"О применении "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91)"


7/302 Про застосування "Ценника на ремонтные и наладо

вiд 02.07.98 чные работы выполняемые предприятиями и органи

зациями Минжилкомхоза БССР й УССР" (ЦРН-91).

==================================================================

На численнi запити органiзацiй щодо застосування "Ценника на

ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организа-

циями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91, части I-IV и дополнения

к ним 1, 2) Держбуд України повiдомляє.

Визначення базисної кошторисної вартостi ремонтних i пускона-

лагоджувальних робiт в цiнах 1997 року по об'єктах житла, комуналь-

ного призначення на:

- технологiчнi роботи по водопостачанню i водовiдведенню;

- ремонт котельних установок та налагодження системи централi-

зованого теплопостачання;

- ремонт i налагодження технологiчного устаткування пiдпри

ємств i спецiальнi види робiт;

- ремонт i налагодження електричного устаткування, контроль-

новимiрювальних приладiв i автоматики електричних мереж

проводиться на пiдставi зазначеного "Ценника" та iндексiв

згiдно з ДБН IV-16-98, частина II (додаток 6д пп.6 1, 6.2).

У вiдповiдностi з Постановою Держбуду СРСР вiд 29 грудня 1990

року 116 граничнi норми накладних витрат на пусконалагоджувальнi

роботи технологiчного устаткування становлять 67% вiд основної

заробiтної плати, електротехнiчного обладнання i автоматизованих

систем управлiння - вiдповiдно 80%.

Усереднена структура накладних витрат врахованих базисною ко-

шторисною вартiстю пусконалагоджувальних робiт в цiнах 1997 р. виз-

наченою на пiдставi ЦРН 91, наведена в додатку.

Перший заступник Голови А.В.Беркута

------------------------------------------------------

Додаток

до листа Держбуду України

вiд 02.07.98 7/302

Усереднена структура накладних витрат, врахованих

базисною кошторисною вартiстю пусконалагоджувальних

робiт, визначеною згiдно з ЦРН-91 в цiнах 1997 року

------------------------------------------------------------------

| |Структура накладних витрат |

| Статтi витрат |------------------------------|

| |частини I-III | частина IV |

| | ЦРН-91 | ЦРН-91 |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Основна i додаткова заробiтна | 15 00 | 15 00 |

| плата | | |

|2. Внески на державне соцiальне | 60 75 | 51 80 |

| страхування | | |

|3. Амортвiдрахування по основних | 1,55 | 1 95 |

| фондах | | |

|4. Витрати на утримання будинкiв,| 3,89 | 6 25 |

| включаючи витрати на утримання| | |

| виробничих лабораторiй | | |

|5. Знос i витрати по ремонту ма- | 7,55 | 9 95 |

| лоцiнного i швидкозношуваного | | |

| iнвентаря, обладнання, устат- | | |

| кування | | |

|6. Послуги зв'язку та телефонiза | 1,06 | 1 06 |

| ції | | |

|7. Охорона працi i технiка без- | 1,69 | 1 69 |

| пеки | | |

|8. Утримання пожежної i сторожо- | 0,76 | 0 76 |

| вої охорони | | |

|9. Iншi витрати | 7,75 | 11 54 |

|----------------------------------------------------------------|

| Всього 100,0 100 0 |

------------------------------------------------------------------