Для профілів, що мають товщину стінки або полиці більшу ніж вказано в таблиці 8, механічні властивості встановлюються за згодою між виготовлювачем та споживачем.

5.7 Точність геометричних розмірів профі-лів (4. 1 .3) повинна бути вказана споживачем у

кресленнях та в замовленні на профілі.

5.8 Комплектність

5.8.1 У комплект поставки повинні входи- ти профілі однієї марки та документ про якість

на профілі, що відвантажуються. Допускається у комплект поставки включати профілі де-кількох марок відповідно до специфікації спо- живача.

5.8.2 Документ про якість повинен місти-ти:


• найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача;

• найменування споживача;

• умовне позначення профілю;

• номер замовлення (номер партії);

• число та номери пакувальних місць із зазначенням маси;

• результати випробувань (для механічних властивостей зазначити мак- симальні та мінімальні значення);

• штамп технічного контролера підприємства-виготовлювача.

5.9 Маркірування

Транспортне маркірування і маркірування профілів наносяться на ярлики, які прикріплені до пакувального місця. Зміст транспорт-ного маркірування та вимоги до його вико- нання і до ярликів - за ГОСТ 14192. Маркіру- вання профілів повинно містити: умовне по- значення профілю та номер замовлення (партії).

5.10 Пакування

5.10.1 Тимчасовий протикорозійний за- хист, пакування за ГОСТ 9.011.

5.10.2 Спаковані профілі укладають у та- ру, яка виготовлена за робочими кресленнями підприємства-виготовлювача.

Пакування повинно забезпечити зберігання профілей та їх поверхні від механічних пошкоджень.

5.10.3 Маса нетто пакувального місця не повинна перевищувати 1000 кг.

Для профилей, имеющих толщину стенки или полки большую, чем указано в таблице 8, механические свойства устанавливаются по соглашению между изготовителем и потребителем.

5.7 Точность геометрических размеров профилей (4.1.3) должна быть указана потребителем в чертежах и в заказе на профили.

5.8 Комплектность

5.8.1 В комплект поставки должны входить профили одной марки и документ о качестве на отгружаемые профили. Допускается в комплект поставки включать профили нескольких марок в соответствии со спецификацией потребителя.


5.8.2 Документ о качестве должен содержать:

• наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

• наименовние потребителя;

• условное обозначение профиля;

• номер заказа (номер партии);

• число и номера упаковочных мест с указанием массы;

• результаты испытаний (для механических свойств указать максимальные и минимальные значения);

• штамп технического контролера предприятия-изготовителя.

5.9 Маркировка

Транспортная маркировка и маркировка

профилей наносятся на ярлыки, приклеплен- ные к упаковочному месту. Содержание транспортной маркировки и требования к ее выполнению и к ярлыкам -по ГОСТ 14192. Маркировка профилей должна содержать: условное обозначение профиля и номер заказа (партии).

5.10 Упаковка

5.10.1 Временная противокоррозионная

защита, упаковка по ГОСТ 9.011.

5.10.2 Упакованные профили укладывают в тару, изготовленную по рабочим чертежам предприятия-изготовителя.

Упаковка должна обеспечивать сохранность профилей и их поверхности от механических повреждений.

5.10.3 Масса нетто упаковочного места не должна превышать 1000 кг.

6 ПРИЙНЯТТЯ

6.1 Профілі приймає технічний контроль підприємства-виготовлювача партіями. Партія повинна складатися з профілів однієї марки алюмінієвого сплаву, одного стану матеріалу, однієї плавки і садки термічної обробки, одного розміру.

Допускається складати партії з термооб-роблених профілів, виготовлених із алюмінієвого сплаву декількох плавок або садок за умови, що якість профілів відповідає вимогам даного стандарту.

Ромір партії не повинен перевищувати маси профілів, що виготовлені протягом однієї зміни.

6.2 Перевірці якості поверхні підлягає кожний профіль.

6.3 Для контролю геометричних профілей (4.2 - 4.10) відбирають 2% профілів від кожної партії, але не менше двох профілів.

6.4 При отриманні незадовільних резуль-татів перевірки геометричних розмірів по них проводять контроль кожного профілю цієї партії.

6.5 Для контролю механічних властивостей профілів із сплаву марки 1915 відбирають зразки продукції завдовжки 200 мм від 5% профілів кожної партії, але не менше трьох.

Приймальними випробуваннями сплаву марки 1915 є випробування, що проведені після 4 діб природнього старіння. При цьому механічні властивості повинні бути:

• тимчасовий опір розриву не менше 265МПа (27 кгс/мм2);

• границя текучості не менше 167 МПа

(17 кгс/мм2);

• відносне подовження не менше 10%.

При отриманні незадовільних результатів випробувань хоча б одного з показників механічних властивостей проводять повторні випробування механічних властивостей на подвоєному числі зразків, що взяті від тих же партій. При отриманні незадовільних результатів випробувань хоча б по одному показникові партію піддають суцільному контролю або бракують.

6.6 Партію вважають прийнятою, якщо показники якості профілів відповідають вимогам даного стандарту.

6 ПРИЕМКА

6.1 Профили принимает технический контроль предприятия-изготовителя партиями. Партия должна состоять из профилей одной марки алюминиевого сплава, одного состояния материала, одной плавки и садки термической обработки, одного размера.

Допускается составлять партии из термо-обработанных профилей, изготовленных из алюминиевого сплава нескольких плавок или садок при условии, что качество профилей соответствует требованиям настоящего стан-дарта.

Размер партии не должен превышать массы профилей, изготовленных в течение одной смены.

6.2 Проверке качества поверхности подлежит каждый профиль.

6.3 Для контроля геометрических размеров профилей (4.2 - 4.10) отбирают 2% профилей от каждой партии, но не менее двух профилей.

6.4 При получении неудовлетворительных результатов проверки геометрических размеров по ним проводят контроль каждого профиля этой партии.

6.5 Для контроля механических свойств профилей из сплава марки 1915 отбирают образцы продукции длиной 200 мм от 5% профилей каждой партии, но не менее трех.

Приемочными испытаниями сплава марки 1915 являются испытания, проведенные после 4 суток естественного старения. При этом механические свойства должны быть:

• временное сопротивление разрыву не менее 265 МПа (27 кгс/мм2);

• предел текучести не менее 167 МПа

(17 кгс/мм2);

• относительное удлинение не менее 10%.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одного из показателей механических свойств проводят повторные испытаний механических свойств на удвоенном числе образцов, взятых от тех же партий. При получении неудовлетворитель-ных результатов испытаний хотя бы по одному показателю партию подвергают сплошному контролю или бракуют.

6.6 Партию считают принятой, если показатели качества профилей соответствуют требованиям настоящего стандарта.

6.7 Споживач має право проводити кон- трольну перевірку відповідності профілів ви-могам даного стандарту, додержуючи при цьому наведений порядок відбору профілів та застосовуючи вказані методи контролю.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1 Хімічний склад алімінієвих сплавів по-винен бути засвідчений документом про якість (сертифікатом) підприємства-виготовлювача зливків або даними заводської лабораторії підприємства-виготовлювача профілів.

7.2 Якість поверхні профілів визначають візуально. Глибину дефектів, при необхідності, визначають контрольним зачищенням або за допомогою профілометра згідно з ГОСТ 19300.

7.3 Геометричні розміри поперечного перерізу профілів контролюють мікрометром згідно з ГОСТ 6507, штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 або іншим інструментом, що забезпечує необхідну точність.

Геометричні розміри (за винятком довжини) та параметри профілів, для яких в робочих кресленнях не вказана точність виготовлення (нормальна, підвищена чи особлива), контролю не підлягають, а їхня точність забезпечується технологією виготовлення профілів.

7.4 Хвилястість та абсолютне значення поперечної кривини профілей визначають шляхом накладення вивіркової лінійки згідно з ГОСТ 8025 на поверхню ,що підлягає контролю, та вимірюванням максимальної висоти відхилення профілю від лінійки.

7.5 Для перевірки кута скручування (4.8) профіль укладають на контрольну пласку плиту та притискають у трьох точках: у двох з одного кінця профілю і в одній - з другого кінця. Відношення висоти підйому четвертої точки від контрольної плити до ширини профілю дорівнює синусу кута скручування.

Кут скручування на 1 м довжини дорівнює відношенню одержаного кута α до довжини профілю L у метрах.

7.6 Для перевірки відхилення від прямолінійності (4.9) профіль укладають на контрольну пласку плиту та вимірюють найбільшу відстань до увігнутої сторони профілю.

Допускається вимірювати відхилення від прямолінійності шляхом накладення металевої лінійки завдовжки 1 м згідно з ГОСТ 427 на площину, що контролюється.

6.7 Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия профилей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора профилей и применяя указанные методы контроля.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Химический состав алюминиевых сплавов должен быть удостоверен документом о качестве (сертификатом) предприятия-изготови-теля слитков или данными заводской лаборатории предприятия-изготовителя профилей.

7.2 Качество поверхности профилей определяют визуально. Глубину дефектов, при необходимости, определяют контрольной зачисткой или с помощью профилометра по ГОСТ 19300.

7.3 Геометрические размеры поперечного сечения профилей контролируют микрометром по ГОСТ 6507, штангенциркулем по ГОСТ 166 или другим инструментом, обеспечивающим необходимую точность.

Геометрические размеры (за исключением длины) и параметры профилей, для которых в рабочих чертежах не указана точность изготовления (нормальная, повышенная или особая), контролю не полежат, а их точность обеспечивается технологией изготовления профилей.

7.4 Волнистость и абсолютное значение поперечной кривизны профилей определяют наложением поверочной линейки по ГОСТ 8025 на контролируемую поверхность и измерением максимальной высоты отклонения профиля от линейки.

7.5 Для проверки угла скручивания (4.8) профиль укладывают на контрольную плоскую плиту и прижимают в трех точках: в двух с одного конца профиля и в одной - с другого конца. Отношение высоты подъема четвертой точки от контрольной плиты к ширине профиля равно синусу угла скручивания.

Угол скручивания на 1 м длины равен отношению полученного угла α к длине профиля L в метрах.

7.6 Для проверки отклонения от прямолинейности (4.9) профиль укладывают на контрольную плоскую плиту и измеряют наи-большее расстояние до вогнутой стороны профиля.

Допускается измерять отклонение от пря-молинейности путем наложения металлической линейки длиной 1 м по ГОСТ 427 на контролируемую плоскость.

7.7 Вимірювання висоти підйому четвер- тої точки (7.5) та найбільшої відстані від кон- трольної площини або лінійки до профілю (7.4 та 7.5.5) проводять набором щупів за нормативно-технічною документацією або штангенциркулем з глибиноміром згідно з ГОСТ 166.

7.8 Довжину профілів перевіряють рулеткою згідно з ГОСТ 7502 або металевою лінійкою згідно з ГОСТ 427.

Допускається проводити вимірювання ін-шими способами, що забезпечують необхідну точність.

7.9 Косину різа профілів перевіряють ко-синцем згідно з ГОСТ 3749 та лінійкою згідно з ГОСТ 427.

7.10 Механічні властивості профілів на розтяг перевіряють на коротких зразках згідно з ГОСТ 1497 або методом неруйнівного кон- тролю за нормативно-технічною документацією.

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання за ГОСТ 9.011


УДК Група В 52


Ключові слова: профілі пресовані з алюмінієвих сплавів, класифікація, технічні вимоги, приймання, методи контролю

7.7 Измерение высоты подьема четвертой точки (7.5) и наибольшего расстояния от контрольной плоскости или линейки до профиля (7.4 и 7.5.5) проводят набором щупов по нормативно-технической документации или штангенциркулем с глубиномером по ГОСТ 166.

7.8 Длину профилей проверяют рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

Допускается производить измерение дру- гими способами, обеспечивающими необходимую точность.

7.9 Косину реза профилей проверяют угольником по ГОСТ 3749 и линейкой по ГОСТ 427.


7.10 Механические свойства профилей на растяжение проверяют на коротких образцах по ГОСТ 1497 или методом неразрушающего контроля по нормативно-технической документации.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение по ГОСТ 9.011


УДК Группа В 52


Ключевые слова: профили прессованные из алюминиевых сплавов, классификация, технические требования, приемка, методы контроля


3