ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

27.07.2005 N 121


Про організацію виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 03.06.2005 р. N 413 "Про затвердження
Програми "Власність народу"


З метою забезпечення виконання завдань Програми "Власність
народу" та реалізації плану заходів щодо раціонального та
ефективного використання державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2005 року N 413
( 413-2005-п ), Н А К А З У Ю:

1. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів
Комітету, керівникам підприємств та організацій сфери управління
Держбуду України взяти до виконання постанову Кабінету Міністрів
України від 03.06.2005 р. N 413 ( 413-2005-п ) "Про затвердження
Програми "Власність народу".

2. Затвердити план заходів, спрямованих на реалізацію завдань
Програми "Власність народу" (додається).

3. Керівникам структурних підрозділів Комітету, керівникам
підприємств та організацій сфери управління Держбуду України
забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію завдань
Програми "Власність народу" та подати інформацію про стан
виконання цих заходів Управлінню науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) згідно з
термінами, встановленими планом заходів.

4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити узагальнення
наданої структурними підрозділами Комітету інформації для
своєчасного подання її до Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.

Перший заступник
Голови Комітету А.Беркута


Додаток
до наказу
27.07.2005 N 121


ПЛАН
заходів Держбуду України, спрямованих
на реалізацію завдань Програми "Власність народу"


------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходів | Виконавці | Термін |
|з/п| | | виконання |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 1 |Оптимізувати кількість |Бондаренко О.М. |Грудень |
| |державних підприємств, що |Барзилович Д.В. |2005 р. |
| |належать до сфери управління|Керівники | |
| |Держбуду України, шляхом їх |державних | |
| |скорочення. З метою |підприємств: | |
| |подальшого вдосконалення |Сафаров А.А. | |
| |організаційної структури |Маркітаненко С.Б. | |
| |підприємств і організацій, |Мазур С.Я. | |
| |що належать до сфери |Петров М.А. | |
| |управління Держбуду України,|Приміч Б.В. | |
| |завершити роботу зі | | |
| |створення комплексного | | |
| |органу із сертифікації | | |
| |будівельних матеріалів, | | |
| |виробів та конструкцій | | |
| |шляхом приєднання до | | |
| |Державного центру із | | |
| |сертифікації будівельних | | |
| |матеріалів, виробів та | | |
| |конструкцій | | |
| |"СепроКиївбудпроект" | | |
| |(м. Київ, | | |
| |директор Сафаров А.А.) | | |
| |на правах філій таких | | |
| |підприємств: Центр із | | |
| |сертифікації будівельних | | |
| |матеріалів, виробів та | | |
| |конструкцій | | |
| |"Укрцивільсепробуд" | | |
| |(м. Київ, директор | | |
| |Маркітаненко С.Б.), | | |
| |державне підприємство | | |
| |"Орган із сертифікації | | |
| |будівельних матеріалів і | | |
| |виробів"- "Сепробуд- | | |
| |матеріали" (м. Київ, в.о. | | |
| |директора Мазур С.Я.), | | |
| |Хмельницький державний | | |
| |регіональний | | |
| |випробувальний центр із | | |
| |сертифікації будматеріалів | | |
| |(м. Хмельницький, директор | | |
| |Петров М.А.) і державне | | |
| |підприємство "Регіональний | | |
| |центр із сертифікації | | |
| |будівельних матеріалів" | | |
| |(м. Тернопіль, директор | | |
| |Приміч Б.В.). | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 2 |Забезпечити запровадження |Бондаренко О.М. |Листопад |
| |конкурсного відбору |Барзилович Д.В. |2005 р. |
| |керівників державних |Осяєва Н.В. | |
| |підприємств, які мають | | |
| |стратегічне значення для | | |
| |економіки та безпеки | | |
| |держави, та провести | | |
| |конкурсний відбір керівника | | |
| |Державного | | |
| |науково-дослідного інституту| | |
| |будівельних конструкцій. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 3 |Забезпечити належний облік |Бондаренко О.М. |Вересень |
| |об'єктів державної власності|Барзилович Д.В. |2005 р. |
| |для подальшого використання |Щавінська Т.М. | |
| |результатів у сфері | | |
| |господарської діяльності. | | |
| |Подати Фонду державного | | |
| |майна України Єдиний реєстр | | |
| |об'єктів державної власності| | |
| |сфери управління Комітету. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 4 |Забезпечити підготовку |Беркута А.В. |У |
| |проекту Указу Президента |Омельяненко М.В. |тримісячний |
| |України про внесення змін до|Юридичний сектор |строк після |
| |положень про відповідний |Керівники |прийняття |
| |центральний орган виконавчої|структурних |Закону |
| |влади та подання його на |підрозділів, |України "Про|
| |погодження в установленому | |управління |
| |порядку. | |об'єктами |
| | | |державної |
| | | |власності" |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 5 |Забезпечити ефективний |Бондаренко О.М. |щоквартально|
| |моніторинг планових та |Барзилович Д.В. | |
| |фактичних показників |Щавінська Т.М. | |
| |діяльності суб'єктів | | |
| |господарювання у розрізі | | |
| |кожного суб'єкта сфери | | |
| |управління Держбуду України.| | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 6 |Забезпечити розміщення у |Барзилович Д.В. |щорічно |
| |засобах масової інформації |Омельяненко М.В. | |
| |звітності щодо виконання |Щавінська Т.М. | |
| |державних програм та |Майстерчук Т.П. | |
| |використання коштів із | | |
| |державного бюджету | | |
| |відповідно до встановлених | | |
| |критеріїв. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 7 |Забезпечити складання |Бондаренко О.М. |II півріччя |
| |перспективних планів |Барзилович Д.В. |2005 р. |
| |фінансово-господарської |Щавінська Т.М. | |
| |діяльності державних | | |
| |підприємств терміном не | | |
| |менше 3 років та їх розгляд | | |
| |на засіданні колегії | | |
| |Держбуду України. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 8 |Забезпечити контроль за |Бондаренко О.М. |Щоквартально|
| |виконанням показників |Барзилович Д.В. | |
| |фінансових планів і |Щавінська Т.М. | |
| |виконання умов контракту |Осяєва Н.В. | |
| |керівниками підприємств, що | | |
| |належать до сфери управління| | |
| |Комітету, та їх розгляд на | | |
| |засіданнях колегії і | | |
| |балансової комісії Держбуду | | |
| |України. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
| 9 |Сприяти забезпеченню |Бондаренко О.М. |Постійно |
| |зростання обсягів |Барзилович Д.В. | |
| |виконуваних робіт |Керівники | |
| |підприємствами сфери |державних | |
| |управління Комітету з метою |підприємств | |
| |поліпшення соціального | | |
| |забезпечення робітників. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
|10 |Взяти участь у роботі |Шарапова Т.О. |На запит |
| |міжвідомчої робочої групи з | |Мінекономіки|
| |проведення аналізу | | |
| |діяльності державних | | |
| |корпорацій та надати | | |
| |пропозиції щодо кандидатури | | |
| |від Держбуду України для | | |
| |участі у роботі цієї групи. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
|11 |Забезпечити функціонування |Барзилович Д.В. |Січень |
| |складової Єдиного реєстру |Щавінська Т.М. |2006 р. |
| |об'єктів державної власності|Керівники | |
| |щодо підприємств і установ |державних | |
| |сфери управління Комітету та|підприємств і | |
| |державних будівельних |установ | |
| |корпорацій з метою | | |
| |налагодження електронного | | |
| |обліку об'єктів державної | | |
| |власності із занесенням до | | |
| |бази даних інформації про | | |
| |класифікацію, вартість цих | | |
| |об'єктів за даними | | |
| |бухгалтерського обліку, | | |
| |розташування та належність | | |
| |до сфери управління органів | | |
| |виконавчої влади, а також | | |
| |даних стосовно фінансових і | | |
| |соціальних результатів | | |
| |управління цими об'єктами. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
|12 |Забезпечити виконання статті|Бондаренко О.М. |Щорічно до |
| |99 Закону України "Про |Барзилович Д.В. |1 травня |
| |державний бюджет України на |Щавінська Т.М. | |
| |2005 рік" ( 2285-15 ), якою |Керівники | |
| |передбачено складання |державних | |
| |державними підприємствами |підприємств | |
| |фінансових планів та подання| | |
| |їх на затвердження | | |
| |Міністерству фінансів | | |
| |України. | | |
|---+----------------------------+------------------+------------|
|13 |Забезпечити проведення нарад|Заступники голови |Грудень |
| |за участю членів Кабінету |Комітету, |2005 р., |
| |Міністрів України та |керівники |грудень |
| |керівників суб'єктів |структурних |2006 р. |
| |господарювання державного |підрозділів | |
| |сектора економіки з |відповідно до | |
| |актуальних питань їх |повноважень | |
| |діяльності. | | |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника Управління
науково-технічної політики та
інформаційних технологій
у будівництві В.Баглій