Державний комітет рибного господарства України

НАКАЗ
N 24 від 14.03.2000


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2000 р.
за N 309/4530

Щодо затвердження Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України


Відповідно до вимог пункту 22 Положення про Державний комітет рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 06.11.97 N 1250/97, наказую:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України, які погоджені з Головним УПБ МВС України від 10.02.99 N 12/5/302 (додаються).

2. Управлінню флоту, безпеки мореплавства і охорони праці (Дмитришин) подати Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України до Міністерства юстиції на державну реєстрацію.

3. Керівникам підприємств, організацій, Базовому учбово-тренажерному центру:
3.1. Вжити заходів щодо вивчення керівниками, фахівцями та працівниками підприємств, організацій та суден вимог Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України.
3.2. Надалі керуватися вимогами Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України та забезпечити контроль за їх виконанням посадовими особами і працівниками.

4. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила пожарной безопасности на судах флота рыбной промышленности СССР и рыболовецких колхозов", затверджених наказом Мінрибгопу СРСР від 25.11.88 N 527.

5. Скасувати наказ Державного комітету рибного господарства України від 21.01.99 N 5.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Бондаренка В.I.

Голова Державного комітету рибного господарства України
М.Шведенко


Затверджено
Наказ Державного комітету рибного господарства України
14.03.2000 N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2000 р.
за N 309/4530

Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України


1. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного

господарства України (надалі - Правила) встановлюють основні

вимоги пожежної безпеки при експлуатації флоту рибного

господарства (надалі - ФРГ) України.

Вимоги Правил поширюються на всі типи суден і технічних

плавзасобів ФРГ, які приписані до портів України, на всіх стадіях

їх експлуатації незалежно від форм власності.

1.2. Правила визначають організаційно-технічні та інші

заходи, що направлені на запобігання пожежам на суднах, а також

підготовку і дії екіпажу з боротьби за живучість судна у разі

виникнення пожежі, спрямовані на гасіння пожежі.

Правила пожежної безпеки на суднах ФРГ України є

обов'язковими для виконання всіма посадовими особами, органами

управління, підприємствами, екіпажами суден ФРГ, установами,

організаціями, які займаються експлуатацією флоту (надалі -

підприємства), незалежно від форм власності.

1.3. Правила є керівним документом в організації пожежної

безпеки для капітанів суден, керівників промислів, начальників і

робітників служб управлінь (баз) флотів, які займаються

експлуатацією флоту, та для всіх екіпажів суден.

1.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення безпеки орендованого

майна визначаються у договорі оренди.

1.5. На суднах ФРГ, що експлуатуються, для забезпечення

пожежної безпеки слід керуватися цими Правилами,

загальнодержавними Правилами пожежної безпеки в Україні,

будівельними нормами, нормами технологічного

проектування, стандартами та іншими чинними нормативними актами,

зважаючи на сферу їх дії, що регламентують вимоги пожежної безпеки

на суднах ФРГ України.

1.6. Правила повинні бути на всіх суднах ФРГ України разом з

іншими обов'язковими документами, перелік яких наведено в додатку

2, і комплектуватися в окрему папку протипожежного захисту.

1.7. Повнота та правильність комплектування папки

покладається на помічника капітана з пожежної частини, а при його

відсутності - на старшого помічника капітана.

2. Нормативні посилання

2.1. Перелік нормативних актів, вимоги яких ураховані при

розробці цих Правил, і скорочення наведено в додатку 1.

3. Протипожежний режим на суднах

3.1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

3.1.1. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом

проведення організаційно-технічних та інших протипожежних заходів,

спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей,

зниження можливих збитків і зменшення негативних екологічних

наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного

гасіння пожеж.

3.2. Обов'язки адміністративно-управлінського складу та

членів екіпажу суден щодо забезпечення пожежної безпеки

3.2.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною

виробничої або іншої діяльності адміністративно-управлінського

складу ФРГ, капітанів і екіпажів суден та інших плавзасобів.

3.2.2. Керівники (власники) підприємств, уповноважені ними

органи (надалі - власники) зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної

безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний

досвід з пожежогасіння;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти

і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що

діють у межах підприємства, здійснювати постійний контроль за

додержанням їх вимог;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,

норм, правил, а також виконання постанов органів державного

пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної

безпеки;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і

зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх

використання не за призначенням;

подавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості та

документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними

виробляється.

3.2.3. Командний склад судна повинен досконало знати:

обладнання та конструктивні особливості судна;

заходи щодо запобігання вибухам й пожежам;

тактику боротьби з вогнем та димом, який проникає до суднових

приміщень;

вимоги з підтримання в справному стані стаціонарних та

переносних засобів і систем пожежогасіння, а також засобів

протипожежного спорядження;

свої обов'язки щодо попередження пожеж та боротьби з

пожежами, що сталися на судні.

3.2.4. Екіпаж судна зобов'язаний дотримуватись протипожежного

режиму та виконувати всі заходи щодо забезпечення вибухо- та

пожежобезпеки судна в будь-яких умовах експлуатації.

3.2.5. Особи, яких приймають до складу екіпажу (крім

командного складу), попередньо повинні пройти навчання і перевірку

знань за програмою пожежно-технічного мінімуму (додаток 3).

Перелік посад, при призначені на які необхідно проходити

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, подається у

НАПБ Б.07.001-94.

3.3. Навчання заходам пожежної безпеки і знаки безпеки

3.3.1. Навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

повинні проходити всі, хто виконує обов'язки, пов'язані з

забезпеченням пожежної безпеки об'єктів з підвищеною пожежною

небезпекою.

Зазначені працівники проходять навчання та перевірку знань до

початку виконання своїх обов'язків, а згодом - періодично.

Порядок організації навчання та перевірки знань визначається

переліком посад, при призначенні на які особи повинні проходити

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, який

затверджено наказом МВС України від 17.11.94 N 628,

зареєстрованим у Мін'юсті України 22.12.94 за N 307/517 на

підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 N 508

"Про заходи щодо виконання Закону України про пожежну

безпеку".

3.3.2. Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)

повинні проходити попередньо (до початку самостійного виконання

робіт) особи, що приймаються на роботу, пов'язану з підвищеною

пожежною небезпекою.

З метою підвищення загальних знань з питань пожежної безпеки

один раз на рік працівники, зайняті на роботах з підвищеною

пожежною небезпекою, проходять перевірку знань відповідних

нормативних актів з пожежної безпеки.

3.3.3. Члени екіпажу мають регулярно проходити інструктажі.

За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі

поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та

цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з особами перед початком

роботи, а також з особами, що прибули на підприємство у

відрядження.

Первинний і повторний інструктажі можуть проводиться

одночасно з відповідними інструктажами з охорони праці.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться в разі

потреби його проведення; обсяг і зміст його визначаються у кожному

конкретному випадку.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться перед

виконанням разових (тимчасових) пожежовибухонебезпечних робіт, при

ліквідації аварії, стихійного лиха тощо.

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів,

спеціального навчання та перевірки знань з пожежно-технічного

мінімуму визначено Типовим положенням про спеціальне навчання,

інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки,

затвердженим МВС України від 17.11.94 N 628 (додаток 3).

Приблизний перелік робіт (професій, посад), при прийманні на

які особи повинні проходити спеціальне навчання та щорічну

перевірку знань, наведено в НАПБ Б.07.001-94.

Допуск до роботи працівників, що не пройшли навчання,

протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної

безпеки, забороняється.

3.3.4. Навчання та тренування з пожежогасіння входять в

організацію боротьби за живучість суден і мають відповідати

міжнародним вимогам СОЛАС і "Наставлению по предотвращению аварий

и борьбе за живучесть судов флота рыбной промышленности СССР".

Вивчення заходів пожежної безпеки слід також передбачити в

системі виробничого навчання.

У залежності від специфіки роботи флоту судновласник

будь-якої форми власності може передбачити календарне технічне

вивчення заходів пожежної безпеки відповідно до планів, що

надаються службою безпеки мореплавства.

3.3.5. Командний склад повинен систематично перевіряти знання

підлеглих осіб щодо обов'язків з боротьби з пожежами.

Особливу увагу слід приділяти підготовці членів суднового

екіпажу, які при боротьбі з пожежами повинні працювати в дихальних

індивідуальних апаратах (надалі - ДІА). Кількість ДІА на суднах

має відповідати кількості, зазначеній у Правилах Регістру, але не

менше трьох комплектів на кожну аварійну партію (групу) та двох

комплектів біля входу в рефрижераторне відділення (надалі - РВ).

До роботи в ДІА допускаються особи, які пройшли спеціальну

підготовку, що включає вивчення конструкції та дії апарату, а

також надбали навики роботи в ньому.

Теоретичні знання та практичні навики зазначених осіб повинні

перевірятись кожного року в учбово-тренувальних центрах або

пунктах.

Допуск членів суднового екіпажу до роботи в ДІА оформляється

наказом по судну.

3.3.6. Під час стоянки судна в порту, за розпорядженням

капітана, призначається чергова стоянка вахти (надалі - ЧСВ), до

складу якої входять дозірні з живучості судна, обов'язки яких,

поряд з іншими, полягають у протипожежному нагляді.

Кількісний склад дозору живучості визначається з огляду на

умови стоянки, наявність екіпажу та тип судна.

Щодня вахтовий помічник капітана повинен проінструктувати

тих, хто заступає на вахту, щодо їх дій із забезпечення пожежної

безпеки судна, матеріали інструктажу занести в журнал.

Вахтова служба має здійснювати:

обхід виробничих та службових приміщень за затвердженими

капітаном судна маршрутам з інтервалом обходу не більше однієї

години з 23 години 00 хвилин до 6 години 00 хвилин і через кожні

дві години з 6 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин;

перевірку дотримання виробничим персоналом та судновою

командою встановленого на судні протипожежного режиму;

перевірку відповідності протипожежних закриттів до маркування

або наказу по судну;

перевірку готовності протипожежного обладнання та систем до

дії;

оповіщення вахтового помічника капітана про виявлені недоліки

і несправності обладнання і систем;

оповіщення вахтового помічника капітана про виявлення пожежі.

3.3.7. При експлуатації судна всі протипожежні закриття,

система автоматичної пожежної сигналізації (надалі - АПС) та

предмети протипожежного обладнання закріплюються згідно з

розкладом завідування за певними членами екіпажу судна.

Усі суднові приміщення, відкриті частини палуб та надбудов

також закріплюються за певними особами, які відповідають за

підтримку протипожежного режиму в указаних приміщеннях.

3.3.8. Члени екіпажу (завідувачі), що відповідають за

протипожежний стан об'єктів, не рідше одного разу на сім днів

зобов'язані проводити перевірку протипожежних закриттів, запірного

обладнання вентиляційних трубопроводів та зовнішнього обладнання,

стану переділок, палуб, підволоків, дверей, ілюмінаторів, чи немає

в них не передбачених конструкцією отворів; стану теплоізоляції;

наявності та стану ущільнювача в місцях проходження через суднові

конструкції кабелів та трубопроводів, а також стану спорядження,

матеріалів тощо, що зберігаються в цих приміщеннях.

При виявленні несправностей особи, відповідальні за