Приказ 231. Об утверждении Инструкции о порядке складывания статистической отчетности из капитального строительства (разделы 12-23)


<br> МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 93 від 28.03.96 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 16 травня 1996 р.<br> vd960328 vn93 за N 231/1256<br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу<br> Державного комітету статистики<br> N 136 ( <A HREF="133843">z0444-03</A> ) від 13.05.2003 )<br> Про затвердження Інструкції про порядок складання<br> статистичної звітності з капітального будівництва<br> ( розділи 12-23, ч.I - <A HREF="23948">z0231-96</A> )<br> <br> 12. Форма N 2-кб-квартальна.<br> Звіт про введення в дію об'єктів, основних фондів,<br> освоєння капітальних вкладень та інвестиційні<br> наміри забудовника<br> 12.1. Звіт за цією формою складають підприємства<br>(організації)-забудовники (замовники) усіх галузей економіки,<br>незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і<br>організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють<br>капітальні вкладення: державні підприємства (організації),<br>незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,<br>орендні підприємства, колективні сільськогосподарські<br>підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні<br>підприємства, господарські товариства та інші.<br> В адресній частині звіту підприємства<br>(організації)-забудовники вказують форму власності у відповідності<br>з його реєстраційною карткою.<br> Кооперативи всіх галузей народного господарства і малі<br>підприємства також складають форму N 2-кб-квартальна, якщо вони є<br>замовниками по зведенню будівель, споруд тощо.<br> Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими<br>вказівками органів державної статистики.<br> 12.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у<br>капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення<br>будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по<br>основних фондах - фактичні витрати, що склалися у процесі<br>створення основних фондів.<br> 12.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють<br>будівництво на території двох і більше областей, а також ті, що<br>ведуть лінійне будівництво, виділяють "у тому числі" на окремих<br>бланках форми N 2-кб-квартальна звіти по будівництву на території<br>кожної такої області. Порядок складання звітів викладений у<br>пунктах 11.3-11.4 цієї Інструкції.<br> 12.4. У звіт за формою N 2-кб-квартальна включаються дані по<br>введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях<br>та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел<br>фінансування.<br> 12.5. Не включаються у звіт за формою N 2-кб-квартальна<br>вартість придбаних обладнання, будівель і споруд, які раніше були<br>враховані на балансі або в актах прийняття в дію інших<br>підприємств.<br> <a name="R1"></a>Розділ 1<br> Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення<br> 12.6. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного<br>призначення показують у державній статистичній звітності у<br>розмірах, фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому<br>порядку за затвердженими актами прийняття, а капітальні вкладення<br>на їх будівництво - у фактично діючих цінах.<br> У вільних рядках розділу 1 показують дані по об'єктах<br>цивільного призначення у відповідності з переліком, наведеним у<br>Додатку N 2 цієї Інструкції.<br> 12.7. У графах 1 і 3 наводять дані про об'єкти, що підлягають<br>введенню за рік згідно з укладеними контрактами, а також ті, що<br>споруджуються господарським способом за рахунок централізованих<br>капітальних вкладень, власних коштів та інших джерел фінансування;<br>у графах 2 і 4 - дані про фактичне введення в експлуатацію<br>об'єктів (за затвердженими актами прийняття) за звітний період; у<br>графах 5 і 6 із граф 1-4 - дані про введення об'єктів у сільській<br>місцевості; у графах 7-9 - дані про введення об'єктів за<br>відповідний період минулого року.<br> При здійсненні будівництва об'єкта за рахунок різних джерел<br>фінансування, введення в експлуатацію слід відображати за<br>переважаючим джерелом коштів, витрачених на його спорудження.<br> В загальний обсяг введеного житла, показаного у рядку 502,<br>включають житлові будинки, призначені для продажу або предачі в<br>особисту власність громадян, вклчаючи переселенців, забудовником<br>по яких є державне підприємство (організація) або підприємство<br>(організація), що відноситься до колективної форми власності.<br> <a name="R2"></a>Розділ 2<br> Введення в дію основних фондів і освоєння капітальних вкладень<br> 12.8. Усі вартісні показники відображаються в розділі у<br>фактичних цінах відповідних років.<br> Введення в дію основних фондів у графі 1 показується на<br>основі даних про прийняття об`єкта в експлуатацію за вартістю<br>фактичних витрат на будівництво за рахунок усіх джерел<br>фінансування.<br> Дані про обсяги капітальних вкладень відображаються у<br>фактичних цінах, будівельних і монтажних робіт - за договірними<br>цінами, які враховують додаткові витрати, викликані ринковими<br>відносинами (зростання вартості матеріалів, заробітної плати,<br>тарифів, витрат на експлуатацію машин і механізмів та інші),<br>проектно-вишукувальних робіт - за договірними цінами. Вартість<br>обладнання відображається у фактичних цінах, які враховують<br>вартість придбання, транспортні, заготівельно-складські та інші<br>витрати.<br> Вартість імпортного обладнання визначається на основі<br>контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову<br>одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на<br>дату придбання з урахуванням митних зборів, акцизу та інших<br>витрат.<br> 12.9. У графах 2-10 показують дані про капітальні вкладення<br>та будівельні і монтажні роботи, як по пускових об`єктах, так і по<br>об`єктах, що перейшли будівництвом на наступний рік, розподіляючи<br>їх залежно від джерел фінансування.<br> У графах 2, 3, 6, 7 відображаються дані про освоєні<br>централізовані капітальні вкладення, включаючи обсяги за рахунок<br>державного кредиту; у графах 4,5,8,9 - за рахунок всіх інших<br>джерел фінансування, що не відносяться до централізованих (власні<br>кошти підприємств, фонд розвитку галузі, банківський кредит, кошти<br>іноземних інвесторів та інші).<br> 12.10. У рядку 10 показують дані по введенню в дію основних<br>фондів, капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах<br>по об`єктах виробничого і невиробничого призначення у цілому. У<br>наступних рядках ці дані розподіляються за окремими галузями,<br>об`єктами і напрямами. Дані про використання капітальних вкладень<br>відображаються у звіті незалежно від способу організації<br>будівництва: підрядного чи господарського.<br> Із обсягів централізованих капітальних вкладень (з графи 2) у<br>графі 10 виділяються дані про капітальні вкладення, освоєні за<br>рахунок державного кредиту, що відносяться до бюджетних коштів.<br> 12.11. У рядку 13 виділяють із рядка 10 капітальні вкладення<br>по всіх видах машин і обладнання: вітчизняного і імпортного, яке<br>входить і не входить до кошторисів на будівництво, яке потребує і<br>не потребує монтажу, а також нестандартизованого обладнання,<br>інструменту та інвентарю.<br> 12.12. У рядку 20 відображаються дані по об'єктах виробничого<br>призначення, тобто по тих об'єктах, які після завершення їх<br>будівництва будуть функціонувати у сфері матеріального<br>виробництва. Методологія відображення даних по об'єктах<br>виробничого призначення (рядок 20), об'єктів підсобно-допоміжного<br>виробництва і невиробничих галузей (вільні рядки з номером 80)<br>аналогічна методології відображення цих показників у розділах 1 і<br>3 форми N 2-кб-річна.<br> 12.13. У рядку 21 виділяють із рядка 20 дані по реконструкції<br>і технічному переозброєнню діючих підприємств, якщо ці напрями<br>будівництва зазначені у проектно-кошторисній документації. При<br>цьому в обсяг витрат на ці цілі включають і капітальні вкладення<br>по обладнанню, яке не входить до кошторисів на будівництво і<br>спрямовується на технічне переозброєння.<br> 12.14. У рядку 12 виділяють із рядка 10 суми податку на<br>добавлену вартість, віднесені на вартість капітальних вкладень та<br>будівельних і монтажних робіт за звітний період, на вартість<br>введених основних фондів - з початку їх будівництва.<br> 12.15. У вільних рядках з номером 23 виділяють із рядка 20<br>дані по кожній виробничій галузі у відповідності із Загальним<br>класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ). У графу А<br>вписують найменування галузі згідно з Додатком N 1 цієї<br>Інструкції, а у графи 1-10 - відповідні дані.<br> 12.15.1. Якщо забудовник здійснює будівництво об'єктів, що<br>належать до однієї виробничої галузі, то дані по ній повинні<br>відповідати даним рядка 20. При здійсненні будівництва кількох<br>об'єктів, що відносяться до двох і більше виробничих галузей, у<br>вільних рядках з номером 23 наводяться дані по кожній з них. Сума<br>даних, показаних по цих галузях, повинна дорівнювати даним<br>рядка 20.<br> 12.15.2. У рядку 23 із відповідних галузей виділяються<br>капітальні вкладення по експлуатаційному та глибокому<br>розвідувальному бурінню на нафту і газ. Дані показують окремо за<br>видами буріння і окремо на нафту і газ, виділяючи їх окремими<br>рядками. У графі А при цьому записують: "Експлуатаційне буріння на<br>нафту", "Експлуатаційне буріння на газ", "Глибоке розвідувальне<br>буріння на нафту" або "Глибоке розвідувальне буріння на газ". У<br>графах 2 і 4 проти кожного виду буріння відображають відповідні<br>дані.<br> 12.16. Витрати по об'єктах електрифікації сільського<br>господарства відображаються у статистичній звітності згідно з<br>п.11.36.<br> 12.17. У вільних рядках з номером 25 сільськогосподарські<br>підприємства (організації) всіх форм власності у графі 1 наводять<br>дані по виробничих потужностях, які підлягають введенню в дію за<br>рік за сумою укладених контрактів, а також таких, що споруджуються<br>господарським способом. Графи 2-10 не заповнюються. Перелік цих<br>потужностей (об'єктів) наведений у Додатку N 3 цієї Інструкції.<br>Найменування та коди цих потужностей (об'єктів) записують<br>відповідно у графах А та В.<br> 12.18. У вільних рядках з номером 26 показують дані по<br>введенню в дію виробничих потужностей та об'єктів. Найменування та<br>коди цих потужностей (об'єктів) записують у графах А і В, у<br>графі 1 - дані про введення в дію за затвердженими актами<br>прийняття у відповідних одиницях виміру, у графах 2-10 показуються<br>вартісні показники. При цьому слід керуватися<br>пунктами 13.2.-13.28 цієї Інструкції.<br> 12.19. Річний звіт про введення в дію виробничих потужностей<br>сільськогосподарські підприємства (організації) усіх форм<br>власності складають за формою N 2-кб(сільгосп)-річна "Звіт про<br>будівництво об'єктів виробничого призначення".<br> 12.20. У рядку 30 наводяться дані по будівництву підприємств,<br>об'єктів, цехів (вбудованих та окремо розташованих) по<br>виробництву непродовольчих товарів народного споживання, незалежно<br>від того чи є виробництво товарів народного споживання для цих<br>підприємств основним видом діяльності, чи допоміжним виробництвом.<br> У цьому рядку відображаються також капітальні вкладення на<br>будівництво підприємств і об'єктів по виробництву напівфабрикатів,<br>вузлів, деталей та комплектуючих виробів, необхідних для<br>виготовлення цих товарів: електропобутових приладів, швейних і<br>трикотажних виробів, тканин, телевізорів, магнітофонів,<br>холодильників, легкових автомобілів та інших товарів і виробів,<br>які відносяться до товарів народного споживання.<br> Промислові підприємства дані по таких об'єктах включають<br>також і у відповідну виробничу галузь основної діяльності. По<br>непромислових підприємствах ці дані показуються так само, як і по<br>промислових підсобно-допоміжних виробництвах, при цьому у графі А<br>зазначається галузь, до якої відноситься це виробництво.<br> 12.21. У вільних рядках з номером 40 показують дані з окремих<br>напрямів конверсії оборонної промисловості і розвитку виробництва<br>цивільної продукції в оборонному комплексі. При цьому у графі В<br>указується код відповідного напряму:<br> розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів<br>народного споживання - код 05012;<br> розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і<br>запасних частин до нього:<br> для переробних галузей агропромислового комплексу -<br>код 05013;<br> для легкої промисловості - код 05014;<br> для підприємств торгівлі, громадського харчування і<br>харчоблоків - код 05015;<br> розвиток потужностей для випуску медичної техніки -<br>код 05016;<br> розвиток цивільної авіації - код 05017;<br> розвиток цивільного судобудування - код 05018;<br> космічна програма для потреб господарства - код 05019;<br> розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і<br>в інтересах міжнародного співробітництва - код 05020;<br> розвиток електронної промисловості для потреб господарства -<br>код 05022.<br> У рядку 40 повинні враховуватись усі капітальні вкладення на<br>будівництво підприємств і об'єктів, які беруть участь у виконанні<br>програми конверсії.<br> 12.22. У рядку 60 із рядка 10 виділяються дані про капітальні<br>вкладення за рахунок іноземних інвесторів. Дані заповнюються<br>згідно з роз'ясненням, викладеним у пункті 11.20 цієї Інструкції.<br> 12.23. У вільних рядках за номером 80 виділяють з рядка 10<br>дані по таких невиробничих галузях, обов'язково зазначивши у<br>графі Б номери кодів:<br> —————————————————————————————————————————————————————————<br> | Найменування | N рядка |<br> —————————————————————————————————————————————————————————<br> Житлове господарство 503<br> Комунальне господарство 505<br> Невиробничі види побутового обслуговування<br> населення 487<br> Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне<br> забезпечення 525<br> Освіта 540<br> Культура і мистецтво 560<br> Наука і наукове обслуговування 563<br> Інші галузі невиробничої сфери діяльності 590<br> 12.24. У вільних рядках за номером 90 із перелічених у<br>пункті 12.23. галузей виділяють дані по об'єктах, будівництво яких<br>здійснюється у сільській місцевості.<br> <a name="R3"></a>Розділ 3<br> Інвестиційні наміри забудовника на рік<br> 12.25. Підприємство (організація)-забудовник (замовник)<br>відображає у цьому розділі дані про можливий розмір інвестицій у<br>формі капітальних вкладень, які мають бути спрямовані у поточному<br>році на створення та оновлення основних фондів.<br> При цьому обсяг капітальних вкладень, що передбачається на<br>рік, розподіляється за джерелами фінансування, які забудовник<br>(замовник) має намір використати для здійснення інвестицій.<br> 12.26. Усі дані по капітальних вкладеннях включаються у<br>цінах, що складаються у поточному році.<br> 12.27. Наміри забудовника у розрахунку на рік включаються у<br>звіт в обсязі, що визначився на дату складання звіту, - за<br>I квартал і I півріччя.<br> 13. Форма N 2-кб(сільгосп)-річна.<br> Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення<br> 13.1. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх<br>форм власності показують дані про введення потужностей і об'єктів<br>у відповідності з переліком, наведеним у Додатку N 3. За вказівкою<br>статистичних органів можуть відображатися дані і по інших<br>потужностях і об'єктах виробничого призначення.<br> У графі 1 наводяться дані по об'єктах, що підлягають введенню<br>за рік згідно з укладеними контрактами, а також таких, що<br>споруджуються господарським способом, у графі 2 - дані про<br>фактично введені в дію об'єкти за затвердженими актами прийняття.<br> 13.2. За кодом 7110-7140 показують дані по введенню в дію<br>приміщень для утримання худоби і птиці, як тих, що входять до<br>складу тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, так і тих,<br>що будуються окремо.<br> Кількість скотомісць у введених приміщеннях для утримання<br>худоби, а також введена потужність тваринницьких комплексів<br>показується виходячи з проекту, а не за фактичною наявністю<br>худоби, розміщеної в приміщеннях на кінець звітного періоду.<br> Введення в дію приміщень для утримання худоби (птиці) в<br>тваринницьких (птахівничих) комплексах ураховується тільки після<br>прийняття в експлуатацію усього комплексу (або його черги<br>відповідно до проекту). Цього порядку треба дотримуватись і в тому<br>разі, коли в збудованих приміщеннях вже розміщена худоба (птиця).<br> Приклад (цифри умовні). Для комплексу по вирощуванню і<br>відгодівлі 10 тис.голів молодняка великої рогатої худоби згідно з<br>проектом повинно бути збудовано твариннцьких приміщень на<br>10,8 тис.скотомісць. У першому півріччі поточного року були<br>закінчені будівництвом приміщення на 7,2 тис.скотомісць. Решта<br>приміщень на 3,6 тис.скотомісць були закінчені у червні-серпні, а<br>у вересні весь комплекс був прийнятий в експлуатацію у<br>встановленому порядку (часткове введення в дію проектом не<br>передбачалося). Фактичне введення в дію цього комплексу повинно<br>бути показане тільки в звіті за січень-вересень:<br>10,8 тис.скотомісць - за кодом 7110, а 10 тис.голів - за<br>кодом 7112. Збудовані в I півріччі приміщення на<br>7,2 тис.скотомісць у звіті за I півріччя як введені в дію<br>показуватись не повинні.<br> По введенню в дію тваринницького комплексу, утвореного на<br>базі тваринницької ферми, за кодом 7112 показується кількість<br>голів відкорму за рік у відповідності з проектом, а за кодом 7110<br>- тільки приріст кількості скотомісць у приміщеннях для утримання<br>худоби.<br> 13.3. За кодом 7110 відображається введення в дію приміщень<br>капітального типу для тримання великої рогатої худоби:<br>тваринницькі ферми, скотні двори, корівники, воловні,<br>телятники, літні табори закритого типу, майданчики для відгодівлі<br>великої рогатої худоби й інші приміщення.<br> 13.4. За кодом 7120 відображається введення в дію приміщень<br>капітального типу для утримання свиней: свинарники універсальні,<br>маточники, відкормочники, приміщення для кнурів, для поросят, що<br>відлучені, свинарники-логовища, літні табори закритого типу й<br>інші.<br> В свинарниках-маточниках кожне місце (станок) для свиноматки<br>зараховується за одне скотомісце.<br> 13.5. За кодом 7130 показується введення в дію приміщень<br>капітального типу для тримання овець, включаючи закриті вівчарні<br>для вівцематок, для зимового ягніння й інші приміщення.<br>Бази-навіси (включаючи обладнані тепляками), вівчарні-дахи й інші<br>споруди некапітального типу за кодом 7130 не ураховуються.<br> 13.6. За кодом 7140 показується введення в дію приміщень<br>капітального типу для тримання свійської птиці: пташники усіх<br>призначень (для кур-несучок, селекційні, для вирощування<br>молодняка, у тому числі батарейні цехи, акліматизатори й інші).<br>Пересувні приміщення для тимчасового тримання дорослої птиці і<br>молодняка, а також інкубатори у цей показник не включаються.<br> За кодом 7140 ураховується збільшення місткості пташників при<br>переході на кліткове тримання птиці (оскільки при цьому площа<br>пташника, що використовується, збільшується).<br> Дані по введенню в дію птахофабрик за кодом 7140 не<br>показуються.<br> 13.7. За кодами 7161 і 7162 показується введення в дію<br>птахофабрик яйцевого і м'ясного напрямів. За цими кодами<br>відображається введення потужностей тільки основних виробничих<br>цехів за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих<br>птахофабрик. Потужності введених допоміжних цехів на птахофабриках<br>(курчатники, цехи для вирощування молодняку й інші) за цими кодами<br>не відображаються.<br> При реконструкції діючих птахофабрик яйцевого напряму за<br>кодом 7161 ураховуються тільки дані по пташниках промислового<br>стада курей, які дають товарне яйце і збільшують потужності діючої<br>птахофабрики: дані по інших споруджуваних об'єктах<br>(пташники-репродуктори для маточного поголів'я, акліматизатори для<br>вирощування молодняку й інші) за кодом 7161 не відображаються.<br> 13.8. За кодом 7180 відображається введення в дію кормоцехів<br>для тваринництва, а за кодом 7181 - комбікормових цехів<br>(підприємств), включаючи заводи, що входять до складу<br>тваринницьких комплексів, а також цехів по виробництву сухих<br>харчових сумішей.<br> 13.9. За кодом 7211 показується введення в дію<br>зернонасіннєсховищ. За цим кодом ураховуються зерносклади,<br>включаючи склади для зберігання продовольчого і фуражного зерна,<br>насіннєсховища, будови напідлогового, засічного й інших типів,<br>стаціонарні кукурудзосховища й інші приміщення капітального типу<br>для зберігання зерна.<br> Введення в дію навісів і приміщень, пристосованих для<br>тимчасового зберігання зерна, за кодами 7211-7213 не ураховується.<br> 13.10. За кодом 7220 показується введення в дію приміщень<br>капітального типу для зберігання картоплі, овочів і фруктів, що<br>використовуються для продовольчих і насіннєвих цілей.<br> Введення в дію овочекартоплесховищ, що будуються в складі<br>тваринницьких комплексів, які призначені для зберігання овочів і<br>картоплі на корм худобі, за кодом 7220 не включаються.<br> За кодом 7220 не відображаються також дані по введенню<br>коренеплодосховищ (для кормів), а показуються за кодом 7222.<br>Холодильники для тривалого зберігання овочів і плодів за<br>кодом 7220 не показуються.<br> 13.11. За кодом 7242 показується введення в дію зерноочисних<br>і зерноочисно-сушильних пунктів, насіннєочисних комплексів,<br>стаціонарних зерносушарок. Пересувні зерносушарки всіх видів не<br>включаються.<br> 13.12. За кодом 7250 показується введення в дію силосних і<br>сінажних споруд: башти, напівбашти, облицьовані ями і траншеї та<br>інші силосні споруди баштового і траншейного типів. Причому<br>відображаються тільки споруди, які дозволяють забезпечити тривале<br>герметичне зберігання закладеного сінажу.<br> За кодом 7250 включаються також силосні і сінажні споруди, що<br>будуються в складі тваринницьких комплексів. Необлицьовані ями і<br>траншеї для зберігання силосу за кодом 7250 не відображаються.<br> 13.13. За кодом 7265 показується введення в дію тепличних<br>комбінатів із заскленими теплицями. Якщо на тепличному комбінаті<br>вводяться в дію плівочні теплиці, то їх введення відображається за<br>кодом 7267.<br> 13.14. За кодом 7266 показується введення в дію теплиць під<br>склом, що не входять в тепличні комбінати.<br> 13.15. За кодом 7270 показується введення в дію складів<br>капітального типу для зберігання мінеральних добрив,<br>отрутохімікатів, мікробіологічних засобів і вапняних матеріалів<br>(включаючи і немеханізовані склади), збудовані за типовими<br>проектами.<br> Введення в дію збудованих навісів для зберігання мінеральних<br>добрив, а також місткостей для аміачної води за кодом 7270 не<br>ураховується.<br> 13.16. За кодами 7311 і 7312 показується число введених в дію<br>ремонтних підприємств і їх виробнича потужність. До ремонтних<br>підприємств відносяться ремонтні і ремонтно-механічні майстерні,<br>заводи для виконання капітального ремонту сільськогосподарських<br>машин і реманенту і тракторів в стаціонарних умовах.<br> Пересувні ремонтні майстерні за кодами 7311 і 7312 не<br>відображаються. Не ураховуються в складі ремонтних майстерень<br>пункти технічного обслуговування, введення в дію яких<br>відображається за кодами 7331 і 7332.<br> 13.17. За кодом 7332 показується проектна потужність пунктів<br>технічного обслуговування за кількістю машин усіх видів марок, що<br>обслуговуються цими пунктами (трактори, комбайни й інші<br>сільськогосподарські машини, автомобілі й інші).<br> 13.18. За кодом 7361 показується введення в дію гаражів і<br>сараїв для тракторів, сараїв і навісів для сільськогосподарських<br>машин і реманенту. Введення в дію гаражів для автомашин за<br>кодом 7361 не відображається.<br> 13.19. За кодами 7362 і 7363 показується кількість<br>автогаражів (з профілакторіями) і потужність, що вводиться по них,<br>за кількістю автомобілів, що обслуговуються.<br> 13.20. Сільськогосподарські підприємства (організації) всіх<br>форм власності показують дані по введенню в дію потужностей<br>меліоративного будівництва за кодами 7510-7721 тільки в тому<br>випадку, якщо вони є забудовниками по їх будівництву.<br> За кодом 7510 показується загальне введення в експлуатацію<br>нових зрошуваних земель в результаті будівництва нових<br>зрошувальних систем і споруд (каналів, водосховищ і т.д.).<br> У введення зрошуваних земель включаються землі сінокосів і<br>пасовищ, землі, призначені для посіву сільськогосподарських<br>культур, багаторічних насаджень, на яких є постійна і тимчасова<br>зрошувальна мережа, яка пов'язана з джерелом зрошування, водні<br>ресурси якого забезпечують поливання цих земель. У введенні<br>зрошуваних земель ураховуються також землі лиманного зрошення.<br>Землі для створення ставкових, рибоводних господарств у введення<br>зрошуваних земель не включаються.<br> Якщо при будівництві зрошувальної системи відповідно до<br>проекту виникне необхідність проведення осушувальних робіт<br>(обвалування при заповненні земель паводковими водами, попереднє<br>осушення земель для забезпечення проведення будівельних робіт і<br>т.д.), то в звітності ці роботи не відображаються. Після<br>закінчення всього комплексу робіт по зрошенню і прийняття в<br>експлуатацію у встановленому порядку в звітності повинно бути<br>показане введення тільки зрошуваних земель.<br> У тих випадках, коли на раніш зрошуваних ділянках збудована<br>повністю нова інженерна зрошувальна мережа, площа цих ділянок<br>повинна бути прийнята на облік як заново збудована і показана за<br>кодом 7510, а раніш урахована площа повинна бути виключена з<br>обліку як повністю перекрита новим будівництвом.<br> У введення в дію зрошуваних земель включаються площі, які<br>поливаються з очищених стоків від тваринницьких ферм і промислових<br>підприємств, а також зрошувані підземними водами.<br> У площу зрошуваних земель включають землі, які можуть<br>постійно зрошуватись за допомогою пересувного іригаційного<br>обладнання з фіксованим одним або декількома обладнаними<br>водозаборами.<br> Якщо ділянки, що поливаються за допомогою пересувного<br>іригаційного обладнання, не постійні і місця водозабору не<br>фіксовані, то такі землі в складі зрошуваних не ураховуються і не<br>відображаються за кодом 7510.<br> Якщо на території раніш збудованого меліоративного об'єкта<br>існуюча зрошувальна мережа зазнавала реконструкції, то такі площі<br>не включаються до складу заново введених в дію зрошуваних земель.<br>Якщо на богарних землях проведені вологозаряджувальні, промивні,<br>вегетаційні поливи без проведення капітальних робіт, то такі землі<br>у введення зрошуваних земель не включаються.<br> Введення в дію зрошуваних земель не допускається після<br>утворення стійкого снігового покрову або промерзання грунту.<br> 13.21. За кодом 7525 показують введення в дію площ, на яких<br>здійснюється реконструкція зрошувальної мережі або реконструкція<br>зрошувальної мережі одночасно з роботами по будівництву і<br>реконструкції колекторно-дренажної мережі, підвищенню<br>водозабезпеченості зрошувальної системи і капітального планування<br>зрошуваних земель в необхідних обсягах.<br> 13.22. За кодом 7550 показується введення в дію осушених<br>земель за рахунок будівництва нової або переустрою (реконструкції<br>і відновлення) діючої осушувальної внутрігосподарської мережі,<br>включаючи закритий дренаж і відкриту осушувальну мережу.<br> Реконструкція і відновлення осушувальних систем провадиться<br>на землях з існуючою осушувальною мережею, на яких необхідно<br>провести ряд додаткових заходів по регулюванню водоприймальника,<br>перелаштуванню відкритої мережі на закритий дренаж, відновленню<br>зруйнованих ділянок осушувальної мережі або закритого дренажу, по<br>проведенню культуртехнічних робіт на цих землях й інших заходів,<br>що передбачені в проектах по перевлаштуванню.<br> Якщо при перевлаштуванні якої-небудь осушувальної системи до<br>обороту залучаються нові (цілинні) землі, то вони ураховуються<br>заново осушеними.<br> 13.23. За кодом 7557 відображають дані по площах, на яких<br>здійснюється будівництво і переобладнання внутрігосподарської<br>колекторно-дренажної мережі з спорудами на них (включаючи при<br>необхідності частішання і поглиблення дрен), міжгосподарських і<br>магістральних колекторів, проведення капітального планування<br>(розбивки) земель в необхідних обсягах.<br> 13.24. За кодом 7560 наводяться дані про проведення<br>культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях, що не<br>потребують осушення. При цьому показуються площі тільки тих<br>ділянок, на яких виконано весь комплекс робіт, передбачений<br>проектно-кошторисною документацією.<br> До культуртехнічних робіт на сільськогосподарських угіддях,<br>що не потребують осушення, відносяться: розчистка земель від лісу,<br>чагарнику, пеньків і каменів, вирівнювання площ після<br>розкорчування, зрізка і розчистка купин, фрезерування, підняття<br>цілини і перелогових земель, розпашка яких не провадилась 5 років<br>і більше, з переділом пласта і накочуванням цих земель.<br> 13.25. За кодом 7781 показують введення в дію автомобільних<br>шляхів з твердим покриттям, які з'єднують: центральні садиби з їх<br>відділеннями та бригадами між собою і шляхами загального<br>користування; а також ці шляхи в загальну систему; відділення та<br>бригади з польовими станами, основними масивами полів та<br>сільськогосподарських угідь, пунктами заготівлі, зберігання та<br>переробки продукції, майстернями й т.ін., а також вищевказані<br>об'єкти між собою та з шляхами загального користування.<br> Не показуються за цим кодом внутрімайданчикові шляхи (шляхи,<br>що розташовані в межах тваринницьких комплексів, ферм,<br>птахофабрик, тепличних комбінатів й інших об'єктів).<br> 13.26. За кодом 7811 показується введення в дію підприємств<br>громадського харчування (їдалень, чайних, закусочних, буфетів і<br>т.п.), збудованих за рахунок капітальних вкладень забудовника, за<br>кодом 7812 - кількість посадочних місць у цих підприємствах. Якщо<br>в одному будинку розміщені два підприємства громадського<br>харчування (наприклад, їдальня і чайна), то за кодом 7811 повинно<br>відображатись два підприємства, а за кодом 7812 - загальна<br>кількість посадочних місць.<br> Підприємства громадського харчування, збудовані<br>сільськогосподарськими підприємствами для споживчої кооперації за<br>рахунок її коштів, у звіт не включаються.<br> 13.27. В звіті за формою N 2-кб(сільгосп)-річна<br>сільськогосподарські підприємства (організації) всіх форм<br>власності відображають також дані щодо заходів по охороні<br>навколишнього природного середовища і раціональному використанню<br>природних ресурсів. При цьому вказується, за рахунок яких коштів<br>здійснюється будівництво: державних централізованих або власних<br>коштів.<br> —————————————————————————————————————————————————————————————————<br> | Найменування (гр.А) | N рядка| Одиниця виміру |<br> | | (гр.Б) | (гр.Г) |<br> —————————————————————————————————————————————————————————————————<br> Охорона і раціональне використання<br> водних ресурсів - всього 02 млн.крб.<br> у тому числі:<br> станції для очистки стічних вод - тис.куб.м за до-<br> всього (сума рядків 05, 06, 07) 04 бу (стічної води)<br> з них:<br> станції для біологічної очистки 05 -"-<br> станції для фізико-хімічної<br> очистки 06 -"-<br> станції для механічної очистки. 07 -"-<br> З рядка 04:<br> станції для очистки стічних вод<br> на діючих підприємствах 08 -"-<br> станції для очистки комунальних<br> стічних вод 09 -"-<br> інші споруди для очистки стічних<br> вод 11 -"-<br> системи оборотного водопоста- тис.куб.м за добу<br> чання 19 (оборотної води)<br> Охорона атмосферного повітря 25 млн.крб.<br> Охорона і раціональне використання<br> земель - всього 35 -"-<br> у тому числі:<br> протиерозійні гідротехнічні споруди 36 -"-<br> протисельові, протизсувні і проти-<br> лавинні споруди 37 -"-<br> берегоукріплюючі споруди 38 км<br> терасування крутих схилів 41 га<br> створення захисних лісових смуг 42 -"-<br> з них створення полезахисних<br> лісових смуг 43 -"-<br> рекультивація земель (включаючи при-<br> ведення земель, які порушені тор-<br> форозробками, в стан, придатний для<br> використання за призначенням) 44 -"-<br> Охорона і раціональне використання<br> лісових ресурсів 50 млн.крб.<br> По усіх наведених у цій таблиці об'єктах необхідно<br>відображати також дані по капітальних вкладеннях та будівельних і<br>монтажних роботах. У цьому випадку проти найменування об'єкта,<br>записаного у графі А, показують у графі Б вказаний номер рядка, у<br>графі 1 - введену потужність, нижче у графі А робиться запис<br>"капвкладення", у графі 1 - потужності та об'єкти, передбачені<br>контрактами на рік, у графі 2 - фактично введені потужності; нижче<br>у графі А робиться запис "капвкладення", у графі Г - "млн. крб.",<br>у графі 1 - капітальні вкладення, передбачені контрактами на рік,<br>у графі 2 - освоєні капітальні вкладення у наступному рядку у<br>графі 2 - капітальні вкладення, освоєні в минулому році. У такому<br>ж порядку показуються дані по будівельних і монтажних роботах.<br>Щодо заходів і об'єктів, вказаних у рядках 02, 25, 35, 36, 37 і<br>50, у вищевикладеному порядку відображаються тільки дані по<br>капітальних вкладеннях та будівельних і монтажних роботах.<br> За цією формою сільськогосподарські підприємства<br>(організації) всіх форм власності "крім того" відображають дані<br>щодо заходів по охороні і раціональному використанню земель, на<br>виконання яких в поточному році передбачаються кошти державного<br>бюджету по операційних витратах, основній діяльності й інші кошти<br>(крім капітальних вкладень) за такими показниками, що дописуються<br>після даних про будівництво природоохоронних об'єктів:<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————<br> | Найменування | N рядка |Одиниця виміру|<br> |————————————————————————————————————+—————————+——————————————|<br> | А | Б | Г |<br> ———————————————————————————————————————————————————————————————<br> Протиерозійні гідротехнічні споруди 90 млн.крб.<br> Протисельові, протизсувні і проти-<br> лавинні споруди 96 -"-<br> Берегоукріплювальні споруди 97 км<br> 95 млн.крб.<br> Терасування крутих схилів 91 га<br> 100 млн.крб.<br> Створення захисних лісових насаджень. 92 га<br> з них створення полезахисних лісо-<br> вих смуг 93 -"-<br> Рекультивація земель 94 -"-<br> При заповненні показників про природоохоронне будівництво<br>належить керуватися розділом 18.<br> 14. Форма N 1-ЖБК-квартальна.<br> Звіт про кооперативне житлове будівництво<br> 14.1. Звіт за цією формою подають забудовники (замовники)<br>щоквартально: житлово-будівельні кооперативи; держадміністрації,<br>виконкоми місцевих Рад; підприємства та організації, які виконують<br>функції замовників по будівництву для житлово-будівельних<br>кооперативів.<br> 14.2. В графах 1 і 3 наводять дані по житлових будинках, що<br>підлягають до введення за рік за сумою укладених контрактів. В<br>графах 2 і 4 належить відображати дані по житлових будинках, що<br>прийняті в експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими<br>актами прийняття.<br> У рядках 01 і 03 показують дані по введених за звітний період<br>житлових будинках. При цьому загальна площа складається з житлової<br>площі і площі допоміжних приміщень.<br> У рядку 02 відображають кількість збудованих квартир в<br>житлових будинках, показаних по рядку 01.<br> У рядку 04 відображають капітальні вкладення по всіх житлових<br>будинках як тих, що вводяться в дію в поточному році, так і тих,<br>що переходять будівництвом на наступний рік.<br> Якщо в поточному році були виділені капітальні вкладення<br>тільки на витрати по розробці проектно-кошторисної документації на<br>будівництво житлових будинків, а здійснювати будівництво цих<br>будинків передбачається в наступні роки, то по таких затратах<br>також повинен складатися звіт. Дані по вказаних затратах показують<br>у рядку 04, а у рядках 01-03 проставляють нулі.<br> 14.3. В звіті за січень-грудень заповнюються рядки 10-14<br>довідки до даного звіту.<br> В довідках у цих рядках записують дані по всіх зареєстрованих<br>у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад житлово-будівельних<br>кооперативах.<br> У рядку 10 вказують кількість тільки тих житлово-будівельних<br>кооперативів, для яких житлові будинки, передбачені до введення у<br>поточному році у відповідності з укладеними контрактами, фактично<br>введені не були.<br> У рядку 11 показують кількість членів (пайщиків) цих<br>кооперативів без членів їх сімей.<br> 14.4. Не показують у рядках 10 і 11 дані по<br>житлово-будівельних кооперативах, по яких введення в експлуатацію<br>житлових будинків в поточному році не передбачалося, але які<br>зареєстровані у держадміністраціях, виконкомах місцевих Рад. По<br>них у рядку 12 записують їх кількість, у рядку 13 - кількість<br>членів (пайщиків) в них (без членів сімей), а у рядку 14 -<br>квадратні метри загальної (корисної) площі житлових будинків, які<br>повинні бути збудовані для цих кооперативів.<br> Роботи і витрати по будівництву житлових будинків для таких<br>кооперативів відображаються у рядку 04. Якщо по зареєстрованих<br>кооперативах розробка проектно-кошторисної документації не<br>почалась і будівництво житлових будинків буде здійснюватись в<br>наступні роки, то в звіті заповнюються тільки рядки 12-14. У<br>рядках 01-04 і 10, 11 в цьому випадку проставляють нулі.<br> 14.5. Річний звіт по кооперативному житловому будівництву<br>складається на окремому бланку форми N 2-кб-річна.<br> 15. Форми N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ<br> Звіт про будівництво індивідуальних житлових будинків<br> 15.1. Звіти за формами N 1-ІЖБ-квартальна і N 1-ІЖБ подають<br>держадміністрації, виконкоми міських, селищних, районних,<br>сільських (у міській і сільській місцевості) Рад. Основою для<br>складання звітів є дані "Технічного паспорта на житловий будинок<br>індивідуального житлового фонду" (типова форма N 2-ТІ), який<br>готується на кожний житловий будинок, збудований в містах, селищах<br>міського типу і сільських населених пунктах, і акта приймальної<br>комісії, оформленого у встановленому порядку.<br> 15.2. В звіти включають житлові будинки, збудовані населенням<br>за власний рахунок і за допомогою кредитів банків в містах,<br>селищах міського типу і сільських населених пунктах, будинки,<br>збудовані державними і колективними сільськогосподарськими<br>підприємствами (організаціями) і продані або передані у власність<br>населення (у тому числі будинки, збудовані для переселенців),<br>фермерськими (селянськими) господарствами, а також прибудови і<br>надбудови до раніше збудованих житлових будинків, які знаходяться<br>в особистій власності громадян.<br> 15.3. По житлових будинках (прибудовах, надбудовах), введених<br>селянськими (фермерськими) господарствами, які входять в загальний<br>обсяг введення житла індивідуальними забудовниками, один раз на<br>рік складається самостійний звіт за формою N 1-ІЖБ з відповідним<br>записом у правому верхньому куті: "Введено селянськими<br>(фермерськими) господарствами". При цьому належить мати на увазі,<br>що селянське (фермерське) господарство - це сімейно-трудове<br>об'єднання осіб або господарство, створене однією особою, що<br>займаються виробництвом товарної сільськогосподарської продукції,<br>її переробкою та реалізацією і зареєстроване в органах місцевого<br>самоврядування.<br> 15.4. Якщо окремі житлові будинки (прибудови, надбудови)<br>закінчені будівництвом у роки, що передували звітному, виявилися<br>не урахованими по індивідуальному житловому будівництву і не<br>зареєстрованими в Бюро технічної інвентаризації або сільських<br>Радах за ті роки, то дані по таких будинках відображають у тому<br>році, коли виявлений недооблік, в звіті за формою N 1-ІЖБ. Такі<br>будинки включають в загальний обсяг введеного житла.<br> Форма N 1-ІЖБ-квартальна<br> 15.5. У рядку 01 в числі збудованих житлових будинків<br>відображають заново зведені житлові будинки (включаючи будинки для<br>переселенців), а також будинки, збудовані заново замість<br>непридатних старих будівель на тому ж місці, що прийняті в<br>експлуатацію у встановленому порядку за затвердженими актами<br>прийняття. Прибудови, надбудови до раніше збудованих житлових<br>будинків у цьому рядку не відображають і у тих випадках, коли вони<br>являють собою окрему квартиру. У графі 4 показують дані по<br>введенню в експлуатацію житлових будинків робітниками<br>агропромислового комплексу (див. п.15.9, другий абзац).<br> Обліку не підлягають:<br> житлові будинки, збудовані житлово-будівельними<br>кооперативами; дачні будинки; приміщення, що тимчасово<br>пристосовані для житла; капітально відремонтовані будинки, де<br>провадилась заміна окремих старих деталей і конструкцій будинку,<br>крім зведення капітальних стін будинку.<br> Також не підлягають обліку житлові будинки, які збудовані<br>підприємствами та організаціями, і зараховані у їх основні фонди.<br> 15.6. У рядку 02 показують кількість всіх збудованих квартир.<br>У графі 4 показують дані по введенню в експлуатацію квартир<br>працівниками агропромислового комплексу.<br> Коли прибудова (надбудова) являє собою окрему квартиру, то ця<br>квартира також включається в кількість квартир, хоча прибудова<br>(надбудова) не показується як збудований дім.<br> Квартирою належить вважати приміщення, яке обладнане і<br>використовується для постійного проживання, відокремлене від інших<br>житлових приміщень, яке не має з ними внутрішнього сполучення і<br>має самостійний вихід на сходову клітку, в загальний коридор або<br>безпосередньо назовні.<br> 15.7. У рядку 10 показують загальну площу усіх введених<br>житлових будинків, прибудов, надбудов. В графах 1 і 3 наводяться<br>дані по житлових будинках, що підлягають до введення за рік. В<br>графах 2 і 4 відображають дані по житлових будинках, що прийняті в<br>експлуатацію у встановленому порядку. В графах 5 і 6 - дані про<br>вартість будівництва (основних споруд і надвірних господарських<br>будівель) у фактично діючих цінах.<br> В загальну площу включають площу житлових кімнат (загальних<br>кімнат і спалень) і площу підсобних приміщень в межах капітальних<br>стін житлового будинку (кухонь, передпокоїв, ванних або душових,<br>туалетів, комор і вбудованих шаф), площу опалюваних, придатних для<br>проживання протягом усього року, прибудованих до будинку<br>приміщень. У тих випадках, коли прибудова (надбудова) не збільшує<br>числа квартир в будинку, то ураховується тільки їх загальна площа.<br> В загальну площу не включають:<br> площу сходових кліток; зайняту виступаючими конструктивними<br>елементами і опалювальними грубами; кухонь, лазень, сараїв,<br>альтанок й ін., які стоять окремо; дач, садових будиночків й інших<br>пристосованих для тимчасового проживання приміщень (вагонів й<br>ін.).<br> Форма N 1-ІЖБ<br> Розділ 1<br> Введення в дію житлових будинків і квартир<br> 15.8. Дані у рядках 01, 02 відображають у відповідності з<br>порядком, визначеним у пунктах 15.5 і 15.6.<br> 15.9. У рядках 07, 08, 24 показують відповідні дані по<br>житлових будинках, збудованих працівниками підприємств і<br>організацій агропромислового комплексу.<br> До цієї категорії належить відносити:<br> селян-фермерів, працівників підприємств промисловості по<br>переробці сільськогосподарської сировини (харчової,<br>м'ясо-молочної, рибної, мукомельно-круп'яної і комбікормової),<br>працівників усіх сільськогосподарських підприємств і<br>споживкооперації, а також пенсіонерів, які вийшли на пенсію із<br>перерахованих організацій. Якщо один з членів сім'ї (чоловік,<br>жінка, повнолітні діти, які проживають разом з батьками) працює в<br>одній з перерахованих організацій, то дані по збудованих ними<br>житлових будинках (квартирах) відображають у графах "працівниками<br>агропромислового комплексу".<br> Розділ 2<br> Вартість будівництва житлових будинків<br> залежно від матеріалу стін<br> 15.10. В графі 1 у рядках 20, 24 приводять дані по житлових<br>будинках, що підлягають до введення за рік. Порядок відображення у<br>звітності загальної площі житлових будинків (прибудов, надбудов) у<br>рядках 20-24 у графі 2 проводиться у відповідності з пунктом 15.7.<br> 15.11. У рядку 21 відображають житлові будинки, які збудовані<br>з природного і штучного каменю: цегляні, бетонні і залізобетонні<br>(монолітні, панельні, блочні), шлакоблочні, з черепашників й інших<br>кам'яних матеріалів; у рядку 22 - з дерев'яних конструкцій і<br>деталей (рубані, брущаті, щитові й інші); у рядку 23 - будинки з<br>усіх не перерахованих вище будівельних матеріалів (саманні, з<br>сирцевої цегли, арболіту і інші).<br> У тих випадках, коли стіни будинку зведені з кількох видів<br>матеріалів, його належить віднести до тієї групи стінових<br>матеріалів, які в даному будинку переважають.<br> У тому ж порядку відображають загальну площу прибудов і<br>надбудов.<br> 15.12. В графі 3 у рядку 20 відображають площу житлових<br>кімнат: столових, спалень, дитячих й інших житлових кімнат<br>всередині квартири.<br> Якщо житлова кімната одночасно є і кухнею, тобто кухня не<br>ізольована, то вся площа такої кімнати вважається житловою площею.<br> 15.13. В графі 4 у рядках 20-24 відображають вартість заново<br>збудованих житлових будинків (прибудов, надбудов), показану в<br>Технічному паспорті у графі "Відновна вартість". Загальна площа<br>цих будинків (прибудов, надбудов) відображена в графі 2 форми<br>N 1-ІЖБ у відповідних рядках.<br> До основної будівлі відносяться житловий будинок (прибудова,<br>надбудова), а також туалет, лазня (душ), госпблок, гараж, які<br>стоять окремо або примикають до будинку.<br> 15.14. В графі 5 у рядках 20, 24 вказують вартість надвірних<br>господарських будівель, показану в Технічному паспорті у графі<br>"Відновна вартість".<br> До надвірних господарських будівель для ведення особистого<br>підсобного господарства (городництва, садівництва, тваринництва)<br>відносяться як прибудовані до житлового будинку, так і будівлі, що<br>стоять окремо, для тримання худоби і птиці, збереження кормів,<br>господарчого реманенту, сільгосппродуктів, льохи, а також<br>господарські подвір'я, які мають з будинком загальний дах.<br> При відсутності даних про вартість житлових будинків і<br>надвірних будівель в Технічному паспорті, їх належить запитати в<br>районних страхових інспекціях.<br> 15.15. Якщо введення надвірної будівлі здійснюється до або<br>після здачі житлового будинку, то форма N 1-ІЖБ по таких будівлях<br>не складається.<br> Розділ 3<br> Благоустрій усіх введених житлових будинків<br> 15.16. В цьому розділі приводять кількість усіх введених<br>житлових будинків і їх загальну площу (включаючи площу прибудов і<br>надбудов), розподілену за видами благоустрою.<br> 15.17. У рядку 042 показують кількість житлових будинків і їх<br>загальну площу, обладнану одночасно всіма видами благоустрою, які<br>вказані в ньому. При цьому належить мати на увазі, що кількість<br>таких будинків і їх загальна площа одночасно повинні бути показані<br>у рядках 046, 070-073, 075.<br> 15.18. У рядку 046 відображують кількість житлових будинків і<br>їх загальну площу, обладнану водопроводом.<br> Загальна площа вважається обладнаною водопроводом, якщо<br>всередині будинку є розподільча мережа водопроводу, в яку вода<br>надходить централізовано з водопроводу або з артезіанської<br>свердловини. Крім того, обладнаною вважається площа, якщо у кухні,<br>що знаходиться окремо, встановлений водопровідний кран від<br>розподільчої мережі водопроводу. Якщо у дворі є водорозбірний кран<br>(колонка) і немає вводу в будинок, то площа таких будинків<br>обладнаною водопроводом не вважається.<br> 15.19. У рядку 070 вказують кількість будинків і їх загальну<br>площу, обладнану каналізацією. Загальна площа вважається<br>обладнаною каналізацією, якщо всередині будинку є каналізаційне<br>обладнання для стоку господарсько-фекальних вод у вуличну<br>каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При цьому площа, яка<br>обладнана каналізацією, не повинна перевищувати площі, обладнаної<br>водопроводом.<br> 15.20. У рядку 071 показують кількість будинків і їх загальну<br>площу, обладнану центральним опаленням. Загальна площа вважається<br>обладнаною центральним опаленням незалежно від джерела постачання<br>тепла від своєї домової котельні, групової (квартальної),<br>об'єднаної і районної котельні, від ТЕЦ, а також від поквартирних<br>водонагрівачів і малометражних опалювальних котлів на газовому і<br>твердому паливі.<br> 15.21. У рядку 072 відображають кількість будинків і їх<br>загальну площу, обладнану центральним опаленням від<br>централізованих джерел, тобто будинків, де надходження тепла<br>здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих котелень.<br> 15.22. У рядку 073 вказують кількість будинків і їх загальну<br>площу, обладнаних гарячим водопостачанням. Загальна площа<br>вважається обладнаною гарячим водопостачанням від спеціальних<br>водопроводів, які подають в житлові приміщення гарячу воду для<br>побутових потреб проживаючих, незалежно від того, подається вона<br>централізовано або від поквартирних водонагрівачів, включаючи<br>малометражні опалювальні котли.<br> 15.23. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних<br>ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води в<br>нього: системи гарячого водопостачання або від місцевого<br>водонагрівача.<br> Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не<br>вважається обладнаною цим видом благоустрою.<br> 15.24. У рядку 047 показують кількість будинків і їх загальну<br>площу, не обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою.<br> 15.25. При групуванні будинків по вищеназваних видах<br>благоустрою не треба брати до уваги наявність або відсутність в<br>них електроосвітлення і газу.<br> У рядку 076 показують кількість житлових будинків і їх<br>загальну площу, обладнану електроосвітленням.<br> У рядку 048 - кількість будинків і їх загальну площу,<br>обладнаних напідлоговими газовими плитами з подачею газу від<br>газової мережі або окремих привозних балонів скрапленого газу.<br> У рядку 051 - у тому числі з подачею газу від газової мережі.<br> 15.26. Якщо при індивідуальному житловому будівництві<br>здійснена прибудова (надбудова) до раніше збудованого житлового<br>будинку і вона обладнана будь-якими видами благоустрою, то дані по<br>таких прибудовах (надбудовах) показують тільки у графі 2.<br> 16. Форма N 2-кб(Чорнобиль).<br> Звіт про виконання завдань капітального будівництва по<br> ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за<br> рахунок державних централізованих капітальних вкладень<br> 16.1. Звіт за цією формою складають підприємства<br>(організації)-замовники всіх форм власності, які здійснюють<br>будівництво об'єктів, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на<br>Чорнобильській АЕС, за рахунок державних централізованих<br>капітальних вкладень.<br> Розділ 1<br> Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи<br> 16.2. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи<br>приводяться у фактично діючих цінах.<br> 16.3. В графі 1 цього розділу показують дані про капітальні<br>вкладення, будівельні і монтажні роботи, що передбачаються до<br>виконання (включаючи об'єкти, що будуватимуться господарським<br>способом); у графі 2 - дані про їх фактичне освоєння (виконання).<br> 16.4. У рядках 103-110 показують капітальні вкладення,<br>будівельні і монтажні роботи по об'єктах виробничого призначення,<br>111-118 - капітальні вкладення по об'єктах невиробничого<br>призначення.<br> Розділ 2<br> Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери<br> та виробничих потужностей<br> 16.5. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до<br>введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що<br>будуватимуться господарським способом; в графі 2 - дані про<br>фактичне введення в експлуатацію об'єктів (за затвердженими актами<br>прийняття).<br> 16.6. У вільних рядках цього розділу показують дані<br>відповідно до цієї Інструкції: по об'єктах житлово-цивільного<br>призначення - Додаток N 2, виробничих потужностей - Додаток N 3 та<br><a name="R10"></a>розділ 10.<br> 17. Форма N 2-кб(село)<br> Звіт про будівництво об'єктів та споруд в сільській<br> місцевості за рахунок державних централізованих<br> капітальних вкладень, що виділяються міністерствам,<br> відомствам, підприємствам, організаціям та іншим<br> формуванням, які входять в агропромисловий комплекс<br> 17.1. Звіт за цією формою складають підприємства, організації<br>та інші формування, що входять до агропромислового комплексу, яким<br>виділяються державні централізовані капітальні вкладення для<br>будівництва в сільській місцевості об'єктів невиробничого<br>призначення, мереж і споруд водо-, газо- і електропостачання сіл,<br>а також автомобільних шляхів.<br> 17.2. В звіт не включаються дані по об'єктах, спорудження<br>яких пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській<br>АЕС та поверненням кримсько-татарського, німецького та інших<br>депортованих народів на постійне місце проживання.<br> 17.3. В графі 1 приводять дані про об'єкти, що належать до<br>введення за рік по сумі укладених контрактів та такі, що будуються<br>господарським способом; в графі 2 - дані про фактичне введення в<br>експлуатацію об'єктів по затверджених актах прийняття; в графах 3<br>і 5 - передбачені на рік обсяги капітальних вкладень, будівельних<br>і монтажних робіт; в графах 4 і 6 - дані про їх фактичне освоєння<br>(виконання).<br> 17.4. Капітальні вкладення, будівельні і монтажні роботи<br>приводяться у фактично діючих цінах.<br> 17.5. У вільних рядках цієї форми показують дані по об'єктах<br>житлово-цивільного призначення у відповідності з переліком,<br>приведеним у Додатку N 2 цієї Інструкції.<br> 17.6. По рядках 522 та 526 показуються дані по сільських<br>населених пунктах, які включені в перелік, затверджений обласними<br>Радами відповідно до Тимчасової методики визначення<br>трудонедостатніх населених пунктів України від 01.03.91.<br> 17.7. У рядках 721-723 показуються дані по Держводгоспу<br>України.<br> 17.8. Дані у рядку 1002 дорівнюють сумі рядків 1001 + 130 +<br>+ 781 + 721.<br> <br> <br> 18. Форми NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна.<br> Звіт про капітальні вкладення на охорону навколишнього<br> середовища і раціональне використання природних ресурсів<br> та введення в дію природоохоронних об'єктів та потужностей<br> 18.1. Звіти за формами NN 18-кб-піврічна та 18-кб-річна<br>складають і подають підприємства і організації забудовники всіх<br>форм власності (крім сільськогосподарських підприємств<br>(організацій) всіх форм власності, малих підприємств,<br>кооперативів).<br> Дані про будівництво природоохоронних об'єктів і споруд<br>відображаються сільськогосподарськими підприємствами<br>(організаціями) всіх форм власності у звіті по формі N 2-кб<br>(сільгосп)-річна.<br> У звіти включають дані по заходах, що здійснюються як у<br>складі підприємств, що заново будуються, так і на діючих<br>підприємствах. Дані по капітальних вкладеннях та будівельних і<br>монтажних роботах наводять як по об'єктах, які вводяться в дію у<br>поточн