МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 93 від 28.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 травня 1996 р.
vd960328 vn93 за N 231/1256
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 136 ( z0444-03 ) від 13.05.2003 )
Про затвердження Інструкції про порядок складання
статистичної звітності з капітального будівництва
( розділи 12-23, ч.I - z0231-96 )

12. Форма N 2-кб-квартальна.
Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів,
освоєння капітальних вкладень та інвестиційні
наміри забудовника
12.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-забудовники (замовники) усіх галузей економіки,
незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і
організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють
капітальні вкладення: державні підприємства (організації),
незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,
орендні підприємства, колективні сільськогосподарські
підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні
підприємства, господарські товариства та інші.
В адресній частині звіту підприємства
(організації)-забудовники вказують форму власності у відповідності
з його реєстраційною карткою.
Кооперативи всіх галузей народного господарства і малі
підприємства також складають форму N 2-кб-квартальна, якщо вони є
замовниками по зведенню будівель, споруд тощо.
Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими
вказівками органів державної статистики.
12.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у
капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення
будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по
основних фондах - фактичні витрати, що склалися у процесі
створення основних фондів.
12.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють
будівництво на території двох і більше областей, а також ті, що
ведуть лінійне будівництво, виділяють "у тому числі" на окремих
бланках форми N 2-кб-квартальна звіти по будівництву на території
кожної такої області. Порядок складання звітів викладений у
пунктах 11.3-11.4 цієї Інструкції.
12.4. У звіт за формою N 2-кб-квартальна включаються дані по
введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях
та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел
фінансування.
12.5. Не включаються у звіт за формою N 2-кб-квартальна
вартість придбаних обладнання, будівель і споруд, які раніше були
враховані на балансі або в актах прийняття в дію інших
підприємств.
Розділ 1
Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
12.6. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного
призначення показують у державній статистичній звітності у
розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому
порядку за затвердженими актами прийняття, а капітальні вкладення
на їх будівництво - у фактично діючих цінах.
У вільних рядках розділу 1 показують дані по об'єктах
цивільного призначення у відповідності з переліком, наведеним у
Додатку N 2 цієї Інструкції.
12.7. У графах 1 і 3 наводять дані про об'єкти, що підлягають
введенню за рік згідно з укладеними контрактами, а також ті, що
споруджуються господарським способом за рахунок централізованих
капітальних вкладень, власних коштів та інших джерел фінансування;
у графах 2 і 4 - дані про фактичне введення в експлуатацію
об'єктів (за затвердженими актами прийняття) за звітний період; у
графах 5 і 6 із граф 1-4 - дані про введення об'єктів у сільській
місцевості; у графах 7-9 - дані про введення об'єктів за
відповідний період минулого року.
При здійсненні будівництва об'єкта за рахунок різних джерел
фінансування, введення в експлуатацію слід відображати за
переважаючим джерелом коштів, витрачених на його спорудження.
В загальний обсяг введеного житла, показаного у рядку 502,
включають житлові будинки, призначені для продажу або предачі в
особисту власність громадян, вклчаючи переселенців, забудовником
по яких є державне підприємство (організація) або підприємство
(організація), що відноситься до колективної форми власності.
Розділ 2
Введення в дію основних фондів і освоєння капітальних вкладень
12.8. Усі вартісні показники відображаються в розділі у
фактичних цінах відповідних років.
Введення в дію основних фондів у графі 1 показується на
основі даних про прийняття об`єкта в експлуатацію за вартістю
фактичних витрат на будівництво за рахунок усіх джерел
фінансування.
Дані про обсяги капітальних вкладень відображаються у
фактичних цінах, будівельних і монтажних робіт - за договірними
цінами, які враховують додаткові витрати, викликані ринковими
відносинами (зростання вартості матеріалів, заробітної плати,
тарифів, витрат на експлуатацію машин і механізмів та інші),
проектно-вишукувальних робіт - за договірними цінами. Вартість
обладнання відображається у фактичних цінах, які враховують
вартість придбання, транспортні, заготівельно-складські та інші
витрати.
Вартість імпортного обладнання визначається на основі
контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову
одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на
дату придбання з урахуванням митних зборів, акцизу та інших
витрат.
12.9. У графах 2-10 показують дані про капітальні вкладення
та будівельні і монтажні роботи, як по пускових об`єктах, так і по
об`єктах, що перейшли будівництвом на наступний рік, розподіляючи
їх залежно від джерел фінансування.
У графах 2, 3, 6, 7 відображаються дані про освоєні
централізовані капітальні вкладення, включаючи обсяги за рахунок
державного кредиту; у графах 4,5,8,9 - за рахунок всіх інших
джерел фінансування, що не відносяться до централізованих (власні
кошти підприємств, фонд розвитку галузі, банківський кредит, кошти
іноземних інвесторів та інші).
12.10. У рядку 10 показують дані по введенню в дію основних
фондів, капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах
по об`єктах виробничого і невиробничого призначення у цілому. У
наступних рядках ці дані розподіляються за окремими галузями,
об`єктами і напрямами. Дані про використання капітальних вкладень
відображаються у звіті незалежно від способу організації
будівництва: підрядного чи господарського.
Із обсягів централізованих капітальних вкладень (з графи 2) у
графі 10 виділяються дані про капітальні вкладення, освоєні за
рахунок державного кредиту, що відносяться до бюджетних коштів.
12.11. У рядку 13 виділяють із рядка 10 капітальні вкладення
по всіх видах машин і обладнання: вітчизняного і імпортного, яке
входить і не входить до кошторисів на будівництво, яке потребує і
не потребує монтажу, а також нестандартизованого обладнання,
інструменту та інвентарю.
12.12. У рядку 20 відображаються дані по об'єктах виробничого
призначення, тобто по тих об'єктах, які після завершення їх
будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального
виробництва. Методологія відображення даних по об'єктах
виробничого призначення (рядок 20), об'єктів підсобно-допоміжного
виробництва і невиробничих галузей (вільні рядки з номером 80)
аналогічна методології відображення цих показників у розділах 1 і
3 форми N 2-кб-річна.
12.13. У рядку 21 виділяють із рядка 20 дані по реконструкції
і технічному переозброєнню діючих підприємств, якщо ці напрями
будівництва зазначені у проектно-кошторисній документації. При
цьому в обсяг витрат на ці цілі включають і капітальні вкладення
по обладнанню, яке не входить до кошторисів на будівництво і
спрямовується на технічне переозброєння.
12.14. У рядку 12 виділяють із рядка 10 суми податку на
добавлену вартість, віднесені на вартість капітальних вкладень та
будівельних і монтажних робіт за звітний період, на вартість
введених основних фондів - з початку їх будівництва.
12.15. У вільних рядках з номером 23 виділяють із рядка 20
дані по кожній виробничій галузі у відповідності із Загальним
класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ). У графу А
вписують найменування галузі згідно з Додатком N 1 цієї
Інструкції, а у графи 1-10 - відповідні дані.
12.15.1. Якщо забудовник здійснює будівництво об'єктів, що
належать до однієї виробничої галузі, то дані по ній повинні
відповідати даним рядка 20. При здійсненні будівництва кількох
об'єктів, що відносяться до двох і більше виробничих галузей, у
вільних рядках з номером 23 наводяться дані по кожній з них. Сума
даних, показаних по цих галузях, повинна дорівнювати даним
рядка 20.
12.15.2. У рядку 23 із відповідних галузей виділяються
капітальні вкладення по експлуатаційному та глибокому
розвідувальному бурінню на нафту і газ. Дані показують окремо за
видами буріння і окремо на нафту і газ, виділяючи їх окремими
рядками. У графі А при цьому записують: "Експлуатаційне буріння на
нафту", "Експлуатаційне буріння на газ", "Глибоке розвідувальне
буріння на нафту" або "Глибоке розвідувальне буріння на газ". У
графах 2 і 4 проти кожного виду буріння відображають відповідні
дані.
12.16. Витрати по об'єктах електрифікації сільського
господарства відображаються у статистичній звітності згідно з
п.11.36.
12.17. У вільних рядках з номером 25 сільськогосподарські
підприємства (організації) всіх форм власності у графі 1 наводять
дані по виробничих потужностях, які підлягають введенню в дію за
рік за сумою укладених контрактів, а також таких, що споруджуються
господарським способом. Графи 2-10 не заповнюються. Перелік цих
потужностей (об'єктів) наведений у Додатку N 3 цієї Інструкції.
Найменування та коди цих потужностей (об'єктів) записують
відповідно у графах А та В.
12.18. У вільних рядках з номером 26 показують дані по
введенню в дію виробничих потужностей та об'єктів. Найменування та
коди цих потужностей (об'єктів) записують у графах А і В, у
графі 1 - дані про введення в дію за затвердженими актами
прийняття у відповідних одиницях виміру, у графах 2-10 показуються
вартісні показники. При цьому слід керуватися
пунктами 13.2.-13.28 цієї Інструкції.
12.19. Річний звіт про введення в дію виробничих потужностей
сільськогосподарські підприємства (організації) усіх форм
власності складають за формою N 2-кб(сільгосп)-річна "Звіт про
будівництво об'єктів виробничого призначення".
12.20. У рядку 30 наводяться дані по будівництву підприємств,
об'єктів, цехів (вбудованих та окремо розташованих) по
виробництву непродовольчих товарів народного споживання, незалежно
від того чи є виробництво товарів народного споживання для цих
підприємств основним видом діяльності, чи допоміжним виробництвом.
У цьому рядку відображаються також капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів по виробництву напівфабрикатів,
вузлів, деталей та комплектуючих виробів, необхідних для
виготовлення цих товарів: електропобутових приладів, швейних і
трикотажних виробів, тканин, телевізорів, магнітофонів,
холодильників, легкових автомобілів та інших товарів і виробів,
які відносяться до товарів народного споживання.
Промислові підприємства дані по таких об'єктах включають
також і у відповідну виробничу галузь основної діяльності. По
непромислових підприємствах ці дані показуються так само, як і по
промислових підсобно-допоміжних виробництвах, при цьому у графі А
зазначається галузь, до якої відноситься це виробництво.
12.21. У вільних рядках з номером 40 показують дані з окремих
напрямів конверсії оборонної промисловості і розвитку виробництва
цивільної продукції в оборонному комплексі. При цьому у графі В
указується код відповідного напряму:
розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів
народного споживання - код 05012;
розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і
запасних частин до нього:
для переробних галузей агропромислового комплексу -
код 05013;
для легкої промисловості - код 05014;
для підприємств торгівлі, громадського харчування і
харчоблоків - код 05015;
розвиток потужностей для випуску медичної техніки -
код 05016;
розвиток цивільної авіації - код 05017;
розвиток цивільного судобудування - код 05018;
космічна програма для потреб господарства - код 05019;
розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і
в інтересах міжнародного співробітництва - код 05020;
розвиток електронної промисловості для потреб господарства -
код 05022.
У рядку 40 повинні враховуватись усі капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів, які беруть участь у виконанні
програми конверсії.
12.22. У рядку 60 із рядка 10 виділяються дані про капітальні
вкладення за рахунок іноземних інвесторів. Дані заповнюються
згідно з роз'ясненням, викладеним у пункті 11.20 цієї Інструкції.
12.23. У вільних рядках за номером 80 виділяють з рядка 10
дані по таких невиробничих галузях, обов'язково зазначивши у
графі Б номери кодів:
—————————————————————————————————————————————————————————
| Найменування | N рядка |
—————————————————————————————————————————————————————————
Житлове господарство 503
Комунальне господарство 505
Невиробничі види побутового обслуговування
населення 487
Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне
забезпечення 525
Освіта 540
Культура і мистецтво 560
Наука і наукове обслуговування 563
Інші галузі невиробничої сфери діяльності 590
12.24. У вільних рядках за номером 90 із перелічених у
пункті 12.23. галузей виділяють дані по об'єктах, будівництво яких
здійснюється у сільській місцевості.
Розділ 3
Інвестиційні наміри забудовника на рік
12.25. Підприємство (організація)-забудовник (замовник)
відображає у цьому розділі дані про можливий розмір інвестицій у
формі капітальних вкладень, які мають бути спрямовані у поточному
році на створення та оновлення основних фондів.
При цьому обсяг капітальних вкладень, що передбачається на
рік, розподіляється за джерелами фінансування, які забудовник
(замовник) має намір використати для здійснення інвестицій.
12.26. Усі дані по капітальних вкладеннях включаються у
цінах, що складаються у поточному році.
12.27. Наміри забудовника у розрахунку на рік включаються у
звіт в обсязі, що визначився на дату складання звіту, - за
I квартал і I півріччя.
13. Форма N 2-кб(сільгосп)-річна.
Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення
13.1. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані про введення потужностей і об'єктів
у відповідності з переліком, наведеним у Додатку N 3. За вказівкою
статистичних органів можуть відображатися дані і по інших
потужностях і об'єктах виробничого призначення.
У графі 1 наводяться дані по об'єктах, що підлягають введенню
за рік згідно з укладеними контрактами, а також таких, що
споруджуються господарським способом, у графі 2 - дані про
фактично введені в дію об'єкти за затвердженими актами прийняття.
13.2. За кодом 7110-7140 показують дані по введенню в дію
приміщень для утримання худоби і птиці, як тих, що входять до
складу тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, так і тих,
що будуються окремо.
Кількість скотомісць у введених приміщеннях для утримання
худоби, а також введена потужність тваринницьких комплексів
показується виходячи з проекту, а не за фактичною наявністю
худоби, розміщеної в приміщеннях на кінець звітного періоду.
Введення в дію приміщень для утримання худоби (птиці) в
тваринницьких (птахівничих) комплексах ураховується тільки після
прийняття в експлуатацію усього комплексу (або його черги
відповідно до проекту). Цього порядку треба дотримуватись і в тому
разі, коли в збудованих приміщеннях вже розміщена худоба (птиця).
Приклад (цифри умовні). Для комплексу по вирощуванню і
відгодівлі 10 тис.голів молодняка великої рогатої худоби згідно з
проектом повинно бути збудовано твариннцьких приміщень на
10,8 тис.скотомісць. У першому півріччі поточного року були
закінчені будівництвом приміщення на 7,2 тис.скотомісць. Решта
приміщень на 3,6 тис.скотомісць були закінчені у червні-серпні, а
у вересні весь комплекс був прийнятий в експлуатацію у
встановленому порядку (часткове введення в дію проектом не
передбачалося). Фактичне введення в дію цього комплексу повинно
бути показане тільки в звіті за січень-вересень:
10,8 тис.скотомісць - за кодом 7110, а 10 тис.голів - за
кодом 7112. Збудовані в I півріччі приміщення на
7,2 тис.скотомісць у звіті за I півріччя як введені в дію
показуватись не повинні.
По введенню в дію тваринницького комплексу, утвореного на
базі тваринницької ферми, за кодом 7112 показується кількість
голів відкорму за рік у відповідності з проектом, а за кодом 7110
- тільки приріст кількості скотомісць у приміщеннях для утримання
худоби.
13.3. За кодом 7110 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для тримання великої рогатої худоби:
тваринницькі ферми, скотні двори, корівники, воловні,
телятники, літні табори закритого типу, майданчики для відгодівлі
великої рогатої худоби й інші приміщення.
13.4. За кодом 7120 відображається введення в дію приміщень
капітального типу для утримання свиней: свинарники універсальні,
маточники, відкормочники, приміщення для кнурів, для поросят, що
відлучені, свинарники-логовища, літні табори закритого типу й
інші.
В свинарниках-маточниках кожне місце (станок) для свиноматки
зараховується за одне скотомісце.
13.5. За кодом 7130 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання овець, включаючи закриті вівчарні
для вівцематок, для зимового ягніння й інші приміщення.
Бази-навіси (включаючи обладнані тепляками), вівчарні-дахи й інші
споруди некапітального типу за кодом 7130 не ураховуються.
13.6. За кодом 7140 показується введення в дію приміщень
капітального типу для тримання свійської птиці: пташники усіх
призначень (для кур-несучок, селекційні, для вирощування
молодняка, у тому числі батарейні цехи, акліматизатори й інші).
Пересувні приміщення для тимчасового тримання дорослої птиці і
молодняка, а також інкубатори у цей показник не включаються.
За кодом 7140 ураховується збільшення місткості пташників при
переході на кліткове тримання птиці (оскільки при цьому площа
пташника, що використовується, збільшується).
Дані по введенню в дію птахофабрик за кодом 7140 не
показуються.
13.7. За кодами 7161 і 7162 показується введення в дію
птахофабрик яйцевого і м'ясного напрямів. За цими кодами
відображається введення потужностей тільки основних виробничих
цехів за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих
птахофабрик. Потужності введених допоміжних цехів на птахофабриках
(курчатники, цехи для вирощування молодняку й інші) за цими кодами
не відображаються.
При реконструкції діючих птахофабрик яйцевого напряму за
кодом 7161 ураховуються тільки дані по пташниках промислового
стада курей, які дають товарне яйце і збільшують потужності діючої
птахофабрики: дані по інших споруджуваних об'єктах
(пташники-репродуктори для маточного поголів'я, акліматизатори для
вирощування молодняку й інші) за кодом 7161 не відображаються.
13.8. За кодом 7180 відображається введення в дію кормоцехів
для тваринництва, а за кодом 7181 - комбікормових цехів
(підприємств), включаючи заводи, що входять до складу
тваринницьких комплексів, а також цехів по виробництву сухих
харчових сумішей.
13.9. За кодом 7211 показується введення в дію
зернонасіннєсховищ. За цим кодом ураховуються зерносклади,
включаючи склади для зберігання продовольчого і фуражного зерна,
насіннєсховища, будови напідлогового, засічного й інших типів,
стаціонарні кукурудзосховища й інші приміщення капітального типу
для зберігання зерна.
Введення в дію навісів і приміщень, пристосованих для
тимчасового зберігання зерна, за кодами 7211-7213 не ураховується.
13.10. За кодом 7220 показується введення в дію приміщень
капітального типу для зберігання картоплі, овочів і фруктів, що
використовуються для продовольчих і насіннєвих цілей.
Введення в дію овочекартоплесховищ, що будуються в складі
тваринницьких комплексів, які призначені для зберігання овочів і
картоплі на корм худобі, за кодом 7220 не включаються.
За кодом 7220 не відображаються також дані по введенню
коренеплодосховищ (для кормів), а показуються за кодом 7222.
Холодильники для тривалого зберігання овочів і плодів за
кодом 7220 не показуються.
13.11. За кодом 7242 показується введення в дію зерноочисних
і зерноочисно-сушильних пунктів, насіннєочисних комплексів,
стаціонарних зерносушарок. Пересувні зерносушарки всіх видів не
включаються.
13.12. За кодом 7250 показується введення в дію силосних і
сінажних споруд: башти, напівбашти, облицьовані ями і траншеї та
інші силосні споруди баштового і траншейного типів. Причому
відображаються тільки споруди, які дозволяють забезпечити тривале
герметичне зберігання закладеного сінажу.
За кодом 7250 включаються також силосні і сінажні споруди, що
будуються в складі тваринницьких комплексів. Необлицьовані ями і
траншеї для зберігання силосу за кодом 7250 не відображаються.
13.13. За кодом 7265 показується введення в дію тепличних
комбінатів із заскленими теплицями. Якщо на тепличному комбінаті
вводяться в дію плівочні теплиці, то їх введення відображається за
кодом 7267.
13.14. За кодом 7266 показується введення в дію теплиць під
склом, що не входять в тепличні комбінати.
13.15. За кодом 7270 показується введення в дію складів
капітального типу для зберігання мінеральних добрив,
отрутохімікатів, мікробіологічних засобів і вапняних матеріалів
(включаючи і немеханізовані склади), збудовані за типовими
проектами.
Введення в дію збудованих навісів для зберігання мінеральних
добрив, а також місткостей для аміачної води за кодом 7270 не
ураховується.
13.16. За кодами 7311 і 7312 показується число введених в дію
ремонтних підприємств і їх виробнича потужність. До ремонтних
підприємств відносяться ремонтні і ремонтно-механічні майстерні,
заводи для виконання капітального ремонту сільськогосподарських
машин і реманенту і тракторів в стаціонарних умовах.
Пересувні ремонтні майстерні за кодами 7311 і 7312 не
відображаються. Не ураховуються в складі ремонтних майстерень
пункти технічного обслуговування, введення в дію яких
відображається за кодами 7331 і 7332.
13.17. За кодом 7332 показується проектна потужність пунктів
технічного обслуговування за кількістю машин усіх видів марок, що
обслуговуються цими пунктами (трактори, комбайни й інші
сільськогосподарські машини, автомобілі й інші).
13.18. За кодом 7361 показується введення в дію гаражів і
сараїв для тракторів, сараїв і навісів для сільськогосподарських
машин і реманенту. Введення в дію гаражів для автомашин за
кодом 7361 не відображається.
13.19. За кодами 7362 і 7363 показується кількість
автогаражів (з профілакторіями) і потужність, що вводиться по них,
за кількістю автомобілів, що обслуговуються.
13.20. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх
форм власності показують дані по введенню в дію потужностей
меліоративного будівництва за кодами 7510-7721 тільки в тому
випадку, якщо вони є забудовниками по їх будівництву.
За кодом 7510 показується загальне введення в експлуатацію
нових зрошуваних земель в результаті будівництва нових
зрошувальних систем і споруд (каналів, водосховищ і т.д.).
У введення зрошуваних земель включаються землі сінокосів і
пасовищ, землі, призначені для посіву сільськогосподарських
культур, багаторічних насаджень, на яких є постійна і тимчасова
зрошувальна мережа, яка пов'язана з джерелом зрошування, водні
ресурси якого забезпечують поливання цих земель. У введенні
зрошуваних земель ураховуються також землі лиманного зрошення.
Землі для створення ставкових, рибоводних господарств у введення
зрошуваних земель не включаються.
Якщо при будівництві зрошувальної системи відповідно до
проекту виникне необхідність проведення осушувальних робіт
(обвалування при заповненні земель паводковими водами, попереднє
осушення земель для забезпечення проведення будівельних робіт і
т.д.), то в звітності ці роботи не відображаються. Після
закінчення всього комплексу робіт по зрошенню і прийняття в
експлуатацію у встановленому порядку в звітності повинно бути
показане введення тільки зрошуваних земель.
У тих випадках, коли на раніш зрошуваних ділянках збудована
повністю нова інженерна зрошувальна мережа, площа цих ділянок
повинна бути прийнята на облік як заново збудована і показана за
кодом 7510, а раніш урахована площа повинна бути виключена з
обліку як повністю перекрита новим будівництвом.
У введення в дію зрошуваних земель включаються площі, які
поливаються з очищених стоків від тваринницьких ферм і промислових
підприємств, а також зрошувані підземними водами.
У площу зрошуваних земель включають землі, які можуть
постійно зрошуватись за допомогою пересувного іригаційного
обладнання з фіксованим одним або декількома обладнаними
водозаборами.
Якщо ділянки, що поливаються за допомогою пересувного
іригаційного обладнання, не постійні і місця водозабору не
фіксовані, то такі землі в складі зрошуваних не ураховуються і не
відображаються за кодом 7510.
Якщо на території раніш збудованого меліоративного об'єкта
існуюча зрошувальна мережа зазнавала реконструкції, то такі площі
не включаються до складу заново введених в дію зрошуваних земель.
Якщо на богарних землях проведені вологозаряджувальні, промивні,
вегетаційні поливи без проведення капітальних робіт, то такі землі
у введення зрошуваних земель не включаються.
Введення в дію зрошуваних земель не допускається після
утворення стійкого снігового покрову або промерзання грунту.
13.21. За кодом 7525 показують введення в дію площ, на яких
здійснюється реконструкція зрошувальної мережі або реконструкція
зрошувальної мережі одночасно з роботами по будівництву і
реконструкції колекторно-дренажної мережі, підвищенню
водозабезпеченості зрошувальної системи і капітального планування
зрошуваних земель в необхідних обсягах.
13.22. За кодом 7550 показується введення в дію осушених
земель за рахунок будівництва нової або переустрою (реконструкції
і відновлення) діючої осушувальної внутрігосподарської мережі,
включаючи закритий дренаж і відкриту осушувальну мережу.
Реконструкція і відновлення осушувальних систем провадиться
на землях з існуючою осушувальною мережею, на яких необхідно
провести ряд додаткових заходів по регулюванню водоприймальника,
перелаштуванню відкритої мережі на закритий дренаж, відновленню
зруйнованих ділянок осушувальної мережі або закритого дренажу, по
проведенню культуртехнічних робіт на цих землях й інших заходів,
що передбачені в проектах по перевлаштуванню.
Якщо при перевлаштуванні якої-небудь осушувальної системи до
обороту залучаються нові (цілинні) землі, то вони ураховуються
заново осушеними.
13.23. За кодом 7557 відображають дані по площах, на яких
здійснюється будівництво і переобладнання внутрігосподарської
колекторно-дренажної мережі з спорудами на них (включаючи при
необхідності частішання і поглиблення дрен), міжгосподарських і
магістральних колекторів, проведення капітального планування
(розбивки) земель в необхідних обсягах.
13.24. За кодом 7560 наводяться дані про проведення
культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях, що не
потребують осушення. При цьому показуються площі тільки тих
ділянок, на яких виконано весь комплекс робіт, передбачений
проектно-кошторисною документацією.
До культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях,
що не потребують осушення, відносяться: розчистка земель від лісу,
чагарнику, пеньків і каменів, вирівнювання площ після
розкорчування, зрізка і розчистка купин, фрезерування, підняття
цілини і перелогових земель, розпашка яких не провадилась 5 років
і більше, з переділом пласта і накочуванням цих земель.
13.25. За кодом 7781 показують введення в дію автомобільних
шляхів з твердим покриттям, які з'єднують: центральні садиби з їх
відділеннями та бригадами між собою і шляхами загального
користування; а також ці шляхи в загальну систему; відділення та
бригади з польовими станами, основними масивами полів та
сільськогосподарських угідь, пунктами заготівлі, зберігання та
переробки продукції, майстернями й т.ін., а також вищевказані
об'єкти між собою та з шляхами загального користування.
Не показуються за цим кодом внутрімайданчикові шляхи (шляхи,
що розташовані в межах тваринницьких комплексів, ферм,
птахофабрик, тепличних комбінатів й інших об'єктів).
13.26. За кодом 7811 показується введення в дію підприємств
громадського харчування (їдалень, чайних, закусочних, буфетів і
т.п.), збудованих за рахунок капітальних вкладень забудовника, за
кодом 7812 - кількість посадочних місць у цих підприємствах. Якщо
в одному будинку розміщені два підприємства громадського
харчування (наприклад, їдальня і чайна), то за кодом 7811 повинно
відображатись два підприємства, а за кодом 7812 - загальна
кількість посадочних місць.
Підприємства громадського харчування, збудовані
сільськогосподарськими підприємствами для споживчої кооперації за
рахунок її коштів, у звіт не включаються.
13.27. В звіті за формою N 2-кб(сільгосп)-річна
сільськогосподарські підприємства (організації) всіх форм
власності відображають також дані щодо заходів по охороні
навколишнього природного середовища і раціональному використанню
природних ресурсів. При цьому вказується, за рахунок яких коштів
здійснюється будівництво: державних централізованих або власних
коштів.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Найменування (гр.А) | N рядка| Одиниця виміру |
| | (гр.Б) | (гр.Г) |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Охорона і раціональне використання
водних ресурсів - всього 02 млн.крб.
у тому числі:
станції для очистки стічних вод - тис.куб.м за до-
всього (сума рядків 05, 06, 07) 04 бу (стічної води)
з них:
станції для біологічної очистки 05 -"-
станції для фізико-хімічної
очистки 06 -"-
станції для механічної очистки. 07 -"-
З рядка 04:
станції для очистки стічних вод
на діючих підприємствах 08 -"-
станції для очистки комунальних
стічних вод 09 -"-
інші споруди для очистки стічних
вод 11 -"-
системи оборотного водопоста- тис.куб.м за добу
чання 19 (оборотної води)
Охорона атмосферного повітря 25 млн.крб.
Охорона і раціональне використання
земель - всього 35 -"-
у тому числі:
протиерозійні гідротехнічні споруди 36 -"-
протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди 37 -"-
берегоукріплюючі споруди 38 км
терасування крутих схилів 41 га
створення захисних лісових смуг 42 -"-
з них створення полезахисних
лісових смуг 43 -"-
рекультивація земель (включаючи при-
ведення земель, які порушені тор-
форозробками, в стан, придатний для
використання за призначенням) 44 -"-
Охорона і раціональне використання
лісових ресурсів 50 млн.крб.
По усіх наведених у цій таблиці об'єктах необхідно
відображати також дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах. У цьому випадку проти найменування об'єкта,
записаного у графі А, показують у графі Б вказаний номер рядка, у
графі 1 - введену потужність, нижче у графі А робиться запис
"капвкладення", у графі 1 - потужності та об'єкти, передбачені
контрактами на рік, у графі 2 - фактично введені потужності; нижче
у графі А робиться запис "капвкладення", у графі Г - "млн. крб.",
у графі 1 - капітальні вкладення, передбачені контрактами на рік,
у графі 2 - освоєні капітальні вкладення у наступному рядку у
графі 2 - капітальні вкладення, освоєні в минулому році. У такому
ж порядку показуються дані по будівельних і монтажних роботах.
Щодо заходів і об'єктів, вказаних у рядках 02, 25, 35, 36, 37 і
50, у вищевикладеному порядку відображаються тільки дані по
капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах.
За цією формою сільськогосподарські підприємства
(організації) всіх форм власності "крім того" відображають дані
щодо заходів по охороні і раціональному використанню земель, на
виконання яких в поточному році передбачаються кошти державного
бюджету по операційних витратах, основній діяльності й інші кошти
(крім капітальних вкладень) за такими показниками, що дописуються
після даних про будівництво природоохоронних об'єктів:
———————————————————————————————————————————————————————————————
| Найменування | N рядка |Одиниця виміру|
|————————————————————————————————————+—————————+——————————————|
| А | Б | Г |
———————————————————————————————————————————————————————————————
Протиерозійні гідротехнічні споруди 90 млн.крб.
Протисельові, протизсувні і проти-
лавинні споруди 96 -"-
Берегоукріплювальні споруди 97 км
95 млн.крб.
Терасування крутих схилів 91 га
100 млн.крб.
Створення захисних лісових насаджень. 92 га
з них створення полезахисних лісо-
вих смуг 93 -"-
Рекультивація земель 94 -"-
При заповненні показників про природоохоронне будівництво
належить керуватися розділом 18.
14. Форма N 1-ЖБК-квартальна.
Звіт про кооперативне житлове будівництво
14.1. Звіт за цією формою подають забудовники (замовники)
щоквартально: житлово-будівельні кооперативи; держадміністрації,
виконкоми місцевих Рад; підприємства та організації, які виконують
функції замовників по будівництву для житлово-будівельних
кооперативів.
14.2. В графах 1 і 3 наводять дані по житлових будинках, що
підлягають до введення за рік за сумою укладених контрактів. В
графах 2 і 4 належить відображати дані по житлових будинках, що
прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими
актами прийняття.
У рядках 01 і 03 показують дані по введених за звітний період
житлових будинках. При цьому загальна площа складається з житлової
площі і площі допоміжних приміщень.
У рядку 02 відображають кількість збудованих квартир в
житлових будинках, показаних по рядку 01.
У рядку 04 відображають капітальні вкладення по всіх житлових
будинках як тих, що вводяться в дію в поточному році, так і тих,
що переходять будівництвом на наступний рік.
Якщо в поточному році були виділені капітальні вкладення
тільки на витрати по розробці проектно-кошторисної документації на
будівництво житлових будинків, а здійснювати будівництво цих
будинків передбачається в наступні роки, то по таких затратах
також повинен складатися звіт. Дані по вказаних затратах показують
у рядку 04, а у рядках 01-03 проставляють нулі.
14.3. В звіті за січень-грудень заповнюються рядки 10-14
довідки до даного звіту.
В довідках у цих рядках записують дані по всіх зареєстрованих
у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад житлово-будівельних
кооперативах.
У рядку 10 вказують кількість тільки тих житлово-будівельних
кооперативів, для яких житлові будинки, передбачені до введення у
поточному році у відповідності з укладеними контрактами, фактично
введені не були.
У рядку 11 показують кількість членів (пайщиків) цих
кооперативів без членів їх сімей.
14.4. Не показують у рядках 10 і 11 дані по
житлово-будівельних кооперативах, по яких введення в експлуатацію
житлових будинків в поточному році не передбачалося, але які
зареєстровані у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад. По
них у рядку 12 записують їх кількість, у рядку 13 - кількість
членів (пайщиків) в них (без членів сімей), а у рядку 14 -
квадратні метри загальної (корисної) площі житлових будинків, які
повинні бути збудовані для цих кооперативів.
Роботи і витрати по будівництву житлових будинків для таких
кооперативів відображаються у рядку 04. Якщо по зареєстрованих
кооперативах розробка проектно-кошторисної документації не
почалась і будівництво житлових будинків буде здійснюватись в
наступні роки, то в звіті заповнюються тільки рядки 12-14. У
рядках 01-04 і 10, 11 в цьому випадку проставляють нулі.
14.5. Річний звіт по кооперативному житловому будівництву
складається на окремому бланку форми N 2-кб-річна.
15. Форми N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ
Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків
15.1. Звіти за формами N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ подають
держадміністрації, виконкоми міських, селищних, районних,
сільських (у міській і сільській місцевості) Рад. Основою для
складання звітів є дані "Технічного паспорта на житловий будинок
індивідуального житлового фонду" (типова форма N 2-ТІ), який
готується на кожний житловий будинок, збудований в містах, селищах
міського типу і сільських населених пунктах, і акта приймальної
комісії, оформленого у встановленому порядку.
15.2. В звіти включають житлові будинки, збудовані населенням
за власний рахунок і за допомогою кредитів банків в містах,
селищах міського типу і сільських населених пунктах, будинки,
збудовані державними і колективними сільськогосподарськими
підприємствами (організаціями) і продані або передані у власність
населення (у тому числі будинки, збудовані для переселенців),
фермерськими (селянськими) господарствами, а також прибудови і
надбудови до раніше збудованих житлових будинків, які знаходяться
в особистій власності громадян.
15.3. По житлових будинках (прибудовах, надбудовах), введених
селянськими (фермерськими) господарствами, які входять в загальний
обсяг введення житла індивідуальними забудовниками, один раз на
рік складається самостійний звіт за формою N 1-ІЖБ з відповідним
записом у правому верхньому куті: "Введено селянськими
(фермерськими) господарствами". При цьому належить мати на увазі,
що селянське (фермерське) господарство - це сімейно-трудове
об'єднання осіб або господарство, створене однією особою, що
займаються виробництвом товарної сільськогосподарської продукції,
її переробкою та реалізацією і зареєстроване в органах місцевого
самоврядування.
15.4. Якщо окремі житлові будинки (прибудови, надбудови)
закінчені будівництвом у роки, що передували звітному, виявилися
не урахованими по індивідуальному житловому будівництву і не
зареєстрованими в Бюро технічної інвентаризації або сільських
Радах за ті роки, то дані по таких будинках відображають у тому
році, коли виявлений недооблік, в звіті за формою N 1-ІЖБ. Такі
будинки включають в загальний обсяг введеного житла.
Форма N 1-ІЖБ-квартальна
15.5. У рядку 01 в числі збудованих житлових будинків
відображають заново зведені житлові будинки (включаючи будинки для
переселенців), а також будинки, збудовані заново замість
непридатних старих будівель на тому ж місці, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими актами
прийняття. Прибудови, надбудови до раніше збудованих житлових
будинків у цьому рядку не відображають і у тих випадках, коли вони
являють собою окрему квартиру. У графі 4 показують дані по
введенню в експлуатацію житлових будинків робітниками
агропромислового комплексу (див. п.15.9, другий абзац).
Обліку не підлягають:
житлові будинки, збудовані житлово-будівельними
кооперативами; дачні будинки; приміщення, що тимчасово
пристосовані для житла; капітально відремонтовані будинки, де
провадилась заміна окремих старих деталей і конструкцій будинку,
крім зведення капітальних стін будинку.
Також не підлягають обліку житлові будинки, які збудовані
підприємствами та організаціями, і зараховані у їх основні фонди.
15.6. У рядку 02 показують кількість всіх збудованих квартир.
У графі 4 показують дані по введенню в експлуатацію квартир
працівниками агропромислового комплексу.
Коли прибудова (надбудова) являє собою окрему квартиру, то ця
квартира також включається в кількість квартир, хоча прибудова
(надбудова) не показується як збудований дім.
Квартирою належить вважати приміщення, яке обладнане і
використовується для постійного проживання, відокремлене від інших
житлових приміщень, яке не має з ними внутрішнього сполучення і
має самостійний вихід на сходову клітку, в загальний коридор або
безпосередньо назовні.
15.7. У рядку 10 показують загальну площу усіх введених
житлових будинків, прибудов, надбудов. В графах 1 і 3 наводяться
дані по житлових будинках, що підлягають до введення за рік. В
графах 2 і 4 відображають дані по житлових будинках, що прийняті в
експлуатацію у встановленому порядку. В графах 5 і 6 - дані про
вартість будівництва (основних споруд і надвірних господарських
будівель) у фактично діючих цінах.
В загальну площу включають площу житлових кімнат (загальних
кімнат і спалень) і площу підсобних приміщень в межах капітальних
стін житлового будинку (кухонь, передпокоїв, ванних або душових,
туалетів, комор і вбудованих шаф), площу опалюваних, придатних для
проживання протягом усього року, прибудованих до будинку
приміщень. У тих випадках, коли прибудова (надбудова) не збільшує
числа квартир в будинку, то ураховується тільки їх загальна площа.
В загальну площу не включають:
площу сходових кліток; зайняту виступаючими конструктивними
елементами і опалювальними грубами; кухонь, лазень, сараїв,
альтанок й ін., які стоять окремо; дач, садових будиночків й інших
пристосованих для тимчасового проживання приміщень (вагонів й
ін.).
Форма N 1-ІЖБ
Розділ 1
Введення в дію житлових будинків і квартир
15.8. Дані у рядках 01, 02 відображають у відповідності з
порядком, визначеним у пунктах 15.5 і 15.6.
15.9. У рядках 07, 08, 24 показують відповідні дані по
житлових будинках, збудованих працівниками підприємств і
організацій агропромислового комплексу.
До цієї категорії належить відносити:
селян-фермерів, працівників підприємств промисловості по
переробці сільськогосподарської сировини (харчової,
м'ясо-молочної, рибної, мукомельно-круп'яної і комбікормової),
працівників усіх сільськогосподарських підприємств і
споживкооперації, а також пенсіонерів, які вийшли на пенсію із
перерахованих організацій. Якщо один з членів сім'ї (чоловік,
жінка, повнолітні діти, які проживають разом з батьками) працює в
одній з перерахованих організацій, то дані по збудованих ними
житлових будинках (квартирах) відображають у графах "працівниками
агропромислового комплексу".
Розділ 2
Вартість будівництва житлових будинків
залежно від матеріалу стін
15.10. В графі 1 у рядках 20, 24 приводять дані по житлових
будинках, що підлягають до введення за рік. Порядок відображення у
звітності загальної площі житлових будинків (прибудов, надбудов) у
рядках 20-24 у графі 2 проводиться у відповідності з пунктом 15.7.
15.11. У рядку 21 відображають житлові будинки, які збудовані
з природного і штучного каменю: цегляні, бетонні і залізобетонні
(монолітні, панельні, блочні), шлакоблочні, з черепашників й інших
кам'яних матеріалів; у рядку 22 - з дерев'яних конструкцій і
деталей (рубані, брущаті, щитові й інші); у рядку 23 - будинки з
усіх не перерахованих вище будівельних матеріалів (саманні, з
сирцевої цегли, арболіту і інші).
У тих випадках, коли стіни будинку зведені з кількох видів
матеріалів, його належить віднести до тієї групи стінових
матеріалів, які в даному будинку переважають.
У тому ж порядку відображають загальну площу прибудов і
надбудов.
15.12. В графі 3 у рядку 20 відображають площу житлових
кімнат: столових, спалень, дитячих й інших житлових кімнат
всередині квартири.
Якщо житлова кімната одночасно є і кухнею, тобто кухня не
ізольована, то вся площа такої кімнати вважається житловою площею.
15.13. В графі 4 у рядках 20-24 відображають вартість заново
збудованих житлових будинків (прибудов, надбудов), показану в
Технічному паспорті у графі "Відновна вартість". Загальна площа
цих будинків (прибудов, надбудов) відображена в графі 2 форми
N 1-ІЖБ у відповідних рядках.
До основної будівлі відносяться житловий будинок (прибудова,
надбудова), а також туалет, лазня (душ), госпблок, гараж, які
стоять окремо або примикають до будинку.
15.14. В графі 5 у рядках 20, 24 вказують вартість надвірних
господарських будівель, показану в Технічному паспорті у графі
"Відновна вартість".
До надвірних господарських будівель для ведення особистого
підсобного господарства (городництва, садівництва, тваринництва)
відносяться як прибудовані до житлового будинку, так і будівлі, що
стоять окремо, для тримання худоби і птиці, збереження кормів,
господарчого реманенту, сільгосппродуктів, льохи, а також
господарські подвір'я, які мають з будинком загальний дах.
При відсутності даних про вартість житлових будинків і
надвірних будівель в Технічному паспорті, їх належить запитати в
районних страхових інспекціях.
15.15. Якщо введення надвірної будівлі здійснюється до або
після здачі житлового будинку, то форма N 1-ІЖБ по таких будівлях
не складається.
Розділ 3
Благоустрій усіх введених житлових будинків
15.16. В цьому розділі приводять кількість усіх введених
житлових будинків і їх загальну площу (включаючи площу прибудов і
надбудов), розподілену за видами благоустрою.
15.17. У рядку 042 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану одночасно всіма видами благоустрою, які
вказані в ньому. При цьому належить мати на увазі, що кількість
таких будинків і їх загальна площа одночасно повинні бути показані
у рядках 046, 070-073, 075.
15.18. У рядку 046 відображують кількість житлових будинків і
їх загальну площу, обладнану водопроводом.
Загальна площа вважається обладнаною водопроводом, якщо
всередині будинку є розподільча мережа водопроводу, в яку вода
надходить централізовано з водопроводу або з артезіанської
свердловини. Крім того, обладнаною вважається площа, якщо у кухні,
що знаходиться окремо, встановлений водопровідний кран від
розподільчої мережі водопроводу. Якщо у дворі є водорозбірний кран
(колонка) і немає вводу в будинок, то площа таких будинків
обладнаною водопроводом не вважається.
15.19. У рядку 070 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану каналізацією. Загальна площа вважається
обладнаною каналізацією, якщо всередині будинку є каналізаційне
обладнання для стоку господарсько-фекальних вод у вуличну
каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При цьому площа, яка
обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площі, обладнаної
водопроводом.
15.20. У рядку 071 показують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнану центральним опаленням. Загальна площа вважається
обладнаною центральним опаленням незалежно від джерела постачання
тепла від своєї домової котельні, групової (квартальної),
об'єднаної і районної котельні, від ТЕЦ, а також від поквартирних
водонагрівачів і малометражних опалювальних котлів на газовому і
твердому паливі.
15.21. У рядку 072 відображають кількість будинків і їх
загальну площу, обладнану центральним опаленням від
централізованих джерел, тобто будинків, де надходження тепла
здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих котелень.
15.22. У рядку 073 вказують кількість будинків і їх загальну
площу, обладнаних гарячим водопостачанням. Загальна площа
вважається обладнаною гарячим водопостачанням від спеціальних
водопроводів, які подають в житлові приміщення гарячу воду для
побутових потреб проживаючих, незалежно від того, подається вона
централізовано або від поквартирних водонагрівачів, включаючи
малометражні опалювальні котли.
15.23. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних
ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води в
нього: системи гарячого водопостачання або від місцевого
водонагрівача.
Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не
вважається обладнаною цим видом благоустрою.
15.24. У рядку 047 показують кількість будинків і їх загальну
площу, не обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою.
15.25. При групуванні будинків по вищеназваних видах
благоустрою не треба брати до уваги наявність або відсутність в
них електроосвітлення і газу.
У рядку 076 показують кількість житлових будинків і їх
загальну площу, обладнану електроосвітленням.
У рядку 048 - кількість будинків і їх загальну площу,
обладнаних напідлоговими газовими плитами з подачею газу від
газової мережі або окремих привозних балонів скрапленого газу.
У рядку 051 - у тому числі з подачею газу від газової мережі.
15.26. Якщо при індивідуальному житловому будівництві
здійснена прибудова (надбудова) до раніше збудованого житлового
будинку і вона обладнана будь-якими видами благоустрою, то дані по
таких прибудовах (надбудовах) показують тільки у графі 2.
16. Форма N 2-кб(Чорнобиль).
Звіт про виконання завдань капітального будівництва по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за
рахунок державних централізованих капітальних вкладень
16.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-замовники всіх форм власності, які здійснюють
будівництво об'єктів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень.
Розділ 1
Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
16.2. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах.
16.3. В графі 1 цього розділу показують дані про капітальні
вкладення, будівельні і монтажні роботи, що передбачаються до
виконання (включаючи об'єкти, що будуватимуться господарським
способом); у графі 2 - дані про їх фактичне освоєння (виконання).
16.4. У рядках 103-110 показують капітальні вкладення,
будівельні і монтажні роботи по об'єктах виробничого призначення,
111-118 - капітальні вкладення по об'єктах невиробничого
призначення.
Розділ 2
Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери
та виробничих потужностей
16.5. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що
будуватимуться господарським способом; в графі 2 - дані про
фактичне введення в експлуатацію об'єктів (за затвердженими актами
прийняття).
16.6. У вільних рядках цього розділу показують дані
відповідно до цієї Інструкції: по об'єктах житлово-цивільного
призначення - Додаток N 2, виробничих потужностей - Додаток N 3 та
розділ 10.
17. Форма N 2-кб(село)
Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській
місцевості за рахунок державних централізованих
капітальних вкладень, що виділяються міністерствам,
відомствам, підприємствам, організаціям та іншим
формуванням, які входять в агропромисловий комплекс
17.1. Звіт за цією формою складають підприємства, організації
та інші формування, що входять до агропромислового комплексу, яким
виділяються державні централізовані капітальні вкладення для
будівництва в сільській місцевості об'єктів невиробничого
призначення, мереж і споруд водо-, газо- і електропостачання сіл,
а також автомобільних шляхів.
17.2. В звіт не включаються дані по об'єктах, спорудження
яких пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та поверненням кримсько-татарського, німецького та інших
депортованих народів на постійне місце проживання.
17.3. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до
введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що будуються
господарським способом; в графі 2 - дані про фактичне введення в
експлуатацію об'єктів по затверджених актах прийняття; в графах 3
і 5 - передбачені на рік обсяги капітальних вкладень, будівельних
і монтажних робіт; в графах 4 і 6 - дані про їх фактичне освоєння
(виконання).
17.4. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи
приводяться у фактично діючих цінах.
17.5. У вільних рядках цієї форми показують дані по об'єктах
житлово-цивільного призначення у відповідності з переліком,
приведеним у Додатку N 2 цієї Інструкції.
17.6. По рядках 522 та 526 показуються дані по сільських
населених пунктах, які включені в перелік, затверджений обласними
Радами відповідно до Тимчасової методики визначення
трудонедостатніх населених пунктів України від 01.03.91.
17.7. У рядках 721-723 показуються дані по Держводгоспу
України.
17.8. Дані у рядку 1002 дорівнюють сумі рядків 1001 + 130 +
+ 781 + 721.


18. Форми NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна.
Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього
середовища і раціональне використання природних ресурсів
та введення в дію природоохоронних об'єктів та потужностей
18.1. Звіти за формами NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна
складають і подають підприємства і організації забудовники всіх
форм власності (крім сільськогосподарських підприємств
(організацій) всіх форм власності, малих підприємств,
кооперативів).
Дані про будівництво природоохоронних об'єктів і споруд
відображаються сільськогосподарськими підприємствами
(організаціями) всіх форм власності у звіті по формі N 2-кб
(сільгосп)-річна.
У звіти включають дані по заходах, що здійснюються як у
складі підприємств, що заново будуються, так і на діючих
підприємствах. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і
монтажних роботах наводять як по об'єктах, які вводяться в дію у
поточн