• найменування ФВЦ та/або її товарний знак і адресу;

 • найменування і позначення цементу за чинним нормативним документом;

 • дату відвантаження і гарантійний строк;

 • знак відповідності для сертифікованого цементу.

Перелік показників, що наводяться в супровідному документі, може бути доповнений з врахуванням вимог нормативного документа на цемент конкретного виду.

 1. При пакуванні цементу в ФВЦ в маркування вносять позиції, зазначенні в 5.5.3, вказавши замість найменування підприємства-виробника найменування та/або товарний знак ФВЦ.

 2. ФВЦ повинна надавати споживачеві на його вимогу додаткові відомості щодо якості цементу, а також копію сертифіката відповідності на продукцію, що відвантажується.


10 Методи контролю


 1. Хімічний аналіз цементу здійснюють за ГОСТ 5382 та атестованими чинними методиками.

 2. Визначення фізико-механічних властивостей цементів проводять згідно зі стандартами, технічними умовами і атестованими методиками, що вказані в нормативних документах на цементи конкретних видів.

Допускається додатково проводити фізико-механічні випробування цементів загальнобудівельного призначення за EN 196-1, EN 196-3, EN 196-6.

 1. Радіаційний контроль цементів проводять згідно з ДБН В.1.4-2.01.


11 Транспортування і зберігання


 1. Правила транспортування і зберігання цементу встановлені з урахуванням ДБН Г.1-4.

 2. Перевезення насипного цементу слід здійснювати в спеціалізованих транспортних засобах - вагонах-цементовозах, автоцементовозах, суднах, спеціально обладнаних автомобілях.

Перевезення насипного цементу у відкритих транспортних засобах забороняється.

 1. При перевезенні цементу залізничним транспортом застосовують вагони-цементовози з аераційно-пневматичним вивантажуванням цементу і вагони-цементовози бункерного типу.

Допускається перевезення цементу в критих відповідно обладнаних залізничних вагонах.

 1. Для перевезення цементу автомобільним транспортом використо­вують автоцементовози з аераційно-пневматичним, пневматичним розванта­женням і саморозвантаженням.

Для перевезення невеликих об'ємів цементу можуть використовуватись контейнери і спеціально обладнані автомобілі.

 1. Цементи в упаковці перевозять в універсальних транспортних засобах (в критих вагонах, автомобілях і суднах) транспортними пакетами, в контейнерах або поштучно відповідно до правил перевезення і кріплення вантажів, чинних на даному виді транспорту.

 2. Транспортування цементу пакетами в термоусадочній плівці заліз­ницею здійснюють згідно з технічними умовами на розміщення, кріплення пакетів, сформованих з мішків цементу з використанням термоусадочної плівки, в чотирьохосьових напіввагонах.

  1. Транспортні пакети формують із застосуванням плоских піддонів, пакетуючих стропів, термоусадочної плівки високого тиску або інших засобів пакетування за відповідними нормативними документами.

  2. Пакети в термоусадочній плівці повинні бути герметичні. Пакети формують із декількох шарів по п'ять мішків в шарі і цокольного шару з чотирьох мішків і щільно обтискають плівкою. Ширина прорізу на уступі цокольної частини повинна бути не менше 100 мм з кожної сторони пакету, висота - не менше 90 мм.

Довжина пакетів цементу в термоусадочній плівці повинна бути в межах (1260-1290) мм, ширина - (1030-1060) мм, висота - (880-950) мм. Маса нетто пакета - не більше 2000 кг.

 1. Контейнери, що застосовуються для транспортування цементу, повинні відповідати вимогам нормативних документів на них.

 2. Виробник зобов'язаний поставляти цемент у справних і чистих транспортних засобах.

 3. При завантаженні і транспортуванні цементу без упаковки або в мішках його необхідно захищати від зволоження, розпорошення і забруднення сторонніми домішками.

 4. Цемент повинен зберігатись нарізно за видами і марками (класами міцності). Змішування цементу різних видів і марок (класів міцності), а також зволоження його і забруднення сторонніми домішками не допускається.

 5. Цемент без упаковки зберігають в силосах або інших критих ємкостях.

На малих розосереджених об'єктах цемент зберігають в контейнерах. Зберігання насипного цементу в складах амбарного типу, під навісом, в засіках, на відкритих майданчиках під брезентовим (або іншим водонепроникним) покриттям забороняється.

 1. Цемент в мішках зберігають в критих сухих приміщеннях.

При зберіганні мішки з цементом укладають на піддони в ряди щільно, один біля одного по висоті не більше 1,8 м із забезпеченням вільного підходу до них.

 1. Цемент в м'яких контейнерах і пакетах, виготовлених з водонепроникних матеріалів, допускається зберігати в складах амбарного типу і на відкритих майданчиках за умови цілісності водонепроникної упаковки.


12 Гарантії виробника


 1. Виробник (постачальник) гарантує відповідність продукції вимогам нормативного документа протягом гарантійного строку при дотриманні споживачем правил її транспортування і зберігання.

 2. Гарантійний строк установлюється в нормативному документі на конкретний вид цементу.


Додаток А

(обов'язковий)


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


A.1 Цемент і його властивості. Загальні поняття (за СТ СЕВ 4772)

Цемент


Порошкоподібний будівельний в'яжучий матеріал, який має гідравлічні властивості і складається з клінкеру і, за необхідності, гіпсу та його похідних і добавок

Цементний клінкер


Продукт, який одержують шляхом випалу до спікання або плавлення сировинної суміші належного складу і який містить, головним чином, силікати та/або алюмінат кальцію

Портландцемент-ний клінкер

Клінкер, який складається переважно з високоосновних силікатів кальцію і містить певну кількість алюмінатів і алюмоферитів кальцію

Глиноземний (високоглинозем-ний) клінкер


Клінкер, який складається переважно з низькоосновних алюмінатів кальцію

Клінкер нормованого складу


Клінкер, до мінералогічного складу якого нормативними документами установлені певні вимоги

Клінкерний мінерал


Штучна сполука відповідного стехіометричного складу, що є кристалохімічною основою клінкерних фаз

Мінералогічний склад клінкеру


Вміст основних клінкерних мінералів, який визначається розрахунковим шляхом на основі даних хімічного аналізу

Добавка до цементу


Матеріал, який використовують в складі цементу з метою досягнення визначених показників якості


Активна мінеральна добавка до цементу


Добавка, яка в тонкоподрібненому вигляді має гідравлічні або пуцоланічні властивості

Гідравлічні властивості
Здатність тонкоподрібненого матеріалу після змішування з водою тверднути на повітрі та у воді


Пуцоланічні властивості


Здатність тонкоподрібненого матеріалу в присутності вапна і води виявляти гідравлічні властивості


Добавка- наповнювач до цементу


Добавка у вигляді неорганічного матеріалу, що практично не бере участі в процесах гідратації цементу, однак поліпшує його гранулометричний склад та/або структуру цементного каменю

Спеціальна до­бавка до цементу
Добавка, що регулює спеціальні властивості цементу

Технологічна до­бавка до цементу


Добавка, що вводиться для поліпшення процесу помелу цементу та/або підвищення сипкості цементу


Речовинний склад цементу


Вміст компонентів в цементі, який виражають у відсотках від його маси

Тонкість помелу

цементу


Характеристика дисперсності цементу, яка може виражатися як масова частка у відсотках залишку (проходу) порошку на одному або декількох контрольних ситах або як величина питомої поверхні порошку, що визначається методом повітропроникності

Замішування цементу


Змішування цементу з водою

Водоцементне відношення (В/Ц)

Відношення маси води замішування до маси цементу


Цементне тісто

Однорідна пластична суміш цементу з водоюНормальна густота цементного тіста


Водоцементне відношення у відсотках, при якому досягається нормована консистенція цементного тіста


Стандартний цементний розчин


Однорідна суміш цементу, стандартного піску для випробувань цементу та води у нормованому співвідношенні


Пісок стандартний для випробувань цементу


Кварцевий природний пісок з нормованим зерновим хімічним складом, що призначений для випробування цементу


Гідратація цементу


Хімічна взаємодія цементу з водою із утворенням кристалогідратів


Тужавлення цементу


Необоротна втрата рухливості цементним тістом внаслідок гідратації


Строки тужавлення цементу


Час початку і кінця тужавлення цементу, що визначається у нормованих умовах


Хибне тужавлення цементу


Передчасне тужавлення цементу, що може бути усунено за допомогою механічної дії


Цементний

камінь

•ь.


Матеріал, що утворюється в результаті тверднення цементного тіста і має міцність

Рівномірність зміни об'єму цементу


Властивість цементу в процесі тверднення утворювати цементний камінь без недопустимих за стандартом деформацій або руйнування зразків
А.2 Оцінювання якості цементу


Якість продукції

Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги), які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передба­чені потреби (ДСТУ 2925)


Визначальний показник якості продукції


Показник якості продукції, який є вирішальним для її оцінювання (ДСТУ 2925)


Відповідність Виконання вимоги (ДСТУ ISO 9000)


Виконання вимоги (ДСТУ ISO 9000)


Невідповідність

Невиконання вимоги (ДСТУ ISO 9000)


Статистичний метод оцінювання якості продукції


Метод оцінювання якості продукції, за яким значення показників якості продукції визначають, користуючись правилами математичної статистики (ДСТУ 2925)


Граничне значення

показника якості продукції


Найбільше або найменше регламентоване значення показника якості продукції (ДСТУ 2925)


Вхідний контроль

Контроль продукції постачальника, що надійшла до споживача чи замовника та призначена для використання під час виготовлення, ремонту та експлуатації продукції (ДСТУ 3021)


Операційний контроль


Контроль продукції чи процесу під час виконання чи після

завершення технологічної операції (ДСТУ 3021)


Приймальний контроль


Контроль продукції, за результатами якого приймається рішення щодо її придатності для постачання та/або використання (ДСТУ 3021)
Контрольні випробування


Випробування, які проводяться для контролю якості об'єкту (ДСТУ 3021)


Приймально-здавальні випробування


Контрольні випробування продукції під час проведення приймального контролю (ДСТУ 3021)


Сертифікація


Процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам (ДСТУ 2462)


Третя сторона


Особа або орган, які визнаються незалежними від сторін учасників у питанні, що розглядається (ДСТУ 2462)


Акредитація


Процедура, за допомогою якої авторитетний орган офіційно визнає правочинність особи чи органу виконувати конкретні роботи (ДСТУ 2462)


Акредитована випробувальна лабораторія


Лабораторія, яка проводить випробування і пройшла акредитацію (ДСТУ 2462)


Сертифікаційні випробування


Контрольні випробування продукції, що проводяться з метою встановлення відповідності характеристик її властивостей національним та/або міжнародним нормативним документам (ДСТУ 3021)


Сертифікат відповідності
Документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що потрібним чином ідентифікована продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу (ДСТУ 2462)