| |частоти | | | |

| |оптичний діапазон |вище ГДР | - | - |

| |(лазерне випромінювання) | | | |

| 8.|Мікроклімат у приміщенні:|Вище гранично допустимих значень у теплий період або |

| |температура повітря, |нижче мінімально допустимих значень у холодний період |

| |град.C |до 4 град. |4,1 - 8 град. |вище 8 град. |

| |швидкість руху повітря, |Вище рівнів допустимих величин в холодний і теплий |

| |м/сек |періоди року або нижче мінімально допустимих в теплий |

| | |період року

|

| | |до 3 разів |більше 3 разів | - |

| |відносна вологість |Перевищення рівнів, допустимих санітарними нормативами|

| |повітря, % |в теплий період року | |

| | |до 25% |більше 25% | |

| |інфрачервоне |141-350 |351-2800 |вище 2800 |

| |випромінювання, Вт/м кв. | | | |

| 9.|Температура зовнішнього | | | |

| |повітря (при роботі на | | | |

| |відкритому повітрі), | | | |

| |град.C | | | |

| |влітку |до 32 |32,1 - 40 |вище 40 |

| |взимку |-(10-14) |-(15-20) |нижче -20 |

|10.|Атмосферний тиск | | | |

| |підвищений, атм |1,3-1,8 |1,9-3,1 |> 3 |

| |зніжений (м над рівнем |1100-2000 |2100-4000 |вище 4000 |

| |моря) | | | |

|11.|Біологічні фактори: | | | |

| |Мікроорганізми | |Перевищення ГДК | |

| |1 клас небезпеки |до 2 разів |2,1-4 |> 4 |

| |2 клас небезпеки |до 3 разів |3,1-6 |> 6 |

| |3-4 класи небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |Білкові препарати | |Перевищення ГДК | |

| |1 клас небезпеки |до 3 разів |3,1-5 |> 5 |

| |2 клас небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |3-4 класи небезпеки |до 10 разів |10,1-20 |> 20 |

| |Природні компоненти | |Перевищення ГДК | |

| |організму (амінокислоти, | | | |

| |вітаміни та ін.) | | | |

| |1 клас небезпеки |до 5 разів |5,1-10 |> 10 |

| |2 клас небезпеки |до 7 разів |7,1-15 |> 15 |

| |3-4 класи небезпеки |до 10 разів |10,1-20 |> 20 |

|12.|Важкість праці: | | | |

| |Динамічна робота | | | |

| |Потужність зовнішньої |чол.> 90 | - | - |

| |роботи, Вт, при роботі |жін.> 63 | | |

| |за участю м'язів нижніх | | | |

| |кінцівок і тулуба | | | |

| |Те саме, при роботі з |чол.> 45 | - | - |

| |переважною участю м'язів |жін.> 30,5 | | |

| |плечового поясу | | | |

| |Маса піднімання і пере- |чол.31-35 |> 35 | |

| |міщення вантажу, кг |жін.11-15 |> 15 | |

| |Дрібні стереотипні рухи |40001-60000 |60001-80000 |> 80000 |

| |кистей і пальців рук, | | | |

| |кількість за зміну | | | |

| |Статичне навантаження | | | |

| |Величина навантаження за | | | |

| |зміну, (Кг х с) при | | | |

| |утриманні вантажу | | | |

| |однією рукою |43001-97000 |Вище 97000 | - |

| |двома руками |97001-208000 |Вище 208000 | - |

| |за участю м'язів тулуба |130001-260000 |Вище 260000 | - |

| |і ніг | | | |

| |Робоча поза |Перебування в |Перебування в | - |

| | |нахиленому поло- |нахиленому поло- | |

| | |женні до 30 град.|женні за 30 град. | |

| | |26-50% трива- |понад 50% трива- | |

| | |лості зміни. |лості зміни | |

| | |Перебування в |Перебування у | - |

| | |вимушеному поло- |вимушеному поло- | |

| | |женні (на колі- |женні (на колінах,| |

| | |нах, навпочіпки |навпочіпки і т.п.)| |

| | |і т.п.) до 25% |понад 25% трива- | |

| | |тривалості зміни |лості зміни | |

| |Нахили тулуба |Вимушені нахили |Вимушені нахили | - |

| | |понад 30 град. |понад 30 град. і | |

| | |101-300 разів за |більше 300 разів | |

| | |зміну. |за зміну | |

| |Переміщення в просторі |10,1-17 км за |Понад 17 км за | |

| |(переходи, зумовлені |зміну |зміну | |

| |технологічним процесом) | | | |

|13.|Напруженість праці | | | |

| |Увага | | | |

| |тривалість зосередження, |вище 75 | - | - |

| |(% до тривалості зміни) | | | |

| |частота сигналів у серед-|вище 300 | - | - |

| |ньому за годину | | | |

| |Напруженість аналізатор- | | | |

| |них функцій | | | |

| |зір (категорія зорових |високоточна |Особливо точна із | - |

| |робіт за СНиП 11-4-79) | |застосуванням оп- | |

| | | |тичних приладів | |

| |слух (при виробничій пот-|Розбірливість | - | - |

| |ребі сприйняття мови або |слів і сигналів | | |

| |диференціювання сигналів)|< 70% | | |

| |Емоційна та інтелектуа- |Вирішення важких |Особливий ризик, | - |

| |льна напруженість |завдань в умовах |небезпека, відпо- | |

| | |дефіциту часу і |відальність за | |

| | |інформації з під-|безпеку інших | |

| | |вищеною відпові- |осіб | |

| | |дальністю | | |

| |Одноманітність | | | |

| |кількість елементів у ба-|3-2 | - | - |

| |гаторазово повторюваній | | | |

| |операції (прийомі) | | | |

| |тривалість виконання пов-|19 | - | - |

| |торюваних операцій, сек. | | | |

| |час стеження за ходом |96 і більше | - | - |

| |виробничого процесу без | | | |

| |активних дій (в % до три-| | | |

| |валості зміни) | | | |

|14.|Змінність |Нерегулярна змін-| - | - |

| | |ність з роботою | | |

| | |в нічну зміну | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Додаток 4Показники

факторів виробничого середовища, важкості і

напруженості трудового процесу для

потвердження права на пільгове пенсійне


забезпечення


1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах

потверджується при наявності на робочому місці шкідливих і

небезпечних виробничих факторів III класу умов і характеру праці

За списком N 1:

1) Не менше двох факторів III ступеня відхилення від норм;

або

2) одного фактора III ступеня і трьох факторів I чи

II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів II ступеня відхилення від норм; або

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин

гостронаправленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

За списком N 2:

1) Одного фактора III ступеня відхилення від норм; або

2) трьох факторів I, II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів I ступеня відхилення від норм.

2. Орієнтовні показники може бути використано при

встановленні дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.


Примітка. Ці показники розроблено на підставі "Гігієнічної

класифікації праці", апробовано на підприємствах різних

галузей народного господарства.