МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

203 від 09.07.97
м.Київ

Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об'єктів

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів, що додаються.

2. Всім міністерствам та відомствам, керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовим особам та громадянам України, інвестора - громадянам інших держав прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та виконання.

3. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний санітарний лікар
України, перший заступник Міністра


Л.С.Некрасова


Затверджено

Наказом Міністерства

охорони здоров'я

України

від 09.07.97 № 203

Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об'єктів

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила і норми (надалі Правила) суднобудівних і судноремонтних об'єктів підготовлені відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" (1) з метою забезпечення охорони здоров'я населення.

1.2. Ці правила з загальнодержавним документом, обов'язвим для виконання суднобудівними та судноремонтними підприємствами і організаціями, підприємствами, установами й громадянами незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності.

1.3. Ці санітарні правила поширюються на суднобудівні й судноремонтні об'єкти України, що проектуються, будуються, реконструюються і експлуатуються.

Ці санітарні правила набувають чинності з моменту їх публікації.

1.4. Ці санітарні правила укладені відповідно до законодавства України щодо охорони здоров'я і санітарно-епідемічного благополуччя населення на її території й поширюються на всі суднобудівні (СБЗ) і судноремонтні (СРЗ) заводи, ремонтно-експлуатаційні бази флоту (РЕБФ) та ремонтні майстерні флоту (РМФ) морського і річкового транспорту України.

1.5. Санітарні правила встановлюють гігієнічні вимоги та норми, для СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, експлуатація яких може чинити несприятливий вплив на стан здров'я працюючих чи санітарні умови проживання населення у зонах їх розташування, обмеження або зниження ефективності використання рекреаційних ресурсів.

1.6. Ці санітарні правила і норми мають мету попередити і усунути існуюче забруднення акваторій СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, повітряного середовища над їх територіями, атмосферного повітря й грунту, яке може привести до несприятливого впливу на здоров'я робітників, умови життя населення та використання ректеаційних ресурсів.

1.7. Контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами вимог цих Правил здійснюється органами, установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (Держсанепідслужби) України.

1.8. Проектно-кошторисна документація на СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, що знаходяться у стадії будівництва, реконструкції або технологічного переобладнання, при наявності обгрунтованих відхилень від діючих норм, правил, ДСТ та інструкцій, після набрання чинності цих Правил, повинна бути узгоджена з органами Дерсанепідслужби.

1.9. Внесення будь яких змін до погоджених із держсаннаглядом проектів СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ потребує додаткового рішення органів держсаннагляду, що погоджували проект, або вищих керівних органів Держсанепідслужби.

1.10. Приведення у відповідність із цими Правилами СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, що введені в експлуатацію після набрання чинності даних Правил, здійснюється у плановому порядку, погодженому з Міністерством транспорту і Департаментом морського і річкового транспорту, а також з органами Держсанепідслужби.

1.11. Розташовані на СБЗ, СРЗ, РЕБФ об'єкти, аналогічні відповідним промисловим підприємствам (ремонтні майстерні, гаражі, вузли технологічного зв'язку, обчислювальні центри, електростанції, котельні, тощо), проектуються за "Санітарними нормами проектування промислових підприємств" СН № 245-71 (2), КД 31-31-15-88 "Норми технологічного проектування судноремонтних заводів" (5), ВБН А.2.2.-ХХ-96 "Тимчасових будівельних норм "Норми технологічного проектування судноремонтних і суднобудіви-судноремонтних заводів" (Знаходяться на затверджені) (4) та іншими діючими на території України Санітарними правилами та нормами якщо відносно таких об'єктів цими Правилами не обумовлені спеціальні вимоги.

1.12. Порядок приймання СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ (цехів та інш. об'єктів) до експлуатації регламентується БНІП "Приймання до експлуатації завершених будівництвом підприємств, будинків і споруд" N Ш-3-76 (5), "Інструкцією про склад, порядок розробки, погодження і затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будинків і споруд" (БНІП 1.02.01-85) (5).

1.13. Вимоги до попередження забруднення об'єктів навколишнього середовища, несприятливої дії на здоров'я робітників і санітарні умови проживання населення. що входять до відомчих нормативних документів, повині відповідати вимогам цих Правил, а показники стану навколишнього середовища - гігієнічним регламентам.

1.14. Особи, винні у порушені Санітарних правил і норм, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідальність і контроль за виконанням Правил

1.15. Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на відомства, що експлуатують СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ здійснюють їх проектування, будівництво та реконструкцію.

1.16. Контроль за виконанням даних Правил покладається на басейнові, портові і лінійні санепідстанції, а за їх відсутності - на територіальні органи держсанепідслужби згідно з "Положенням про державну санітарно-епідеміологічну службу МОЗ України" (258).

1.17. Відомчий контроль за станом навколишнього середовища на СБЗ, СРЗ здійснюють санітарно-промислові лабораторії згідно із "Положенням про санітарну лабораторію промислового виробництва" (257), а там де обсяг робіт для їх створення малий - СЕС на водному транспорті та їх лабораторії.

2.Вимоги до проектування нового будівництва, розширення та реконструкції суднобудівних і судноремонтних об'єктів

2.1.Вимоги до території та генерального плану

2.1.1. Вибираючи територію для нових суднобудівних і судноремонтних об'єктів, і розробляючи генеральний план, підбираючи майдани під будівництво підприємств (цехів) і розташуванні на них виробничих будинків та споруд повинні братися до уваги вимоги БНіП 11-89-80 "Генеральні плани промислових підприємств" (7), СН № 245-71 (2), діючих ДСТ, Правил техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах морського і річкового транспорту та інших відомчих нормативних документів.

2.1.2. Вибір майданів та акваторії для будівництва морських і річкових суднобудівних і судноремонтних об'єктів та пов'язаних із ними обслуговуючих і допоміжних об'єктів, житлового та культурно-побутового будівництва повинен провадитись відповідно до діючих або розроблених проектом (схемою) планування та забудови даного населеного пункту або схеми планування й генерального плану даного промислового району (254).

2.1.3. Вибір та узгодження з органами держсаннагляду майдану під будівництво провадиться за порядком, що встановлений СанПіН "Охорона поверхневих вод від забруднення" № 4630-88 (8).

2.1.4. Майдан, що відводиться під будівництво СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ а також селища при них, повинен, як правило, задовольняти санітарним вимогам із урахуванням:

- використання земельної ділянки у минулому;

- безперешкодного стоку атмосферних вод;

- розташування у незатоплюваній, підвищеній, незаболоченій місцевості;

- його прямого сонячного опромінення і природного провітрювання;

- розсіювання в атмосферному повітрі промислових викидів і умов туманоутворення.

Рівень стояння грунтових вод повинен бути нижче забудови підвалів (льохів), або ж повинні застосовуватись варіанти проектів для водонасичених грунтів.

2.1.5. Виробничі будинки й споруди СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ слід розташовувати відносно житлових забудівель з повітряного боку для вітрів переважаючого напрямку з урахуванням санітарно-захисних зон, розміри яких встановлені СН 245-71 (2).

2.1.6. Розташування будинків і споруд на території СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ повинно здійснюватися з урахуванням запальності проммайдану на передзаводську, виробничу, підсобну та складську зони. Санітарні розриви між будинками та спорудами повинні бути узгоджені з органами держсанепідслужби.

2.1.7. На майдані, що вибирається під будівництво СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ повинні бути умови забезпечення водою, відведення стічних вод, для тимчасового зберігання твердих відходів.

2.1.8. При виборі території і проектуванні СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ необхідно передбачити умови, при яких прилеглий до них населений пункт мав би вихід до моря, озера, річки або водосховища (вище за течією).

2.1.9. Проект на будівництво нових, реконструкцію чи розширення діючих СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ повинен вміщувати матеріали щодо захисту навколишнього природного середовища, які передбачають заходи забезпечення гігієнічних норм і правил, санітарної охорони атмосферного повітря, води водоймищ і грунту від забруднення стічними водами, шкідливими промисловими викидами в атмосферу і промисловими відходами. Проект повинен передбачати сучасний рівень організації технологічного процесу, що полегшує працю й забезпечує найвищу продуктивність у процесі роботи.

2.1.10. У проекті повинно бути передбачене випереджаюче будівництво будинків і приміщень культурно-побутового призначення, споруд, пов'язаних з захистом навколишнього середовища, приміщень і майданчиків для занять фізкультурою виробничою гімнастикою.

2.1.11. За етапного введення в експлуатацію суднобудівних і судноремонтних об'єктів окремими пусковими комплексами, повинні бути передбачені на кожному етапі всі заходи для нормальних санітарно-побутових і безпечних умов праці й захисту оточуючого навколишнього середовища.

2.1.12. У санітарно-захисній зоні припускається розташування тільки будинків обслуговуючого й підсобного призначення (адміністративні будинки, гаражі, склади, вузли телефоного зв'язку, трансформаторні підстанції та інш.).

2.1.13. Величина санітарного розриву між сусідними виробничими або службовими приміщеннями СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, що освітлюються через віконні прорізи, повинна бути не менше висоти найбільшого з цих будинків. За висоту будинку відстань од планової позначки території до карнизу будинку.Будинки і спорудження на площадці СБЗ, СРЗ слід розташовувати так, щоб у місцях організованого або неорганізованого повітрязабору системами вентіляції і кондиціонування вміст шкідливих речовин у зовнішньому повітрі не перевищував 30% гранично припустимих концентрацій (ГПК) для робочої зони виробничих приміщень.

2.1.14. При компановці СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ слід ураховувати необхідність постійного обміну води й запобігання її застою в акваторії СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ та окремих їх ділянках (ковшах, гаванях і др.).

2.1.15. При реконструкції СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ та їх об'єктів, що розташовані у межах населених місць, розміри санітарно-захисної зони (СЗЗ) слід встановлювати рішенням органів Держсанепідслужби і Держбуду.

2.1.16. Вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі навколо СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ у межах зовнішнього кордону СЗЗ не повинен перевищувати ГДК для повітря населенних місць і 0,8 ГДК у районах зон рекреації.

2.1.17. СЗЗ від СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ до санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих закладів, пляжів, лікувальних установ і т.і. повинна прийматися із збільшенням у 1,5-2 рази за погодженням з місцевими санепідстанціями й регіональними управліннями охорони й раціонального використання природного середовища.

2.1.18. Розміри СЗЗ від ділянок СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ, які с джерелами шуму, встановлюються відповідно до акустичних розрахунків, проведених згідно з БНіП 11-12-77 "Захист від шуму" (9), а від ділянок, які є джерелами електромагнітних полів - ДСТ 12.1.006-84 "Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги проведення контролю" (10) та "Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань № 239 від 01.08.96 р. (11).

2.1.19. Територія СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ повина бути влаштована, озеленена відповідно до вимог БНТН 11-89-80 (7), СН 245-71 (2), "Технічних вимог проектування зелених насаджень і санітарно-захисних зон промислових підприємств" (2). З боку житлової зони повина бути смуга дерево-кущевих насаджень шириною не менш як 50 м.

2.2. Вимоги до основних і допоміжних виробничих комплексів, будинків і споруд, перевантажувальних машин і механізмів

Загальні вимоги

2.2.1. Промислові будинки й споруди, виробничі приміщення, їх інженерне устаткування (опалення, вентиляція, енергопостачання і т.і.) повинні відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил, затверджених Держбудом і нормативною документацією, що затверджена Міністерством охорони здоров'я України щодо санітарного утримання приміщень, території, устаткування виробничих підприємств, запобігання й усунення існуючого забруднення акваторій і повітряного середовища підприємств на їх території, атмосферного повітря й грунту у зонах їх розташування, яке може привести до несприятливого впливу на робітників СБЗ, СРЗ, РЕБФ і РМФ та мешканців суміжних житлових зон.