As the technical building thermal systems losses depend on the energy input which itself depends on the recovered system thermal sources, iteration might be required.

The calculation procedure is the following:

a) do the sub-system calculation according to EN 15241, EN 15243 and EN 15316 series and determine the recoverable thermal system losses;

b) add the recoverable thermal system losses to the other recoverable heat sources already included (e.g. solar and internal heat gains, recoverable thermal losses from lighting and/or other technical building systems like domestic hot water) in the calculation of the needs for heating and cooling;

в) повторне обчислення енергопотреб для опалення і охолодження;

г) повторення кроків від а) до в), доки зміна енергопотреби між двома ітераціями не буде менше визначеної межі (наприклад, 1%) або зупинка після кількох ітерацій, як затверджено на національному рівні;

д) обчислення різниці між енергією на початку та наприкінці ітерації. Результат - це регулярні теплові втрати, які утилізують.

6.1.3.3 Спрощений підхід

У спрощеному підході регулярні утилізовані тепловтрати, що отримуються в результаті множення регулярних тепловтрат, які утилізують, на звичайний коефіцієнт утилізації, безпосередньо віднімаються від втрат кожної розглянутої інженерної системи будівлі.

Це дозволяє уникнути ітерацій.

Процедура розрахунку така:

а) розроблення підсистеми розрахунків відповідно до серій EN 15241, EN 15243 і EN 15316 і визначення регулярних тепловтрат, які утилізують;

б) розрахунок регулярних утилізованих тепловтрат шляхом множення регулярних тепловтрат, які утилізують, на звичайний коефіцієнт утилізації;

в) віднімання регулярних утилізованих тепловтрат системи від загальних теплових втрат системи.

Примітка 1. Регулярні утилізовані тепловтрати мають враховуватися на одиницю кількості енергоносія перед остаточною енергетичною оцінкою. Методика наведена в 6.3.2.

Звичайні значення коефіцієнта утилізації затверджуються на національному рівні. Якщо немає доступного національного значення, то коефіцієнт утилізації складає 80% коефіцієнта утилізації теплонадходжень в тепло-

c) calculate again the thermal energy needs for heating and cooling;

d) repeat steps a) to c) until changes of the energy needs between two iterations are less than a defined limit (e.g. 1%) or stop after a number of iterations, as specified at the national level;


e) calculate the difference between the energy of the start of the iteration and the end the iteration. These are the recovered system thermal losses.

6.1.3.3 Simplified approach

In the simplified approach the recovered system heat losses, obtained by multiplying the recoverable thermal system losses by a conventional recovery factor, are directly subtracted from the loss of each technical building system considered.

This avoids iterations.

The calculation procedure is the following:

  1. do the sub-system calculations according to EN 15241, EN 15243 and EN 15316 series, and determine the recoverable system thermal losses;

  2. calculate the recovered thermal system losses by multiplying the recoverable system thermal losses by a conventional recovery factor;

  3. subtract the recovered thermal system losses from the total thermal system losses.

NOTE 1 The recovered thermal system losses have to be included per energy carrier before the final energy rating. The procedure is given in 6.3.2.

Conventional values of the recovery factor are given at national level. If no national value is available then the recovery factor is 80 % of the utilization factor of the gains in the heat balance calculated according to EN ISO 13790

вому балансі, що розраховується відповідно до EN ISO 13790 за допомогою місячного методу.

Примітка 2. Для складних систем (наприклад, установки для опалення і охолодження) рекомендується цілісний підхід.

Примітка 3. Утилізація теплоти в системах (наприклад, попередній підігрів повітря для спалювання або утилізації витяжного повітря) розглядається у відповідній системі стандартів.

6.1.4 Вплив комплексного контролю

Вплив комплексного контролю, що поєднує контроль над декількома системами, може бути взятий до уваги відповідно до EN 15232.

6.2 Теплові потреби будівлі

Теплові потреби будівлі, теплопередача будівлі, теплонадходження будівлі і теплові втрати, які утилізують, визначаються згідно з таблицею 4. Рядки і стовпчики у цій таблиці повинні бути адаптовані до відповідної будівлі.

using the monthly method.NOTE 2 For complex systems (e.g. heating and cooling installations) the holistic approach is recommended.


NOTE 3 Heat recovery in systems (e.g. preheating of the combustion air, or recovery from exhaust air) is treated in applicable system standards.


6.1.4 Effect of integrated control

The impact of integrated controls, combining the control of several systems may be taken into account according to EN 15232.

6.2 Building thermal needs

The building thermal needs, the building thermal transfers and the building heat gains and recoverable thermal losses are reported using Table 4. The rows and columns of this table should be adapted to the building concerned.


Таблиця 4 - Енергопотреби будівлі

Table 4 - Building energy needs


C1

C2

C3

C3

C4

Опалення

Heating

Охолодження

Cooling

Гаряче водопостачання

Domestic hot water

Явна теплота

Sensible heat

Прихована теплота

(зволоження)

Latent heat (humidification)

Явна теплота

Sensible heat

Прихована теплота (зволоження)

Latent heat (humidification)

L1

Теплонадходження і тепловтрати будівлі, які утилізують а)

Building heat gains and recoverable thermal losses a)

QH,gn+ +QH,ls,rbl

-

QC,gn+ +QC,ls,rbl

-

-

L2

Теплопередача будівлі

Building thermal transfers

QH,ht

-

QC,ht

-

-

L3

Теплові потреби будівлі

Building thermal needs

QH,nd

QH,hum,nd

QC,nd

QC,dhum,nd

QW,nd

a) за необхідності

a) if applicable.

Річна потреба в енергії розраховується відповідно до:

The annual energy needs are calculated according to:

QH,nd

Енергопотреба для опалення приміщень (без зволоження)

EN ISO 13790

Energy need for space heating (without humidification) EN ISO 13790

QC,nd

Енергопотреба для охолодження приміщень (без осушення)

EN ISO 13790

Energy need for space cooling, (without dehumidification) EN ISO 13790

QW,nd

Енергопотреба для гарячого водопостачання PrEN 15316-3-1

Energy need for domestic hot water PrEN 15316-3-1

QH,ht

Теплопередача трансмісією і вентиляцією будівлі при опаленні

EN ISO 13790

Heat transfer by transmission and ventilation of the building when heated EN ISO 13790

QC,ht

Теплопередача трансмісією і вентиляцією будівлі при охолодженні

EN ISO 13790

Heat transfer by transmission and ventilation of the building when cooled EN ISO 13790

QH,gn

Внутрішні і сонячні теплонадходження будівлі при опаленні

EN ISO 13790

Internal and solar heat gains of the building when heated EN ISO 13790

QC,gn

Внутрішні і сонячні теплонадходження будівлі при охолодженні

EN ISO 13790

Internal and solar heat gains of the building when cooled EN ISO 13790

QH,ls,rbl

Тепловтрати інженерних систем будівлі, які утилізують, при опаленні EN ISO 13790

Recoverable thermal losses of technical building systems when heated

EN ISO 13790

QC,ls,rbl

Тепловтрати інженерних систем будівлі, які утилізують, при охолодженні EN ISO 13790

Recoverable thermal losses of technical building systems when cooled

EN ISO 13790

QH,hum,nd

Теплова енергія для зволоження EN 15241

Thermal energy for humidification EN 15241

QC,dhum,nd

Теплова енергія для осушення EN 15243

Thermal energy for dehumidification EN 15243


6.3 Інженерні системи будівлі

6.3.1 Тепловтрати інженерних систем, електрична та додаткова енергія без приладів генерації в будівлі

Значення регулярних тепловтрат, кількості електричної та додаткової енергії без генерації зводяться у таблицю 5.


6.3 Technical building systems

6.3.1 Technical system thermal losses, electrical and auxiliary energy without building generation devices

The system losses, the electrical and the auxiliary energy without generation are reported using Table 5.

Таблиця 5 - Регулярні тепловтрати, електрична та додаткова енергія без генерації

Table 5 - System thermal losses end auxiliary energy without generation


C1

C2

C3

C4

C5

Опалення

Heating

Охолодження

Cooling

Гаряче водопостачання

Domestic hot water

Вентиляція

Ventilation

Освітлення

Lighting

L4

Електрична енергія

Electrical energy

WH,ngen

WC,ngen

WW,ngen

EV

EL

L5

Регулярні тепловтрати

System thermal losses

QH,ngen,ls

QC,ngen,ls

QW,ngen,lsL6

Регулярні тепловтрати, які утилізують

Recoverable system thermal losses

QH,ngen,ls,rbl

QC,ngen,ls,rbl

QW,ngen,ls,rbl

QV,ls,rbl

QL,ls,rbla

L7

Теплота, що надходить до системи розподілення

Thermal input to distribution system

QH,dis,in

QC,dis,in

WW,dis,inаQL,ls,rbl - теплота, розсіяна системою освітлення, яку утилізують.

аQL,ls,rbl is the recoverable heat dissipated by the lighting system.


Примітка. Значення в цій таблиці представляють результати інших стандартів. Арифметично обчислити відсутні значення в цій таблиці неможливо.

Регулярні тепловтрати без обладнання генерації в будівлі включають втрати при виділенні, розподілі та зберіганні (якщо вони не включені в частину генерації) відповідної системи.

Вихідна теплота системи охолодження включає в себе теплопотребу на осушення.

Вихідна теплота системи вентиляції включає в себе теплову потребу на зволоження.

Необхідні вхідні дані розраховуються відповідно до стандартів, зазначених нижче.


NOTE The values in this table are the presentation of the results of other standards. It is not possible to calculate missing values by arithmetic in this table.

The system thermal losses without the buiding generation devices include the emission, distribution and storage losses (if not included in the generation part) of the respective system.

The thermal output of the cooling distribution system includes the thermal need fordehumidification.

The thermal output of the ventilation system includes the thermal need for humidification.

The necessary inputs are calculated according to the standards listed below.

QH,ngen,ls

QH,ngen,ls,rbl

WH,ngen

Тепловтрати, додаткова енергія системи опалення без генерації

EN 15316-1

Thermal losses, auxiliary energy of the heating systems without generation EN 15316-1

QC,ngen,ls

QC,ngen,ls,rbl

WC,ngen

Тепловтрати, додаткова енергія системи охолодження без генерації (включаючи осушення) EN 15243/15241

Thermal losses, auxiliary energy of the cooling system without generation (including dehumidification) EN 15243/15241

QW,ngen,ls

QW,ngen,ls,rbl

WW

Тепловтрати, додаткова енергія системи гарячого водопостачання без генерації PrEN 15316-3-2

Thermal losses, auxiliary energy of domestic hot water system without generation PrEN 15316-3-2

EV

QV,ls,rbl

Енергоспоживання при вентиляції (включаючи зволоження) і регулярні тепловтрати EN 15241

Energy use for ventilation (including humidification) and system thermal losses EN 15241

EL

QL,ls,rbl

Енергоспоживання при освітленні і розсіяна теплота від систем освітлення EN 15193

Energy use for lighting and heat dissipated by the lighting system EN 15193


6.3.2 Системи виробництва теплової енергії

Теплова енергія, що надходить до систем розподілення, має забезпечуватися вихідною тепловою енергією систем генерації тепла будівлі чи енергією, доставленою із-за меж будівлі (наприклад, централізоване теплопостачання).

Теплота, що надходить в систему розподілення, розділяється відповідно до конструкції системи між різними пристроями генерації будівлі та енергією, що поставляється безпосередньо із-за меж будівлі.

Примітка 1. Інформація щодо поділу наведена в EN 15316-1 та серіях EN 15316-4.

Таблиця 6 має один стовпчик для кожної системи генерації, включаючи когенерацію, теплові насоси, холодильні установки, теплові сонячні колектори, фотоелектричні батареї тощо.


6.3.2 Thermal energy generation systems

The thermal energy input to the distribution systems has to be supplied by the thermal energy output of the building heat generation systems or energy supplied from outside the building (e.g. district heating).


The heat input to the distribution system is divided according to the system design to the different building generation devices and the energy supplied directly from outside the building.


NOTE 1 Information about the division is given in EN 15316-1 and the EN 15316-4 series.

Table 6 has one column for each generation system, including cogeneration, heat pumps, refrigeration units, thermal solar, photovoltaic, etc). Energy delivered directly to the distribution sys-