Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2008 року N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2009 р. за N 235/16251

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів (далі - Правила), що додаються, які набирають чинності з 15 квітня 2009 року.

2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П. А.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України направити Державному департаменту пожежної безпеки МНС України необхідні матеріали для включення Правил до державного реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду нормативних актів з питань пожежної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бугайова О. А.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Голова Первинної профспілкової
організації працівників
Міністерства палива
та енергетики України
І. О. Прокопенко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваК. О. Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 24 грудня 2008 р. N 658

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2009 р. за N 235/16251
ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТОПРОДУКТІВ

I. Загальні положення

1. Галузь застосування

1. Ці Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися під час експлуатації об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів.

2. До об'єктів зберігання нафтопродуктів віднесено склади нафтопродуктів з комплексом основних і допоміжних технологічних об'єктів (зливно-наливні естакади, насосні для перекачування нафтопродуктів, резервуарні парки тощо), до об'єктів транспортування нафтопродуктів віднесено об'єкти магістральних нафтопродуктопроводів, до об'єктів реалізації нафтопродуктів віднесено автозаправні станції.

Ці Правила не поширюються на товарно-сировинні резервуарні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств, видаткові склади нафтопродуктів, що входять до складу підприємств (промислових, транспортних, енергетичних тощо).

3. Ці Правила є обов'язковими для виконання на всіх підприємствах, що пов'язані зі зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафтопродуктів в Україні, незалежно від видів їх діяльності і форм власності.

4. Для забезпечення пожежної безпеки об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів необхідно також керуватися вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та іншими чинними в Україні нормативно-правовими актами виходячи зі сфери їх дії.

2. Позначення та скорочення

МНС - Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

ППР - планово-попереджувальний ремонт

ІТП - інженерно-технічний працівник

ДПД - добровільна пожежна дружина

ДПК - добровільна пожежна команда

ПТК - пожежно-технічна комісія

АСП - автоматична система пожежогасіння

СПС - система пожежної сигналізації

СПБ - служба пожежної безпеки

АЗС - автозаправна станція

ЛЗР - легкозаймиста рідина

ГР - горюча рідина

КВП - контрольно-вимірювальні прилади

ТО - технічне обслуговування

КОПС - комплекс охоронно-пожежної сигналізації

ЕОМ - електронно-обчислювальна машина

АГЗС - автомобільна газозаправна станція

АГЗП - автомобільний газозаправний пункт

БП АЗС - багатопаливна автозаправна станція

ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація

II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1. Встановлення протипожежного режиму

1. Протипожежний режим встановлюється інструкцією, затвердженою наказом керівника підприємства (далі - інструкція), у якій мають бути визначені:

можливість (місця) куріння, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця для зберігання та припустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть знаходитися у виробничих приміщеннях і на території підприємства (у місцях зберігання);

порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації та обслуговування наявних інженерно-технічних засобів протипожежного захисту (систем протипожежного водопостачання, насосних станцій, автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, систем газодимовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення ППР та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

дії працівників у разі виявлення пожежі;

порядок збирання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

2. Всі працівники підприємства мають бути ознайомлені з вимогами щодо забезпечення протипожежного режиму на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму тощо.

3. Витяги основних положень з інструкції слід вивішувати на видних місцях.

4. Керівники робіт, що виконуються підрядними організаціями, повинні забезпечити дотримання працівниками підрядних організацій встановленого на підприємстві протипожежного режиму.

5. Керівник підприємства зобов'язаний вживати (у межах наданих йому повноважень) відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками підприємства встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших документів, що діють у цій сфері.

2. Визначення обов'язків посадових осіб та працівників щодо забезпечення пожежної безпеки

1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Керівники підприємств зобов'язані:

організувати вивчення і виконання правил пожежної безпеки всіма ІТП, службовцями і робітниками;

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші документи, що діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

у разі відсутності в нормативних документах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

забезпечувати у необхідній кількості та утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, первинні засоби пожежогасіння, не допускати їх нецільове використання;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи МНС та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

створювати ДПД або ДПК, ПТК та організовувати їх діяльність відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України;

подавати на вимогу державного пожежного нагляду відомості та документи про стан пожежної безпеки підприємства та продукції;

здійснювати заходи щодо впровадження АСП та СПС і використання для цієї мети виробничої автоматики;

своєчасно інформувати підрозділи МНС про несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж;

визначати обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначати наказом відповідальних за пожежну безпеку цехів, окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устатковання, а також за утримання та експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

2. Відповідальність за пожежну безпеку цехів, установок, виробничих ділянок підприємства (далі - структурні підрозділи) покладається на їх керівників або осіб, що виконують їх обов'язки.

Керівники структурних підрозділів, інші працівники, призначені відповідальними за пожежну безпеку, зобов'язані:

забезпечити дотримання у підпорядкованих їм структурних підрозділах встановленого протипожежного режиму;

знати характеристики пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання, речовин і матеріалів, що перебувають в обігу, використовуються та зберігаються у виробництві;

організовувати контроль за справністю систем опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного та іншого виробничого обладнання, вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі;

після закінчення роботи забезпечувати прибирання робочих місць та приміщень, відключення електроустановок, за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, які за умовами технології повинні працювати цілодобово;

знати правила утримання і застосування пожежної техніки (в тому числі первинних засобів пожежогасіння, АСП та СПС), засобів зв'язку, систем газодимовидалення та оповіщення про пожежу, які є в підрозділі, та постійно утримувати їх у справному стані;

розробляти плани евакуювання під час пожежі людей і матеріальних цінностей та проводити не рідше одного разу на рік їх практичне відпрацювання відповідно до порядку, встановленого на підприємстві.

3. Працівники, відповідальні за експлуатацію технологічного обладнання та інженерних споруд, зобов'язані:

організовувати вчасне проведення профілактичних оглядів та планово-запобіжних ремонтів обладнання, установок, електромереж тощо, а також усунення виявлених порушень, які можуть призвести до пожежі;

організовувати навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу з питань забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації (ремонту) технологічного та інженерного обладнання;

забезпечувати розробку необхідної експлуатаційної документації та контроль за її веденням, розробляти та здійснювати заходи щодо запобігання пожежам від технологічного та інженерного обладнання.

4. Робітники, службовці, інші працівники підприємства зобов'язані:

дотримуватись встановленого на підприємстві, в підрозділі, на робочому місці протипожежного режиму, знати і виконувати вимоги цих Правил та інших чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, чинних на підприємстві;

вміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є у підрозділі;

у разі виявлення пожежі або займання діяти відповідно до вимог розділу X цих Правил.

5. У кожному приміщенні на видному місці вивішується табличка із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади працівника, відповідального за пожежну безпеку.

6. Обов'язки працівників щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації технічних засобів протипожежного захисту відображаються у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, посадових інструкціях, положеннях тощо).

7. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна визначаються в договорі оренди.

3. Розроблення інструкцій про заходи пожежної безпеки і планів евакуювання під час пожежі

1. На кожному підприємстві відповідно до вимог додатка 1 до цих Правил розробляються:

загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки;

інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо);

інструкції з проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок тощо.

Інструкції вивішуються на видних місцях та вивчаються під час проведення протипожежних інструктажів, спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму), а також у системі виробничого навчання.

2. Загальнооб'єктова інструкція розробляється адміністрацією підприємства за участю фахівців об'єктової пожежної охорони (за її наявності), начальника ДПД, інших зацікавлених служб і підрозділів підприємства.

Загальнооб'єктова інструкція затверджується керівником підприємства або особою, що виконує його обов'язки.

3. Інструкції про заходи пожежної безпеки для окремих дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій, робочих місць, пожежонебезпечних видів робіт тощо розробляються керівниками і фахівцями відповідних структурних підрозділів, служб та затверджуються заступником керівника або головним інженером підприємства.