури в одному ряду армування конструкції.

Крок поперечної арматури, ρ

Відстань між осями поперечної арматури в одному ряду армування конструкції.

Градуювальна залежність

Залежність між показаннями приладу і параметрами конструкції, що контролюються.

Зазор

Відстань від поверхні перетворювача приладу до твірної арматурного стержня, яка встановлюється під час градуювання або вивіру приладу.

Розташування арматурного стержня

Проекція осі арматурного стержня на поверхні конструкції.

Примітка. При необхідності розташування місця обриву стержня.


Фрагмент армування конструкції

Частина арматурного каркасу конструкції, яка виконана в натуральну величину з використанням арматури діаметром, передбаченим проектом.

Границя похибки вимірювання, що допускається

Найбільша (без урахування знаку) похибка засобу вимірювання, при якій цей засіб вимірювання може бути визнаний придатним і допущеним до застосування.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

Определение

Толщина защитного слоя бетона, tpr

Для круглой гладкой арматуры –расстояние по нормали от поверхности бетона конструкции до ближайшей к ней цилиндрической образующей арматурного стержня.

Для арматуры периодического профиля – условное расстояние до образующей цилиндра, диаметр которого равен диаметру этой арматуры.

Арматура периодического профиля

Арматура с расположенными на ее поверхности поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном конструкции.

Номинальный диаметр арматуры периодического профиля, dн

Диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого гладкого арматурного стержня.

Арматурный стержень

Стержневая арматура или арматурная проволока независимо от вида их поставки (отдельными прутками или в мотках).

Шаг продольной арматуры, S

Расстояние между осями продольной арматуры в одном ряду армирования конструкции.

Шаг поперечной арматуры, ρ

Расстояние между осями поперечной арматуры в одном ряду армирования конструкции.

Градуировоч-ная зависимость

Зависимость между показаниями прибора и контролируемыми параметрами конструкции.

Зазор

Расстояние от поверхности преобразователя прибора до образующей арматурного стержня, устанавливаемое при градуировке или поверке прибора.

Расположение арматурного стержня

Проекция оси арматурного стержня на поверхности конструкции.

Примечание. При необходимости расположения места обрыва стержня.

Фрагмент армирования конструкции

Часть арматурного каркаса конструкции, выполненная в натуральную величину с использованием арматуры диаметром, предусмотренным проектом.

Предел допускаемой погрешности измерения

Наибольшая (без учета знака) погрешность средства измерения, при которой это средство измерения может быть признано годным и допущено к применению.


ДОДАТОК Б

(інформаційний)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ ТИПУ ИЗС-10Н


Характеристики

Показники приладу

Діапазон вимірювання товщини захисного шару бетону при номінальному діаметрі арматури, мм:

від 4 до 10 включ.

" 12 " 32 включ.

5 – 30

10 – 60

Похибки вимірювань

Відповідають вимогам 5.3 – 5.5

Показники для приладу з автономним живленням, не більше:

споживаний струм, мА

час безперервної роботи від автономного джерела (розрахунковий), год
60

15

Габаритні розміри, мм:

електронного блока

перетворювача

225 x150 x125

220 x 87 x 84

Маса, кг:

електронного блоку

перетворювача

2,8

0,6

Підприємство-виготовлювач

Бобруйський завод ваговимірювальних приладів.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ТИПА ИЗС-10Н


Характеристики

Показатели прибора

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона при номинальном диаметре арматуры, мм:

от 4 до 10 включ.

" 12 " 32 включ.

5 – 30

10 – 60

Погрешности измерений

Соответствуют требованиям 5.3 – 5.5

Показатели для прибора с автономным питанием, не более:

потребляемый ток, мА

время непрерывной работы от автономного источника (расчетное), ч
60

15

Габаритные размеры, мм:

электронного блока

преобразователя

225 x 150 x 125

220 x 87 x 84

Масса, кг:

электронного блока

преобразователя

2,8

0,6

Предприятие-изготовитель

Бобруйский завод весоизмерительных приборов.


ДОДАТОК В

(інформаційний)

ПРИКЛАД УСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Приклад установлення індивідуальної градуювальної залежності для визначення товщини захисного шару бетону tpr в діапазоні 10 – 50 мм при армуванні конструкції поздовжніми стержнями діаметром 16 мм, що розташовані з кроком 50 і 100 мм.

При встановленні градуювальної залежності використані:

 • серійний прилад типу ИЗС – 10Н (вимірювання проводять за рівномірною шкалою приладу, на яку нанесені цифри в умовних одиницях);

 • випробувальний стенд, який відповідає вимогам 7.2 цього стандарту.

Індивідуальну градуювальну залежність установлюють згідно з 7.3 цього стандарту.

Результати проведених вимірювань наведені в таблиці В. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

ПРИМЕР УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Пример установления индивидуальной градуировочной зависимости для определения толщины защитного слоя бетона tpr в диапазоне 10 – 50 мм при армировании конструкции продольными стержнями диаметром 16 мм, расположенными с шагом 50 и 100 мм.

При установлении градуировочной зависимости использованы:

 • серийный прибор типа ИЗС – 10Н (измерения проводят по равномерной шкале прибора, на которую нанесены цифры в условных единицах);

 • испытательный стенд, соответствующий требованиям 7.2 настоящего стандарта.

Индивидуальную градуировочную зависимость устанавливают согласно 7.3 настоящего стандарта.

Результаты проведенных измерений приведены в таблице В.1Таблиця В міліметрах

В.1 В миллиметрах

Таблица

Крок поздовжніх стержнів

Шаг продольных стержней

Показання приладу при значенні зазору

Показания прибора при значениии зазора

10

20

30

40

50

50

9

23

37

52

67

100

11

27

44

61

75


Графіки градуювальних залежностей, що одержані за цими результатами, наведені на кресленні В.1

Графики полученных по этим результат градуировочных зависимостей приведены на чертеже B.1.

Показання приладу, поділки.

Показания прибора, деления.


Креслення В.1.

Градуювальні залежності для поздовжніх стержнів

діаметром 16 мм.

 1. якщо крок стержнів S = 50 мм;

 2. якщо крок стержнів S = 100 мм.

Чертеж В.1.

Градуировочные зависимости для продольных стержней диаметром 16 мм.

 1. при шаге стержней S = 50 мм;

 2. при шаге стержней S = 100 мм.

ДОДАТОК Г

(інформаційний)

НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

ДІАМЕТРА АРМАТУРНОГО

СТЕРЖНЯ

 1. Для наближеного визначення діаметра арматурного стержня визначають і фіксують на поверхні залізобетонної конструкції місце розташування арматури.

 2. Установлюють перетворювач приладу на поверхні конструкції і за шкалою приладу або за індивідуальною градуювальною залежністю (додаток В) визначають декілька значень товщини захисного шару бетону tpr для кожного із припустимих діаметрів арматурного стержня, які могли застосовуватись для армування цієї конструкції.

 3. Між перетворювачем приладу і поверхнею бетону конструкції установлюють прокладку відповідної товщини tе(наприклад, 10 мм), знову проводять вимірювання і визначають відстань для кожного припустимого діаметра арматурного стержня.

 4. Для кожного діаметра арматурного стержня порівнюють значення tpr і (tabs – tе).

Як фактичний діаметр d приймають значення, для якого виконується вимога

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДИАМЕТРА АРМАТУРНОГО

СТЕРЖНЯ

 1. Для приближенного определения диаметра арматурного стержня определяют и фиксируют на поверхности железобетонной конструкции место расположения арматуры.

 2. Устанавливают преобразователь прибора на поверхности конструкции и по шкале прибора или по индивидуальной градуировочной зависимости (приложение В) определяют несколько значений толщины защитного слоя бетона tpr для каждого из предполагаемых диаметров арматурного стержня, которые могли применяться для армирования данной конструкции.

 1. Между преобразователем прибора и поверхностью бетона конструкции устанавливают прокладку соответствующей толщины te(например, 10 мм), вновь проводят измерения и определяют расстояние для каждого предполагаемого диаметра арматурного стержня.

 2. Для каждого диаметра арматурного стержня сопоставляют значения tpr и (tabs – te).

В качестве фактического диаметра d применяют значение, для которого выполняется требование


Приклад

визначення діаметра арматурного

стержня

Діаметр арматурного стержня визначають в бетоні конструкції, для якої магнітним методом за цим стандартом попередньо установлено розташування стержнів арматурної сітки (крок поздовжніх стержнів S дорівнює 180 мм, поперечних ρ ‑ 200 мм).