Зміна № 2 ДБН А.3.1-3-94

''Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення". Затверджена та введена вдію наказом Держбуду України від 04.10.99 He 239

Дата введения 2000-01-01

Изменение № 2 ДБН.А.3.1-3-94 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения". Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 04.10.99 На 239

Дата введения 2000-01-01


Текст зміни

З назви розділу 3 вилучити слова в дужках: "(Вимоги розділу рекомендован!)".

Пункт 3.1 викласти в новій редакції:

"Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які не є державною власністю, встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

Ці об'єкти приймаються в експлуатацію за рішенням державних технічних комісій".

Пункт 3.2 викласти у новій редакції:

"Державні технічні комісії призначаються районними, районними М.Киева, Севастопольською міською державними адміністраціями та виконавчими органами міст обласного підпорядкування.

Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 7 днів після отримання заяви забудовника (замовника) про закінчення будівництва та готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію (додаток 3)".


Пункт 3.3* викласти у новій редакції:

"До складу державних технічних комісій включаються представники забудовника (замовника), проектувальника, підрядника (при здійсненні будівництва підрядним способом), місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державного пожежного нагляду, виконавчого органу відповідних місцевих Рад, а на підконтрольних об'єктах Державної екологічної інспекції, Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з енергозбереження додатково включаються представники цих органів".


Пункти 3.4 та 3.5 виключити.

Пункт 3.7 викласти у новій редакції:

"Термін роботи державної технічної комісії визначається органом, що її призначив, але він не повинен перевищувати 10 днів.

Протягом цього часу члени комісії повинні ознайомитись з проектною документацією, перевірити відповідність вбудованого (реконструйованого, капітально відремонтованого) об'єкта проекту та технічним умовам на проектування і підписати акт про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію. Члени комісії не мають права ставити додаткові вимоги, крім передбачених наданими технічними умовами на проектування. У випадку відмови окремих членів комісії у підписанні акта, вони зобов'язані надати письмово голові комісії та органу, який вони представляють, мотивовані заперечення.


Розгляд акту державної технічної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії та остаточне підписання акта здійснюється у 7-денний термін. Після цього терміну заперечення окремих членів комісії не розглядаються".

Текст изменений

Из названия раздела 3 исключить слова в скобках:

"(Требования раздела рекомендованы)".

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

"Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, не являющихся государственной собственностью, устанавливается Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями по согласованию с Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины.

Эти объекты принимаются в эксплуатацию по решению государственных технических комиссий".

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

"Государственные технические комиссии назначаются районными, районными г. Киева, Севастопольской городской государственными администрациями и исполнительными органами городов обласного подчинения.

Государственные технические комиссии приступают к работе не позднее чем через 7 дней после получения заявления застройщика (заказчика) об окончании строительства и готовности объекта для приемки в эксплуатацию (приложение 3)".

Пункт 3.3* изложить в новой редакции:

"В состав государственных технических комиссий включаются представители застройщика (заказчика), подрядчика (при осуществлении строительства подрядным способом), местной инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, органов государственного санитарного-эпидемиологического надзора и государственного пожарного надзора, исполнительного органа соответствующих местных Советов, а на подконтрольных объектах Государственной экологической инспекции, Госнадзорохрантруда, Государственной инспекции по энергосбережению дополнительно включаются представители этих органов".

Пункты 3.4 и 3.5 исключить.

Пункт 3.7 изложить в новой редакции:

"Срок продолжения работы государственной технической комиссии определяется органом, который ее назначил, но он не должен превышать 10 дней.

На протяжении этого времени члены комиссии должны ознакомиться с проектной документацией, проверить соответствие построенного (реконструиро-ванного, капитально отремонтирован-ного) объекта проекту и техническим условиям на проектирование, подписать акт о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию. Члены комиссии не вправе ставить дополнительные требования, кроме предусмотренных выданными техническими условиями на проектирование. В случае отказа отдельных членов комиссии в подписании акта, они обязаны письменно предоставить председателю комиссии и органу, который они представляют, мотивированные возражения.

Рассмотрение акта государственной технической комиссии, принятие решения по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и окончательное подписание акта осуществляется в 7-дневный срок. После этого срока возражения отдельных членов комиссии не рассматриваются".

Пункт 3.8 викласти у новій редакції:

"Рішення про прийняття об'єктів в експлуатацію можуть прийматися державними технічними комісіями тільки по тих об'єктах, які закінчені будівництвом у передбаченому проектом обсязі та підготовлені до експлуатації".

У пункті 3.9 слова: "готовність до" вилучити.

У пункті 3.11 слова: "рішенням про готовність до введення в експлуатацію об'єкта" вилучити.

Доповнити текст Норм новим розділом 4 такого змісту:

"4. Закриття зведених кошторисних розрахунків

Після введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, на які е затверджені окремі проекти зі зведеними кошторисними розрахунками до них, мають бути закриті зведені кошторисні розрахунки і проведені усі розрахунки за будівельно-монтажні роботи, виконання яких передбачено затвердженим проектом, у тому числі ті, що були перенесені згідно з п. 1.11.

Конкретні дати закриття зведених кошторисних розрахунків обумовлюються термінами виконання зазначених робіт, які визначаються державною приймальною комісією, а по об'єктах, які не е державною власністю -державною технічною комісією."


Додаток 4 викласти у новій редакції (додається).

Пункт 3.8 изложить в новой редакции:

"Решения о принятии объектов в эксплуатацию могут приниматься государственными техническими комиссиями только по тем объектам, которые закончены строительством в предусмотренном проектом объеме и подготовлены к эксплуатации".

В пункте 3.9 слова: "готовность к" исключить.

В пункте 3.11 слова: "решением о готовности к вводу в эксплуатацию объекта" исключить.

Дополнить текст Норм новым разделом 4 следующего содержания:

"4. Закрытие сводных сметных расчетов.

После ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, на которые имеются утвержденные отдельные проекты со сводными расчетами к ним, должны быть закрыты сводные сметные расчеты и проведены все расчеты за строительно-монтажные работы, выполнение которых предусмотрено утвержденным проектом, в том числе те, которые были перенесены согласно п. 1.11.

Конкретные даты закрытия сводных сметных расчетов обуславливаются сроками выполнения указанных работ, которые определяются государственной приемочной комиссией, а по объектам, не являющимся государственной собственностью - государственной технической комиссией".

Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).

Додаток 4

(рекомендований)

Форма

АКТ ДЕРЖАВНОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

"___"_________200__p. __________________________________________

(місцезнаходження об 'єкта)

Державна технічна комісія, призначена ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(назва органу, який призначає державну технічну комісію)

рішенням від “____” __________________ 200__ p. № ____

на підставі п. 3.1 ДБН А.3.1-3-94

у складі:

Голови - __________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії - представників:

забудовника (замовника) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)


проектувальника (автора проекту)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

організації, яка виконувала будівництво (підрядника)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)


інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю _____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду _______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

органів Державного пожежного нагляду __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної екологічної інспекції ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище. Ім'я та по батькові)

органів Держнаглядохоронпраці __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державної інспекції з енергозбереження __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом _________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(назва та належність об'єкта)

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим ______________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(назва інспекції Держархбудконтролю)

від "__"_________ 200__ p. № ___

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами на проектування

3. Об'єкт має такі показники: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(потужність, продуктивність, площа і т.ін.) Рішення державної технічної комісії

1.________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

прийняти в експлуатацію.

2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на збудований об'єкт та включення його до державної статистичної звітності.

Голова державної технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени державної технічної комісії ____________ (прізвище, ініціали)

____________ (прізвище, ініціали)

(підписи)

Приложение 4

(рекомендуемое)

Форма

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"__"____________ 200__ р. ___________________________________

(местонахождение объекта)

Государственная техническая комиссия, назначенная ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(название органа, который назначает государственную техническую комиссию)

решением от "__"___________200__ р. № ___

на основании п. 3.1 ДБН А.3.1 -3-94

в составе:

Председателя - _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

членов комиссии - представителей

застройщика (заказчика) _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)


проектировщика (автора проекта) _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

организации, которая выполняла строительство (подрядчика) _________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля ____________________________________

______________________________________________________________________________________________