ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Н А К А З

01.09.2004 N 99/33

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1144/9743


Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного
захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення випробувань
на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політик та підприємництва
N 104/516 від 30.07.2007 }


Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" , Указу
Президента України від 27 січня 2003 року N 47 "Про
заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної
безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів, що додаються.

1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам, що
додаються.

2. Управлінню ліцензування Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) в установленому порядку
забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2 Ліцензійних
умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій Борисова П.Ф.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій Г.В.Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій
01.09.2004 N 99/33

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1144/9743


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проектування,
монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів


1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до
Законів України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ("Про пожежну безпеку" та
інших нормативно-правових актів.

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з проектування,
монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів.

1.4. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів є Державний департамент пожежної безпеки МНС
України.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні:

діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів;

види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення -
окремі роботи (послуги), визначені пунктом 2 Ліцензійних умов, які
виконуються в межах діяльності протипожежного призначення;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить
господарську діяльність, а також фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності;

адміністративне приміщення - приміщення, що належить суб'єкту
господарювання на правах власності або оренди, в якому
розташовується його виконавчий орган (директор, правління тощо),
та має певну адресу, через яку може здійснюватися поштовий
зв'язок;

керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, керівник окремого виду робіт та послуг
протипожежного призначення;

виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який
залежно від посадових функцій безпосередньо виконує конкретний
напрямок роботи (послуги) протипожежного призначення та
підпорядкований керівнику робіт;

спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі вищих
навчальних закладів та інших навчальних підрозділів МНС України за
навчальними планами та програмами, затвердженими в установленому
порядку, з метою набуття спеціальних знань у галузі відповідної
господарської діяльності;

орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -
Державний департамент пожежної безпеки МНС України;

територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного
призначення - територіальні органи державного пожежного нагляду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
{ Абзац десятий пункту 1.5 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 104/516
від 30.07.2007 }

монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих
складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на
працездатність;

технічне обслуговування - комплекс організаційних та
технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану
виробів, установок (систем) шляхом виконання робіт з тестування,
ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів;

система централізованого пожежного спостереження - комплекс
технічних засобів, призначений для передавання у заданому вигляді
повідомлень про виникнення пожеж і технічний стан установок
пожежної автоматики (пожежогасіння, пожежної сигналізації,
димовидалення) з об'єкта протипожежного захисту на пункт зв'язку
чергових частин пожежно-рятувальної служби, а також їх приймання,
оброблення, передавання і реєстрування;

оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення
відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо вимогам діючих нормативних
актів з питань пожежної безпеки;

засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені
для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей,
матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів
пожежі.

До засобів протипожежного захисту відносяться: установки
пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи оповіщення людей
про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту,
системи пожежного спостереження, первинні засоби пожежогасіння,
блискавкозахист, вогнезахист конструкцій, протипожежні перешкоди.

1.6. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний
вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про
видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).

Якщо суб'єкт господарювання планує провадити вид
господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів послуг і робіт), то в заяві про видачу
ліцензії також указуються ці послуги і роботи згідно з вимогами
пункту 2 Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду
господарської діяльності зазначаються послуги та роботи, на які
вона поширюється.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який
видав оригінал документа, а також документи, визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756
( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності":

за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта
господарської діяльності відомості про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності, за
встановленою формою (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів,
необхідних для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому порядку копії технічних умов,
технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають
ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного
призначення).

Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про
переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3),
другий екземпляр (копія) опису видається заявнику з відміткою про
дату прийняття документів органом ліцензування та підписом
відповідальної особи.

Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, про видачу
дубліката ліцензії та про видачу копії ліцензії здійснюється
суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).

Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана)
особою, яка не має на це повноважень, або/та документи оформлені з
порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"

1.7. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається
суб'єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з
поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у
цих документах. За результатами розгляду документів, поданих
заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності
протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі (додаток
7) та впродовж трьох робочих днів надсилає (видає) його заявнику.

Якщо суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію на
частку виду діяльності, яка стосується виконання робіт із
спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів, вона
видається тільки в комплексі з технічним обслуговуванням установок
пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем протидимного захисту
та пожежного спостереження. У цьому випадку для забезпечення
відповідності Ліцензійним умовам в частині, що стосується пунктів
5, 6, 7, 9, заявник повинен мати відповідних фахівців,
матеріально-технічну базу та нормативно-технічну документацію або
залучити на підставі договорів субпідряду суб'єктів
господарювання, що мають ліцензії на виконання цих робіт.

2. Роботи та послуги, які виконуються в межах
діяльності протипожежного призначення

1. Проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне,
газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем
протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей
при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту
будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту
конструкцій.

2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння
(водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне).

3. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної
сигналізації.

4. Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі.

5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного
захисту.