Об утверждении Методических рекомендаций относительно разработки стратегических планов действий предприятий, что предоставляют услуги централизованного теплоснабжения


МIНIСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО<br> ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 06.11.2007 N 170<br> <br> <br> Про затвердження Методичних рекомендацій<br> щодо розроблення стратегічних планів<br> дій підприємств, що надають послуги<br> централізованого теплопостачання<br> <br> <br> Відповідно до Закону України від 24.06.2004 N 1869-IV<br>( <A HREF="173034">1869-15</A> ) "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" та з метою<br>врегулювання питання щодо розроблення стратегічних планів дій<br>підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання,<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення<br>стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги<br>централізованого теплопостачання (далі - Методичні рекомендації),<br>що додаються.<br> <br> 2. Управлінню стратегії реформування житлово-комунального<br>господарства (Н.I.Олійник):<br> - забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на веб-сайті<br>Міністерства;<br> - довести цей наказ до відома та використання згідно з<br>розрахунком розсилання.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра Г.М.Семчука.<br> <br> Міністр О.П.Попов<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Мінжитлокомунгоспу<br> 06.11.2007 N 170<br> <br> <br> МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ<br> щодо розроблення стратегічних планів<br> дій підприємств, що надають послуги<br> централізованого теплопостачання<br> <br> Методичні рекомендації узагальнюють світовий та вітчизняний<br>досвід розроблення стратегічних планів дій комунальних<br>підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання.<br> При підготовці Методичних рекомендацій використані макети<br>таблиць, що були розроблені експертами Iнституту місцевого<br>розвитку (IМР) в рамках стратегічного планування діяльності<br>комунальних підприємств при виконанні проектів міжнародної<br>технічної допомоги "Реформування тарифів та реструктуризація<br>комунальних підприємств" (2000-2005) та "Розповсюдження досвіду<br>реформування сфери комунальних послуг" (2005-2007). Обидва проекти<br>виконувалися за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного<br>розвитку (USAID). За період реалізації зазначених вище проектів<br>фахівці IМР накопичили досвід роботи з 73 комунальними<br>підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення у 38<br>містах України. Узагальнення, зокрема, саме цього досвіду і було<br>покладено в основу підготовки даних Методичних рекомендацій.<br> <br> 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> Методичні рекомендації включають загальні підходи,<br>рекомендації щодо структури, методів, процедур розроблення<br>стратегічних планів дій підприємств теплопостачання як основи їх<br>діяльності на середньострокову перспективу (5-річний період), а<br>також орієнтовний зміст їх розділів.<br> <br> 1.1 Методичні рекомендації з розроблення стратегічних планів<br>дій підприємств теплопостачання мають на меті зорієнтувати<br>керівництво підприємств, місцеві органи виконавчої влади та органи<br>місцевого самоврядування (ОМС) щодо можливої структури та змісту<br>стратегічного плану, підходів до оцінки діяльності підприємств та<br>розроблення стратегічних заходів з метою стабілізації роботи<br>систем централізованого теплопостачання.<br> <br> 1.2 Запропоновані у цій методиці рекомендації до<br>стратегічного планування діяльності комунальних підприємств не є<br>обов'язковими і незмінними. Це означає, що у кожному конкретному<br>випадку необхідно враховувати особливості підприємства, що надає<br>послуги з централізованого теплопостачання, рівень<br>соціально-економічного розвитку населеного пункту, активність і<br>громадську позицію мешканців міста тощо.<br> <br> 1.3 Процес розроблення Стратегічного плану дій комунального<br>підприємства здійснюється в декілька етапів:<br> - Підготовчий етап<br> - Основний етап<br> - Заключний етап.<br> <br> 1.4 На підготовчому етапі створюються організаційні засади<br>розроблення Стратегічного плану. Керівництво підприємства та ОМС<br>приймають рішення про розроблення плану, формують та затверджують<br>склад робочої групи, яку, як правило, очолює керівник<br>(директор/начальник) підприємства. До складу робочої групи<br>включаються безпосередні розробники (виконавці) Стратегічного<br>плану, серед яких, окрім працівників підприємства, можуть бути<br>представники ОМС та громадськості міста. Одночасно приймається<br>рішення про порядок роботи цієї групи. На підготовчому етапі<br>робоча група:<br> - готує план-графік (часові межі) розроблення, обговорення та<br>затвердження Стратегічного плану;<br> - визначається зі структурою Стратегічного плану, його<br>основними цілями та призначенням; закріплює розробників<br>(виконавців) кожного розділу Стратегічного плану відповідно до<br>прийнятої структури.<br> Робочою групою може бути прийнято рішення про залучення до<br>розроблення Стратегічного плану на договірних засадах<br>науково-дослідних установ та консалтингових фірм.<br> <br> 1.5 У рамках другого (основного) етапу здійснюються роботи<br>щодо розроблення проекту Стратегічного плану дій підприємства.<br>Робоча група збирає необхідну інформацію, аналізує її, вивчає<br>вітчизняний та зарубіжний досвід реформ у сфері теплопостачання,<br>з'ясовує та узагальнює проблеми діяльності підприємства,<br>встановлює пріоритетність їх вирішення, формулює стратегічні<br>ініціативи та розробляє необхідні для їх реалізації стратегічні<br>заходи.<br> На цьому етапі доцільно провести опитування різних верств<br>населення методом фокусних груп щодо їх оцінки проблем у сфері<br>забезпечення мешканців міста послугами теплопостачання з метою<br>визначення спільними зусиллями стратегічного бачення подальшого<br>розвитку підприємства, напрямів і шляхів реалізації його цінової<br>та технічної політики, можливостей вдосконалення якісних та<br>кількісних характеристик послуг теплопостачання.<br> Проект Стратегічного плану обговорюється з керівництвом ОМС<br>(міським головою, його заступниками, начальниками управлінь<br>міськвиконкому, керівником фонду державного майна, секретарем<br>міської ради, головою комітету міськради з питань ЖКГ та іншими<br>відповідальними особами). Метою такого обговорення є погодження<br>основних положень Стратегічного плану, узгодження їх з програмними<br>документами економічного і соціального розвитку міста, визначення<br>участі міста у фінансуванні плану капітальних інвестицій, розгляд<br>можливих сценаріїв впорядкування тарифів на послуги<br>теплопостачання та погодження одного із них.<br> За результатами обговорення до проекту розробленого<br>Стратегічного плану дій вносяться відповідні корективи. Після<br>внесення змін розроблений документ готується до винесення його на<br>обговорення на громадських слуханнях.<br> У засобах масової інформації (ЗМI) за місяць до встановленої<br>дати розміщується оголошення про час та місце проведення<br>громадських слухань, на яких відбуватиметься розгляд та<br>обговорення Стратегічного плану дій підприємства. Одночасно у ЗМI<br>доцільно розмістити стислу версію (основні положення)<br>Стратегічного плану.<br> <br> 1.6 На заключному етапі відбувається проведення громадських<br>слухань і презентація Стратегічного плану дій, остаточне<br>редагування документа за результатами громадських слухань та<br>підготовка рішення про його затвердження. Відповідальність за<br>виконання цих заходів покладається на робочу групу та виконавчий<br>комітет міської ради.<br> Схвалений громадськістю Стратегічний план дій підприємства<br>теплопостачання виноситься на розгляд виконавчого комітету міської<br>ради та затверджується його рішенням.<br> <br> 1.7 Після затвердження Стратегічного плану необхідно<br>організувати моніторинг його впровадження та щорічне звітування у<br>місцевих ЗМI про хід його виконання, економічні, технічні та<br>соціальні наслідки його реалізації.<br> <br> 1.8 При зміні соціально-економічних, політичних та інших<br>чинників, які можуть суттєво вплинути на діяльність підприємства,<br>Стратегічний план потребуватиме перегляду шляхом внесення<br>відповідних уточнень та коригувань.<br> <br> 2. СТРУКТУРА ТА ЗМIСТ СТРАТЕГIЧНОГО ПЛАНУ<br> <br> Стратегічний план дій підприємств централізованого<br>теплопостачання може мати наступну структуру:<br> Розділ 1. Вступ<br> Мета розробки та призначення Стратегічного плану<br> Загальна інформація про місто<br> Загальна інформація про теплопостачальне підприємство<br> Розділ 2. Оцінка діяльності підприємства<br> Оцінка системи управління підприємством<br> Оцінка технічного стану систем централізованого<br>теплопостачання<br> Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства<br> Розділ 3. Стратегічні заходи щодо стабілізації роботи<br>підприємства<br> Розвиток системи управління<br> Виробничо-технічні заходи<br> Фінансово-економічний розвиток<br> План капітальних інвестицій (ПКI)<br> План фінансування стратегічних заходів<br> Додатки до Стратегічного плану<br> Рекомендовану структуру кожного із підрозділів Стратегічного<br>плану дій теплопостачального підприємства наведено у додатку 1.<br> Зміст та рекомендації щодо підготовки окремих частин<br>Стратегічного плану викладені нижче.<br> <br> 3. ЗМIСТ СТРАТЕГIЧНОГО ПЛАНУ ДIЙ ПIДПРИЄМСТВА<br> ТА МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ЙОГО НАПОВНЕННЯ<br> <br> 3.1 Вступ<br> У вступі стисло формулюється мета розробки та призначення<br>Стратегічного плану дій підприємства на середньострокову<br>перспективу, наводиться загальна інформація про місто та<br>підприємство теплопостачання.<br> 3.1.1 Мета розробки та призначення Стратегічного плану дій<br> У цьому підрозділі необхідно чітко сформулювати мету<br>діяльності підприємства на середньострокову перспективу, бачення<br>щодо можливих шляхів досягнення цієї мети, стисло обґрунтувати<br>необхідність розробки та напрямки використання Стратегічного<br>плану. Доцільно також навести стислий огляд виконаних у процесі<br>стратегічного планування робіт та зазначити їх виконавців.<br> 3.1.2 Загальна інформація про місто<br> У цій частині Стратегічного плану необхідно подати інформацію<br>про:<br> - географічне розташування міста, його адміністративний<br>статус;<br> - коротку історичну довідку; особливості<br>соціально-економічного розвитку;<br> - кліматичні умови;<br> - чисельність населення, основні демографічні характеристики<br>(статево-вікову структуру населення, середній розмір сім'ї тощо) в<br>динаміці за два останні роки;<br> - чисельність працездатного та безробітного населення, рівень<br>середньої заробітної плати по місту в динаміці за два останні<br>роки;<br> - фінансові ресурси місцевого бюджету (надходження, у т.ч. за<br>рахунок офіційних трансфертів, та видатки, зокрема на<br>соціально-економічний розвиток).<br> Доцільно також навести організаційну структуру ради та її<br>виконавчого комітету, в якій головний акцент зробити на органи<br>управління житлово-комунальним господарством міста та органи, які<br>уповноважені приймати рішення майнового характеру (наприклад,<br>формування статутного фонду підприємства, контроль за ефективним<br>використанням комунального майна, інші питання). Окремо можна<br>зазначити органи, що здійснюють управління системою<br>теплопостачання міста.<br> 3.1.3 Загальна інформація про підприємство<br> У цьому підрозділі Стратегічного плану наводиться інформація<br>про:<br> - повну і скорочену назву підприємства, його юридичну адресу;<br> - керівництво підприємства та його основних структурних<br>підрозділів (прізвище, ім'я, по-батькові, посада);<br> - основну діяльність підприємства (зокрема, необхідно<br>зазначити, чи є підприємство виробником та/або<br>транспортувальником, та/або постачальником теплової енергії,<br>та/або надає послуги з централізованого опалення і постачання<br>гарячої води, а також які категорії споживачів воно обслуговує);<br> - форму власності та організаційно-правову форму суб'єкта<br>господарювання;<br> - чисельність персоналу підприємства та рівень середньої<br>заробітної плати на підприємстві (станом на початок року, в якому<br>відбувається розроблення Стратегічного плану);<br> - кількісні характеристики абонентів: загальну кількість<br>абонентів в розрізі категорій споживачів; загальну опалювану площу<br>в цілому та із засобами обліку (кв.м); чисельність населення, що є<br>споживачами послуг з централізованого постачання гарячої води в<br>цілому та із засобами обліку (осіб), тощо - станом на початок<br>року, в якому відбувається розроблення Стратегічного плану;<br> - обсяги виробництва та реалізації теплової енергії у Гкал<br>(за даними року, який передує розробленню Стратегічного плану).<br> У цьому підрозділі також можна навести інформацію про рівень<br>втрат та витрат на власні потреби (у %), обсяг покупної теплової<br>енергії (Гкал), протяжність теплових мереж, фактичний рівень<br>споживання палива і електричної енергії як найбільших статей<br>витрат основної діяльності підприємств теплопостачання.<br> <br> 3.2 Оцінка діяльності підприємства<br> Для визначення головних проблем та їх чинників, цілей та<br>тенденцій розвитку теплопостачального підприємства має бути<br>виконаний детальний аналіз його стану у розрізі окремих сфер<br>діяльності за останні два роки, що передували підготовці<br>Стратегічного плану. Для повноти оцінки діяльності підприємства<br>доцільно також проаналізувати ступінь забезпечення потреб<br>споживачів у послугах теплопостачання та рівень задоволення ними<br>мешканців міста.<br> Методичні рекомендації з виконання оцінки діяльності<br>підприємства, що подаються нижче окремо за кожною із сфер його<br>діяльності, містять інформацію про потенційних виконавців цієї<br>оцінки та інформаційні джерела, на використанні яких базується<br>проведення аналізу.<br> 3.2.1 Оцінка системи управління підприємством<br> У цьому підрозділі плану наводиться стисла інформація про<br>організаційну форму та особливості управління підприємством,<br>систему договірних відносин, а також аналізується система<br>кадрового забезпечення.<br> 3.2.1.1 Організаційна форма та управління підприємством<br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Керівник (заступник керівника) підприємства ¦<br>¦ ¦Юрисконсульт Головний економіст ¦<br>¦-------------+--------------------------------------------------¦<br>¦Основні ¦Статут підприємства Відповідні рішення ОМС (ради ¦<br>¦джерела ¦та виконкому) щодо створення і діяльності ¦<br>¦інформації: ¦підприємства Накази, інструкції, положення, ¦<br>¦ ¦розроблені та затверджені на підприємстві ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> Аналіз організаційної форми та системи управління<br>підприємством здійснюється на підставі установчих документів<br>підприємства та інших організаційно-господарських рішень власника<br>підприємства чи уповноваженого ним органу (ради та виконкому).<br>Зокрема, необхідно стисло описати:<br> - Дату та порядок створення підприємства, його<br>правонаступництво у випадку зміни форми власності чи реорганізації<br>на момент створення;<br> - Організаційно-правову форму підприємства відповідно до<br>Класифікатора організаційно-правових форм господарювання<br>( <A HREF="174067">v0097609-04</A> ), дату державної реєстрації та номер, за яким<br>підприємство внесено до Єдиного державного реєстру;<br> - Форму власності підприємства відповідно до Класифікатора<br>форм власності ( <A HREF="14117">va288217-94</A> ), власника майна (засновника) та<br>повноваження засновника і органу/органів, що здійснюють управління<br>комунальним майном та оперативне управління діяльністю<br>підприємства;<br> - Правовий режим майна, яке передано підприємству для<br>здійснення діяльності;<br> - Мету та предмет діяльності підприємства.<br> У цій частині Стратегічного плану необхідно також описати, як<br>складаються відносини підприємства із радою та/або її виконавчим<br>комітетом з питань погодження та контролю за виконанням планів<br>діяльності підприємства, порядку відрахування частини прибутку<br>підприємства до міського бюджету, порядку відчуження та списання з<br>балансу основних засобів, порядку використання підприємством<br>амортизаційних відрахувань та прибутку, створення та використання<br>статутного та інших фондів підприємства, порядку формування та<br>встановлення тарифів на теплову енергію та/або послуги<br>централізованого теплопостачання, що надаються підприємством,<br>показники та періодичність аналізу (моніторингу), за якими власник<br>чи уповноважений ним орган здійснює контроль за ефективністю<br>використання комунального майна та діяльності підприємства.<br> Розділ повинен містити інформацію про порядок призначення<br>керівника підприємства, а також схему та стислий опис<br>організаційної структури підприємства із визначенням<br>підпорядкування відділів та служб, особливостей їх взаємодії і<br>обміну інформацією, а також звітування перед керівництвом<br>підприємства.<br> Висновки до цього розділу мають містити наступне:<br> - Чи дотримані вимоги чинного законодавства у процесі<br>створення (реорганізації) та державної реєстрації підприємства;<br> - Чи відповідає організаційно-правова форма підприємства та<br>правовий режим майна, яким воно оперує, цілям створення та<br>предмету діяльності підприємства, а також вимогам чинного<br>законодавства;<br> - Чи відносини між підприємством та його власником (чи<br>органом, уповноваженим управляти підприємством) регламентовані в<br>статуті підприємства, інших рішеннях власника чи органу,<br>уповноваженого управляти майном підприємства;<br> - Чи ефективним є процес формування і встановлення тарифів на<br>теплову енергію та/або послуги централізованого теплопостачання,<br>що надаються підприємством, а також чи дотримуються при цьому<br>вимоги чинного законодавства;<br> - Чи відповідає вимогам чинного законодавства порядок<br>призначення керівника (директора) підприємства і чи встановлені<br>терміни та порядок звітування підприємства (в тому числі його<br>керівника) про результати діяльності;<br> - Чи повною мірою організаційна структура та розподіл<br>функціональних обов'язків відповідають меті та характеру<br>діяльності підприємства.<br> 3.2.1.2 Система договірних відносин<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Керівник (заступник керівника) підприємства ¦<br>¦ ¦Юрисконсульт Начальник абонентського відділу ¦<br>¦ ¦(відділу збуту) ¦<br>¦---------------+------------------------------------------------¦<br>¦Основні джерела¦Статут підприємства Відповідні рішення ОМС щодо ¦<br>¦інформації: ¦визначення учасників процесу виробництва, ¦<br>¦ ¦надання та споживання теплової енергії та/або ¦<br>¦ ¦послуг централізованого теплопостачання ¦<br>¦ ¦Договори, укладені підприємством, з іншими ¦<br>¦ ¦учасниками процесу забезпечення споживачів ¦<br>¦ ¦тепловою енергією та/або послугами ¦<br>¦ ¦централізованого теплопостачання ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Аналіз системи договірних відносин необхідно розпочати із<br>висвітлення положень рішення ОМС про визначення виконавця послуг<br>централізованого теплопостачання для споживачів багатоквартирних<br>будинків, в яких не створено об'єднання співвласників<br>багатоквартирного будинку, ЖБК, МЖК. Залежно від того, хто є<br>виконавцем, слід описати договори (за умови, що вони укладені)<br>між:<br> - Органом місцевого самоврядування та виробником та/або<br>виконавцем послуг про забезпечення споживачів тепловою енергією<br>та/або послугами централізованого теплопостачання;<br> - Між виробником послуг (теплопостачальним підприємством) та<br>виконавцем послуг (житлово-експлуатаційним підприємством у<br>випадку, якщо виконавцем визначено ЖЕП) купівлі-продажу теплової<br>енергії;<br> - Між теплопостачальним підприємством (якщо воно визначено<br>рішенням органу місцевого самоврядування виконавцем послуг) та<br>житлово-експлуатаційним підприємством про розмежування<br>відповідальності перед споживачем у процесі надання йому послуг;<br> - Між теплопостачальним підприємством, що є виконавцем послуг<br>з централізованого постачання гарячої води, та підприємством<br>(підприємствами), постачальниками холодної питної води,<br>купівлі-продажу холодної питної води;<br> - Між виконавцем послуг (теплопостачальне підприємство чи<br>ЖЕП) та споживачами - юридичними та фізичними особами.<br> Якщо у місті створено розрахунковий центр або послуги збору<br>платежів надають сторонні суб'єкти господарювання, то це також<br>варто описати в цьому розділі.<br> Якщо якийсь із перелічених договорів не укладено, варто<br>визначити, чому і чи можливе його укладення в майбутньому.<br> Досить поширеною є практика, за якої рішення виконкому про<br>визначення виконавців комунальних послуг у багатоквартирних<br>будинках не прийняті. В такому випадку опис системи договірних<br>відносин буде складатися за дещо іншою схемою:<br> - констатація факту відсутності рішення виконкому про<br>визначення виконавця;<br> - опис фактичного стану справ (хто надає послуги споживачам -<br>мешканцям багатоквартирних будинків, хто виставляє їм рахунки та<br>збирає платежі, проводить претензійно-позовну роботу із<br>боржниками);<br> - опис фактично існуючих відносин між комунальними та<br>житлово-експлуатаційними підприємствами (відповідальність перед<br>споживачами за ненадані чи неякісно надані послуги,<br>відповідальність за обслуговування внутрішньобудинкових систем та<br>відшкодування збитків від неналежного стану внутрішньобудинкових<br>систем);<br> - опис існуючих договорів із споживачами (їх кількість,<br>відповідність договорів із споживачами Типовому договору, сторони<br>договору та інші положення).<br> Складовою розділу може стати таблиця, яка відображатиме стан<br>укладення договорів із споживачами за нижченаведеною формою:<br> <br> Iнформація щодо охоплення договорами<br> про купівлю-продаж теплової<br> енергії та/або надання послуг<br> централізованого теплопостачання<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Показник ¦ Населення ¦ Бюджетні ¦ Iнші споживачі ¦<br>¦ ¦ ¦ установи ¦ ¦<br>¦---------------+---------------+---------------+----------------¦<br>¦Кількість ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦абонентів ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---------------+---------------+---------------+----------------¦<br>¦Кількість ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦договорів ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Оскільки система договірних відносин буде ефективно працювати<br>лише за умови дотримання їх положень всіма учасниками договірних<br>відносин та належного організаційного забезпечення, у розділі<br>варто описано стан претензійно-позовної роботи (кількість<br>виставлених претензій, кількість пред'явлених позовів, загальна<br>сума заборгованості та скільки коштів стягнуто в результаті<br>проведених заходів інше).<br> Висновки до цього розділу мають містити інформацію про:<br> - Наявність та зміст рішення органу місцевого самоврядування<br>про визначення виконавця послуг централізованого теплопостачання в<br>багатоквартирних будинках, в яких не створені об'єднання<br>співвласників багатоквартирного будинку чи інша юридична особа;<br> - Наявність договору між підприємством та ОМС про<br>забезпечення споживачів відповідними послугами;<br> - Чи укладено (якщо ні, то з якої причини) договір<br>купівлі-продажу теплової енергії чи про розмежування<br>відповідальності перед споживачами послуг у процесі надання їм<br>послуг із житлово-експлуатаційними підприємствами;<br> - Чи укладено договір купівлі-продажу холодної питної води з<br>підприємством (підприємствам), що є постачальником холодної питної<br>води;<br> - Стан укладення (приведення у відповідність до вимог чинного<br>законодавства) договорів із споживачами послуг (якщо підприємство<br>визнано виконавцем послуг);<br> - Iнформацію про стан претензійно-позовної роботи із<br>споживачами послуг.<br> Два останні висновки можуть бути підкріплені таблицею з<br>відповідною інформацією.<br> 3.2.1.3 Кадрове забезпечення<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Працівники планово-економічного відділу та ¦<br>¦ ¦відділу кадрів ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Основні джерела ¦Форма N 1-ПВ "Звіт з праці" ¦<br>¦інформації: ¦Форма N 1-ТЕП "Звіт про постачання ¦<br>¦ ¦теплоенергії" ( vn215202-07 ), ¦<br>¦ ¦Форма N 1-С (теплопостачання) "Звіт про ¦<br>¦ ¦витрати виробництва, виконання робіт ¦<br>¦ ¦та надання послуг і фінансові результати ¦<br>¦ ¦діяльності підприємства теплопостачання" ¦<br>¦ ¦( <A HREF="122406">v0058207-93</A> ) ¦<br>¦ ¦Особисті картки працівників ¦<br>¦ ¦Аналітичні дані підприємства ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Період оцінки: ¦Два роки, що передували розробленню ¦<br>¦ ¦Стратегічного плану дій ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Для складання цього розділу Стратегічного плану доцільно<br>проаналізувати роботу з кадрами за такими напрямами:<br> 1. Динаміка та структура чисельності персоналу<br> 2. Середній вік та стаж роботи персоналу<br> 3. Особливості роботи з кадрами на підприємстві (рівень<br>середньої заробітної плати, плинність кадрів, чинна система<br>преміювання, програми підвищення кваліфікації кадрів, рівень<br>кваліфікації кадрів в галузі інформатики та комп'ютерної техніки<br>тощо).<br> <br> Напрям 1: Динаміка та структура чисельності персоналу.<br> Для його підготовки необхідно проаналізувати:<br> - Динаміку середньооблікової чисельності персоналу за останні<br>два роки (як в абсолютних, так і у відносних одиницях), описати<br>причини змін, а також зазначити, чи відповідає фактична<br>чисельність персоналу підприємства його об'єктивним потребам.<br> - Структуру персоналу за професійними групами (такими як (1)<br>керівники; (2) персонал, що належить до професійних груп<br>"професіонали", "фахівці", "технічні службовці"; (3) робітники), а<br>також описати, які зміни відбулися в структурі персоналу впродовж<br>останніх двох років та за рахунок яких факторів.<br> - Структуру середньооблікової чисельності персоналу за місцем<br>виникнення витрат (виробничий персонал, загальновиробничий<br>персонал, адміністративний персонал, персонал служби збуту, інший<br>персонал). Цю інформацію можна навести у табличній формі:<br> <br> Структура середньооблікової чисельності штатних<br> працівників за місцем виникнення витрат 200_ рік<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Категорія персоналу ¦ Осіб ¦ у % до підсумку ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦1 Виробничий персонал ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦2 Загальновиробничий ¦ ¦ ¦<br>¦персонал ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦3 Адміністративний персонал¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦4 Персонал служби збуту ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦5 Iнший персонал ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------+-----------------+------------------¦<br>¦Всього працюючих ¦ ¦ 100,0 ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Представлені у вищенаведеній таблиці дані доцільно<br>проаналізувати та описати у тексті. Зокрема, потрібно зазначити,<br>яка категорія персоналу займає найбільшу/найменшу частку у<br>загальній структурі.<br> <br> Напрям 2: Середній вік та стаж роботи персоналу.<br> Для його підготовки необхідно здійснити аналіз середнього<br>віку працюючих та їхнього стажу роботи (як в загальному, так і на<br>підприємстві). Необхідно, зокрема, проаналізувати кількість/частку<br>пенсіонерів, осіб передпенсійного віку, тих, кому було призначено<br>пенсію на пільгових умовах, а також інвалідів. Iнформацію доцільно<br>представити у табличній формі.<br> За наведеною у таблиці інформацією необхідно зробити<br>висновки. Зокрема, звернути увагу на можливий дефіцит молодих<br>кадрів, роботу щодо вчасного формування та належного використання<br>кадрового резерву на підприємстві тощо.<br> <br> Напрям 3: Особливості роботи з кадрами на підприємстві.<br> Для його підготовки необхідно здійснити аналіз та стислий<br>опис:<br> - витрат на оплату праці (доцільно визначити % витрат на<br>оплату праці у загальних витратах основної діяльності<br>підприємства);<br> - розміру середньомісячної заробітної плати, порівнявши її з<br>середньою заробітною платою по місту за відповідний період;<br> - показників плинності кадрів (бажано в розрізі окремих<br>структурних підрозділів) та основних факторів, які її зумовлюють<br>(наприклад, низький рівень заробітної плати, важкі умови праці<br>тощо);<br> - чинної системи преміювання працівників, її переваг та<br>недоліків (зазначити, зокрема, яким чином встановлюється розмір<br>премії, чи передбачено преміювання за індивідуальні досягнення та<br>кінцеві результати роботи, чи сприяє діюча система преміювання<br>якісному і своєчасному виконанню виробничих завдань, якщо ні, то<br>чому);<br> - роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня персоналу<br>(описати, які умови створено для підвищення рівня кваліфікації<br>персоналу, як часто працівники підприємства відвідують<br>спеціалізовані виставки/семінари, скільки осіб навчається у даний<br>час за кошти підприємства у вищих/середніх навчальних закладах,<br>якою є частка витрат на підвищення кваліфікації кадрів (у % від<br>загальних витрат основної діяльності підприємства)).<br> <br> Середній вік та стаж роботи персоналу підприємства 200_ р.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Професійна¦Середньоо- ¦ Середній ¦Середній¦ Примітка ¦<br>¦ група ¦блікова ¦трудовий стаж, ¦ вік, ¦ (вказати ¦<br>¦ ¦чисельність ¦ років ¦ років ¦ кількість ¦<br>¦ ¦ штатних ¦ ¦ ¦ пенсіонерів, ¦<br>¦ ¦працівників ¦ ¦ ¦осіб передпен-¦<br>¦ ¦------------+----------------¦ ¦сійного віку, ¦<br>¦ ¦ осіб ¦ % ¦всьо-¦ на ¦ ¦інвалідів) ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦го ¦підприєм- ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦стві ¦ ¦ ¦<br>¦----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------¦<br>¦Керівники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X пенсіонерів,¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X осіб ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передпенсійно-¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го віку, ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X інвалідів ¦<br>¦----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------¦<br>¦Професіо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X пенсіонерів,¦<br>¦нали, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X осіб ¦<br>¦фахівці, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передпенсійно-¦<br>¦технічні ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го віку, ¦<br>¦службовці ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X інвалідів ¦<br>¦----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------¦<br>¦Робітники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X пенсіонерів,¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X осіб ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передпенсійно-¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го віку, ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X інвалідів ¦<br>¦----------+------+-----+-----+----------+--------+--------------¦<br>¦Всього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X пенсіонерів,¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X осіб ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передпенсійно-¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го віку, ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦X інвалідів ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Не буде зайвим проаналізувати, чи вистачає на підприємстві<br>висококваліфікованих фахівців з важливих для забезпечення його<br>нормального функціонування питань: з теплопостачання (особливо з<br>вищою освітою), з програмного забезпечення, з<br>фінансово-економічних питань, з планування капітальних інвестицій<br>та стратегічного планування, юристів, спеціалістів робітничих<br>професій тощо.<br> Зважаючи на актуальність проблеми автоматизації розрахунків,<br>створення локальних комп'ютерних мереж, запровадження процедури<br>обміну даними між відділами на електронних носіях, бажано<br>проаналізувати рівень кваліфікації кадрів у галузі інформатики та<br>комп'ютерної техніки. Зокрема, необхідно зазначити частку осіб<br>(у % від чисельності персоналу, що належить до професійних груп<br>"керівники", "професіонали", "фахівці", "технічні службовці"), які<br>мають навички роботи на персональному комп'ютері.<br> На підставі проведеного аналізу необхідно сформулювати<br>висновки про основні проблеми в системі кадрового забезпечення<br>підприємства. Зокрема, варто зосередитися на таких питаннях як:<br> - відповідність чисельності персоналу об'єктивним потребам<br>підприємства;<br> - динаміка та причини змін у чисельності персоналу за останні<br>два роки;<br> - наявність дефіциту молодих кадрів, проблеми з формуванням<br>та використанням кадрового резерву;<br> - рівень заробітної плати працівників підприємств порівняно з<br>середньою в місті;<br> - рівень та причини плинності кадрів;<br> - переваги та недоліки чинної системи преміювання;<br> - обсяги фінансування програм з підвищення кваліфікації<br>кадрів та підготовки висококваліфікованих фахівців;<br> - брак фахівців певних спеціальностей;<br> - інші можливі проблеми.<br> 3.2.2 Оцінка технічного стану систем централізованого<br>теплопостачання<br> Оцінка технічного стану системи централізованого<br>теплопостачання може включати наступні напрями: загальний стан<br>системи централізованого теплопостачання, оцінка джерел теплової<br>енергії, оцінка систем транспортування та розподілу теплової<br>енергії, оцінка системи гарячого водопостачання та загальна оцінка<br>існуючого стану системи теплопостачання.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Працівники виробничо-технічного відділу на чолі¦<br>¦ ¦з головним інженером ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Основні джерела ¦Форма N 1-теп "Звіт про постачання теплової ¦<br>¦інформації: ¦енергії" та форма N 11-МТП "Звіт про результати¦<br>¦ ¦використання палива, теплоенергії та ¦<br>¦ ¦електроенергії" ( vn215202-07 ) Аналітичні дані¦<br>¦ ¦виробничо-технічного відділу Аналітичні дані ¦<br>¦ ¦абонентського відділу (відділу збуту) ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Період оцінки: ¦Два роки, що передували розробці Стратегічного ¦<br>¦ ¦плану дій ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> На початку цього розділу необхідно описати загальний стан<br>системи теплопостачання міста. Iнформація має базуватися на<br>попередньо виконаному зборі та систематизації основних технічних і<br>експлуатаційних показників системи теплопостачання. Зокрема,<br>необхідно навести основні показники функціонування системи<br>теплопостачання, що для наочності можуть бути представлені в<br>табличній формі.<br> Описуючи інформацію, наведену в таблиці, доцільно зупинитися<br>на аналізі основних показників функціонування системи<br>теплопостачання та зробити висновки про причини їх змін. Зокрема,<br>необхідно проаналізувати:<br> - питоме споживання теплової енергії на опалення 1 кв.м.<br>Доцільно порівняти його зі встановленим нормативом (у випадку,<br>якщо він є затвердженим) або з нормами річної витрати теплоти на<br>опалення житлових будов, наведеними в таблиці 7.1 КТМ 204 України<br>244-94, та пояснити причини відхилень (за рахунок тривалості<br>опалювального сезону, температури зовнішнього повітря за<br>опалювальний період тощо);<br> - питоме споживання теплової енергії на підігрів 1 куб.м<br>води. Доцільно порівняти його зі встановленим нормативом (у<br>випадку, якщо він є затвердженим) або з розрахунковою величиною,<br>що визначається відповідно до п. 2.4 КТМ 204 України 244-94;<br> - відсоток витрат теплової енергії на власні потреби та втрат<br>теплової енергії в мережах, порівняти їх з встановленими<br>показниками (у випадку, якщо вони є затвердженими) або<br>розрахунковими величинами, визначеними відповідно до розділів 4 та<br>З КТМ 204 України 244-94 відповідно;<br> - питоме споживання палива та електроенергії на одиницю<br>виробленої теплової енергії та зробити висновок про ефективність<br>використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Показники ¦ Одиниці ¦ Значення ¦<br>¦ ¦ виміру ¦---------------¦<br>¦ ¦ ¦Рік 1 ¦ Рік 2 ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Питомий відпуск теплової енергії ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦споживачам: ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦на опалення(1) ¦Гкал/кв.м ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦на ГВП (підігрів води)(2) ¦Гкал/куб.м¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Витрати теплової енергії на власні ¦ % ¦ ¦ ¦<br>¦потреби як відсоток до виробленої ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Втрати теплової енергії у мережах як ¦ % ¦ ¦ ¦<br>¦відсоток до обсягів теплової енергії,¦ ¦ ¦ ¦<br>¦поданої у мережу ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Питома витрата умовного палива на ¦ кгу.п./ ¦ ¦ ¦<br>¦виробництво теплової енергії ¦ Гкал ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Ефективність використання палива на ¦ % ¦ ¦ ¦<br>¦виробництво теплової енергії (ККД) ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦-------------------------------------+----------+------+--------¦<br>¦Питома витрата електроенергії на ¦кВт*год./ ¦ ¦ ¦<br>¦виробництво теплової енергії ¦ Гкал ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> (1) Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам на<br>потреби опалення, поділена на опалювану площу.<br> (2) Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам на<br>потреби ГВП, поділена на кількість відпущених кубічних метрів<br>гарячої води.<br> <br> 3.2.2.1 Джерела теплової енергії (котельні)<br> У цій частині Стратегічного плану необхідно описати джерела<br>системи централізованого теплопостачання за наступними<br>характеристиками (станом на момент розроблення Стратегічного<br>плану):<br> - кількість джерел теплової енергії та їх сумарна теплова<br>потужність;<br> - частка житлового фонду, що обслуговується об'єктами<br>підприємства;<br> - температурний графік роботи котелень;<br> - види палива, що використовуються на котельнях;<br> - графіки подачі теплової енергії для потреб опалення та<br>гарячого водопостачання (кількість годин та діб роботи систем<br>опалення та ГВП).<br> На початку розділу доцільно навести принципову схему<br>розміщення джерел теплової енергії (на рисунку).<br> Далі слід більш детально проаналізувати споживання палива та<br>електроенергії, витрати теплової енергії на власні потреби та<br>втрати теплової енергії в мережах по кожному джерелу теплової<br>енергії і в загальному по підприємству.<br> Дані про виробництво, відпуск, витрати теплової енергії на<br>власні потреби та втрати теплової енергії в мережах в цілому по<br>підприємству можна навести в таблиці наступного зразка.<br> <br> Виробництво, відпуск, витрати теплової енергії<br> на власні потреби та втрати теплової енергії в мережах<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Показник ¦ тис.Гкал/рік ¦<br>¦---------------------------------------+------------------------¦<br>¦Теплова енергія всього, в т.ч.: ¦ Рік 1 ¦ Рік 2 ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦- вироблена власними котельнями ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦- одержана зі сторони ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Витрати на власні потреби котелень ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Витрати на власні потреби котелень, % ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Теплова енергія, відпущена від власних ¦ ¦ ¦<br>¦джерел ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Втрати теплової енергії в мережах ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Втрати теплової енергії в мережах, % ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------------------------+-----------+------------¦<br>¦Теплова енергія, відпущена споживачам ¦ ¦ ¦<br>¦(реалізована) ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Узагальнені характеристики окремих джерел теплової енергії<br>доцільно представити у формі таблиці, зазначаючи при цьому<br>проектне та фактичне навантаження кожної котельні, опалювану площу<br>та кількість споживачів гарячої води, що обслуговуються кожним<br>джерелом.<br> <br> Огляд роботи котелень<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Адреса ¦ Теплова потужність, Гкал/год. ¦Опалкова-¦ Кількість¦<br>¦котельні¦----------------------------------¦на площа,¦споживачів¦<br>¦ ¦встанов- ¦ під'єднана ¦ кв.м ¦ ГВП, осіб¦<br>¦ ¦лена ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------+---------+------------------------+---------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ всього ¦опалення¦ ПВП ¦ ¦ ¦<br>¦--------+---------+--------+--------+------+---------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Аналізуючи дані таблиці необхідно визначити ті об'єкти<br>теплопостачання, на яких встановлена потужність значно перевищує<br>під'єднане навантаження, встановити причини невідповідності<br>встановленого і під'єднаного навантаження.<br> Огляд споживання енергоресурсів по котельнях підприємства<br>може бути проведений в наступній формі.<br> <br> Огляд використання енергоресурсів<br> котельнями підприємства<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Адреса ¦ Використання ¦Теплова енергія, ¦Питомі витрати на ¦<br>¦котельні¦ енергоресурсів ¦ Гкал/рік ¦вироблену теплову ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ енергію ¦<br>¦ ¦-----------------+------------------+------------------¦<br>¦ ¦паливо, ¦ ел. ¦виробле-¦відпущена¦палива, ¦ ел. ¦<br>¦ ¦т у.п./ ¦енергія,¦на ¦споживача¦кг у.п./¦енергії, ¦<br>¦ ¦рік ¦тис.кВт*¦ ¦ м ¦Гкал ¦кВт*год./¦<br>¦ ¦ ¦год./рік¦ ¦ ¦ ККД(*) ¦ Гкал ¦<br>¦--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> (*) ККД - Коефіцієнт корисної дії.<br> <br> Аналізуючи ефективність використання паливно-енергетичних<br>ресурсів (ПЕР) джерелами теплової енергії, необхідно зазначити ті<br>джерела, де спостерігається надзвичайно високий рівень споживання<br>ПЕР, та вказати причини високих питомих витрат енергоресурсів<br>(наприклад, перехід з температурного графіка 150-70 град.С на<br>графіки 130 або 95-70 град.С, потужність встановленого обладнання<br>значно перевищує потреби тощо).<br> Далі необхідно навести зведену інформацію про котельне<br>обладнання: марка, рік встановлення, кількість, ККД, технічний<br>стан, наявність дозволу інспекції ДНОП на експлуатацію та<br>визначений термін чергового технічного огляду (згідно з Правилами<br>будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів),<br>наявність автоматики безпеки, наявність автоматичного регулювання<br>співвідношення газ - повітря. Окремі з перелічених ( <A HREF="27557">z0655-96</A> )<br>показників доцільно представити в табличній формі.<br> <br> Аналіз роботи котлів джерел теплової енергії<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Адреса ¦ Марка ¦Кількість¦Рік вводу в ¦ ККД ¦ Термін ¦<br>¦ котельні ¦ котла ¦ ¦експлуатацію¦ ¦наступного¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ огляду ¦<br>¦----------+--------+---------+------------+----------+----------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Для повноти оцінки котельного обладнання необхідно зазначити<br>найбільш поширені на підприємстві марки котлів та кількість<br>виробленої ними теплової енергії; розрахувати частку котлів з<br>терміном експлуатації більше 20-ти років.<br> Доповнити аналіз джерел теплової енергії можна,<br>використовуючи показники роботи насосного обладнання. Для аналізу<br>роботи насосного обладнання необхідно навести дані щодо марки,<br>паспортної та фактичної витрати теплоносія, відповідності<br>продуктивності встановленого насосного обладнання фактичним<br>витратам теплоносія.<br> <br> Аналіз роботи насосного обладнання<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Адреса ¦ Марка (тип) ¦Кількість¦Паспортна ¦Розрахунко¦Рік вводу¦<br>¦котельні¦ мережевих ¦ ¦ витрата, ¦ва витрата¦ в ¦<br>¦ ¦ насосів ¦ ¦куб.м/год.¦теплоно- ¦експлуа- ¦<br>¦ ¦ (потужність ¦ ¦ ¦сія, ¦тацію ¦<br>¦ ¦електродвигу-¦ ¦ ¦куб.м/год.¦ ¦<br>¦ ¦нів) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦--------+-------------+---------+----------+----------+---------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Завершуючи аналіз джерел теплової енергії, доцільно дати<br>оцінку стану будівель, у тому числі їх тепломеханічної частини,<br>електропостачання, системи водопідготовки, газопостачання та<br>обладнання газової автоматики джерел теплової енергії.<br> 3.2.2.2 Системи транспортування і розподілу теплової енергії<br> У цій частині Стратегічного плану необхідно навести<br>характеристику теплових мереж за способом їх прокладання та віком.<br>Iнформацію про стан теплових мереж доцільно навести в табличній<br>формі наступного зразка.<br> <br> Системи транспортування і розподілу теплової енергії<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Трубопроводи ¦ Термін експлуатації ¦<br>¦----------------------------------+-----------------------------¦<br>¦Спосіб прокладання¦ Довжина ¦<5 років ¦ 5-15 ¦ >15 ¦<br>¦ ¦ загальна ¦ ¦ років ¦ років ¦<br>¦------------------+---------------+---------+----------+--------¦<br>¦ ¦ км ¦ % ¦ км ¦ % ¦ км ¦ % ¦ км ¦ % ¦<br>¦------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---¦<br>¦В каналах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---¦<br>¦Безканальний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---¦<br>¦Надземний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---¦<br>¦В підвалах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦------------------+------+--------+----+----+----+-----+----+---¦<br>¦Разом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Описуючи дані вищенаведеної таблиці, необхідно звернути увагу<br>на частку теплових мереж, термін експлуатації яких перевищив<br>15 років, а також навести інформацію про частку мереж, що<br>перебувають в аварійному стані. Бажано зазначити рівень заміни<br>теплових мереж, виконаних традиційним способом, на<br>попередньоізольовані трубопроводи.<br> Доповнити оцінку стану теплових мереж можна стислим описом<br>роботи, яка проводиться на підприємстві щодо теплових мереж<br>(проведення температурних та гідравлічних випробувань на міцність<br>та щільність, гідравлічна наладка, паспортизація теплових мереж<br>тощо), та вказати основні проблеми, які виникають при їх<br>експлуатації (наприклад, мала кількість надійної секційної<br>запірної арматури, незадовільна кількість контрольно-вимірювальних<br>приладів на теплових мережах, часткова відсутність дренажної<br>системи будівельної частини та трубопроводів, значний термін<br>експлуатації теплових мереж тощо).<br> 3.2.2.3 Системи гарячого водопостачання<br> Цей підрозділ доцільно розпочати з короткої історичної<br>довідки про систему ГВП (рік будівництва, термін експлуатації,<br>якість водопровідної води тощо).<br> Далі необхідно навести інформацію про джерела теплової<br>енергії, центральні теплові пункти, від яких здійснюється ГВП<br>(кількість, технічний стан, тощо), дати характеристику обладнання<br>системи ГВП (теплообмінників, насосів), будівельної частини,<br>електропостачання, контрольно-вимірювальних приладів та засобів<br>автоматичного регулювання (регуляторів температури гарячої води та<br>витрати або перепаду тисків теплоносія на систему опалення).<br>Наприклад, огляд роботи теплових пунктів можна представити в такій<br>формі.<br> <br> Огляд роботи теплових пунктів<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Адреса ¦ Споживання ¦ Питома ¦ Гідравлічний опір ¦<br>¦ теплового ¦електроенер-¦ витрата ¦ теплообмінника при ¦<br>¦ пункту ¦гії, ¦ гарячої ¦ максимальному ¦<br>¦ ¦кВт*год./рік¦ води, ¦ навантаженні, кГс/кв.см ¦<br>¦ ¦ ¦л/особу/добу¦ ¦<br>¦------------+------------+------------+-------------------------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ Проектний ¦ Фактичний ¦<br>¦------------+------------+------------+------------+------------¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 3.2.2.4 Загальна оцінка існуючого стану системи<br>теплопостачання<br> За результатами проведеного аналізу необхідно зробити<br>висновки про основні проблеми та недоліки системи теплопостачання,<br>виявлені під час оцінки. Зокрема, необхідно зосередитись на<br>наступних питаннях:<br> - ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів;<br> - відповідність встановленої потужності фактичним потребам;<br> - рівень втрат теплової енергії;<br> - проблеми експлуатації котельного обладнання;<br> - відсутність пристроїв регулювання частоти обертів<br>електроприводів на тяго-дуттєвих механізмах та насосах;<br> - невідповідність між продуктивністю встановленого насосного<br>обладнання та виробничими потребами;<br> - стан газо-, енергопостачання котелень, водопідготовки,<br>наявність контрольно-вимірювальних пристроїв;<br> - стан водопідігрівників та насосного обладнання;<br> - тип прокладки теплових мереж та термін їх експлуатації;<br> - стан теплової ізоляція трубопроводів;<br> - темпи старіння теплових мереж та рівень їх заміни на<br>попередньоізольовані трубопроводи;<br> - інші.<br> 3.2.3 Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства<br> Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства охоплює<br>аналіз системи бухгалтерського і податкового обліку, фінансового<br>стану, практики роботи зі збуту послуг та фінансування капітальних<br>інвестицій.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Керівник підприємства, ¦<br>¦ ¦головний бухгалтер, ¦<br>¦ ¦працівники бухгалтерії (заступник головного ¦<br>¦ ¦бухгалтера, бухгалтер з податкового обліку) ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Основні джерела ¦Дані аналітичного і синтетичного обліку ¦<br>¦інформації: ¦Фінансова, статистична, податкова звітність ¦<br>¦ ¦підприємства ¦<br>¦ ¦Положення (наказ) про організацію ¦<br>¦ ¦бухгалтерського обліку та облікову політику ¦<br>¦ ¦підприємства ¦<br>¦ ¦Статут та інші установчі документи ¦<br>¦ ¦Розпорядження ОМС ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Період оцінки: ¦Два роки, що передували розробці Стратегічного ¦<br>¦ ¦плану дій ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Оцінка стану бухгалтерського та податкового обліку,<br>фінансової звітності має здійснюватися за такими напрямами:<br> 1. Організація бухгалтерського та податкового обліку;<br> 2. Облікова політика;<br> 3. Форма бухгалтерського обліку та стан автоматизації<br>облікового процесу.<br> <br> Напрям 1. Організація бухгалтерського та податкового обліку<br> З метою оцінки організації бухгалтерського і податкового<br>обліку на підприємстві бажано розкрити такі питання:<br> - структура бухгалтерської служби (кількісний та посадовий<br>склад бухгалтерії, його відповідність характеру та масштабам<br>діяльності підприємства);<br> - розподіл посадових обов'язків, наявність посадових<br>інструкцій, графік виконання облікових робіт та графік<br>документообороту;<br> - порядок взаємодії бухгалтерії з управлінськими службами<br>підприємства та інші аспекти діяльності облікового апарату;<br> - документальне забезпечення обліку, в тому числі розпорядчих<br>документів власника (або уповноважених ним органів).<br> <br> Напрям 2. Облікова політика<br> Облікова політика підприємства описується як сукупність<br>принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством<br>для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової<br>звітності. Одноваріантні принципи, методи і процедури до облікової<br>політики не включаються як такі, що є імперативними (тобто такими,<br>що безумовно мають виконуватись підприємством, оскільки такий<br>єдиний варіант передбачено в нормативно-правових документах). Якщо<br>з деяких питань нормативно-методичними документами з<br>бухгалтерського обліку не встановлені методи і процедури ведення<br>бухгалтерського обліку, то підприємство самостійно вирішує<br>питання, виходячи із загальних основ Закону України "Про<br>бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( <A HREF="58790">996-14</A> ),<br>П(С)БО, Плану рахунків ( <A HREF="173392">z0918-04</A> ) та інших чинних<br>нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та<br>фінансової звітності.<br> Для наповнення цього підрозділу необхідно:<br> - проаналізувати наказ про облікову політику підприємства<br>(зазначається N та дата наказу) та його додатки, оцінити<br>відповідність положень наказу про облікову політику чинним П(С)БО<br>з урахуванням набрання чинності нових та внесення змін в існуючі<br>П(С)БО, іншим нормативним актам;<br> - оцінити робочий план рахунків підприємства, порядок і<br>графік документообороту, систему контролю за якістю первинних<br>документів, положення про комісії та ради підприємства<br>(інвентаризаційну, технічну, експертну), перелік і склад змінних і<br>постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, перелік і<br>склад статей калькулювання виробничої собівартості робіт (послуг);<br> - визначити особливості обліку і документального забезпечення<br>порядку передачі підприємству комунального майна міста,<br>надходження комунального майна в результаті такої передачі, його<br>вилучення (списання, ліквідації).<br> <br> Напрям 3. Форма бухгалтерського обліку та стан автоматизації<br>облікового процесу<br> Форма бухгалтерського обліку характеризується з точки зору<br>наявності системи облікових регістрів, порядку і способу<br>реєстрації інформації, а також її узагальнення та автоматизації<br>(необхідно навести стислий опис програмного забезпечення, його<br>відповідність потребам підприємства та сучасним вимогам<br>законодавства).<br> За результатами аналізу стану бухгалтерського обліку,<br>звітності і оподаткування необхідно сформулювати висновки щодо:<br> - фактичного стану організації і контролю за веденням<br>бухгалтерського та податкового обліку, можливості використання їх<br>даних для планування;<br> - достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової<br>звітності підприємства; відповідності фінансової та інших видів<br>звітності обраній обліковій політиці, П(С)БО та<br>нормативно-правовій базі;<br> - наявності та ефективності системи автоматизації облікового<br>процесу.<br> 3.2.3.1 Фінансовий аналіз<br> Основним завданням фінансового аналізу є оцінка активів,<br>доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за звітний<br>період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули<br>на фінансові результати діяльності підприємства.<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Виконавці: ¦Працівники планово-економічного відділу, ¦<br>¦ ¦бухгалтерії, абонентського відділу (відділу ¦<br>¦ ¦збуту), виробничо-технічного відділу ¦<br>¦---------------+------------------------------------------------¦<br>¦Основні джерела¦Форма N 1 "Баланс" ( <A HREF="55376">z0396-99</A> ) ¦<br>¦інформації: ¦Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" ¦<br>¦ ¦( <A HREF="55372">z0397-99</A> ) ¦<br>¦ ¦Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" ¦<br>¦ ¦( <A HREF="55373">z0398-99</A> ) ¦<br>¦ ¦Форма N 4 "Звіт про власний капітал" ¦<br>¦ ¦( <A HREF="55374">z0399-99</A> ) ¦<br>¦ ¦Форма N 5 "Примітки до річної фінансової ¦<br>¦ ¦звітності" ( <A HREF="75527">z0904-00</A> ) ¦<br>¦ ¦Форма N 1-підприємництво "Звіт про основні ¦<br>¦ ¦показники діяльності підприємства" ¦<br>¦ ¦( va347202-06 ) ¦<br>¦ ¦Форма N 2-інвестиції "Звіт про капітальні ¦<br>¦ ¦інвестиції" ( vb254202-07 ) ¦<br>¦ ¦Форма N 1-С (теплопостачання) "Звіт про ¦<br>¦ ¦витрати виробництва, виконання робіт та ¦<br>¦ ¦надання послуг і фінансові результати ¦<br>¦ ¦діяльності підприємства теплопостачання" ¦<br>¦ ¦( <A HREF="122406">v0058207-93</A> ) ¦<br>¦ ¦Форма N 1-теп "Звіт про постачання теплової ¦<br>¦ ¦енергії" ( vn215202-07 ) ¦<br>¦ ¦Форма N 11-МТП "Звіт про результати ¦<br>¦ ¦використання палива, теплової енергії та ¦<br>¦ ¦електроенергії" ( va256202-07 ) ¦<br>¦ ¦Форма N 1-ПВ "Звіт з праці" ( va223202-07 ) ¦<br>¦ ¦Рішення про встановлення тарифів на теплову ¦<br>¦ ¦енергію та/або надання послуг ¦<br>¦ ¦централізованого теплопостачання ¦<br>¦ ¦Кошториси прямих, загальновиробничих, ¦<br>¦ ¦адміністративних витрат, витрат на