12. Оцiнка ефективностi прийнятих рiшень i порiвняння технiко-еконо-

мiчних показникiв проекту з показниками, якi затвердженi в ТЕО

iнвестицiй.


Генеральний план i транспорт


- коротка характеристика району та будiвельного майданчика;

- рiшення та показники по генеральному плану, внутрiшньопло-

щадковому i зовнiшньому транспорту;

- основнi планувальнi рiшення, заходи по благоустрою та обс-

луговуванню територiй;

- рiшення щодо розташування iнженерних мереж та комунiкацiй;

- органiзацiя охорони пiдприємства (будинку, споруди).


Основнi креслення


- ситуацiйний план розташування пiдприємства, будинку або спо-

руди з зазначенням на ньому зовнiшнiх комунiкацiй, мереж

(iснуючих та проектованих) i територiї, призначеної пiд забу-

дову.)

Для лiнiйних споруд наводиться план траси (за необхiдностi -

поздовжнiй профiль траси);

- генеральний план, на якому наносяться будинки та споруди

(iснуючi та проектованi, тi, що реконструюються i пiдлягають

знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середови-

ща i благоустрою, озеленення та спецiальнi рiшення про розмi-

щення, внутришньоплощадкових iнженерних мереж i транспортних

комунiкацiй, планувальнi позначки територiї та мережi, якi

входять до пускових комплексiв;

- картограма земляних робiт.

ДБН А.2.2-3-97 С. 25


Технологiчна частина


Данi про виробничi та розрахунковi програми:


- коротка характеристика i обгрунтування рiшень щодо прийнятої

технологiї виробництва та видiленню технологiчних вузлiв;

- рiшення по застосуванню маловiдходних та безвiдходних проце-

сiв i виробництв;

- данi про трудомiсткiсть (верстатомiсткiсть) виготовлення про-

дукцiї, механiзацiю та автоматизацію технологiчних процесiв;

- склад та обгрунтування обладнання, яке застосовується (в тому

числi придбаного по iмпорту);

- кiлькiсть робочих мiсць та їхня оснащенiсть;

- загальна чисельнiсть робiтникiв, у тому числi за категорiями

i квалiфiкацiєю;

- рiшення по органiзацiї ремонтного господарства;

- данi про кiлькiсть та склад шкiдливих викидiв в атмосферу та

воднi джерела (наводяться по окремих цехах виробництва,

спорудах);

- характеристика цехових i мiжцехових комунiкацiй;

- рiшення по теплопостачанню, електропостачанню та електрообла-

днанню;

- пропозицiї по експлуатацiї електроустановок;

- паливно-енергетичний та матерiальний баланси технологiчних

процесiв.


Основнi креслення


- принциповi схеми технологiчних процесiв;

- технологiчнi компонування або планування по корпусах (цехах)

iз вказiвками розмiщення великого, унiкального устаткування

та транспортних засобiв;

- схеми вантажопотокiв (для великих пiдприємств);

- принциповi схеми електропостачання пiдприємства (будинки,

споруди);

- схеми трасмагiстральних i розподiльчих теплових мереж.


Будiвельнi рiшення


Короткий опис та обгрунтування архiтектурно-будiвельних рiшень

по основних будинках та спорудах:


- обгрунтування принципових рiшень по освiтленню робочих мiсць,

зниженню виробничих шумів та вiбрацiй, побутовому, санiтарно-

му обслуговуванню працюючих;

- заходи по електро-, вибухо- i пожежобезпечностi, захисту бу-

дiвельних конструкцiй, мереж та споруд вiд корозiї;

- основнi рiшення по водопостачанню, каналiзацiї, опаленню,

вентиляцiї та кондицiюванню повiтря;

- перелiки iндивiдуальних проектiв i проектiв повторного зас-

тосування;

- рiшення по захисним спорудам (оформлюються в установленому

порядку).


Основнi креслення


- плани, розрiзи й фасади основних будинкiв та споруд iз схе-

матичним зображенням основних несучих та огороджувальних

конструкцiй;


ДБН А.2.2-3-97 С. 26


- по використаним проектам масового застосування - каталожнi

аркушi типових проектiв, а по проектам повторного застосува-

ння - основнi робочi креслення;

- плани та профiлi трас зовнiшнiх iнженерних i транспортних

комунiкацiй та основних внутрiшньоплощадкових мереж (для

великих пiдприємств та споруд);

- базисна кошторисна документацiя.


По виробничим будинкам iз складними системами вентиляцiї та

кондицiювання повiтря можуть розроблятися плани та розрiзи цих буди-

нкiв iз нанесенням згаданих систем, а також планiв по основних спо-

рудах водопроводу та каналiзацiї.


Органiзацiя будiвництва


Принциповi рiшення по органiзацiї будiвництва.


Цивiльне будiвництво


Необхiднiсть розроблення цього роздiлу встановлюється в завдан-

нi на проектування.

У випадках, коли разом з об'єктом промислового призначення нео-

бхiдно будiвництво нового або розширення iснуючого мiста (селища),

до складу ТЕО iнвестицiй (проекту) включається проектна документацiя

на цивiльне будiвництво у вiдповiдному обсязi.
Додаток 9

(обов'язковий)


ОЦIНКА ВПЛИВIВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

(ОВНС)


Обсяг i оформлення цього роздiлу регламентується ДБН

А.2.2-1-95. При пiдготовцi матерiалiв ОВНC стосовно оцiнки впливiв

на повiтряний басейн i воднi ресурси, а також iншi компоненти

природного середовища, слiд враховувати наступне:


Охорона атмосферного повiтря вiд забруднення


Вихiднi данi для розроблення рiшень по запобiганню забрудненню

атмосферного повiтря:


- коротка характеристика фiзико-географiчних та клiматичних

умов району будiвництва з урахуванням мiсцевих особливостей,

данi про iснуючi фоновi концентрацiї шкiдливих речовин в ат-

мосферному повiтрi;

- перелiк джерел викидiв;

- найменування забруднюючих речовин, їх кiлькiсна та якiсна

характеристика, в тому числi тих, що мають ефект сумацiї згi-

дно з додатком З ГОСТ 17.2.3.02-78;

- характеристика можливих аварiйних викидiв;

- результати розрахункiв приземних концентрацiй стосовно вели-

викидiв забруднюючих речовин в атмосферу, запропонованих у

складi проектної документацiї;

- обгрунтування рiшень по запобiганню (зменшенню) утворенню та

видiленню забруднюючих атмосферу речовин та вибору устаткува-

ння, апаратури для очищення викидiв в атмосферу;


ДБН А.2.2-3-97 С. 27


- вiдомостi про вартiсть об'єктiв i робiт, пов'язаних iз здiй-

сненням охоронних заходiв;

- рiшення по зниженню виробничих шумiв та вiбрацiй;

- оцiнка ефективностi намiчених заходiв, проектованих споруд та

устаткування;

- характеристика заходiв по регулюванню викидiв в перiод несп-

риятливих метеорологiчних умов (НМУ);

- обгрунтування розмiрiв розрахункової санiтарно-захисної зони.


Основнi креслення


- ситуацiйна схема-карта району розмiщення пiдприємств, будин-

кiв i споруд з зазначенням на нiй кордонiв санiтарно-захисної

зони.територiї, яка пiдлягає забудовi, зон вiдпочинку, сана-

торiїв, будинкiв вiдпочинку та мiсць розташування розрахунко-

вих точок;

- генеральний план, на якому вказано розташування джерел вики-

дiв забруднюючих речовин в атмосферу i устаткування по очище-

нню цих викидiв.

Примiтка. При проектуваннi невеликих пiдприємств, будинкiв та

споруд допускається сумiщення на одному кресленні кордонiв санiтар-

но-захисної зони, територiї, яка пiдлягає забудовi, зон вiдпочинку

та iн. розрахункових точок i джерел викидів речовин.


- карти-схеми (зведенi таблицi) з результатами розрахункiв заб-

руднення атмосфери при несприятливих погодних умовах та вики-

дах, а також комбiнацiях речовин iз пiдсумованими шкiдливими

впливами.


Обсяг, змiст проектних матерiалiв даного пiдроздiлу

встановлюється з урахуванням вимог, методичих та нормативних докумен-

тiв, затверджених у встановленому порядку органами державного нагля-

ду, встановлюють порядок розроблення та погодження повiтроохоронних

заходiв.


Охорона водойм вiд забруднення стiчними водами


Вихiднi данi та вiдомостi, якi видають зацiкавленi органи мiсце-

вого самоврядування, санiтарно-епiдемiологiчна служба, органiзацiї

водного нагляду та iн.:

- рiшення по очищенню природних вод, якi споживаються;

- обгрунтування рiшень по оборотному водопостачанню;

- вiдомостi про кiлькiсть стiчних вод (наводиться по окремих

цехах, виробництвах, спорудах);

- баланс водоспоживання та водовiдведення по об'єкту в цiлому i

по основних виробничих процесах;

- характеристика стiчних вод;

- обгрунтування проектних рiшень, якi приймаються стосовно очи-

щення стiчних вод та утилiзацiї знешкоджених елементiв;

- пропозицiї по запобiганню аварiйним скидам стiчних вод у ме-

жах граничне припустимим i тимчасово погодженим скидам стiч-

них вод;

- рiшення по попередженню забруднення рибогосподарських водойм

при проведеннi лiсосплавних, гiдромеханiзованих та iнших ро-

бiт, збереженню природного стану водойм;

- оцiнка ефективностi намiчених заходiв та проектованих споруд

щодо рацiонального використання та охорони вод та рибних

запасiв.ДБН А.2.2-3-97 С. 28


Охорона землi, рослин i тварин


- охорона земельних ресурсiв;

- охорона рослинного та тваринного свiту;

- охорона грунтiв вiд забруднення вiдходами виробництва;

- данi про витрати на здiйснення цих заходiв.


Наведенi матерiали розробляються з урахуванням вимог нормативних

документiв, якi регламентують порядок розгляду та погодження

зазначеної документацiї. Наводяться: обгрунтування засобiв зняття та

збереження родючого шару грунту, транспортування його до мiсця скла-

дування (або тимчасового зберiгання) та нанесення родючого шару гру-

нту на земельну дiлянку, яка вiдновлюється, або малопридатне угiддя;

проектнi рiшення по вiдновленню земельної дiлянки та приведення її

до стану придатного для використання за призначенням, улаштуванню

iнженерних мереж i комунiкацiй, дренажу, плануванню дiлянки, данi

про обсяги твердих вiдходiв виробництва, перелiк заходiв по їх пере-

робцi та утилiзацiї для одержання корисної продукцiї, транспортуван-

ню цих вiдходiв за межi об'єкта (на переробку, складування та iн.);

вiдомостi про намiченi заходи щодо охорони надр i збереження середо-

вища проживання тварин та їх мiграцiї; данi про капiтальнi витрати,

пов'язанi iз вiдновленням земельної дiлянки, охороною надр та твари-

нного свiту; оцiнка ефективностi заходiв, якi передбачаються, та вi-

домостi про кошторисну вартiсть цих робiт.


Основнi креслення


- план земельної дiлянки, яка рекультивується, з планувальними

даними i нанесеними на ньому спорудами, комунiкацiями, якi

проектуються;

- iншi креслення, якi дозволяють визначити обсяги будiвельних

та монтажних робiт i кошторисну вартiсть.


Склад проектної документацiї по вiдновленню (рекультивацiї)

земельної дiлянки, охоронi надр та тваринного свiту визначається з

урахуванням вимог нормативних актiв.


Роздiли повиннi мiстити:


- комплексну оцiнку оптимальностi технiчних рiшень, якi перед-

бачаються, щодо рацiонального використання природних ресурсiв

i заходiв по запобiганню негативним впливам будiвництва та

вiд експлуатацiї пiдприємства, будинку, споруди на навколишнє

природне середовище, включаючи флору i фауну;

- результати розрахункiв визначення економiчної ефективностi

здiйснення природоохоронних заходiв.


Склад i змiст матерiалiв цих пiдроздiлiв уточнюються у вiдповiд-

ностi зi специфiкою пректованих пiдприємств, будинкiв та споруд вiд-

повiдних галузей народного господарства та промисловостi.ДБН А.2.2-3-97 С. 29


Додаток 10

(рекомендований)


СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ

I ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ,

ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

НА БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКIВ


1. Найменування будинку, його мiсце розташування.

2. Характер будiвництва (нове будiвництво, реконструкцiя).

3. Загальна базисна кошторисна вартiсть будiвництва в т.ч.

кошторисна вартiсть будiвельно-монтажних робiт.

4. Будiвельний об'єм, в т.ч. пiдземної та надземної частини.

5. Площа забудови.

6. Кiлькiсть квартир та їх склад.

7. Житлова площа квартир по будинку в цiлому.

8. Загальна площа квартир по будинку в цiлому.

9. Коефiцiєнт вiдношення житлової площi квартир будинку до зага-

льної площi (К1).

10. Базисна кошторисна вартiсть 1 м2 житлової площi та загальної

площi квартир.

11. Витрати тепла на опалення 1 м2 загальної площi.

12. Окремо додаються показники для вбудованих та прибудованих при-

мiщень, якщо такi є у проектi.

1З. Прiзвище головного архiтектора проекту, авторiв проекту.
Додаток 11

(рекомендований)


СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ

I ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ,

ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ У РОЗПОРЯДЧИЙ ДОКУМЕНТ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

НА БУДIВНИЦТВО ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКIВ


1. Найменування будинку, його мiсцерозташування.

2. Характер будiвництва (нове будiвництво, реконструкцiя).

3. Загальна базисна кошторисна вартiсть будiвництва, в тому

числi кошторисна вартiсть будiвельно-монтажних робiт.

4. Технiко-економiчнi показники будинку:

- площа дiлянки;

- площа забудови;

- потужнiсть, мiсткiсть, пропускна спроможнiсть;

- вартiсть одиницi вимiру;

- будiвельний об'єм будинку (в т.ч. пiдземний);

- загальна площа;