3.2.6. Бере участь:

а) у підготовці і навчанні спеціалістів лікувально–профілактичних закладів;

б) у складанні заключного акта періодичного медогляду;

в) в експертній оцінці організації і якості медичних оглядів.

3.2.7. Направляє розпорядження щодо усунення виявлених порушень і недоліків в організації і проведенні медоглядів.

3.2.8. Розглядає питання про тимчасове зупинення медоглядів при порушенні даного Положення і відповідного наказу Міністерство охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" (додатки 1,2 цього наказу).

3.2.9. Складає санітарно–гігієнічні характеристики умов праці працівників, в т. ч. групові для деяких професій.

3.2.10. Веде облікову документацію згідно з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623. Проводить аналіз професійної захворюваності.

3.2.11. Подає на розгляд територіальних державних адміністрацій пропозиції з питань запобігання профзахворюванням.

3.3. НДІ медицини праці, гігієни праці і профзахворювань, кафедри медичних інститутів (університетів):

3.3.1. Розробляє:

а) нормативні і методичні документи з науково–організаційних основ проведення медичних оглядів, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення контингентів осіб, які підлягають медичним оглядам;

в) показники ризику розвитку професійних захворювань і критерії віднесення захворювань до виробничо обумовлених;

г) методи:

– профілактики, ранньої діагностики і лікування профзахворювань;

– медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

– вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

3.3.2. Проводить на договірних засадах з власником та за погодженням з лікувально–профілактичним закладом і санітарно–епідеміологічною станцією медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених оглядів згідно з додатком 3.

3.3.3. Здійснює підвищення кваліфікації фахівців з гігієни праці і професійної патології на курсах удосконалення, інформації і стажування, семінарах та ін. (на договірних засадах).

3.3.4. Виносить остаточне рішення про зв'язок захворювання з умовами праці працівника.

4. Права, обов'язки і відповідальність власника, працівника,закладу Міністерства охорони здоров'я

4.1. Власник:

4.1.1. Зобов'язаний:

– зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток;

– забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану–графіку, а також організувати позачерговий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;

– інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення нових виробничих процесів і робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці;

– виконувати висновки заключного акта медичного огляду (додаток 3);

– щорічно інформувати санепідстанції і лікувально–профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта минулого року;

– забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'язку зі зміною стану здоров'я;

– ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;

– забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань;

– не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.

4.1.2. Має право:

– організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, вимогу санепідстанції;

– притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.

4.1.3. Несе відповідальність за:

– контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;

– фінансування витрат, пов'язаних з організацією, матеріально–технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно–гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацією працівників;

– допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я;

– усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;

– облік професійних захворювань та отруєнь, що реєструються у працівників;

– відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням професійних обов'язків відповідно до "Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків", які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 472.

4.2. Працівник:

4.2.1. Має право:

а) одержувати інформацію:

– про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;

– про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;

– про забезпечення за рахунок власника оздоровчо–реабілітаційними заходами;

б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;

в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;

г) на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з професійною діяльністю згідно з "Правилами відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків".

4.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.

4.2.3. Несе відповідальність за:

– несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;

– невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.

4.3. Лікувально–профілактичний заклад:

4.3.1. Має право:

– запитувати в інших лікувально–профілактичних закладах (за місцем проживання, спеціалізованих диспансерах та ін.) медичну документацію про стан здоров'я осіб, котрі підлягають медичним оглядам;

– запитувати у санепідстанцій санітарно–гігієнічну характеристику умов праці працівників;

– направляти до профпатологічних та інших спеціалізованих лікарень, центрів, відділень, клінік інститутів осіб, у яких виявлено підозру на профзахворювання, для обстеження і уточнення діагнозу захворювання;

– вимагати від профпатологічних відділень лікарень, центрів і клінік інститутів перегляду результатів обстеження для уточнення діагнозу і можливого встановлення зв'язку захворювання з умовами праці.

4.3.2. Зобов'язаний:

– знати умови праці, характер дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на здоров'я працівників;

– забезпечувати участь спеціалістів і виконання клінічних досліджень;

– вести диспансерний облік і зберігати медичну документацію, здійснювати лікувально–профілактичні заходи для осіб з професійними і загальносоматичними захворюваннями;

– проводити оцінку стану здоров'я осіб, які перебувають на диспансерному обліку, з метою встановлення можливого зв'язку захворювання з професійною діяльністю;

– своєчасність оформлення результатів медичних оглядів.

4.3.3. Несе відповідальність за:

– якість медоглядів і достовірність медичних висновків;

– об'єктивність оцінки стану здоров'я;

– невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника;

– повноту обліку осіб, які підлягають диспансерному нагляду;

– за несвоєчасне виявлення професійних захворювань і отруєнь.

4.4. Санітарно–епідеміологічний заклад:

4.4.1. Має право:

а) вимагати від власників і лікувально–профілактичних закладів проведення медичних оглядів осіб, а також позачергового медичного огляду у зв'язку із змінами умов праці та на прохання працівника, власника;

б) зупиняти проведення медогляду та вживати заходів адміністративного впливу щодо посадових осіб в разі відсутності належного складу медичної комісії, відповідної матеріально–технічної бази, медичної документації, невиконання клінічних та інших досліджень, необхідних для медоглядів;

в) вживати заходів адміністративного впливу до власника і керівництва лікувально–профілактичного закладу, якщо:

– не виконуються передбачені вимоги до організації та проведення медоглядів;

– до роботи допущені особи, які не пройшли медогляду та які мають медичні протипоказання до роботи у визначеній професії.

4.4.2. Зобов'язаний:

а) забезпечити інформацію про умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які мають місце на підприємствах;

б) надавати консультативну допомогу лікувально–профілактичним закладам:

– у визначенні та формуванні контингенту працівників, які підлягають медогляду;

– у вирішенні питань про можливий зв'язок захворювання з професійною діяльністю робітника та умовами праці;

– у розробці заходів щодо запобігання профзахворюванням і оздоровлення диспансерної групи хворих;

в) брати участь в експертизі організації та якості медоглядів працівників і розробці оздоровчо–профілактичних заходів;

г) складати санітарно–гігієнічні характеристики умов праці працівників, в тому числі групових;

д) визначати додатково контингент та затверджувати поіменні списки працівників, які підлягають медогляду, а також у випадках зміни технологічного процесу, введення нових професій, виробництв, робочих місць, змін умов праці та ін.;

є) брати участь у навчанні та перевірці знань з питань гігієни праці та впливу шкідливих і небезпечних факторів на стан здоров'я.

4.4.3. Несе відповідальність за:

– своєчасність і повноту визначення контингенту і погодження поіменного списку осіб, які підлягають медичним оглядам;

– своєчасність складання санітарно–гігієнічних характеристик умов праці;

– виконання наданих функцій з організації і своєчасності медичних оглядів;

– епідобстеження осередка інфекційного чи паразитарного захворювання (за участю інфекціоніста і епідеміолога);

– розслідування випадків професійних захворювань і отруєнь;

– ведення обліково–звітної документації.


Додаток

до Пропозицій Головного державного

санітарного лікаря


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


(прізвище,ім'я та по (прізвище,ім'я та по

батькові фахівця) батькові власника)

__________________________ ___________________________

назва санепідстанції назва підприємства

Дата Дата


СПИСОК

осіб, які підлягають періодичному медичному огляду


_______________________________________________у 19_____році

(назва установи)


Продовження таблиці


Табельний №

ПІБ

Стать (чол. жін.)

Дата і рік народження

Цех, дільниця

Професія, посада

Шкідливість

№ додат.і пункту наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р.№ 555

Стаж роботи у даних умовах

Дата останього огляду

Підлягає огляду

фахівцями (вказати якими)

клінічними методами дослідження (вказати, якими)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


———————————————— Підпис представника власника

(прізвище, ім'я, по батькові)

——————————————————

Примітка. Графи 10, 11 і 12 заповнюються лікувально–профілактичним закладом після одержання списків від власника підприємства (установи, організації).


Додаток 1

до Положення про медичний огляд

працівників певних категорій


Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду


1. Працівники усіх професій віком до 21 року.

2. Працівники усіх професій, які працюють під впливом шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів, наведених у додатку 1 до наказу МОЗ СРСР № 555 від 29.09.89 р. "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів".

3. Працівники усіх професій, які виконують підземні роботи.

4. Працівники усіх професій, які працюють на гідрометеорологічних станціях, спорудах зв'язку, що розташовані у полярних, високогірних, пустельних, тайгових та інших віддалених і недостатньо обжитих районах, у важких клімато–географічних умовах.

5. Працівники усіх професій, які виконують роботи у віддалених, малонаселених, важкодоступних, заболочених і гірських районах країни.

6. Працівники, які виконують роботи на висоті.

6.1. Машиніст крану автомобільного.

6.2. Машиніст крану (кранівник).

6.3. Машиніст–кранівник.

6.4. Монтажник.

6.5. Монтажник на ремонті печей.

6.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів.

6.7. Монтажник по монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій.

6.8. Монтажник устаткування зв'язку.

6.9. Монтажник зв'язку–антенщик.

6.10. Монтажник технологічних трубопроводів.

6.11. Монтажник технологічного обладнання і зв'язаних з ним конструкцій.

6.12. Монтажник–установник зовнішньої арматури.