ISO 15877-1 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General


ISO 15877-2 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes

ISO 15877-3 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Pari: 3: Fittings

ISO 15877-5 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system


ISO 21003-2 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 2: Pipes


ISO 21003-3 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 3: Fittings


ISO 21003-5 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 5: Fitness for purpose of the system


ISO/TS 21003-7 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -Part 7: Guidance for the assessment of conformity


ISO 22391-1 Системи пластмасових трубопроводів для гарячого і холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 1. Загальні вимоги

ISO 22391-2 Системи пластмасових трубопроводів для гарячого і холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 2. Труби

ISO 22391-3 Системи пластмасових трубопроводів для гарячого і холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 3. Фітинги

ISO 22391-5 Системи пластмасових трубопроводів для гарячого і холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 5. Придатність системи для застосування

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення, наведені у ISO 3 та ISO 472, а також наведені нижче.

3.1 Визначення, що стосуються конструкції

3.1.1 багатошарова труба

Труба, стінка якої складається з кількох шарів, з конструкцією, стійкою до напружень

3.1.2 багатошарова труба М-типу

Труба, стінка якої складається зі стійких до напруження полімерних шарів, та одного або більше стійкого до напруження металевого шару (наприклад, PE-Xb/AL/PE-Xb, PE-RT/AL/PE- Xb)

Примітка. Загальна товщина стінки труби повинна складатись з полімерних матеріалів не менше ніж на 60 %.

3.1.3 багатошарова труба Р-типу

Труба, стінка якої складається з більше ніж одного полімерного шару, стійкого до напруження (наприклад, PVC-C/PE-Xb, PE-Xb/EVOH/ PE-Xb)


ISO 22391-1 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General


ISO 22391-2 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes

ISO 22391-3 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings


ISO 22391-5 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness for purpose of the system

3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 3 and ISO 472, and the following, apply.

3.1 Definitions related to construction

3.1.1 multilayer pipe

pipe comprised of different stress-designed layers


3.1.2 multilayer М-ріре

pipe comprised of polymeric stress-designed layers and one or more metallic stress-designed layers (e.g PE-Xb/AI/PE-Xb or PE-RT/AI/PE-Xb)


NOTE. The wall thickness of the pipe consists of at least 60 % of polymeric material.

3.1.3 multilayer P-pipe

pipe comprised of more than one polymeric stress-designed layer (e.g. PVC-C/PE-Xb or PE-Xb/EVOH/PE-Xb)


Примітка. На труби, стінка яких складається з одного шару полімеру, стійкого до напружень, та зовнішнього полімерного шару, не стійкого до напружень, розповсюджується відповідний стандарт на продукцію (див. додаток А).

3.1.4 внутрішній шар

Шар, що контактує з транспортованою речовиною

3.1.5 зовнішній шар

Шар, що піддається впливу навколишнього середовища

3.1.6 вбудований (інтегрований) шар

Шар між зовнішнім та внутрішнім шарами

3.1.7 застосовний шар

Шар, що забезпечує певну властивість, що має відношення до умов застосування труби

3.2 Визначення, що стосуються геометричних розмірів

3.2.1 номінальний діаметр (dn)

Визначений зовнішній діаметр, у міліметрах, що задається як номінальний розмір (DN/OD або DN/ID)

3.2.2 зовнішній діаметр (de)

Чисельне значення зовнішнього діаметра, заміряне у перерізі труби в довільній її точці або втулкового кінця фітинга, та округлене до найближчих 0,1 мм

3.2.3 внутрішній діаметр (di)

Чисельне значення внутрішнього діаметра, заміряне у перерізі труби у довільній точці, та округлене до найближчих 0,1 мм

3.2.4 товщина стінки (е)

Товщина стінки в довільній точці, заміряна по окружності компонента, та округлена до найближчих 0,1 мм

3.2.5 мінімальна товщина стінки (emin)

Установлена мінімальна товщина стінки, виміряна по окружності в довільній точці компонента, та округлена до найближчих 0,1 мм

NOTE. Pipes consisting of one polymeric stress-designed layer and an outer polymeric layer which is not stress-designed are covered by the appropriate reference product standard (see Annex A).


3.1.4 Inner layer

layer in contact with the fluid which is conveyed

3.1.5 Outer layer

layer exposed to the outer environment


3.1.6 Embedded layer


layer between the outer and inner layers

3.1.7 Application layer

layer which provides a specific property linked to the conditions of use of the pipe

3.2 Definitions related to geometry

3.2.1 nominal diameter (dn)

specified outside diameter, in millimetres, assigned to a nominal size (DN/OD or DN/ID)


3.2.2 outside diameter (de)

outside diameter measured through the pipe cross-section at any point on the pipe, or the spigot end of a fitting, rounded up to the nearest 0,1 mm

3.2.3 inside diameter (di)

inside diameter measured through the pipe cross-section at any point on the pipe, rounded up to the nearest 0,1 mm


3.2.4 wall thickness (e)

measured wall thickness at any point around the circumference of a component, rounded up to the nearest 0,1 mm

3.2.5 minimum wall thickness (emin)

minimum value of the measured wall thickness at any point around the circumference of a component, rounded up to the nearest 0,1 mm

3.2.6 стандартне розмірне співвідношення для шару металу (SDRm)

Співвідношення зовнішнього діаметра металевого шару труби до товщини стінки металевого шару

3.2.7 стандартне розмірне співвідношення для шару полімерного (SDRp)

Співвідношення зовнішнього діаметра полімерного шару труби до товщини стінки полімерного шару

3.3 Визначення, що стосуються умов експлуатації

3.3.1 загальний коефіцієнт запасу міцності (С)

Загальний коефіцієнт запасу міцності, за величиною більший ніж один, який враховує умови експлуатації та властивості компонентів системи трубопроводу, що відрізняються від представлених у нижній довірчій межі pLPL

3.4 Визначення, що стосуються матеріалів

3.4.1 первинний матеріал

Матеріал, у формі гранул або порошку, що не піддавався використанню або переробці, окрім необхідної для його виготовлення, та до якого не додавалось вторинного або перероблюваного матеріалу

3.4.2 власний перероблюваний матеріал

Матеріал, виготовлений з відбракованих, невикористаних труб і фітингів, включаючи обрізки і відходи від виробництва труб і фітингів, який буде повторно використаний після переробки тим самим виробником для лиття або екструзії і для якого повністю відома рецептура

3.4.3 відповідний стандарт на продукцію

Міжнародний стандарт або проект стандарту, підготовлений ISO/ТС 138/SC 2, що стосується не багатошарових труб, на які цей стандарт може посилатись у розділах що стосуються вимог до матеріалів, компонентів (наприклад, фітингів), та придатність системи до застосування

3.2.6 metal layer standard dimension ratio (SDRm)

outside diameter of the metal layer of a pipe divided by the wall thickness of the metal layer

3.2.7 polymeric layer standard dimension ratio (SDRp)

outside diameter of the polymeric layer of a pipe divided by the wall thickness of the polymeric layer

3.3 Definitions related to service conditions

3.3.1 overall service (design) coefficient (C)

overall coefficient, with a value greater than one, which takes into consideration service conditions as well as properties of the components of a piping system other than those represented in the lower confidence limit, pLPL

3.4 Definitions related to materials


3.4.1 virgin material

material, in a form such as granules or powder, that has not been subjected to use or processing other than that required for its nnanufacture and to which no reprocessable or recyclable nnaterial has been added

3.4.2 own reprocessable material

single material prepared from rejected unused pipes and fittings, including trimmings from the production of pipes and fittings, that will be reprocessed in a manufacturer's plant after having been previously processed by the same manufacturer by a method such as moulding or extrusion and for which the complete formulation is known

3.4.3 reference product standard

International Standard or draft International Standard, prepared by ISO/ТС 138/SC 2, applicable to non- multilayer pipes, to which this International Standard can refer for clauses related to the materials, components (e.g. fittings) and fitness for purpose of the system

3.4.4 шар полімеру, стійкий до впливу напруження

Шар полімеру, що спроектований стійким до впливу напруження

Примітка. Матеріал, що використовується для цього шару є одним з тих, що зазначені у стандартах на продукцію (див. додаток А).

3.5 Визначення, що стосуються властивостей матеріалу

3.5.1 клас застосування

Клас визначає типову сферу застосування протягом періоду експлуатації на 50 років

Примітка. Класифікація згідно з ISO 10508.

3.5.2 робочий тиск D)

Найвищий тиск, як одна з умов експлуатації, для яких була сконструйована та для роботи яких призначена система

Примітка. Робочий тиск (рD) дорівнює максимальному робочому тиску (MDP), як зазначено в EN 806-1 [3].

3.5.3 довгострокова стійкість до впливу тиску

Нижня межа довіри прогнозованого гідростатичного тиску (pLPL)

Величина, що виражається в одиницях виміру тиску, яка становить 97,5 % (односторонньої) нижньої межі довіри прогнозованого гідростатичного тиску, при даній температурі Т і часі t

3.6 Визначення, що стосуються температури

3.6.1 робоча температура (TD)

Температура або комбінація температур транспортованої води в залежності від умов експлуатації, для яких була розроблена система

3.6.2 максимальна робоча температура (Tmах)

Найвища робоча температура TD, що допускається тільки на короткий період часу

3.6.3 температура порушення працездатності (Tmаl)

Максимальна температура, якої можна досягти при перевищенні меж регулювання.

3.4.4 stress-designed polymeric layer

polymeric layer which is designed to be stress-bearing


NOTE. The material used in such layers is restricted to those in the reference product standards (see Annex A).


3.5 Definitions related to material characteristics

3.5.1 application class

class related to a typical field of application and a design period of 50 years


NOTE. The classification is taken from ISO 10508.

3.5.2 design pressure (pD)

highest pressure related to the circumstances for which the system has been designed and is intended to be used

NOTE. The design pressure, (pD), is equal to the maximunn design pressure, MDP, as specified in EN 806-1 [3].

3.5.3 long-term pressure strength

Lower confidence limit of the predicted hydrostatic pressure (pLPL)

quantity with the dimensions of pressure, which represents the 97,5 % (one-sided) lower confidence limit of the predicted hydrostatic pressure at a temperature T and time t

3.6 Definitions related to temperature

3.6.1 design temperature (TD)

temperature, or a combination of temperatures, of the conveyed water related to the circumstances for which the system has been designed

3.6.2 maximum design temperature (Tmах)

highest design temperature, TD, occurring for short periods only

3.6.3 Malfunction temperature (Tmal)

Highest temperature that can be reached when the control limits are exceeded

Примітка. Вплив такої температури допускається протягом сумарно 100 год упродовж 50 років.

3.6.4 холодна вода

Вода з температурою до 25 °С (приблизно)

Примітка. При проектуванні температура води приймається 20 °С.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1 Познаки

di- внутрішній діаметр

de- зовнішній діаметр

dn- номінальний діаметр

еп- номінальна товщина стінки труби

emin - мінімальна товщина стінки

Fpull- сила адгезії

рс - розрахункова величина тиску (бар) у конструкції труби, що відповідає часу до руйнування та/або температури випробування згідно з ISO 21003-2

рCD- розрахункова величина робочого тиску (бар) у конструкції труби, визначеної для відповідних класів умов експлуатації, з інформації, отриманої згідно з ISO 21003-2

pF- випробувальний гідростатичний тиск (бар), за якого випробується зразок з'єднання під час випробування

pD- робочий тиск (бар)

pLPL- довгострокова стійкість до впливу тиску (нижня межа довіри для прогнозованого гідростатичного тиску)

T - температура

TD - робоча температура

Tmal- температура руйнування (порушення працездатності)

Tmах - максимальна робоча температура

t - час

- гідростатичне напруження

- величина гідростатичного напруження (МПа) для матеріалу стінки фітингів, визначена для відповідного класу умов експлуатації з даних, отриманих згідно з довідковим стандартом або ISO 9080

NOTE. This may occur during a total of up to 100 hover a period of 50 years.

3.6.4 cold water

water at a temperature of up to approximately 25 °С

NOTE. For design purposes, 20 °С is used.

4 SYMBOLS AND ABBREVIATED TERMS

4.1 Symbols

di- inside diameter

de- outside diameter

dn- nominal diameter

en- nominal wall thickness

emin - minimum wall thickness