A.2.2 Procedure

Measure the length of slab near to the top and bottom of the slab on both sides, record the four results and calculate the mean. Measure the width of the slab near to the top and bottom of the slab on both sides, record the four results.

Measure the diagonals of the slab and record the difference between the two dimensions to the nearest millimetre.

A.3 Plan dimension (for riven or hewn edge slabs only)

A.3.1 Apparatus

A.3.1.1 Measuring equipment with an accuracy of 0,5 mm.

A.3.1.2 Rectangular box with one pair of adjoining sides moveable or equivalent apparatus.

A.3.2 Procedure

Place the slab on the base of the box, press the movable box sides against the sides of the slab and measure the slab dimensions to the nearest millimetre.

A.4 Thickness (for textured flags)

A.4.1 Apparatus

Measuring equipment with an accuracy of 0,5 mm.

A.4.2 Procedure

Measure the thickness of the slab at four points 30 mm from the corners. Record the four results and calculate

вимірювань, обрахувати й записати середню величину, а також записати найбільшу та найменшу величину (всі розміри з округленням до міліметра).

A.5 Нерівність поверхні

А.5.1 Інструмент

А.5.1.1 Профільний калібр або аналогічний інструмент (див. рисунок А.1)

А.5.1.2 Вимірювальне обладнання з точністю 0,5 мм.

А.5.2 Процедура

Порядок дій такий:

 1. покласти плиту, яка вимірюється, на рівну поверхню.

 2. встановити кріплення голок на обмежувач нівелювальника й притиснути голки вниз до основи.

 3. виміряти за допомогою вимірювального обладнання й записати відстань голок до кріплення голок в міліметрах (мм).

 4. поділити площу плити на чотири уявні зони, завести профільний калібр в одну з цих зон, притиснути всі голки до поверхні.

 5. зняти профільний калібр, виміряти лінійкою й записати найвищу і найнижчу точки від основи профільного калібру в міліметрах (мм).

 6. щоб обрахувати максимальну та мінімальну величину бокової проекції, потрібно відняти вимір с) від виміру d).

 7. повторити процедуру в трьох зонах, що залишилися, і записати чотири отримані величини.

А.6 Площинність та прямолінійність (для текстурних плит)

А.6.1 Інструмент

Сталева градуйована контрольна лінійка й вимірювальний апарат розміру, що відповідає розміру плити, наприклад, плитковий калібр (див. рисунок А.2).

and record the mean and record the two extreme values, all to the nearest millimetre.

A.5 Face irregularity

А.5.1 Apparatus

А.5.1.1 A profile gauge or equivalent apparatus (see Figure A.1)

A.5.1.2 Measuring equipment with an accuracy of 0,5 mm.

A.5.2 Procedure

Proceed as follows:

 1. Place the slab to be measured on a level surface.

 2. Set the needle support on the spacer leveller and press the needles down onto the base.

 3. With the measuring equipment measure and record the distance of the needles to the needle support in millimetres (mm).

 4. Divide the slab area into four imaginary areas and with the profile guide in one of these areas, press all the needles down onto the surface.

 5. Remove the profile gauge and with the ruler measure and record the highest and lowest pointsfrom the profile guide support in millimetres (mm).

 6. Subtract measurement c) from measurement d) to calculate the maximum and minimum profiles.

 7. Repeat in the other three areas and record the four answers.

A.6 Flatness and straightness (for textured slabs)

A.6.1 Apparatus

Steel notched straightedges and apparatus of dimensions appropriate to the slab size, for example gauge blocks (see Figure A.2).

А.6.2 Процедура

Розмістити найбільшу контрольну лінійку через усю площу плити. Плита не відповідає вимогам цього стандарту, якщо:

a) покладена на плиту контрольна лінійка хитається; або

b) в будь-якій точці між плитою та контрольною лінійкою проходить калібрований інструмент.

А.7 Звіт про випробування

До звіту про випробування повинна бути включена така інформація:

 1. назва, адреса дослідної лабораторії та місце проведення випробування, якщо воно відрізняється від адреси дослідної лабораторії;

 2. номер, назва та дата видання цього стандарту;

 3. опис виробів або зразків, що випробовувалися на відповідність певному стандарту;

 4. унікальний ідентифікаційний номер звіту (наприклад, серійний номер) і кожної його сторінки, а також загальна кількість сторінок у звіті;

 5. назва та адреса замовника;

 6. дата отримання дослідних виробів або зразків і дата (або дати) проведення випробувань;

 7. специфікація випробування або опис методу, або процедури випробування;

 8. опис процедури відбору зразка (у відповідних випадках);

 9. будь-які відхилення, доповнення або винятки зі специфікації випробування, а також будь-яка інша інформація, що стосується конкретного випробування;

 10. визначення всіх використаних нестандартних методів або процедур випробування;

 11. опис зразка, в тому числі:

 • петрографічна назва каменю;

 • торговельна назва каменю;

 • назва та адреса постачальника;

 • назва та місцезнаходження кар'єру;

 • напрям шаруватості або анізотропних рис;

l) результати вимірів А.2, А.3, А.4, А.5 і А.6;

A.6.2 Procedure

Place the largest appropriate straight edge across the whole slab. The slab does not conform to this standard if:

 1. the straightedge rocks on a contact between the slab and the straightedge; or

 2. the calibrated apparatus can be passed between the slab and the straight edge at any point.

A.7 Test report

The test report shall include the following information:

 1. name and address of testing laboratory and location where the test was carried out when different from the address of the testing laboratory;

 2. the number, title and date of issue of this standard;

 3. a description of the units or specimens tested to the relevant standard;

 4. unique identification of report (such as serial number) and of each page, and total number of pages of the report;

 5. name and address of client;

 6. date of receipt of test units or specimens and date(s) of performance of tests;

 7. identification of the test specification or description of the method or procedure;

 8. description of sampling procedure, where relevant;

 9. any deviations, additions to or exclusions from the test specification, and any other information relevant to a specific test;

 10. identification of any non-standard test method or procedure utilized;

 11. A description of the sample including:

 • the petrographic name of the stone;

 • the commercial name of the stone;

 • the name and address of the supplier;

 • the name and location of the query;

 • the direction of any bedding or anisotropic features.

 1. the results of measurements А.2, А.3, А.4, А.5 and A.6;

 2. застереження про неточність вимірів (за наявності);

 3. підпис і посада або аналогічні відомості про особу (осіб), яка несе технічну відповідальність за звіт про випробування, та дата складання;

 4. застереження про те, що результати випробування стосуються виключно випробуваних виробів або зразків;

р) застереження про заборону відтворення звіту без письмового дозволу дослідної лабораторії, крім відтворення у повному обсязі.

m) a statement on measurement uncertainty (where

appropriate);

n) a signature and title or equivalent marking of

persons(s) accepting technical responsibility for the test report and date of issue;

o) a statement that the test results relate only to the units or specimens tested;

p) a statement that the report can not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

Рисунок A.1   Профільний калібр

Figure A.1  – Profile gaugeПозначення

Key

Контрольна лінійка

Notched straight edge

Плитковий калібр

Gauge block

ПРИМІТКА. Показані розміри є робочими розмірами в міліметрах.

NOTE. Dimensions shown are work dimensions and are in millimetres

Рисунок А.2  – Приклад контрольної лінійки і плиткового калібру

Figure A.2  – Example of a notched straight edge and gauge block

Додаток В

(довідковий)

Розрахунок граничного навантаження для плит

Міцність плити визначається розрахунком мінімального граничного навантаження Р (у кН) за рівнянням:

Annex В

(informative)

Calculation of breaking loads for slabs

The strength of a slab should be determined by calculating the minimum breaking load P (in kN) from the equation:


, (В.1)


де Rtf – напруга при згині (МПа)

W  – ширина плити ( мм)

t  – товщина плити (мм)

L  – довжина плити ( мм)

Р  – граничне навантаження (кН)

ПРИМІТКА 1. Величина 1,6 включається як чинник

безпеки.

ПРИМІТКА 2. Усі розміри є робочими розмірами і

рівняння дійсне до 900 мм.

Необхідну товщину плити t у міліметрах для будь-якого заданого класу використання можна також розрахувати за рівнянням:

where:

Rtf is the flexural stress (MPa)

W is the width of the slab (mm)

t is the thickness of the slab (mm)

L is the length of the slab (mm)

P is the breaking load (kN)

NOTE 1 The value 1,6 is included as a safety factor.

NOTE 2 All dimensions are work dimensions and the equation is valid up to a maximum of 900 mm.

Alternatively, the required slab thickness t (mm) for any given class of use can be calculated from the equation:


. (В.2)


Пропоновані граничні навантаження для різних класів використання наводяться в таблиці В.1, а за необхідності можуть наводитися детальніше.

Suggested breaking loads for different classes of use are given in Table B.1 or may be given in more detail where necessary.


Таблиця В.1 Граничне навантаження

Table B.1  – Breaking load

Клас

Class

Мінімальне граничне навантаження, кН

Breaking load (min) kN

Стандартне призначення

Typical use

0

Вимоги відсутні

No requirement

Використання для декоративних цілей

Decoration

1

0,75

Плити, залиті вапняним розчином, лише в пішохідних зонах Slabs bedded in mortar, pedestrian area only

2

3,5

Пішохідні та велосипедні зони. Сади, балкони

Pedestrian and cycles areas. Gardens, balconies

3

6,0

Нечаста поява легкових автомобілів, автотранспорту і мотоциклів. В'їзди до гаражів

Occasional car, light vehicle and motorcycle access. Garage entrances.

4

9,0

Зони для прогулянок, торговельні майданчики, які нечасто використовуються транспортом для доставки товарів, спеціальними транспортними засобами

Walking areas, market places occasionally used by delivery vehicles and emergency vehicles

5

14,0

Пішохідні зони, які часто використовуються вантажним транспортом

Pedestrian areas often used by heavy lorries

6

25,0

Дороги та вулиці, заправні станції

Roads and streets, petrol stations

Додаток С

(обов'язковий)

Вимірювання стійкості на стираність

С.1 Принцип проведення випробування на стираність широким кругом

Випробування проводиться шляхом стирання верхньої поверхні плити абразивним матеріалом за нормальних умов.

С.2 Абразивний матеріал

Абразивом, необхідним для проведення цього випробовування, є корунд (білий плавлений глинозем) із розміром зерна 80, указаним у настановах FEPA 42 F:19841). Матеріал повинен використовуватися не більше трьох разів.

С.3 Інструмент

С.3.1 Апарат випробування на зношення (див. рисунок С.1) складається в основному з широкого абразивного круга, завантажувального бункера з одним або двома контрольними вентилями для регулювання подачі абразивного матеріалу, бункера регулювання подачі, пересувної платформи з фіксацією та противаги.

При використанні двох вентилів один використовується для регуляції швидкості подачі і може бути постійно зафіксований, а інший використовується для вмикання та вимикання подачі.

Annex C

(normative)

Measurement of abrasion resistance

C.1 Principle of wide wheel abrasion test

The test is carried out by abrading the upper face of a slab with an abrasive material under standard conditions.

C.2 Abrasive material

The abrasive required for this test is corundum (white fused alumina) with grit size of 80 specified in FEPA 42 F: 19841). It shall not be used more than three times.

C.3 Apparatus

C.3.1 The wearing machine (see Figure C.1) is essentially made of a wide abrasion wheel, a storage hopper with one or two control valves to regulate the output of the abrasive material, a flow guidance hopper, a clamping trolley and a counterweight.

When two valves are used, one shall be used to regulate the rate of flow and can be permanently set while the other is used to turn the flow on and off.

_____________________________

1) FEPA  – Федерація європейських виробників абразивної продукції

1) Federation of European Producers of Abrasive Products.Позначення

 1. Пересувна платформа з фіксацією

 2. Фіксуючий гвинт

 3. Зразок

 4. Контрольний вентиль

 5. Завантажувальний бункер

 6. Бункер регулювання подачі

 7. Широкий абразивний круг

 8. Противага

 9. Проріз

 10. Паз

 11. Струмінь абразивного матеріалу

 12. Колектор абразивного матеріалу

 13. Клин

Key

 1. Clamping trolley

 2. Fixing screw

 3. Specimen

 4. Control valve

 5. Storage hopper

 6. Low guidance hopper

 7. Wide abrasion wheel

 8. Counterweight

 9. Slot

 10. Groove

 11. Abrasive material flow

 12. Abrasive collector

 13. Wedge


Рисунок C.1  – Принцип роботи апарату для випробування на зношення

Figure C.1  – Principle of wearing machine

Широкий абразивний круг повинен бути виготовлений зі сталі марки Е360 відповідно до стандарту EN 10083-2:1996. Твердість сталі повинна становити від 203 одиниць за шкалою Роквела до 245 одиниць за шкалою Роквела. Діаметр круга повинен бути (200 ± 1) мм, а його ширина повинна становити (70 ± 1) мм. Привід повинен забезпечувати 75 обертів за (60 ± 3) с.

Пересувна платформа з фіксацією монтується на підшипниках і приводиться в поступальний рух у бік кола противагою.

Абразивний матеріал із завантажувального бункера подається до бункера регулювання подачі.

Бункер регулювання подачі може бути циліндричної або прямокутної форми й повинен мати проріз на виході. Довжина прорізу становить (45 ± 1) мм, а ширина  – (4 ± 1) мм. Корпус бункера регулювання подачі повинен бути більший за проріз не менше ніж на 10 мм у всіх напрямах. За наявності прямокутного бункера, принаймні один бік якого нахилений униз у бік довшої сторони прорізу, ці обмеження за розміром не є необхідними (див. рисунок С.2).