Об утверждении типичных форм первичных учетных документов из учета сырья и материалов


<br> <br> МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 193 від 21.06.96<br> м.Київ<br> <br> vd960621 vn193<br> <br> Про затвердження типових форм первинних облікових<br> документів з обліку сировини та матеріалів<br> <br> На виконання заходів по реалізації Державної програми<br>переходу України на міжнародну систему обліку і<br>статистики ( <A HREF="108722">326-93-п</A> ) Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити типові форми з обліку сировини та матеріалів і<br>ввести їх в дію з липня 1996 року:<br> М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";<br> М-2а "Акт списання бланків довіреностей";<br> М-3 "Журнал реєстрації довіреностей";<br> М-4 "Прибутковий ордер";<br> М-7 "Акт про приймання матеріалів";<br> М-8 "Лімітно-забірна картка";<br> М-9 "Лімітно-забірна картка";<br> М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";<br> М-11 "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)<br>матеріалів";<br> М-12 "Картка N ______ складського обліку матеріалів".<br> М-13 "Реєстр N ______ приймання - здачі документів";<br> М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";<br> М-15 "Акт про приймання устаткування";<br> М-15а "Акт приймання - передачі устаткування до монтажу";<br> М-16 "Матеріальний ярлик";<br> М-17 "Акт N _______ про виявлені дефекти устаткування";<br> М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку<br>матеріалів від установлених норм запасу";<br> М-19 "Матеріальний звіт";<br> М-21 "Інвентаризаційний опис N ______ ";<br> М-23 "Акт N _____ про витрату давальницьких матеріалів";<br> М-26 "Картка обліку устаткування для установлення";<br> М-28 "Лімітно-забірна картка N ________";<br> М-28а "Лімітно-забірна картка N _______";<br> 2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та<br>реєстрів (Чекменьов А.О.):<br> 2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної<br>Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським<br>управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву",<br>міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям,<br>концернам зразки затверджених форм первинної облікової<br>документації;<br> 2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження<br>типових форм первинного обліку, затверджених Мінстатом України, в<br>облікову практику підприємств, організацій та установ України.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Перший заступник Міністра О.Г.Осауленко<br> <br> Журнал<br> обліку вантажів, що надійшли<br> (форма N М-1)<br> Застосовується для обліку та контролю за надходженням та<br>оприбуткуванням матеріальних цінностей.<br> Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру<br>надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі<br>товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів<br>приймання матеріалів. У журналі також роблять відмітки про<br>запитання, що пов'язані з розшуком вантажів, які не надійшли.<br> У графі "Примітка" записують дані про оплату рахунків,<br>відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інш.<br> Акт<br> списання бланків довіреностей<br> (форма N М-2а)<br> Складається не рідше одного разу на квартал із зазначенням їх<br>нумерації і кількості. Затверджується керівником підприємства<br>(організації).<br> Журнал<br> реєстрації довіреностей<br> (форма N М-3)<br>Застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про<br>їх одержання.<br> <br> Прибутковий ордер<br> (форма N М-4)<br> Застосовується для обліку матеріалів, які надходять на<br>підприємство від постачальників чи з переробки. Прибутковий ордер<br>в одному примірнику складається матеріально відповідальною особою<br>у день надходження цінностей на склад.<br> Графа "Номер паспорта" заповнюється при оформленні<br>господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять<br>дорогоцінні матеріали та каміння.<br> Реквізит "Синтетичний рахунок" для віднесення зносу<br>малоцінних та швидкозношуваних предметів заповнюється тільки по<br>придбанні малоцінних та швидкозношуваних предметів за рахунок<br>фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення,<br>коштів цільового фінансування та цільових надходжень.<br> Акт<br> про приймання матеріалів<br> (форма N М-7)<br> Застосовується для оформлення приймання матеріальних<br>цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними<br>супровідних документів постачальника; складається також при<br>прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання<br>цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних<br>накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для<br>обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий -<br>відділу постачання або юридичному відділу для направлення<br>листа-претензії постачальнику.<br> Необхідні додаткові дані, які не відокремлені у формі<br>окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані".<br> Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з<br>обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та<br>представника відправника (постачальника) або представника<br>незацікавленої організації.<br> Акт затверджується керівником піприємства (організації) чи<br>особою, яка на те уповноважена.<br> Лімітно-забірна картка<br> (форми N М-8 та М-9, М-28 та М-28а)<br> Використовуються для оформлення відпуску матеріалів, що<br>систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для<br>поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску<br>матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом<br>для списання матеріальних цінностей зі складу.<br> Лімітно-забірні картки виписуються відділом постачання або<br>плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів<br>(номенклатурних номерів) у двох примірників. Один примірник<br>до початку місяця передається цеху (дільниці) - споживачу<br>матеріалів, другий - складу або кладовій цеху (дільниці). Відпуск<br>матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред'явленні<br>представником цеху свого примірника лімітно-забірної картки.<br>Комірник відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущеного<br>матеріалу, після чого визначає залишок ліміту за кожним<br>номенклатурним номером матеріалів. В лімітно-забірній картці цеху<br>(дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірній картці<br>складу - представник цеху (дільниці).<br> Для скорочення кількості первинних документів, там, де це<br>доцільно, рекомендується оформляти відпуск матеріалів<br>безпосередньо в картках складського обліку. В цьому випадку<br>видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама<br>операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в<br>одному примірнику та не мають характер бухгалтерських документів.<br>Ліміт відпуску можна вказати і в самій картці. Представник цеху<br>при одержанні матеріалів розписується безпосередньо в картках<br>складського обліку, а в лімітно-забірній картці розписується<br>комірник.<br> По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріалів,<br>що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших<br>додаткових документів не складається.<br> Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів<br>матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника<br>підприємства (організації), головного інженера або осіб, ними на<br>те уповноважених.<br> При цьому виписується акт-вимога (форма N М-10).<br> Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право<br>його встановлення.<br> Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів,<br>які позначені в лімітно-забірній картці. Комірник відмічає в<br>лімітно-забірній картці дату та кількість відпущеного матеріалу,<br>після чого визначає залишок ліміту з кожного номенклатурного<br>номера матеріалів. Здача складом лімітно-забірних карток в<br>бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.<br> Бланк лімітно-забірної картки з частковим заповненням<br>реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної<br>техніки.<br> Лімітно-забірна картка призначена:<br> Форма N М-8 - для багаторазового відпуску одного<br>номенклатурного номера матеріалів на один місяць.<br> Форма N М-9 - для чотирьохразового відпуску лімітованих<br>матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення на один<br>місяць та на різноманітні види витрат (замовлень). В останньому<br>випадку заповнюється графа "Кореспондуючий рахунок".<br> Форма N М-28 для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти<br>ведеться протягом усього періоду будівництва і знаходиться у<br>виконавця робіт. Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна<br>картка за формою N М-28а, що знаходиться на складі. При відпуску<br>матеріалів зі складу комірник розписується в лімітно-забірній<br>картці форми N М-28, а одержувач - в лімітно-забірній картці форми<br>N М-28а.<br> Наприкінці місяця виконавець робіт за результатами<br>інвентарізації заповнює графу 14 форми N М-28. Фактична витрата<br>матеріалів за місяць визначається шляхом підрахунку по кожному<br>рядку (за відрахуванням повернення та залишку на об'єкті на кінець<br>місяця).<br> Оформлені лімітно-забірні картки разом з первинними<br>документами подаються до матеріального звіту та здаються<br>комірником і виробником робіт в бухгалтерію. В бухгалтерії згідно<br>зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на<br>виробництво по кожному об'єкту та ділянці в цілому і одночасно<br>визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці<br>форми N М-28 з початку будівництва кожного об'єкту.<br>Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на наступний<br>місяць) об'єктів повертаються виконавцю робіт.<br> Форма N М-28 - для обліку відпуску матеріалів будівельним<br>об'єктам з центрального складу чи складу ділянки. Лімітно-забірна<br>картка виписується на кожний об'єкт на один місяць.<br> Акт-вимога<br> на заміну (додатковий відпуск) матеріалів<br> (форма N М-10)<br> Використовується для обліку відпуску матеріалів понад<br>встановленого ліміту або при заміні матеріалів і є основою для<br>списання матеріалів зі складу.<br> Акт-вимога виписується на один вид матеріалів та його<br>багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один<br>примірник для одержувача (цеху, дільниці та т.п.), другий - для<br>складу.<br> Комірник відмічає в обох примірниках акту-вимоги дату та<br>кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.<br> В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці та т.п.)<br>розписується завідуючий складом (комірник), в акті-вимозі складу -<br>представник одержувача (цеху, дільниці).<br> Здача актів-вимог до бухгалтерії або на обробку засобами<br>обчислювальної техніки здійснюється після видачі всієї кількості<br>матеріалу, що вимагається.<br> Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів<br>матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора<br>підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те<br>уповноважених, і після погодження з відповідними відділами<br>підприємства.<br> Накладна-вимога<br> на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів<br> (форма N М-11)<br> Використовується для обліку руху матеріальних цінностей в<br>середині підприємства та їх відпуску господарствам свого<br>підприємства, що розташовані за межами його території, а також<br>стороннім організаціям.<br> Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується<br>головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.<br> У випадку відпуску матеріалів господарствам свого<br>підприємства один примірник передається одержувачам (цеху,<br>дільниці та т.п.), другий - складу, який потім передається до<br>бухгалтерії.<br> У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу<br>складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає<br>цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою<br>для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для<br>оприбуткування цінностей. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється<br>в тому випадку, якщо облік малоцінних та швидкозношуваних<br>предметів ведеться за інвентарними номерами.<br> У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого<br>підприємства, що розташовані за межами його території, або<br>стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі<br>договорів, нарядів і інших відповідних документів. Перший<br>примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів,<br>другий - одержувачеві матеріалів. При відпуску матеріалів<br>самовивозом накладну-вимогу підписану одержувачем, комірник<br>передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних<br>документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.<br> Картка складського обліку матеріалів<br> (форма N М-12)<br> Застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним<br>сортом, видом та розміром, заповнюється на кожний номенклатурний<br>номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою<br>(комірником, зав. складом). Записи у картці виконують на підставі<br>первинних прибутково-видаткових документів у день, коли<br>відбувається операція.<br> Реєстр<br> приймання-здачі документів<br> (форма N М-13)<br> Застосовується для реєстрації прибутково-видаткових<br>документів, які здаються до бухгалтерії.<br> Реєстр складається в одному примірнику матеріально<br>відповідальною особою та здається до бухгалтерії підприємства<br>(організації) разом з первинними документами та необхідними<br>додатками.<br> Відомість обліку<br> залишків матеріалів на складі<br> (форма N М-14)<br> Ведеться на підприємствах (в організаціях), які обліковують<br>матеріали за оперативно-бухгалтерським методом. Відомість обліку<br>залишків заповнюють за данними карток складського обліку,<br>перевірених бухгалтерією. Вірогідність перенесення залишків до<br>відомості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.<br> Акт про приймання устаткування<br> (форма N М-15)<br> Форма N М-15 використовується для оформлення устаткування, що<br>надійшло на склад для встановлення.<br> При здійсненні монтажних робіт підрядним способом до складу<br>приймальної комісії входить також представник підрядної монтажної<br>організації. В цьому випадку складається окремий акт на передачу<br>устаткування на відповідальне збереження, уповноважений<br>представник монтажної організації розписується безпосередньо в<br>акті, і йому передається копія акту.<br> У випадку неможливості забезпечити якісне приймання<br>устаткування при його надходженні на склад, "Акт про приймання<br>устаткування" (форма N М-15) є попереднім, що складається за<br>зовнішнім оглядом.<br> Акт приймання-передачі устаткування до монтажу<br> (форма N М-15а)<br> Якщо в момент надходження устаткування монтажу організація ще<br>не намічена або не приступила до роботи, наступна передача їй<br>обладнання офомляється "Актом приймання-передачі обладнання до<br>монтажу" (форма N М-15а).<br> Матеріальний ярлик<br> (форма N М-16)<br> Матеріальний ярлик призначений для характеристики матеріалів<br>кожного номенклатурного номера, що знаходиться в місцях<br>зберігання.<br> Бланк ярлика заповнюється зав.складом на кожний<br>номенклатурний номер матеріальних цінностей. Заповнений усіма<br>необхідними даними ярлик прикріплюється до місця зберігання<br>матеріальних цінностей та служить для них паспортом.<br> Акт про виявлені дефекти устаткування<br> (форма N М-17)<br> На дефекти, що виявляються в процесі ревізії, монтажу або<br>випробування устаткування, складається "Акт про виявлені дефекти<br>устаткування" (форма N М-17).<br> Сигнальна довідка<br> про відхилення фактичного залишку матеріалів<br> від встановлених норм запасу<br> (форма N М-18)<br> Використовується для контролю за відхиленням фактичного<br>залишку матеріалів від встановлених норм запасу і для контролю<br>залишків матеріалів, що знаходяться без руху.<br> Довідка складається в одному примірнику завідуючим складом<br>(комірником), який повинен своєчасно повідомити відділу постачання<br>про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановленої<br>норми запасу та про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.<br> Довідка заповнюється на підставі даних складського обліку<br>матеріалів (типова форма N М-18).<br> Критерій для вкючення даних у довідку встановлює відділ<br>матеріально-технічного постачання підприємства (організації).<br> Матеріальний звіт<br> (форма N М-19)<br> Застосовується в будівельних організаціях у тих випадках,<br>коли матеріально відповідальною особою є начальник дільниці<br>(виконавець робіт).<br> Матеріальні звіти складаються матеріально відповідальними<br>особами тільки у кількісному виразі та в одному примірнику і<br>подаються до бухгалтерії по закінченню місяця. Розцінка<br>надходження та використання матеріалів проводиться бухгалтерією<br>безпосередьо у матеріальному звіті.<br> До матеріальних звітів, як правило, повинні включатися усі<br>матеріали, які були та є у наявності на складі (коморі), незалежно<br>від того був чи не був рух цих матеріалів за звітний місяць.<br> Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії подаються усі<br>первинні документи на прибуток та видаток матеріалів з вказівками<br>про кількість документів та їх номерів окремо за прибутком та<br>видатком.<br> Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних<br> цінностей<br> (форма N М-21)<br> Складається при знятті натуральних залишків в<br>товарно-матеріальних цінностей по кожному окремому складу,<br>дільниці, об'єкту, які знаходяться у матеріально-відповідальних<br>осіб.<br> В опису вказуються: найменування матеріалів, їх номенклатурні<br>номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. В кінці<br>інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та<br>матеріально-відповідальні особи.<br> Акт про витрату давальницьких матеріалів<br> (форма N М-23)<br> Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого<br>зберігання, які належать замовнику, але витрачаються будівельною<br>або монтажною організацією, яка виконує роботи.<br> Картка обліку устаткування для установлення<br> (форма N М-26)<br> Картку складають у відділі обладнання або бухгалтерії<br>підприємства, яке будується (або у відділі капітального<br>будівництва діючого підприємства).<br> За данним зразком друкувати всі сторінки журналу<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Реєс|Да|Пост|Трансп|Товарний доку|Розпи|Прибутко-|Запитання |При|<br>|тра-|та|ача-|ортний|мент |ска |вий ордер|про розшук|міт|<br>|цій-| |льн-|докуме|—————————————|про |чи акт |вантажу |ка |<br>|ний | |ик |нт |да|ном|рід|су|одер-|про прийн|——————————| |<br>|но- | | |——————|та|ер |ван|ма|жання|яття ван-|дата|номер| |<br>|мер | | |да|ном| | |та-| |доку-|тажу | | | |<br>| | | |та|ер | | |жу | |мента|—————————| | | |<br>| | | | | | | | | | |дата|ном-| | | |<br>| | | | | | | | | | | |ер | | | |<br>|————|——|————|——|———|——|———|———|——|—————|————|————|————|—————|———|<br>| 1 |2 | 3 |4 | 5 |6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15|<br>|————|——|————|——|———|——|———|———|——|—————|————|————|————|—————|———|<br>|————|——|————|——|———|——|———|———|——|—————|————|————|————|—————|———|<br>|————|——|————|——|———|——|———|———|——|—————|————|————|————|—————|———|<br>|————|——|————|——|———|——|———|———|——|—————|————|————|————|—————|———|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> <br> ________________________ Зразок обкладинки<br> підприємство, оранізація Типова форма N М-1<br> Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний код Мінстату України<br> ЄДРПОУ —————————— 21.06.1996 р. N 193<br> —————————— Код за УКУД ————— <br> Журнал ————— <br> обліку вантажів, що надійшли<br> за _______________ 199_ р.<br> Формат 4.4<br> Типова форма N М-2а<br> Затверджена наказом<br> Мінстату Україну<br> 21.06.1996 р. N 193<br> Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Затверджую<br> Керівник підприємства<br> ___________________________ _____________________<br> (підприємство, організація) (підпис)<br> Ідентифікаційний _____________________<br> код ЄДРПОУ ————————————— (дата)<br> ————————————— <br> Акт<br> списання бланків довіреностей<br> по __________________________<br> (найменування підприємства)<br> _____________ _____________________<br> (дата) (місце складання)<br> Комісія у складі ________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)<br> _________________________________________________________________<br> <br> провели перевірку виданих бланків довіреностей за період<br> з ________ по _________ Згідно з журналом реєстрації довіреностей<br> Встановлено:<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>| N | Усього видано | З них |<br>|п/п| |———————————————————————————————————————————|<br>| | |використані (отримані |повернуті як невико-|<br>| | |цінності та подані зві|ристані |<br>| | |ти) | |<br>|———|————————————————|——————————————————————|————————————————————|<br>| |Се-|З номе|Кіль-|Серія |Номер |Кількі-|Серія |Номер |Кіль- |<br>| |рія|ра по |кість| | |сть | | |кість |<br>| | |номер | | | | | | | |<br>|———|———|——————|—————|———————|——————|———————|——————|——————|——————|<br>|———|———|——————|—————|———————|——————|———————|——————|——————|——————|<br>|———|———|——————|—————|———————|——————|———————|——————|——————|——————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Наявність повернутих довіреностей і документів про<br>використання довіреностей перевірено.<br> Бланки довіреностей у кількості ______ штук підлягають<br>списанню з підзвіту за вартістю:<br> а) придбання (виготовлення) -<br> б) номінальною -<br> Підписи членів комісії:<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> <br> Підпис особи, що відповідає за реєстрацію довіреностей<br> За даним зразком друкувати всі сторінки журналу<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>| N |Дата|Строк |Посада і|Наймену|N і дата |Розписка|Відмітка |<br>|дові|вида|дії до|прізвище|вання |контракту,|особи, |про викори|<br>|рено|чі |вірено|особи, |постача|наряду, ра|що одер-|стання до-|<br>|сті | |сті |якій ви-|льника |хунку, спе|жала дов|віреності |<br>| | | |дано дов| |цифікації |іреність|(N 1 і да-|<br>| | | |іреність| |та іншого | |та докумен|<br>| | | | | |документа | |та) |<br>| | | | | |або повідо| | |<br>| | | | | |млення | | |<br>|————|————|——————|————————|———————|——————————|————————|——————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |<br>|————|————|——————|————————|———————|——————————|————————|——————————|<br>|————|————|——————|————————|———————|——————————|————————|——————————|<br>|————|————|——————|————————|———————|——————————|————————|——————————|<br>|————|————|——————|————————|———————|——————————|————————|——————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Зразок обкладинки<br> Типова форма N М-3<br> Затверджена наказом<br> Мінстату України<br> 21.06.1996 р. N 193<br> _______________________<br> підприємство Код за УКУД ————— <br> Ідентифікаційний ————— <br> код ЄДРПОУ —————————— Журнал<br> —————————— реєстрації довіреностей<br> <br> ___________________________ Типова форма N М-4<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний Мінстату України<br> код ЄДРПОУ ———————— 21.06.1996 р. N 193<br> ———————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Прибутковий ордер N _______<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер |Дата |Код |Скл|Постачальник|Кореспондую- |Номер суп| |<br>|докуме|склада|виду |ад |————————————|чий рахунок |ровідного| |<br>|нта |ння |опера| |найме| код |—————————————|документа| |<br>| | |ції | |нуван| |рахун-|код ан| | |<br>| | | | |ня | |ок, су|алітич| | |<br>| | | | | | |брахун|ного | | |<br>| | | | | | |ок |обліку| | |<br>|——————|——————|—————|———|—————|——————|——————|——————|—————————|———|<br>|—————————————|—————————|————————————|———————————————————————————|<br>|Матеріальні |Одиниця |Кількість |Ці-|Су-|Номер |Порядковий|<br>|цінності |виміру | |на |ма |паспорта|номер запи|<br>|—————————————|—————————|————————————| | | |су за скла|<br>|наймен|номенк|код|найме|за до|прийня| | | |дською кар|<br>|уван- |латур-| |нуван|кумен|то фак| | | |тотекою |<br>|ня, со|ний но| |ня |том |тично | | | | |<br>|рт, ро|мер | | | | | | | | |<br>|змір, | | | | | | | | | |<br>|марка | | | | | | | | | |<br>|——————|——————|———|—————|—————|——————|———|———|————————|——————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |<br>|——————|——————|———|—————|—————|——————|———|———|————————|——————————|<br>| | | | | | | | | | |<br>| | | | | | | | | | |<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> ———————————————————— <br> Синтетичний рахунок для | код |<br> віднесення зносу до МШП |————————————————————|<br> ———————————————————————————————————————— <br> Прийняв Здав<br> Друкувати із зворотом без заголовка. Підписи та текст під<br>таблицею друкувати на звороті.<br> Формат 1/12<br> Типова форма N М-7<br> ________________________________ Затверджена наказом<br> підприємство, організація Мінстату України<br> Ідентифікаційний 21.06.1996 р. N 193<br> код ЄДРПОУ ———————— Код за УКУД ————— <br> ———————— ————— <br> Затверджую<br> Керівник підприємства<br> _________ ___________________________<br> підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> "___" _______________________ 199_ р.<br> Акт N —————— ——————————————————————————————————— <br> —————— |Номер документа |Дата складання |<br> Про приймання матеріалів |———————————————————|———————————————|<br> ——————————————————————————————————— <br> Місце складання акта ____________________________________________<br> Початок прийняття ________ год. _____ хв.<br> Закінчення прийняття _____ год. _____ хв.<br> Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N ____ 19__ р.<br> Посвідчення про якість (сертифікат) N: ____ із станції (пристані)<br> _________________________________________________________________<br> за супровідним транспортним документом N _____ "___" ____ 19__ р.<br> у вагонах N ________________<br> Відправник ______________________________________________________<br> найменування та адреса<br> Одержувач _______________________________________________________<br> найменування та адреса<br> Постачальник ____________________________________________________<br> найменування та адреса<br> Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі<br> складу відправника _________ Договір N ___ від "___" ____ 19__ р.<br> на поставку продукції.<br> Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника<br> (заготівельника) ________________________________________________<br> За супровідними транспортними документами значилося:<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Знак, |Кільк|Вид |Найменування | Маса вантажу |Особливі відмі|<br>|марка,|ість |упак|продукції, то-|————————————————|тки відправни-|<br>|пломба|місць|овки|вару (вантажу)|відправ-|дороги,|ка за наклад- |<br>| | | |чи номера конт|ника |приста-|ною |<br>| | | |ейнерів | |ні | |<br>|——————|—————|————|——————————————|————————|———————|——————————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |<br>|——————|—————|————|——————————————|————————|———————|——————————————|<br>|——————|—————|————|——————————————|————————|———————|——————————————|<br>|——————|—————|————|——————————————|————————|———————|——————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Дата та час (год., хв.)<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Прибуття на ста|Видачі вантажу|Розкриття вагона |Доставлення на |<br>|нцію (пристань,|органом транс-|та інших транспор|склад одержува-|<br>|порт) призначен|порту |тних засобів |ча |<br>|ня | | | |<br>|———————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|———————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|<br>|———————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|<br>|———————————————|——————————————|—————————————————|———————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Формат 2а4<br> 2-га сторінка форми N М-7<br> Умови зберігання продукції на складі одержувача ____________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Стан тари та упаковки на момент огляду продукції ____________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Кількість продукції, що не вистачає, визначено ______________<br>__________________________________________________________________<br> зважуванням, рахунком місць, обміром та інш.<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Інші дані ___________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> 3-я сторінка форми N М-7<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Код виду|Склад|Код по|Кореспондуючий |Номер супровідного| |<br>|операції| |стача-| рахунок |документа | |<br>| | |льника|————————————————| | |<br>| | | |рахунок|код анал| | |<br>| | | |субраху|ітичного| | |<br>| | | |нок |обліку | | |<br>|————————|—————|——————|———————|————————|——————————————————|——————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Матеріаль|Одини-|За доку|Фактично |Поряд|Брак |Неста|Надлиш|Но-|<br>|ні ціннос|ця вим|ментами|виявлено |ковий|та бій|ча |ки |мер|<br>|ті |іру | | |номер| | | |пас|<br>|—————————|——————|———————|—————————|запи-|——————|—————|——————|пор|<br>|най-|номе|к|най-|с|к|ц|с|с|кіл|ц|с|су за|кіл|су|кі|су|кіл|су|та |<br>|мену|нкла|о|мену|о|і|і|у|о|ькі|і|у|склад|ькі|ма|ль|ма|ькі|ма| |<br>|ван-|турн|д|ван-|р|л|н|м|р|сть|н|м|ською|сть| |кі| |сть| | |<br>|ня, |ий | |ня |т|ь|а|а|т| |а|а|карто| | |ст| | | | |<br>|со- |ном-| | | |к| | | | | | |текою| | |ь | | | | |<br>|рт, |ер | | | |і| | | | | | | | | | | | | | |<br>|роз-| | | | |с| | | | | | | | | | | | | | |<br>|мір,| | | | |т| | | | | | | | | | | | | | |<br>|мар-| | | | |ь| | | | | | | | | | | | | | |<br>|ка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br>|————|————|—|————|—|—|—|—|—|———|—|—|—————|———|——|——|——|———|——|———|<br>| 1 | 2 |3| 4 |5|6|7|8|9|10 |1|1| 13 |14 |15|16|17|18 |19|20 |<br>| | | | | | | | | | |1|2| | | | | | | | |<br>|————|————|—|————|—|—|—|—|—|———|—|—|—————|———|——|——|——|———|——|———|<br>|————|————|—|————|—|—|—|—|—|———|—|—|—————|———|——|——|——|———|——|———|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д. до кінця<br> 4-а сторінка форми N М-7<br> Висновок комісії ____________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Додаток. Перелік документів, що додаються ___________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю,<br>якістю та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та<br>попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання<br>акту, який містить дані, що не відповідають дійсності.<br>________ ________ ___________ ____________________________________<br> посада підпис прізвище, номер та дата видачі документа про<br> ім'я, по повноваження та назва організації,<br> батькові яка видала документ<br>________ ________ ___________ ____________________________________<br> посада підпис прізвище, номер та дата видачі документа про<br> ім'я, по повноваження та назва організації,<br> батькові яка видала документ<br>________ ________ ___________ ____________________________________<br> посада підпис прізвище, номер та дата видачі документа про<br> ім'я, по повноваження та назва організації,<br> батькові яка видала документ<br> <br> Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "___" ___ 19__ р.<br> Комерційний акт N _________ від "___" ___________________ 19__ р.<br> <br> Завідуючий складом<br> <br> ------------------------- Типова форма N М-8<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний Мінстату України<br> код ЄДРПОУ ———————————— 21.06.1996 р. N 193<br> ———————————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Лімітно-забірна картка<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер |Місяць,| Код | Кореспондуючий рахунок |<br>|докуме|рік |———————————————————|—————————————————————————————|<br>|нта | |виду |відпр|одержув|рахунок, субрах|код аналітичн|<br>| | |опера|авни-|ача |унок |ого обліку |<br>| | |ції |ка | | | |<br>|——————|———————|—————|—————|———————|———————————————|—————————————|<br>|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|<br>| Матеріальні цінності | Одиниця виміру |<br>|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|<br>|найменування, |номенклатурний но- | Код |Найменування |<br>|сорт, розмір, |мер | | |<br>|марка | | | |<br>|——————————————|———————————————————|———————————————|—————————————|<br>|——————————————|———————————————————|—————————————————————————————|<br>| Ліміт |Порядковий номер за|Всього відпущено| Ціна | Сума|<br>| |пису за складською |з урахуванням по| | |<br>| |картотекою |вернення | | |<br>|——————————————|———————————————————|————————————————|——————|—————|<br>|——————————————————————————————————|—————————————————————————————|<br>| |Дата|Кількість| Залишок ліміту|Підпис завідуючого складом |<br>| | | | |або одержувача |<br>|———|————|—————————|———————————————|—————————————————————————————|<br>|Від|————|—————————|———————————————|—————————————————————————————|<br>|пущ|————|—————————|———————————————|—————————————————————————————|<br>|ено|————|—————————|———————————————|—————————————————————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д.<br> Формат А 5<br> Зворотна сторона форми N 8<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>| | Дата |Кількість |Залишок лімі|Підпис завідуючого складом|<br>| | | |ту |або одержувача |<br>|——————|—————————————————————————————————————————————————————————|<br>|Відпу-|—————————————————————————————————————————————————————————|<br>|щено |—————————————————————————————————————————————————————————|<br>| |—————————————————————————————————————————————————————————|<br>|——————| і т.д. |<br>|Поверн|—————————————————————————————————————————————————————————|<br>|ено |—————————————————————————————————————————————————————————|<br>| |—————————————————————————————————————————————————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Начальник відділу, який<br> встановив ліміт<br> Начальник підрозділу, який<br> одержав матнріальні цінності<br> Завідуючий складом<br> <br> ____________________________ Типова форма N М-9<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний Мінстату України<br> код ЄДРПОУ ——————————————— 21.06.1996 р. N 193<br> ——————————————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Лімітно-забірна картка<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер |Місяць,| Код |Кореспондуючий рахунок | |<br>|докуме|рік |———————————————————|——————————————————————————| |<br>|нта | |виду |відпра|одержу|рахунок, суб-|код аналітич| |<br>| | |опера|вника |вача |рахунок |ного обліку | |<br>| | |ції | | | | | |<br>|——————|———————|—————|——————|——————|—————————————|————————————|——|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Но|Корес|Матер|Оди|Л| Відпущено |Пове|Вс|Ц|С|Пор|<br>|ме|понду|іальн|ниц|і|———————————————————————————|рнен|ьо|і|у|ядк|<br>|р |ючий |і цін|ця |м|кіль|З|Кіль|З|Кіль|З|Кіль|З|о кі|го|н|м|ови|<br>|за|рахун|ності|вим|і|кіс-|а|кіс-|а|кіс-|а|кіс-|а|лькі|ві|а|а|й н|<br>|по|ок | |іру|т|ть |л|ть |л|ть |л|ть |л|сть |дп| | |оме|<br>|ря|—————|—————|———| |————|и|————|и|————|и|————|и|————|ущ| | |р з|<br>|дк|Ра|Ко|На|Но|К|Н| |Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ш|Д|Пі|ен| | |апи|<br>|ом|ху|д |йм|ме|о|а| |а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о|а|дп|о | | |су |<br>| |но|ан|ен|нк|д|й| |т|ис|к|т|ис|к|т|ис|к|т|ис|к|т|ис|з | | |за |<br>| |к,|ал|ув|ла| |м| |а|за| |а|за| |а|за| |а|за| |а|за|ур| | |скл|<br>| |су|іт|ан|ту| |е| | |ві|л| |ві|л| |ві|л| |ві|л| |ві|ах| | |адс|<br>| |бр|ич|н-|рн| |н| | |ду|і| |ду|і| |ду|і| |ду|і| |ду|ув| | |ько|<br>| |ах|но|я,|ий| |у| | |юч|м| |юч|м| |юч|м| |юч|м| |юч|ан| | |ю к|<br>| |ун|го|со|но| |в| | |ог|і| |ог|і| |ог|і| |ог|і| |ог|ня| | |арт|<br>| |ок|об|р-|ме| |а| | |о |т| |о |т| |о |т| |о |т| |о |м | | |оте|<br>| | |лі|т,|р | |н| | |ск|у| |ск|у| |ск|у| |ск|у| |ск|по| | |кою|<br>| | |ку|ро| | |н| | |ла| | |ла| | |ла| | |ла| | |ла|ве| | | |<br>| | | |зм| | |я| | |до| | |до| | |до| | |до| | |до|рн| | | |<br>| | | |і-| | | | | |м | | |м | | |м | | |м | | |м |ен| | | |<br>| | | |р,| | | | | |чи| | |чи| | |чи| | |чи| | |чи|ня| | | |<br>| | | |ма| | | | | |од| | |од| | |од| | |од| | |од| | | | |<br>| | | |рк| | | | | |ер| | |ер| | |ер| | |ер| | |ер| | | | |<br>| | | |а | | | | | |жу| | |жу| | |жу| | |жу| | |жу| | | | |<br>| | | | | | | | | |ва| | |ва| | |ва| | |ва| | |ва| | | | |<br>| | | | | | | | | |ча| | |ча| | |ча| | |ча| | |ча| | | | |<br>|——|——|——|——|——|—|—|—|————|—|————|—|————|—|————|—|————|——|—|—|———|<br>|1 |2 |3 | 4|5 |6|7|8| 9 |1| 11 |1| 13 |1| 15 |1| 17 |18|1|2|21 |<br>| | | | | | | | | |0| |2| |4| |6| | |9|0| |<br>|——|——|——|——|——|—|—|—|————|—|————|—|————|—|————|—|————|——|—|—|———|<br>|——|——|——|——|——|—|—|—|————| |————| |————| |————| |————| | | | |<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д.<br> Всього записів за лімітно-забірною карткою<br> Начальник відділу, Начальник підрозділу, який<br> який встановив ліміт одержав матеріальні цінності<br> <br> Друкувати із зворотом без заголовочної частини. Завідуючий<br> Текст під таблицею та підписи друкувати на звороті. складом<br> Формат а3<br> Типова форма N М-10<br> ___________________________ Затверджена наказом<br> підприємство, організація Мінстату України<br> Ідентифікаційний 21.06.1996 р. N 193<br> код ЄДРПОУ —————————————— Код за УКУД ————— <br> —————————————— ————— <br> Дозволяю<br> ________ ________ ___________________________<br> посада підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> Акт-вимога<br> на заміну (додатковий відпуск) матеріалів<br> —————————————————————————————————— <br>| Номер документа | Дата складання |<br>|—————————————————|————————————————|<br> —————————————————————————————————— <br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>| Код |Кореспондуючий рахунок|Номенк| Код | |<br>|——————————————————|——————————————————————|латурн|————————————| |<br>|виду |відпра|одерж|рахунок, |код аналіти|ий ном|вир|прич|вин| |<br>|опера|вника |увача|субрахунок|чного облі-|ер |обу|ини |ува| |<br>|ції | | | |ку | | | |тця| |<br>|—————|——————|—————|——————————|———————————|——————|———|————|———|——|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> <br>Через кого __________ Затребував _________ Дозволив ______________<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Матеріальні |Одиниця вим|Кількість |Ці-|Сума|Номер |Порядковий |<br>|цінності (на|іру |——————————|на | |паспор|номер запису|<br>|йменування, |———————————|Затр|відпу| | |та |за складськ-|<br>|сорт, розм- |код|наймену|ебув|щено | | | |ою картотек-|<br>|ір, марка) | |вання |ано | | | | |ою |<br>|————————————|———|———————|————|—————|———|————|——————|————————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |<br>|————————————|———|———————|————|—————|———|————|——————|————————————|<br>| |———| | |—————|———|————| | |<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Причина заміни (додаткового відпуску) __________________________<br> Заміна (додатковий відпуск) узгоджена __________________________<br> <br> _________ _________ _____________________________________________<br> посада підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> _________ _________ _____________________________________________<br> посада підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> _________ _________ _____________________________________________<br> посада підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> Формат а1/12<br> Зворотна сторона форми N М-10<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>| Дата | Кількість |Підпис завідуючого складом |<br>| |———————————————————————|або одержувача |<br>| |відпуще|залишок до вида| |<br>| |но |чі (одержання) | |<br>|————————————|———————|———————————————|———————————————————————————|<br>|————————————|———————|———————————————|———————————————————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д.<br> <br> ___________________________ Типова форма N М-11<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний Мінстату України<br> код ЄДРПОУ —————————————— 21.06.1996 р. N 193<br> —————————————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Накладна-вимога<br> На відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер доку|Дата склад| Код | | |<br>|мента |ання |———————————————————————————————————| | |<br>| | |по виду операц|відправни-|одержува-| | |<br>| | |ії |ка |ча | | |<br>|——————————|——————————|——————————————|——————————|—————————|——|———|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Підстава ____________________________________________________<br> Кому _____________ Через кого _______________________________<br> <br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Кореспонду|Матеріальні|Одини|Кількість |Ці|Су|Інвент|Ном|Порядк|<br>|ючий рахун|цінності |ця ви|———————————|на|ма|арний |ер |овий |<br>|ок | |міру |відпра|прий| | |номер |пас|номер |<br>|——————————|———————————|—————|влено |нято| | | |пор|запису|<br>|раху|код |найме|номен|к|най|(належ|(від| | | |та |за скл|<br>|нок,|аналі|нуван|клату|о|мен|ить ві|пуще| | | | |адськ-|<br>|субр|тично|ня, |рний |д|ува|дпусти|но) | | | | |ою кар|<br>|ахун|го об|сорт,|номер| |ння|ти, за| | | | | |тотек-|<br>|ок |ліку |розмі| | | |требув| | | | | |ою |<br>| | |р, ма| | | |ано) | | | | | | |<br>| | |рка | | | | | | | | | | |<br>|————|—————|—————|—————|—|———|——————|————|——|——|——————|———|——————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |5| 6 | 7 | 8 |9 |10| 11 |12 | 13 |<br>|————|—————|—————|—————|—|———|——————|————|——|——|——————|———|——————|<br>|————|—————|—————|—————|—|———|——————|————|——|——|——————|———|——————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> <br> Всього відпущено __________ найменувань, на суму крб. ___________<br> прописом прописом<br> Відпуск дозволив _____________________________ Головний бухгалтер<br> Здав (відпустив) _____________________________ Прийняв (одержав)<br> Друкувати із зворотом без заголовочної частини.<br> Підписи друкувати на звороті.<br> Формат а 1/12<br> <br> __________________________ Типова форма N М-12<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний Мінстату України<br> код ЄДРПОУ ————————————— 21.06.1996 р. N 193<br> ————————————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Картка N ___________ Складського обліку матеріалів<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Скл-|Місце зберіг|Мар|Сорт|Проф|Роз-|Номенк|Одиниця |Ціна|Норма |<br>|ад |ання |ка | |іль |мір |латурн|виміру | |запасу|<br>| |————————————| | | | |ий ном|————————| | |<br>| |стел|ячейка | | | | |ер |код|найм| | |<br>| |аж | | | | | | | |енув| | |<br>| | | | | | | | | |ання| | |<br>|————|————|———————|———|————|————|————|——————|———|————|————|——————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |<br>|————| | | | | | |——————|———| |————| |<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Найменув| Дорогоцінний метал |Номер рядка |<br>|ання мат|————————————————————————————————————|Ф.N 2-ДМ, дод до |<br>|еріалу |Наймену| Вид |Маса, г.|Номер паспо|Ф.Ф.N 2-ДМ і N 4- |<br>| |вання | | |рта |ДМ 17 |<br>|————————|———————|———————|————————|———————————| |<br>| | 13 | 14 | 15 | 16 | |<br>|————————|———————|———————|————————|———————————|——————————————————|<br>| |———————|———————|————————|———————————|——————————————————|<br>|————————————————|————————————————|——————————————————————————————|<br>|Дата|Номер|Номер|Від кого |Прибут|Видаток|Залишок|Контроль (підп|<br>|запи|докум|за по|одержано |ок | | |ис, дата) |<br>|су |ента |рядк-|чи кому | | | | |<br>| | |ом |відпущено| | | | |<br>|————|—————|—————|—————————|——————|———————|———————|——————————————|<br>| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |<br>| | | | | | |———————| |<br>|————|—————|—————|—————————|——————|———————|———————|——————————————|<br>|————|—————|—————|—————————|——————|———————|———————|——————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д.<br> Формат а 1/12<br> Зворотна сторона форми N М-12<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Дата|Номер|Номер за|Від кого одер|Прибу|Видат|Залиш|Контроль (пі|<br>|запи|докум|порядком|ржано чи кому|ток |ок |ок |дпис, дата) |<br>|су |ента | |відпущено | | | | |<br>|————|—————|————————|—————————————|—————|—————|—————|————————————|<br>| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |<br>| | | | | | |—————| |<br>|————|—————|————————|—————————————|—————|—————|—————|————————————|<br>|————|—————|————————|—————————————|—————|—————|—————|————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д.<br> <br> _______________________ Типова форма N М-13<br> підприємство Затверджена наказом<br> _______________________ Мінстату України<br> структурний підрозділ 21.06.1996 р. N 193<br> Ідентифікаційний Код за УКУД ————— <br> код ЄДРПОУ —————————— ————— <br> —————————— <br> Реєстр N<br> Приймання-здачі документів<br> _________________________ від ___________________________ 19__ р.<br> прибуток або видаток<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер групи матеріалу або |Кількість докуме|Номери первинних док|<br>|номенклатурний номер |нтів |ументів |<br>|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|<br>|——————————————————————————|————————————————|————————————————————|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д. до кінця<br> Разом прийнято документів ___________________________________<br> прописом<br> "___" _______ 19__ р. Здав ________ _____________________________<br> підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> "___" ____ 19__ р. Прийняв ________ _____________________________<br> підпис прізвище, ім'я, по батькові<br> Друкувати із зворотом без заголовка.<br> Підпис друкувати на звороті.<br> Формат а4<br> Зразок I-ої сторінки форми<br> ___________________________ Типова форма N М-14<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> ___________________________ Мінстату України<br> Склад (кладова) 21.06.1996 р. N 193<br> Ідентифікаційний Код за УКУД ————— <br> код ЄДРПОУ —————————————— ————— <br> —————————————— <br> Відомість<br> обліку залишків матеріалів на складі<br> за 19__ р.<br> Матеріально відповідальна особа _____________________________<br> посада<br> —————————————————————————————————————————————————————————————————<br> прізвище, ім'я, по батькові<br> 2-га сторінка форми N М-14<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер|Матеріали |Одиниця ви|Ці|Нор-|Залишок |Залишок |Залишок |<br>|за по|——————————|міру |на|ма |на _____ |на _____ |на ____ |<br>|рядк-|найме|номе|——————————| |запа|—————————|—————————|————————|<br>|ом |нуван|нкла|наймен|Код| |су |кіль|сума|кількі|су|кільк|су|<br>| |ня |турн|ування| | | |кіс-| |сть |ма|ість |ма|<br>| | |ий | | | | |ть | | | | | |<br>| | |ном-| | | | | | | | | | |<br>| | |ер | | | | | | | | | | |<br>|—————|—————|————|——————|———|——|————|————|————|——————|——|—————|——|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11| 12 |13|<br>|—————|—————|————|——————|———|——|————|————|————|——————|——|—————|——|<br>|—————|—————|————|——————|———|——|————|————|————|——————|——|—————|——|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д. до кінця<br> Підпис матеріально відповідальної особи. Перевірив бухгалтер<br> За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вкладні аркуші<br> Формат 2а4<br> 3-я сторінка форми N М-14 (4-а сторінка чиста)<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок на|Залишок |<br>| ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |на _____ |<br>|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|<br>|кількі|су-|кількі|су-|кількі|су-|кільк|сума|кількіс|су|кількі|су|<br>|сть |ма |сть |ма |сть |ма |ість | |ть |ма|сть |ма|<br>|——————|———|——————|———|——————|———|—————|————|———————|——|——————|——|<br>| 22 | 23| 24 |25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 |31| 32 |33|<br>|——————|———|——————|———|——————|———|—————|————|———————|——|——————|——|<br>|——————|———|——————|———|——————|———|—————|————|———————|——|——————|——|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> і т.д. до кінця<br> Вкладний лист до форми N М-14<br> ————————————————————————————— ———————————————————————————————— <br>| Залишок на | Залишок на | | Залишок на | Залишок на |<br>| ____________ | ____________ | | ______________ | _____________ |<br>|——————————————|——————————————| |————————————————|———————————————|<br>|кількість|сума|кількість|сума| |кількість |сума|кількість |сума|<br>|—————————|————|—————————|————| |———————————|————|——————————|————|<br>| 18 | 19 | 20 | 21 | | 14 | 15 | 16 | 17 |<br>|—————————|————|—————————|————| |———————————|————|——————————|————|<br> ————————————————————————————— ———————————————————————————————— <br> і т.д. до кінця<br> Друкувати із зворотом<br> <br> ______________________________ Типова форма N М-15<br> підприємство, організація Затверджена наказом<br> Ідентифікаційний код Мінстату України<br> ЄДРПОУ ————————————————————— 21.06.1996 р. N 193<br> ————————————————————— Код за УКУД ————— <br> ————— <br> Акт<br> про приймання устаткування<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Номер|Дата |Код |Склад| Код |Кореспондуючий |Номер су| |<br>|докум|склад|виду | |————————————| рахунок |проводно| |<br>|ента |ання |опера| |відпр|постач|————————————————|го докум| |<br>| | |ції | |авни-|альни-|рахунок,|код ана|ента | |<br>| | | | |ка |ка |субрахун|літично| | |<br>| | | | | | |ок |го облі| | |<br>| | | | | | | |ку | | |<br>|—————|—————|—————|—————|—————|——————|————————|———————|————————|—|<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br> Місце складання акту ____________________________________________<br> Початок приймання __ год. __ хв.<br> Закінчення приймання __ год. __ хв.<br> Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув __ 19__ р. за рахунком N _<br> від ______ 19__ р. зі станції (пристані) ________________________<br> за супровідним транспортним документом N ___ ___" _______ 19__ р.<br> у вагонах N _____________<br> Відправник ______________________________________________________<br> найменування та адреса<br> Постачальник ____________________________________________________<br> найменування та адреса<br> Дата відправлення устаткування зі станції (пристані, порту) або<br> зі складу відправника ___________________________________________<br> За супровідним транспортним документом значилося:<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————— <br>|Знак, |Кількіс|Вид |Найменування| Маса вантажу |Особливі відмі|<br>|марка,|ть міс-|упако|устаткування|———————————————|тки відправни-|<br>|пломба|ць |вки | (вантажу) |відпра|дороги, |ка за накладн-|<br>| | | | |вника |пристані|ою |<br>|——————|———————|—————|————————————|——————|————————|——————————————|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |<br>|——————|———————|—————|————————————|——————|————————|——————————————|<br>|——————|———————|—————|————————————|——————|————————|——————————————|