ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництвіНАСТАНОВАКерівний документ В

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

НА ПІДПРИЄМСТВІ В ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ

НА БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ


Guidance paper В

(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC)

THE DEFINITION OF FACTORY PRODUCTION CONTROL IN TECHNICAL

SPECIFICATIONS FOR CONSTRUCTION PRODUCTS


ДСТУ-Н Б A.1.1-83:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей Керівний документ ідентичний GUIDANCE PAPER В (concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) THE DEFINITION OF FACTORY PRODUCTION CONTROL IN TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CONSTRUCTION PRODUCTS (Revision Sep 2002) (Керівний документ В (стосовно Директиви будівельних виробів - 89/106/ЕС) КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ В ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ В ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ НА БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ (редакція - вересень 2002)

Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, що регламентують вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.

Організація, відповідальна за цей Керівний документ, -Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено.


ЗМІСТ


Вступна частина

Introduction …………….1

1 Завдання та сфера застосування

Objective and scope …………….2

2 Передумови

Background …………….2

3 Вимоги до контролю виробництва на підприємстві

Requirements for factory production control …………….2

4 Зміст технічних умов на вироби

Contents of the technical specifications on products …………….5ВСТУП

Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів (89/106/ЕС) стверджує, що Постійний комітет може "на вимогу голови або держави-члена вивчати будь-яке питання, пов'язане із впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви".

Для гарантування, наскільки можливо, взаємного розуміння між Комісією та державами-членами, як і між самими державами-членами відносно того, як держава буде працювати, компетентні служби Комісії, голова і секретаріат Постійного комітету можуть видати низку керівних документів, що стосуються окремих питань, пов'язаних з виконанням, практичним впровадженням та використанням цієї Директиви.

Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви.

Вони не є юридично обмежувальними, і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур, в принципі це не виключає інші процедури, які можуть в рівній мірі відповідати Директиві.

Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих, хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої, технічної та адміністративної точок зору.

Вони можуть в подальшому удосконалюватися, виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою, що використана при їх виданні.

• Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва (SCC) на 29-ому зібранні 29 травня 1995 як документ CONSTRUCT 95/135 Ред. 1.

Оновлений після консультації SCC у вересні 2002.


PREFACE

Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states that the Standing Committee may, "at the request of its Chairman or a Member State, examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive".

In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, practical implementation and application of the Directive.

These papers are not legal interpretations of the Directive.

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive.

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive, from a legal, technical and administrative standpoint.


They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue


• This Guidance Paper was originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 29th meeting 29 May 1995, as document CONSTRUCT 95/135 Rev. 1.

Updated following consultation of SCC Sep 02.
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Керівний документ В

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА

НА ПІДПРИЄМСТВІ В ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ НА БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ


Руководящий документ В

относительно определения контроля производства

на предприятии в технических условиях на строительные изделия


Guidance paper В

the definition of factory production control in technical specifications

for construction products

___________________________________________________________________________________________

Чиний від 2009-01-01СКОРОЧЕННЯ

CPD Директива щодо будівельних виробів

GP Керівний документ

FPC Контроль виробництва на підприємстві

ETAG Настанова щодо Європейського

технічного ухвалення

ЕТА Європейське технічне ухвалення
EC Європейська спільнота

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Стаття 13 3(а) Директиви ради 89/106/ЕС від 21 грудня 1988р. про наближення законів, під-законних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів (далі - Директива) установлює, що виробники можуть застосовувати маркування про відповідність EC їхньої будівельної продукції лише якщо вони мають "систему контролю виробництва для забезпечення того, що виробництво відповідає належним технічним умовам".

Цей керівний документ (GP) стосується системи контролю виробництва на підприємстві, розглянутої як засіб гарантії того, що продукція, поміщена на ринок, відповідає технічним умовам. Технічні умови відповідають вимогам, установленим у статті 4.1 Директиви.

Він в основному призначений для гармонізованих технічних умов (гармонізованих стандартів і ETAs [Європейскі технічні ухвалення]) та настанов ЕТА. Він прийнятний для застосування в будь-якій системі атестації відповідності. Проте, він може бути також важливим для виробників, що приймають декларації, й контрольних органів.

Автори технічних умов і настанов для європейських технічних ухвалень повинні також ураховувати, що відповідність виробників стандартам серії EN ISO 9000 не є обов'язковою вимогою в рамках Директиви щодо будівельних виробів й не повинна бути включена в гармонізовані технічні умови або настанови для ETAs1.


__________________

1 Виробники, що володіють системою FPC, яка відповідає EN ISO 9001/2 і яка містить вимоги відповідного гармонізованого стандарту, признані такими, що задовольняють вимогам FPC, згаданим вказаною Директивою.


ABBREVIATIONS

CPD Construction Products Directive

GP Guidance Paper

FPC Factory Production Control

ETAG European Technical Approval Guideine


ETA European Technical Approval

EC European Community

INTRODUCTION

Article 13 3(a) of Council Directive 89/106/EC of 21 December 1988 on the Approximation of Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States relating to Construction Products (referred to below as "the Directive") lays down that manufacturers may only affix the EC conformity marking on their construction products if they have "a factory production control system to enure that production conforms with the relevant technical specifications".

This Guidance Paper (GP) centres on the factory production control system considered as a means of ensuring that products placed on the market conform with the technical specifications. Technical specifications are those set out in Article 4.1 of the Directive.


It is mainly intended for those drafting harmonised technical specifications (harmonised standards and ETAs [European Technical Approvals]) and those drafting ETA guidelines. It applies whatever system of attestation of conformity is adopted. It may also be relevant, however, to manufacturers making declarations and enforcement authorities.

The writers of technical specifications and guidelines for European technical approvals should also take into account that the manufacturer's compliance with the EN ISO 9000 series of standards is not a mandatory requirement in the framework of the Construction Products Directive and should not be included as such in harmonised technical specifications or guidelines for ETAs1.

_________________

1 Manufacturers having an FPC system which complies with EN. ISO 9001/2 and which addresses the requirements of the appropriate harmonised standard are recognised as satisfying the FPC requirements of the Directive.


1 ЗАВДАННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей GP має намір забезпечити загальну основу розуміння системи контролю виробництва на підприємстві, що вимагає Директива на підтвердження її законних вимог.

Цей GP не застосовується безпосередньо. Але його положення можуть застосовуватись у вступних частинах гармонізованих технічних умов.

2 ПЕРЕДУМОВИ

Контроль виробництва на підприємстві

Мета контролю виробництва на підприємстві визначена в Директиві. Засвідчення відповідності не може бути здійснене за відсутності такого контролю. "Контроль виробництва на підприємстві" визначений у додатку III Директиви "як постійний внутрішній контроль виробництва, що здійснюється виробником. Всі елементи, вимоги та положення, ухвалені виробником, мають бути задокументовані у систематичному вигляді, у формі письмових правил та процедур. Ця документація з системи контролю виробництва забезпечує загальне розуміння дотримання якості та уможливлює перевірку досягнення необхідних характеристик виробу та ефективності функціонування системи контролю виробництва".

Контроль виробництва на підприємстві поєднує разом технологічні процеси і всі заходи, які забезпечують підтримку і перевірку відповідності продукції технічним умовам. Впровадження контролю може бути досягнуто повір-ками вимірювальних засобів і випробуваннями сировини та її складових, процесів, машин і вимірювального обладнання, включаючи властивості матеріалів продукції, а також використанням отриманих результатів.

3 ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Загальні коментарі

3.1.1 Виробник є відповідальним за організацію ефективного використання системи контролю виробництва на підприємстві. Завдання і відповідальність в організації контролю виробництва на підприємстві повинні бути задокументовані й ця документація повинна бути актуальною. На кожному виробництві виробник може делегувати свої дії особі, що має необхідні повноваження для:

а) визначення процедур з метою забезпечення відповідності продукції на різних стадіях виробництва;

b) визначення й реєстрації будь-яких випадків невідповідності;

c) визначення процедур, необхідних для усунення невідповідності.

3.1.2 Виробник повинен скласти й зберегти документи, що визначають застосований ним контроль виробництва на підприємсчтві. Документація та процедури виробника мають бути властивими продукції та виробничому процесу. Всі системи FPC повинні досягати відповідного рівня довіри, що стосується відповідності продукції. Це включає:1 OBJECTIVE AND SCOPE

This GP is intended to provide a common basis for understanding factory production control systems required by the Directive in support of its legal requirements.


The GP is not itself directly applicable. But its provisions could apply following their introduction in harmonised technical specifications.

2 BACKGROUND

Factory production control

The purpose of factory production control is defined in the Directive. Attestation of conformity cannot be achieved in the absence of such a control. "Factory production control" is defined by Annex III of the Directive as "the permanent internal control of production exercised by the manufacturer. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures. This production control system documentation shall ensure a common understanding of quality assurance and enable the achievement of the required product characteristics and the effective operation of the production control system to be checked".

Factory production control therefore brings together operational techniques and all measures allowing maintenance and control of the conformity of the product with technical specifications. Its implementation may be achieved by controls and tests on measuring equipment, raw materials and constituents, processes, machines and manfacturing equipment and finished products, including material properties in products, and by making use of the results thus obtained.

3 REQUIREMENTS FOR FACTORY PRODUCTION CONTROL

3.1 General comments

3.1.1 The manufacturer is responsible for organising the effective implementation of the factory production control system. Tasks and responsibilities in the production control organisation should be documented and this documentation should be kept up-to-date. In each factory the manufacturer may delegate the action to a person having the necessary authority to:


(а) identify procedures to demonstrate conformity of the product at appropriate stages;

(b) identify and record any instance of non-conformity;


(c) identify procedures to correct instances of non conformity.

3.1.2 The manufacturer should draw up and keep up-to-date documents defining the factory production control which he applies. The manufacturer's documentation and procedures should be appropriate to the product and manufacturing process. All FPC systems should achieve an appropriate level of confidence in the conformity of the product. This involves:a) підготовку задокументованих процедур і інструкцій, що стосуються виконання контролю виробництва на підприємстві продукції відповідно до вимог, згаданих в технічних умовах (див. параграф 3.1.3);

b) ефективне впровадження цих процедур і інструкцій;

c) реєстрацію виконуваного контролю і його результатів;

d) використання результатів усунення невідповідностей, виправлення наслідків таких невідповідностей, робота, якщо необхідно, з повторного здійснення FPC для з'ясування причини невідповідності.

3.1.3 Здійснення контролю виробництва включає деякі або всі дії, наведені нижче:

  1. специфікація та перевірка сировини компонентів;


b) контроль і випробування, які необхідно робити під час виготовлення продукції;

c) перевірки та випробування готових виробів, що здійснюються з періодичністю, яка встановлюються технічними умовами і адаптована до виробу і умов виробництва.

N.B. Залежно від особливості окремого випадку необхідно провести: і) заходи, описані в пункті (Ь) і (с); іі) тільки дії, описані в (Ь); ііі) тільки ті, які описані в (с).

Заходи, зазначені пунктом (Ь), стосуються проміжних станів продукції в залежності від виробничих машин та оснастки та обладнання до них. Цей контроль і випробування та їх періодичність обираються виходячи з типу виробу і його складу, виробничих процесів і їх складності, чутливості властивостей продукту до змін виробничих параметрів тощо.


Щодо процесів, зазначених в пункті (с), у випадку відсутності контролю кінцевих продуктів на час надходження їх на ринок, виробник повинен гарантувати, що пакування і коректні умови поводження і зберігання не пошкоджують продуктів і вони залишаються такими, що відповідають технічним умовам.