МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Н А К А З


23.09.2003 N 355


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2003 р.

за N 874/8195


Про затвердження Положення

про порядок розроблення, затвердження, перегляду,

скасування та реєстрації нормативно-правових актів

з питань пожежної безпеки


На виконання Указу Президента України від 27 січня 2003 року заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та з метою приведення нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки у відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (додається).


 1. Начальнику Державного департаменту пожежної безпеки МНС України, начальникам Головних управлінь пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київський області, начальникам управлінь пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт МНС України в областях та м. Севастополі, ректорам вищих пожежно-технічних навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони МНС України довести до відома керівного складу територіальних органів управління в напрямку пожежної безпеки та аварійно-рятувальних робіт і організувати вивчення працівниками держпожнагляду Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.


 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Борисова П. Ф. та першого заступника начальника Держпожбезпеки МНС України Крісу І. Я.


Міністр Г.В. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

23.09.2003 N 355


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2003 р.

за N 874/8195


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розроблення, затвердження, перегляду,

скасування та реєстрації нормативно-правових актів

з питань пожежної безпеки


 1. Загальні положення


 1. Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (далі - Положення) визначає перелік документів, що належать до нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, встановлює порядок їх розроблення, затвердження, перегляду, внесення змін і доповнень, скасування та реєстрації.


 1. Положення поширюється на всі міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.


 1. Положення розроблено на підставі Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року.


 1. У цьому Положенні використовується така класифікація нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки: загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві та нормативні акти підприємств, організацій та установ (далі - підприємства).

  1. Під поняттям нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ) розуміється офіційний документ із зазначених питань, який видано (затверджено) відповідним уповноваженим на те органом і якому надано силу правових норм, обов'язкових для виконання.

  2. Під поняттям загальнодержавний НАПБ розуміється нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності й виду їх діяльності, а також на громадян.

  3. Під поняттям міжгалузевий НАПБ розуміється нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи та організації декількох галузей незалежно від форм власності.

  4. Під поняттям галузевий НАПБ розуміється нормативно-правовий акт, дія якого поширюється на підприємства, установи та організації певної галузі незалежно від форм власності.

  5. Під поняттям НАПБ підприємства розуміється документ, що діє в межах конкретного підприємства, установи чи організації, розробляється та затверджується власником або уповноваженим на те органом відповідно до державних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.


 1. НАПБ поділяються на такі види: положення, інструкції, правила, стандарти, норми, переліки та інші нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки.


 1. Вимоги розділів 2, 3, 4 цього Положення поширюються на загальнодержавні, державні міжгалузеві та галузеві НАПБ, зазначені в пункті 1.5, окрім нормативно-правових актів, що належать до компетенції відповідних органів виконавчої влади, а також стандартів та будівельних норм.


 1. Розробники, організації та установи, що провели експертизу НАПБ, а також органи, підприємства, установи та організації, які їх затвердили, є відповідальними за науково-технічний рівень НАПБ та їх відповідність чинному законодавству.


 1. Порядок розроблення державних НАПБ


 1. Основні положення і етапи розроблення.

  1. Розроблення проектів загальнодержавних і міжгалузевих НАПБ здійснюється МНС України чи Державним департаментом пожежної безпеки (далі - Держпожбезпеки МНС України) у межах їх компетенції на основі доручень вищого органу виконавчої влади.

Рішення про розроблення галузевих НАПБ приймається відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади в межах їх компетенції та за узгодженням з Держпожбезпеки МНС України.

 1. Опрацювання проектів загальнодержавних, міжгалузевих НАПБ (у першу чергу, типових документів) здійснюється, як правило, Держпожбезпеки МНС України із залученням науково-дослідних установ, пожежно-технічних навчальних закладів, територіальних органів держпожнагляду, а також за участю зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Розроблення проектів галузевих НАПБ здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, а також окремими організаціями або творчими колективами, що мають відповідний науково-технічний потенціал та фахівців, які спроможні якісно виконати таку роботу.

Галузеві плани, якими передбачається опрацювання НАПБ, підлягають попередньому узгодженню з Держпожбезпеки МНС України.

 1. Встановлюються такі етапи розроблення НАПБ:

організація розроблення НАПБ, складання, узгодження та затвердження технічного завдання (ТЗ);

розроблення першої (при потребі - проміжної) редакції проекту НАПБ та розсилання його на відгук;

збирання відгуків та складання зведення відгуків;

розроблення остаточної редакції та узгодження НАПБ;

порядок затвердження НАПБ;

реєстрація НАПБ.


 1. Організація розроблення НАПБ, складання, узгодження та затвердження ТЗ

  1. На етапі організації розроблення НАПБ визначаються: доцільність розробки; виконавці проекту; послідовність виконання робіт; джерела та обсяги фінансування.

  2. Для опрацювання проекту нормативно-правового акта рішенням керівника організації-розробника визначаються відповідальні виконавці цієї роботи та призначається керівник розробки.

Організація-розробник - це міністерство, інші державні органи виконавчої влади, окрема організація, які здійснюють опрацювання нових або перегляд діючих НД.

При потребі організація-розробник може залучати до участі в роботі над проектом документа фахівців інших компетентних організацій і підприємств (за домовленістю з ними).

 1. ТЗ на опрацювання НАПБ складає провідна організація-розробник за участю організацій-співвиконавців.

ТЗ розробляється відповідно до додатка 1.

У разі опрацювання проекту НАПБ безпосередньо Держпожбезпеки МНС України ТЗ може не розроблятися.

 1. До ТЗ додається перелік організацій, до яких передбачається надіслати проект НАПБ на відгук та з якими цей проект потрібно узгодити, відповідно до додатка 2.

До переліку організацій, з якими потрібно узгодити проект НАПБ, як правило, включають:

замовника (якщо він не затверджує проект НАПБ);

Держпожбезпеки МНС України, інші відповідні органи державного нагляду, а також організації, до компетенції яких входять вимоги, що передбачаються в проекті документа.

 1. ТЗ на розроблення НАПБ затверджується керівником провідної організації-розробника після узгодження з Держпожбезпеки МНС України та організацією-замовником.

Термін розгляду ТЗ не повинен перевищувати 15 днів з дня отримання документа органом, що його узгоджує.

На стадії узгодження ТЗ вирішується питання про необхідність внесення НАПБ до державного реєстру з записом про це в пункт 9 ТЗ (додаток 1).

У разі необхідності внесення на подальших етапах змін до ТЗ їх узгоджують та затверджують у такому самому порядку, що й основний документ.

 1. Організація-розробник може подати разом з ТЗ на розгляд підготовлений варіант документа як проект у першій редакції. У цьому разі допускається суміщення стадій розробки НАПБ.


 1. Розроблення першої (проміжної) редакції проекту НАПБ та розсилання її на відгук

  1. Розроблення проекту НАПБ проводиться згідно з ТЗ.

Після опрацювання проекту НАПБ організація-розробник складає пояснювальну записку, яка повинна вміщувати такі відомості: підстави для розроблення НАПБ; мета та завдання розроблення; стисла характеристика норм і вимог, які містяться у проекті, та їх обґрунтування; взаємозв'язок з іншими нормативно-правовими актами; пропозиції щодо порядку введення в дію, впровадження: терміни перегляду та строку дії НАПБ: необхідність перегляду, змін або скасування діючих взаємопов'язаних документів; джерела використаної інформації; відомості про надсилання на відгук; необхідні додаткові відомості.

 1. Пояснювальну записку складають до кожної редакції НАПБ. У пояснювальних записках до наступних редакцій відмічають зміни основних показників, норм, вимог щодо попередніх редакцій і зазначають обґрунтування змін.

Пояснювальна записка повинна бути підписана керівником організації-розробника та керівником розробки.

 1. Якщо під час розроблення проекту НАПБ виникає необхідність перегляду, зміни або скасування існуючих взаємопов'язаних з ним нормативно-правових актів або окремих вимог цих документів, то організація-розробник готує пропозиції щодо їх перегляду, зміни або скасування.

 2. Організація-розробник надсилає проект НАПБ разом з пояснювальною запискою на відгук згідно з переліком, наведеним у ТЗ.

Зазначені в переліку організації складають і надсилають відгук на адресу організації-розробника у місячний термін від дня прийняття проекту НАПБ на розгляд. За узгодженням з організацією-розробником та замовником нормативно-правового акта в окремих обґрунтованих випадках цей термін може бути збільшений керівником організації, що дає відгук, до 45 днів.

Відгуки, що надійшли після зазначеного строку, розглядаються та включаються до зведення відгуків за розсудом організації-розробника.


 1. Збирання відгуків та складання зведення відгуків

  1. Організація-розробник розглядає одержані відгуки та складає зведення відгуків відповідно до додатка 3.

  2. При складанні зведення відгуків організація-розробник систематизує їх у такій послідовності: зауваження в цілому до проекту НАПБ; зауваження по розділах, підрозділах, пунктах та додатках у послідовності їх викладення в проекті НАПБ; перелік організацій, що не мають зауважень і пропозицій до проекту НАПБ.

  3. При підготовці висновків до зауважень та пропозицій організація-розробник повинна у зведенні відгуків використовувати типові формулювання, наприклад:

"прийнято" - якщо приймається повністю (вказують пункт відредагованого документа, в якому враховано зауваження чи пропозицію);

"прийнято частково" - викладають обґрунтування відхиленої частини зауваження чи пропозиції та вказують пункт відредагованого документа, в якому частково враховано зауваження чи пропозицію;

"відхилено" - вказують мотиви відхилення.

 1. У разі наявності принципових зауважень до проекту НАПБ, з якими організація-розробник не згодна, проводиться узгоджувальна нарада за участю представників зацікавлених організацій, у тому числі організації, що подала зауваження, а також організацій, що узгоджують (у разі потреби) та затверджують цей документ.

Рішення узгоджувальної наради оформлюється протоколом.


 1. Розроблення остаточної редакції та узгодження НАПБ

  1. Організація-розробник на підставі зауважень та пропозицій, які містяться у зведенні відгуків, доопрацьовує проект НАПБ і уточнює пояснювальну записку до нього.

  2. Доопрацьовану остаточну редакцію проекту НАПБ разом з пояснювальною запискою до нього, зведенням відгуків та іншими необхідними матеріалами організація-розробник направляє на узгодження до організацій згідно з переліком, наведеним у ТЗ.

  3. Остаточна редакція проекту нормативно-правового акта, що вноситься на узгодження, пояснювальна записка до нього повинні бути підписані керівниками (їх заступниками) і виконавцями провідної організації-розробника, організацій-співвиконавців і засвідчені печатками.

  4. Узгодження здійснюється в термін, що не перевищує 30 днів від дня прийняття матеріалів на розгляд. Продовження вказаного терміну має бути обґрунтовано в кожному конкретному випадку.

  5. Узгодження здійснюється у вигляді листа про погодження або підпису на проекті нормативно-правового акта керівника (заступника керівника) організації, з якою узгоджується документ.