ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

ОЦIНКА ТЕХНIЧНОГО СТАНУ

СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ ВИРОБНИЧИХ

БУДIВЕЛЬ I СПОРУД, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ

В ЕКСПЛУАТАЦIЇ

ДБН 362-92

Видання офiцiйне

Державний комiтет України в справах архiтектури,

будiвництва та охорони iсторичного середовища

Київ 1995

РОЗРОБЛЕНI Iнститутом УкрНДIпроектстальконструкцiя

(докт. техн. наук А. В. Перельмутер -

керiвник роботи;

кандидати техн. наук М. Н. Скуратовський,

М.В. Савченко-Бiльська, С.Ю. Фiалко;

iнженери Ю.Ф. Джур,

А.В. Долганов, В.Л. Гейфман, І.Г. Лумельська,

Б.Л. Фурман, Л.1. Шитова)

Асоцiацiєю ЕРКОН (доктори техн. наук Г.1. Бiлий,

В.В. Бiрюльов, В.В. Горєв; кандидати техн. наук

В.Н. Валь, І.І. Крилов,

В.А. Пашинський, С.Ф. Пiчугiн, І.С. Ребров,

Б.Ю. Уваров).

ВНЕСЕНI Iнститутом "УкрНДIпроектстальконструкцiя"

ПIДГОТОВЛЕНI Управлiнням промислового i гiдротехнiчного

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ будiвництва Держбуду України

ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Держбуду України вiд 15 березня 1992 р.

32 i введенi в дiю 1 липня 1992 р.

Укрархбудiнформ

-------------------------------------------------------------------

| Державний | Державні |ДБН 362-92|

| комiтет України | будівельні норми | -------- |

|в справах будiвництва | України | |

|i архiтектури та охорони |--------------------------------------|

|iсторичного середовища |Оцінка технічного стану |Вводяться |

|України (Держбуд України) |сталевих конструкцій вироб-| вперше |

| |ничих будівель і споруд, | |

| |що знаходяться в експлуа- | |

| |тації | |

-------------------------------------------------------------------

Цi норми встановлюють загальнi правила оцiнки технiчного ста-

ну сталевих конструкцiй каркасiв експлуатованих виробничих будi-

вель i споруд. Вказiвок норм необхiдно дотримуватись безпосередньо

при оцiнцi технiчного стану сталевих конструкцiй, а також керува-

тися ними при розробцi iнших нормативних документiв з проектуван-

ня, технiчної експлуатацiї i ремонту конструкцiй.

Норми стосуються тiльки конструкцiй, проектування яких

регламентується СНіП 11-23-81*, а також експлуатованих конструк-

цiй, i не поширюються на тi частини будiвель i споруд та їх кон-

структивнi елементи, що споруджуються знову (прибудовуються).

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Оцiнка технiчного стану є однiєю iз регламентованих про-

цедур, якi виконуються з метою перевiрки рiвня надiйностi (безвiд-

мовностi) i довговiчностi конструкцiй i встановлення можливостi їх

використання за призначенням у передбачених проектом умовах i на

певний строк експлуатацiї, що прогнозується.

1.2 Залежно вiд здатностi конструкцiї виконувати протягом

прогнозованого строку усi функцiї, передбаченi нормативною i прое-

ктною документацiєю, технiчний стан конструкцiї можна класифiкува-

ти як:

справний - якщо виконуються усi вимоги проекту i дiючих на

час обстеження норм i державних стандартiв;

роботоспроможний - якщо є частковi вiдхилення вiд вимог прое-

кту i дiючих норм, але без порушення вимог за граничним станом

першої групи i при таких порушеннях вимог за граничним станом

другої групи, якi в конкретних умовах не обмежують нормальне фун-

кцiонування виробництва;

обмежено працездатний - коли для забезпечення функцiонування

виробництва необхiдний контроль за станом конструкцiй, тривалiстю

їх експлуатацiї або за параметрами технологiчних процесiв (наприк-

лад, обмеження вантажопiдйомностi мостових кранiв або вимог очище-

ння вiд снiгу);

аварiйний - якщо порушенi вимоги за граничним станом першої

групи (або неможливо протягом прогнозованого строку запобiгти цим

порушенням).

Згаданi вище граничнi стани першої i другої груп визначаються

вiдповiдно до ГОСТ 27751-88.

-------------------------------------------------------------------

|Внесенi Державним проектним | Затверджені | Срок |

|i науково-дослiдним iнститутом | наказом Держбуду | введення |

|"Укрндiпроектстальконструкцiя" | України | в дію |

| | від 15 березня | 1 липня |

| | 1992р. N 32 | 1992 р. |

-------------------------------------------------------------------

- 2 -

1.3 На вiдмiну вiд проектування нових конструкцiй, коли їх

надiйнiсть пiдтверджується тiльки шляхом розрахунку, для характе-

ристики iснуючих конструкцiй можна застосовувати методи, заснованi

на:

- аналiзi досвiду експлуатацiї;

- використаннi методiв перевiрного розрахунку;

- перевiрцi пробним навантаженням.

Цi способи можна використовувати i в комбiнацiї, а саме:

- рiзнi конструктивнi елементи будiвлi чи споруди можна об-

стежувати рiзноманiтними способами;

- один i той самий конструктивний елемент можна обстежити де-

кiлькома способами, i якщо вони дають рiзнi результати, то

приймається найбiльш обережна оцiнка.

1.4 Прогнозований строк експлуатацiї, який ураховується пiд

час оцiнки технiчного стану (див. п. 1.1), приймається за одним iз

таких варiантiв;

- до вичерпання встановленого нормативного строку функцiону-

вання будiвлi чи споруди;

- до найближчого запланованого капiтального ремонту;

- до встановлюваного пiд час оцiнки строку, пiсля закiнчення

якого конструкцiя знову пiдлягає оцiнцi з метою перевiрки можливо-

стi продовження допустимого строку експлуатацiї.

1.5 В усiх випадках оцiнку технiчного стану слiд виконувати

на пiдставi результатiв поточних i перiодичних оглядiв або спецiа-

льного обстеження, пiд час якого збираються данi про фактичний

знос конструкцiй, уточнюються вiдомостi дослiдження властивостей

матерiалiв, збирається технiчна документацiя, яка збереглася, про-

водяться необхiднi розрахунки тощо.

2 ОГЛЯДИ I ОБСТЕЖЕННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ,

ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

Порядок виконання робiт

2.1 Забезпечення постiйного рiвня надiйностi i довговiчностi

експлуатованих конструкцiй пов'язане з органiзацiєю справної служ-

би технiчної експлуатацiї, що здiйснює нагляд i догляд за констру-

кцiями власними силами або шляхом залучення спецiалiзованих орга-

нiзацiй.

Метою нагляду є своєчасний вияв i правильна оцiнка наявних

дефектiв i пошкоджень сталевих конструкцiй. Нагляд мiстить поточнi

i перiодичнi (веснянi i осiннi) огляди конструкцiй, а також їх

спецiальнi обстеження.

2.2 Перiодичнiсть поточних оглядiв конструкцiй визначається

умовами експлуатацiї i може бути встановлена за вказiвками, наве-

деними у рекомендованому додатку 1, якщо в проектi чи в iншiй ек-

сплуатацiйно-технiчнiй документацiї не заданi iншi вимоги.

2.3 Метою проведення спецiальних обстежень, якi здiйснюються,

як правило, силами залучених спецiалiзованих органiзацiй, є вста-

новлення фактичних даних про стан i параметри конструкцiй щодо ро-

зробки рекомендацiй по дальшiй їх експлуатацiї.

Обстеження конструкцiй необхiдно проводити:

- якщо пiд час поточного або перiодичного огляду знайденi

дефекти i пошкодження категорiї А за класифiкацiєю п. 2.9 або та-

кi дефекти i пошкодження, оцiнка безпеки яких ускладнена для служ-

би технiчної експлуатацiї пiдприємства;

- при аварiї аналогiчних конструкцiй, що експлуатуються в

аналогiчних умовах на iнших об'єктах;

- 3 -

- при необхiдностi реконструкцiї або технiчного

переозброєння, пов'язаних iз змiною навантажень або умов

експлуатацiї.

В усiх випадках незалежно вiд оцiнки стану конструкцiї служ-

бами технiчної експлуатацiї слiд проводити обстеження не пiзнiше,

як це зазначено у рекомендованому додатку 1.

2.4 Обстеження конструкцiй повинно мiстити:

- пiдготовчi роботи (одержання i аналiз завдання на проведен-

ня обстеження, ознайомлення з об'єктом обстеження в натурi, добiр

i аналiз технiчної документацiї, складання робочої програми то-

що);

- огляд конструкцiй в натурi (обмiр конструкцiй, визначення

вiдхилень положення конструкцiй та їх геометричних розмiрiв вiд

проектних, визначення вiдхилень вiд проектiв конструктивного вико-

нання елементiв i їх з'єднань, виявлення пошкоджень елементiв i

з'єднань, складання виконавчої документацiї, вiдомостей дефектiв i

пошкоджень, обмiрювальних креслень);

- визначення властивостей сталi конструкцiї;

- уточнення фактичних i прогнозування майбутнiх навантажень,

впливiв i умов експлуатацiї, включаючи температурно-вологiсний ре-

жим i ступiнь агресивностi зовнiшнього середовища;

- складання висновкiв про фактичний стан обстежених конструк-

цiй, їх навантаження i умови експлуатацiї.

Обсяг i ступiнь деталiзацiї даних обстежень залежать вiд ная-

вностi технiчної та експлуатацiйної документацiї стану i ступеня

пошкодження конструкцiй, вони повиннi вiдповiдати тому комплексу

реконструкцiйних чи ремонтних робiт, якi передбачаються.

Усi роботи щодо обстеження конструкцiй у натурi слiд викону-

вати, обов'язково й повно дотримуючись дiючих правил i норм охоро-

ни працi й технiки безпеки. При цьому треба керуватися вказiвками

обов'язкового додатку 2.

2.5 Залежно вiд мети (загальне ознайомлення, обстеження то-

що) обстеження може бути вибiрковим або повним. Обсяг вибiркового

обстеження визначається з урахуванням досвiду експлуатацiї анало-

гiчних конструкцiй у подiбних умовах. При цьому обстеженню пiдля-

гають всi елементи що знаходяться у найбiльш несприятливих умовах

за рiвнем напруг, особливо в зонi можливих механiчних пошкоджень,

агресивної дiї зовнiшнього середовища, в зонах пiдвищеної вiбрацiї

тощо, але не менше 20% однотипних конструкцiй.

2.6 Вибiркове обстеження слiд замiнити повним, якщо в процесi

його виконання виявлено:

- рiзку нерiвномiрнiсть вимiрюваних параметрiв технiчного

стану однотипних конструкцiй, властивостей матерiалiв, ступеня аг-

ресивностi навколишнього середовища, умов навантаження;

- дефекти i пошкодження, якi iстотно знижують несучу здат-

нiсть i експлуатацiйну придатнiсть (трiщини, великi вигини, iстот-

ний корозiйний знос, вiдсутнiсть елементiв або з'єднань тощо).

Дефекти i пошкодження

2.7 Дефекти металевих конструкцiй є наслiдком помилок або вi-

дхилень вiд правил провадження робiт при проектуваннi, виготовлен-

нi та монтажi конструкцiй. Найбiльш характерними дефектами, якi

впливають на роботоспроможнiсть i експлуатацiйну придатнiсть кон-

струкцiй, є:

- невiдповiднiсть якостi сталi умовам роботи конструкцiї;

- трiщини, вирiзи, вириви;

- 4 -

- вiдхилення геометричних розмiрiв вiд проектних;

- непрямолiнiйнiсть елементiв;

- вiдхилення вiд проектного положення конструкцiй та їх еле-

ментiв;

- неточна пiдгонка елементiв у вузлах сполучення, розцентру-

вання;

- вiдсутнiсть окремих елементiв або необхiдних з'єднань, а

також наявнiсть непередбачених проектом

з'єднань i закрiплень;

- неякiсне виконання зварних швiв (неповномiрнi шви, пiдрi-

зи, непропали, порпали, шлаоквi включення, пори i т.iн);

- неякiсне виконання болтових або заклепкових з'єднань (пос-

лаблення, вiдсутнiсть болтiв або заклепок та iн.);

- дефекти протикорозiйного захисту.

2.8 Пошкодження металевих конструкцiй, що виникають i розви-

ваються пiд час їх експлуатацiї, є, як правило, наслiдком грубих

порушень правил експлуатацiї або прорахункiв при проектуваннi; їх

вогнищами часто є дефекти виготовлення, транспортно-такелажних

операцiй i монтажу. Характерними пошкодженнями, якi вiдбиваються

на роботоспроможностi та експлуатацiйнiй придатностi конструкцiй,

є:

- руйнування захисних покриттiв i корозiя металу;

- розриви i трiщини в основному металi або у швах;

- викривлення, мiсцевi погнутостi, жолоблення;

- розлад болтових i заклепкових з'єднань;

- вирiзи елементiв або їх повний демонтаж у зв'язку з прокла-

данням комунiкацiй i промпроводок;

- деформацiї, викликанi перевантаженнями або нерiвномiрними

осiданнями i креном фундаментiв;

- абразивний знос.

2.9 Дефекти i пошкодження елементiв конструкцiй, залежно вiд

значущостi даного елемента щодо роботоспроможностi конструкцiї в

цiлому, а також вiд ступеня небезпеки дефекту або пошкодження, по-

дiляються на три категорiї - А, Б i В:

- до категорiї А належать дефекти i пошкодження особливо вiд-

повiдальних елементiв i з'єднань, якi становлять безпосередньо не-

безпеку для руйнування;

- до категорiї Б належать дефекти i пошкодження, якi не ста-

новлять в момент виявлення безпосередньої небезпеки для конструк-

цiй, але в подальшому можуть викликати пошкодження iнших елементiв

(вузлiв, з'єднань) i при розвитку перейти до категорiї А;

- до категорiї В належать дефекти i пошкодження, що не нале-

жать до категорiї А i Б, наявнiсть яких не пов'язана з загрозою

руйнування.

2.10 Виявленi в процесi огляду або обстеження дефекти i пош-

кодження слiд оперативно оцiнити, для цього можна керуватися дани-

ми довiдкового додатку 3.

При виявленнi пошкоджень категорiї А необхiдно:

- довести до вiдома вiдповiдальних осiб;

- забезпечити безпеку людей i збереження майна у зонi виявле-

них пошкоджень;

- виконати термiновi роботи щодо запобiгання небезпеки обва-

лення (тимчасове розкрiплення, розвантаження, термiновий ремонт

тощо).

- 5 -

Уточнення властивостей металу в конструкцiях i з'єднаннях

2.11 Уточнення властивостей металу, використаного в конструк-

цiях i їх з'єднаннях, проводиться з метою:

- встановлення розрахункових значень опорiв Rу та Ru вiдпо-

вiдно до фактичного значення границi текучостi i тимчасового опору

тiєї партiї сталi, яка була використана при виготовленнi конструк-

цiй (вiдповiдно Rwу i Rwи для зварних швiв, Rbs i Rbi для бол-

тiв, Rгs i Rrt для заклепок);

- перевiрки вiдповiдностi iнших службових властивостей сталi

(холодностiйкiсть, опiр руйнуванню вiд втомленостi та iн.) умо-

вам експлуатацiї та ступеня вiдповiдальностi конструкцiй;

- одержання необхiдної iнформацiї про технологiчнi властивос-