ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

09.12.2008 N 271

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1255/15946


Про затвердження Правил охорони
праці у виробництві взуття


Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці у виробництві взуття
(далі - Правила), що додаються.

2. Наказ набирає чинності з 01.02.2009.

3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не
застосовується на території України, НПАОП 19.3-7.11-84
ОСТ 17-985-84 "Процессы производственные предприятий обувной
промышленности. Требования безопасности", затверджені
Міністерством легкої промисловості СРСР.

4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
09.12.2008 N 271

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1255/15946


ПРАВИЛА
охорони праці при виробництві взуття


I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи,
організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності, а
також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
(далі - підприємства), які займаються взуттєвим виробництвом.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання всіма
підприємствами взуттєвого виробництва, а також працівниками
підприємств.

Правила регламентують вимоги щодо безпечного виконання робіт
у технологічному процесі взуттєвого виробництва.

2. Для запобігання травматизму, професійним захворюванням і
аваріям на виробництві роботодавець зобов'язаний відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) створити в кожному
структурному підрозділі, на кожному робочому місці умови праці
відповідно до норм чинного законодавства, а також забезпечити
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі
охорони праці.

3. Для організації виконання правових,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним
захворюванням і аваріям у процесі праці, роботодавець повинен
створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового
положення про службу охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за
N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

4. На підприємстві повинні бути розроблені інструкції з
охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку
інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за
N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

5. На основі Переліку робіт з підвищеною небезпекою
( z0232-05 ), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України
від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з
урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляються і
затверджуються відповідні переліки робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з питань охорони праці.

6. Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових
осіб з питань охорони праці визначається роботодавцем згідно з
Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові
особи, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з
питань охорони праці.

7. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний
(протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників
проводяться відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) у встановлені терміни згідно з Порядком
проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

8. Процедура проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій повинні
організовуватись згідно з вимогами Порядку розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п )
(НПАОП 0.00-6.02-04).

9. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а
також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими
температурними умовами, працівники взуттєвої галузі промисловості
повинні забезпечуватись безплатно за встановленими нормами
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту відповідно до Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду
України від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137
(НПАОП 0.00-4.01-08), та Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам взуттєвої галузі промисловості, затверджених
наказом Держгірпромнагляду України від 29.10.2007 N 248
( z1265-07 ) (НПАОП 19.3-3.01-07), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 13.11.2007 за N 1265/14532.

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають
відповідного спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту.

10. Засоби індивідуального захисту працівників повинні
відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011-89 та вимогам безпеки для даного
технологічного процесу або виду робіт за наявності небезпечних та
шкідливих чинників.

11. Для захисту органів слуху за рівнів шуму 80 дБ і вище
працівники мають забезпечуватися бірушами, протишумовими
навушниками згідно з ГОСТ 12.4.051-87, ДСТУ ЕN 352-1-2002.

12. Під час виконання робіт, пов'язаних з можливістю ураження
очей, працівники повинні бути забезпечені захисними окулярами
згідно з ГОСТ 12.4.013-85.

13. Працівникам, які працюють з механізованим (пневматичним)
ручним інструментом, необхідно видавати засоби захисту рук від
вібрації відповідно до вимог ГОСТ 12.4.002-97.

14. Для захисту шкіри рук працівникам повинні видаватись
захисні креми, мазі, пасти згідно з вимогами ГОСТ 12.4.068-79.

15. Після закінчення роботи засоби індивідуального захисту
необхідно очистити, знезаразити, провітрити, висушити, знезарядити
тощо.

16. Спецодяг повинен зберігатись окремо від особистого одягу
працівників в індивідуальних шафах у спеціально виділеному
приміщенні, яке повинно провітрюватись.

II. Загальновиробничі вимоги з охорони праці

1. Вимоги до території підприємства,
виробничих споруд та приміщень

1.1. Територія підприємства та розташовані на ній будівлі
повинні відповідати вимогам СНиП "Генеральные планы промышленных
предприятий", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.80
N 213 (СНиП II-89-80), Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126
( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та цих
Правил.

1.2. Територія підприємства повинна бути огороджена,
впорядкована і утримуватися в належному санітарному стані. Для
тимчасового зберігання відходів виробництва та сміття повинні бути
обладнані спеціальні площадки з твердим покриттям, звідки вони
транспортуються в місця організованого складування - на полігони,
звалища тощо. У разі тимчасового їх зберігання необхідно
запобігати забрудненню ними ґрунту, води, повітря.

1.3. Розташування виробничих і допоміжних будівель, споруд на
території підприємства повинно відповідати технологічному процесу
виробництва.

1.4. Територія підприємства має бути вирівняна і спланована
так, щоб було забезпечено відведення стічних вод від будівель,
майданчиків, проїздів та пішохідних доріжок до водостоків.

1.5. Перед в'їздом на територію підприємства повинна бути
розміщена інформація (схеми, плани) щодо розташування виробничих
підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, водоймищ, швидкості руху
автотранспорту тощо.

1.6. На території підприємства мають бути впорядковані дороги
з твердим покриттям (асфальт, бетон тощо) для руху транспорту,
техніки, а також пішохідні доріжки та тротуари. Дороги і пішохідні
доріжки необхідно систематично очищати від бруду і снігу, а в
темну пору доби освітлювати.

1.7. Пожежні водойми, траншеї, конденсатні, каналізаційні та
інші технічні колодязі, що влаштовуються з виробничою метою,
повинні бути огороджені або закриті міцними кришками, а в темну
пору доби - освітлені. До водоймищ, які є джерелами протипожежного
водопостачання, повинні обладнуватись під'їзди з твердим
покриттям. Для зупинки та розвороту автомобілів біля водоймищ
повинні облаштовуватись майданчики розміром не менше ніж
12 х 12 м.

1.8. Резервуари, баки та інші ємності для зберігання паливних
і мастильних матеріалів необхідно розташовувати у спеціально
відведених місцях (ділянках).

1.9. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського
призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок мають бути
визначені категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою
відповідно до Норм визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою,
затверджених наказом МНС України від 03.12.2007 N 833 (далі -
НАПБ Б.03.002-2007).

1.10. Протипожежні перепони (стіни, перегородки, перекриття,
протипожежні зони, двері, та інше) вибухопожежонебезпечних
приміщень повинні мати межу вогнетривкості відповідно до вимог
ДБН "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва",
затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 N 88
( va088509-02 ) (далі - ДБН В.1.1-7-2002).

1.11. Небезпечні зони на території промислових майданчиків
підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на
робочих місцях повинні бути позначені знаками безпеки відповідно
до вимог ГОСТ 12.4.026-76 і обгороджені.

1.12. Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення виробничих
будівель і споруд повинні відповідати вимогам СНиП
"Производственные здания", затверджених постановою Держбуду СРСР
від 30.01.86 N 287 (далі - СНиП 2.09.02-85), СНиП "Складские
здания", затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 N 280
(далі - СНиП 2.11.01-85), ДБН В.1.1-7-2002, ДБН "Природне і штучне
освітлення", затверджених наказом Мінбуду України від 15.05.2006
N 168 ( v0168667-06 ) (далі - ДБН В.2.5-28:2006), ГОСТ 12.1.005-88
та цих Правил.

1.13. Виробничі будівлі та споруди повинні утримуватись у
справному стані, їх необхідно оглядати двічі на рік (навесні та
восени) з метою визначення їх подальшої експлуатації відповідно до
вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель і споруд ( z0424-98 ), затвердженого наказом Держбуду
України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288
( z0423-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.07.98 за 424/2864 (далі - НПАОП 45.2-4.01.98).

1.14. Виробничі будівлі та споруди повинні бути обладнані
технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної
сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо)
та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку
однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації,
затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 N 161
( z0990-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.09.2005 за N 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН "Інженерне
обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і
споруд", затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 N 247
(ДБН В.2.5-13-98), Типових норм належності вогнегасників,
затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 N 151
( z0554-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), ГОСТ 12.4.009-83.

1.15. Технічні засоби протипожежного захисту та первинні
засоби пожежогасіння повинні утримуватись у справному технічному
стані відповідно до вимог технічної документації на них, щоб у
разі необхідності ефективно застосувати для гасіння пожежі, а
також забезпечити виконання правил пожежної безпеки згідно з
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ) та Правилами пожежної безпеки для
підприємств легкої промисловості, затвердженими Мінлегпромом УРСР
від 05.05.90 (НАПБ Б.01.043-90/170).