Лінійка за ГОСТ 427.

Косинець за ГОСТ 3749.

Щупи за відповідною нормативною доку­ментацією.

Похибка засобів вимірювань не повинна бу­ти більше: ±0,1 мм при вимірюванні всіх розмі­рів плиток, крім довжини діагоналей; ±1,0 мм -при вимірюванні довжин діагоналей плиток і всіх розмірів килимів.

Допускається застосовувати інші засоби вимірювань, похибка яких не нижче вимог да­ного стандарту.

5.2 Проведення вимірювань

5.2.1 Довжину і ширину квадратної (пря­мокутної) плитки вимірюють штангенцирку­лем уздовж відповідної грані плитки з боку лицьової поверхні на відстані 5-8 мм від кута.

4.7 Соответствие маркировки требовани­ям стандартов или технических условий про­веряют визуально. Маркировку считают соот­ветствующей требованиям, если она включает всю информацию, предусмотренную норма­тивной документацией на конкретные изде­лия, и при этом исключена возможность оспо­рить ее содержание.

4.8 За результат контроля внешнего вида принимают суммарное количество плиток, име­ющих отклонения от требований стандартов или технических условий на конкретные изде­лия по показателям внешнего вида.


5 КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ

И ПРАВИЛЬНОСТИ ФОРМЫ

5.1 Средства контроля

Штангенциркуль и штангенциркуль с глу­биномером по ГОСТ 166.

Толщиномер или стенкомер по ГОСТ 11358.

Рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

Прибор с индикаторами часового типа по ГОСТ 577, ГОСТ 5584 для определения откло­нения лицевой поверхности плиток от плос­костности (приложение Б).

Прибор с индикаторами часового типа по ГОСТ 577, ГОСТ 5584 для определения откло­нения формы ішитки от прямоугольной и ис­кривления граней плитки (приложение В).

Плиты калибровочные плоские металли­ческие с точными размерами, соответствую­щими номинальным размерам измеряемых пли­ток, толщиной не менее 10 мм с ровными плос­кими гранями и поверхностями, удовлетворя­ющие требования ГОСТ 10905.

Линейка по ГОСТ 427.

Угольник по ГОСТ 3749.

Щупы по соответствующей нормативной документации.

Погрешность средств измерений не долж­на быть более: ±0,1 мм при измерении всех размеров плиток, кроме длины диагоналей; ±1,0 мм - при измерении длины диагоналей плиток и всех размеров ковров.

Допускается применять другие средства из­мерений, погрешность которых не ниже тре­бований настоящего стандарта.

5.2 Проведение измерений

5.2.1 Длину и ширину квадратной (пря­моугольной) плитки измеряют штангенцирку­лем вдоль соответствующей грани плитки со стороны лицевой поверхности на расстоянии 5-8 мм от угла.

ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) с.4Вимірювання довжини і ширини багато­гранних і фігурних плиток проводять за нор­мативною документацією на конкретні вироби.

5.2.2 Товщину плитки вимірюють штан­генциркулем або товщиноміром (стінкоміром) посередині кожного боку виробу на від­стані не більше 15 мм від граней. Місце вимі­рювання може бути зміщене від середини боку плитки не більше ніж на 30 мм.

У товщину плитки слід включати величи­ну рельєфу лицьової поверхні і рифлення на монтажній поверхні.

5.2.3 Довжину і ширину килима вимірю­ють лінійкою або рулеткою вздовж відповід­ного боку килима на відстані 50-60 мм від кутів і посередині килима; місце вимірювання може бути зміщене від середини відповідного боку килима не більше ніж на 30 мм.

5.2.4 Вимірювання величини рифлення на монтажній поверхні плитки проводять штан­генциркулем з глибиноміром у п'яти довільно вибраних точках.

5.2.5 Ширину шва у килимі вимірюють лі­нійкою у п'яти довільно вибраних місцях ки­лима.

5.2.6 Для визначення відхилення форми килима від прямокутної (косокутність) вимі­рюють довжину кожної його діагоналі ліній­кою або рулеткою один раз.

5.2.7 Вимірювання відхилення лицьової поверхні плитки від площинності

5.2.7.1 Відхилення лицьової поверхні плит­ки від площинності (кривизну лицьової по­верхні) визначають, використовуючи прилад, схема якого наведена у додатку Б.

Вибирають оснащення приладу і калібру­вальну плиту відповідно до номінальних роз­мірів плитки, яку вимірюють. Калібрувальну плиту встановлюють на штифтах. Індикатори виставляють на нульову позначку. Видаляють калібрувальну плиту, на її місце встановлю­ють плитку, яку контролюють, лицьовою по­верхнею вниз і реєструють показники індика­торів.

Квадратну плитку повертають три рази на 90° у одному напрямку, кожного разу реєстру­ючи показники індикаторів.

При вимірюванні прямокутної плитки ви­користовують два прилади із дзеркальним розташуванням відповідного оснащення з ус­тановленням одного з індикаторів на одному приладі посередині довгого боку плитки, на другому - посередині короткої. На кожному приладі плитку при вимірюваннях поверта­ють один раз на 180°.

Измерение длины и ширины многогран­ных и фигурных плиток проводят по норма­тивной документации на конкретные изделия.

5.2.2 Толщину плитки измеряют штанген­циркулем или толщиномером (стенкомером) посередине каждой стороны изделия на рас­стоянии не более 15 мм от граней. Место изме­рения может быть смещено от середины сто­роны плитки не более чем на 30 мм.

В толщину плитки следует включать вели­чину рельефа лицевой поверхности и рифле­ния на монтажной поверхности.

5.2.3 Длину и ширину ковра измеряют ли­нейкой или рулеткой вдоль соответствующей стороны ковра на расстоянии 50-60 мм от уг­лов и посередине ковра; место измерения мо­жет быть смещено от середины соответствую­щей стороны ковра не более чем на 30 мм.

5.2.4 Измерение величины рифления на монтажной поверхности плитки проводят штангенциркулем с глубиномером в пяти про­извольно выбранных точках.

5.2.5 Ширину шва в ковре измеряют ли­нейкой в пяти произвольно выбранных местах ковра.

5.2.6 Для определения отклонения формы ковра от прямоугольной (косоугольность) из­меряют длину каждой его диагонали линейкой или рулеткой один раз.

5.2.7 Измерение отклонения лицевой по­верхности плитки от плоскостности

5.2.7.1 Отклонение лицевой поверхности плитки от плоскостности (кривизну лицевой поверхности) определяют, используя прибор, схема которого приведена в приложении Б.

Выбирают оснастку прибора и калибро­вочную плиту в соответствии с номинальными размерами измеряемой плитки. Калибровоч­ную плиту устанавливают на штифтах. Инди­каторы выставляют на нулевую отметку. Из­влекают калибровочную плиту, на ее место устанавливают контролируемую плитку лице­вой поверхностью вниз и регистрируют пока­зания индикаторов.

Квадратную плитку поворачивают три раза на 90° в одном направлении, каждый раз ре­гистрируя показания индикаторов.

При измерении прямоугольной плитки ис­пользуют два прибора с зеркальным располо­жением соответствующей оснастки с установ­кой одного из индикаторов на одном приборе посередине длинной стороны плитки, на дру­гом - посередине короткой. На каждом прибо­ре плитку при измерениях поворачивают один раз на 180°.

ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) с.55.2.7.2 До 01.07.2004 р. допускається відхи­лення лицьової поверхні плитки від площин­ності вимірювати щупом, використовуючи як прямолінійну базу ребро металевої лінійки, довжина якої повинна бути не менше довжини діагоналі плитки, яку вимірюють.

При контролі плитки з увігнутою лицьо­вою поверхнею лінійку прикладають ребром до лицьової поверхні вздовж кожної діагоналі і вимірюють найбільший зазор між лицьовою поверхнею і ребром лінійки.

При контролі плитки з випуклою лицьо­вою поверхнею лінійку розташовують уздовж кожної діагоналі, при цьому ребро лінійки од­ним кінцем повинне обпиратись на щуп тов­щиною, що дорівнює допустимій величині ви­кривлення. На другому кінці діагоналі вимі­рюють зазор між ребром лінійки і лицьовою поверхнею плитки.

5.2.7.3 Величину викривлення рельєфних плиток визначають з боку монтажної поверх­ні.


5.2.8 Вимірювання викривлення граней плитки

5.2.8.1 Викривлення граней плитки визна­чають, використовуючи прилад, схема якого наведена у додатку В.

Вибирають прилад і калібрувальну плиту відповідно до номінальних розмірів плитки, яку вимірюють. Калібрувальну плиту розмі­щують на основі приладу, притискуючи до ус­тановочних штифтів, і виставляють індикатор З на нульову позначку. Видаляють калібру­вальну плиту, на її місце встановлюють плит­ку, яку контролюють, лицьовою поверхнею вниз і реєструють показники індикатора.


На квадратній плитці проводять вимірю­вання всіх граней, повертаючи її на 90° у одно­му напрямку.

Для вимірювання прямокутної плитки ви­користовують два прилади, при цьому на од­ному приладі індикатор 3 повинен бути вста­новлений на довгому боці плитки, на друго­му - на короткому. На кожному приладі плит­ку при вимірюваннях повертають один раз на 180°.

5.2.8.2 До 01.07.2004 р. допускається вик­ривлення граней плитки вимірювати за 5.2.7.2, при цьому ребро лінійки прикладають до кож­ної грані виробу, який контролюють, пара­лельно ребру, що обмежує лицьову поверхню плитки.

5.2.7.2 До 01.07.2004 г. допускается откло­нение лицевой поверхности плитки от плоско­стности измерять щупом, используя в качестве прямолинейной базы ребро металлической линейки, длина которой должна быть не менее длины диагонали измеряемой плитки.

При контроле плитки с вогнутой лицевой поверхностью линейку прикладывают ребром к лицевой поверхности вдоль каждой диагона­ли и измеряют наибольший зазор между лице­вой поверхностью и ребром линейки.

При контроле плитки с выпуклой лицевой поверхностью линейку располагают вдоль каждой диагонали, при этом ребро линейки одним концом должно опираться на щуп тол­щиной, равной допустимой величине искрив­ления. На другом конце диагонали измеряют зазор между ребром линейки и лицевой поверх­ностью плитки.

5.2.7.3 Величину искривления рельефных плиток определяют со стороны монтажной поверхности.

5.2.8 Измерение искривления граней плит-ки

5.2.8.1 Искривление граней плитки опре­деляют, используя прибор, схема которого приведена в приложении В.

Выбирают прибор и калибровочную пли­ту в соответствии с номинальными размерами измеряемой плитки. Калибровочную плиту помещают на основание прибора, прижимая к установочным штифтам, и выставляют инди­катор 3 на нулевую отметку. Извлекают ка­либровочную плиту, на ее место устанавлива­ют контролируемую плитку лицевой поверх­ностью вниз и регистрируют показания инди­катора.

На квадратной плитке проводят измере­ния всех граней, поворачивая ее на 90° в одном направлении.

Для измерения прямоугольной плитки ис­пользуют два прибора, при этом на одном при­боре индикатор 3 должен быть установлен на длинной стороне плитки, на другом - на ко­роткой. На каждом приборе плитку при изме­рениях поворачивают один раз на 180°.

5.2.8.2 До 01.07.2004 г. допускается ис­кривление граней плитки измерять по 5.2.7.2, при этом ребро линейки прикладывают к каж­дой грани контролируемого изделия парал­лельно ребру, ограничивающему лицевую по­верхность плитки.

ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001) с.65.2.9 Визначення відхилення форми плит­ки від прямокутної (косокутність)

5.2.9.1 Відхилення форми плитки від пря­мокутної визначають, використовуючи при­лад, схема якого наведена у додатку В.

Вибирають прилад і калібрувальну плит­ку у відповідності з номінальними розмірами плитки, яку вимірюють. Калібрувальну плиту розміщують на основі приладу, притискуючи до установочних штифтів, і виставляють інди­катор 5 на нульову позначку. Видаляють ка­лібрувальну плиту, на її місце встановлюють плитку, яку контролюють, лицьовим боком униз і реєструють показники індикатора.

На квадратній плитці проводять вимірю­вання всіх кутів, повертаючи її на 90° у одному напрямку.

Для вимірювання прямокутної плитки ви­користовують два прилади, при цьому на од­ному приладі індикатор 5 повинен бути вста­новлений на довгому боці плитки, на другому -на короткому. На кожному приладі плитку при вимірюваннях повертають один раз на 180°.

5.2.9.2 Відхилення форми плитки від пря­мокутної може також бути виміряне щупом з використанням як прямокутної бази метале­вого косинця з довжиною сторін не менше дов­жини граней плитки, яку вимірюють.


Косинець послідовно прикладають до всіх кутів плитки так, щоб одна його сторона щіль­но прилягала до грані плитки, і вимірюють найбільший зазор між іншою стороною косин­ця і гранню плитки.


5.3 Обробка результатів

5.3.1 При усіх вимірюваннях плитки і об­численнях середньоарифметичного значення товщини показник засобу вимірювання і ре­зультати, які одержують, округлюють до 0,1 мм.

5.3.2 При усіх вимірюваннях килима і об­численнях середньоарифметичного значення довжини і ширини килима показник засобу вимірювання і результати, які одержують, ок­руглюють до 1 мм.

5.3.3 Кожне виміряне значення довжини, ширини і величини рифлення на монтажній поверхні плитки і ширини шва у килимі повин­не відповідати вимогам, що встановлені нор­мативною документацією на конкретні виро­би.

5.2.9 Определение отклонения формы плит­ки от прямоугольной (косоугольность)

5.2.9.1 Отклонение формы плитки от пря­моугольной определяют, используя прибор, схема которого приведена в приложении В.

Выбирают прибор и калибровочную пли­ту в соответствии с номинальными размерами измеряемой плитки. Калибровочную плиту по­мещают на основание прибора, прижимая к установочным штифтам, и выставляют инди­катор 5 на нулевую отметку. Извлекают кали­бровочную плиту, на ее место устанавливают контролируемую плитку лицевой стороной вниз и регистрируют показания индикатора.

На квадратной плитке проводят измере­ния всех углов, поворачивая ее на 90° в одном направлении.

Для измерения прямоугольной плитки ис­пользуют два прибора, при этом на одном приборе индикатор 5 должен быть установлен на длинной стороне плитки, на другом - на короткой. На каждом приборе плитку при из­мерениях поворачивают один раз на 180°.