МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 08.04.2009 N 141 Про фінансування створення науково-технічної продукції у 2009 році за рахунок коштів державного бюджету Відповідно до планових видатків державного бюджету на науковута науково-технічну діяльність на 2009 рік, затверджених ЗакономУкраїни "Про Державний бюджет України на 2009 рік" від 26.12.2008N 835-VI ( 835-17 ), та з метою наукового обґрунтування виконанняпріоритетних завдань Міністерства Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Перелік робіт на 2009 рік, які виконуватимутьсяв межах бюджетної програми КПКВК 2751030 "Прикладні наукові танауково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовимипрограмами і державним замовленням у сфері будівництва", та обсягиїх фінансування відповідно до планових видатків державного бюджетуна 2009 рік ( 835-17 ) (далі - Перелік робіт) (додаток 1). 2. Затвердити комплект примірних документів (додаток 2). 3. Структурним підрозділам Міністерства, які є ініціаторамизамовлення робіт, зазначених у додатку 1 до цього наказу: 3.1. Встановити постійний контроль за їх виконанням. 3.2. Надати тендерному комітету (Нахкур Т.Ф.), для проведенняпроцедури державних закупівель науково-дослідних робіт, тендернезавдання за формою, встановленою наказом Мінрегіонбуду від30.12.2008 N 707 "Про тендерний комітет Міністерства регіональногорозвитку та будівництва України". 4. Відділу наукового розвитку (Котова Л.М.) забезпечитикоординацію заходів, визначених цим наказом. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти назаступників Міністра відповідно до розподілу функціональнихобов'язків. Міністр В.Куйбіда Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду 08.04.2009 N 141 Комплект примірних документів 1. ДОГОВІР на створення наукової/науково-технічної продукції(НТП); 2. Протокол угоди про договірну ціну; 3. Калькуляція кошторисної вартості (планова); 4. Звіт про виконання кошторису витрат (додаток 3); 5. Календарний план виконання робіт; 6. Вимоги замовника; 7. Додаткова угода. ДОГОВІР N _______________________ (шифр призначається Замовником) на створення наукової/науково-дослідної роботи (НДР) по ДК-015 за результатами тендера __________________________________ (назва науково-дослідної роботи) м. Київ ____________ 2009 р. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України(далі - Замовник) в особі заступника Міністра ______________, якийдіє на підставі Положення про Міністерство регіонального розвиткута будівництва України, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 16.05.2007 р. N 750, та наказу Мінрегіонбудувід "___" ____________ 2009 р. N _____(*), з однієї Сторони, та______________________________________ (далі - Виконавець) в особі_______________________________________, який діє на підставі______________, з іншої Сторони, далі іменуються Сторони, уклалицей договір про наступне: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконанняпослуги з науково-дослідної роботи за темою:"________________________________________________________________" (назва науково-дослідної роботи) 1.2. Наукові, технічні, економічні й інші вимоги донауково-дослідної роботи, що є предметом договору, визначаютьсяВимогами Замовника за встановленою формою, яка складає невід'ємнучастину цього договору (додаток 5 до договору). 1.3. Термін здачі робіт за договором: _______________________ 1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначаютьсяКалендарним планом виконання робіт, що є складовою частиною цьогодоговору (додаток 4 до договору). 1.5. Результати виконаної за договором науково-дослідноїроботи є власністю держави в особі Міністерства регіональногорозвитку та будівництва України та Виконавця. 1.6. Правовідносини щодо використання та захисту об'єктівінтелектуальної власності регулюються чинним законодавством. 1.7. Власником продукції, розробленої відповідно до цьогодоговору, є Замовник. Використання отриманих результатівнауково-дослідної роботи Виконавцем може проводитись лише запогодженням із Замовником. 1.8. Використовуючи результати, отримані під час реалізаціїдоговору, у друкованих виданнях, при демонстрації експонатів навиставках і ярмарках, у проспектах, рекламі та інший документації,пов'язані із введенням зазначених результатів у господарськийобіг, Виконавець зобов'язаний зазначити, що науково-досліднаробота виконувалась за рахунок бюджетних коштів. 2. Вартість робіт та порядок розрахунків 2.1. Вартість науково-дослідної роботи згідно з цим договоромскладає всього ___________________________________________________ (сума цифрами та прописом) в тому числі по роках: __________. За виготовлену науково-досліднуроботу у 2009 році Замовник перераховує Виконавцю відповідно доПротоколу угоди про договірну ціну (додаток 1 до договору), що єневід'ємною частиною цього договору ______________________________ (сума цифрами та прописом) Обсяги фінансування подальших років визначаються додатковимиугодами відповідно до затверджених видатків згідно із ЗакономУкраїни "Про державний бюджет". 2.2. Калькуляція кошторисної вартості (планова) робіт тарозрахунки витрат за статтями наведені у додатку 2 (додаток 2 додоговору). 2.3. Оплата виконаних за цим договором робіт або їх окремихетапів здійснюється Замовником на підставі відповідних актівприймання-передачі роботи, підписаних Сторонами, і по мірівиділення йому в установленому законодавством порядку коштів ізДержавного бюджету України відповідно до планів асигнувань напоточний рік. 2.4. Замовник має право вимагати зменшення передбачених цимдоговором обсягів закупівлі розробок або окремих їх етапів залежновід реального фінансування видатків із Державного бюджету Українина науково-дослідну роботу. 2.5. Джерело фінансування - видатки загального фондудержавного бюджету України 2009 року. Бюджетна програма КПКВК 2751030 "Прикладні наукові танауково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовимипрограмами і державним замовленням у сфері будівництва" (зазначається код КПКВК та назва бюджетної програми) 3. Строки виконання та порядок передачі робіт 3.1. Строки й етапність виконання науково-дослідних робіт, атакож зміст та обсяги робіт, їх вартість за етапами визначаєтьсяКалендарним планом. 3.2. До виконання робіт за цим договором Виконавець має правозалучати за згодою Замовника (відповідно до калькуляціїкошторисної вартості) не більше 25% від загальної вартості роботиінших осіб, залишаючись при цьому відповідальним у повному обсязіперед Замовником за виконання зобов'язань за цим договором. 3.3. Після закінчення (у тому числі дострокового) виконаннякожного з етапів робіт, передбачених Календарним планом,Виконавець представляє Замовнику акт здавання-прийманнянауково-технічної продукції з додатком до нього: - звіту за виконану роботу; - комплекту наукової, технічної та іншої документації,передбаченої Вимогами замовника, Календарним планом та умовидоговору в трьох примірниках; Виконавець забезпечує державну реєстрацію розробки увстановленому порядку і подає копію реєстраційної карткиЗамовнику. Усі зазначені документи подаються в трьох примірниках,підписаних Виконавцем, і повинні супроводжуватися листом такомплектом відповідної документації, що стосується виконаногоетапу розробки (розробки у цілому). 3.4. Перелік наукової, технічної та іншої документації, щопідлягає передачі Виконавцем Замовнику (на окремих етапахвиконання робіт та після виконання роботи в цілому), визначаєтьсявідповідно до ДСТУ 1.2 (пункт 3.4.8.). 3.5. Після виконання робіт за договором у повному обсязіВиконавець передає Замовнику комплект відповідної документації,який має містити Звіт про виконання кошторису витратнауково-технічної роботи (додаток 3 до договору). 3.6. Протягом десяти робочих днів із дня одержання відВиконавця документів, зазначеного в пункті 3.3 цього договору,Замовник зобов'язаний повернути Виконавцеві один примірникпідписаного ним акта приймання - передачі робіт/етапу або надатиВиконавцеві письмову вмотивовану відмову від прийняттяробіт/етапу. 3.7. У разі надання Виконавцеві письмової вмотивованоївідмови від прийняття робіт/етапу Замовник письмово викладає їїпричини та призначає Виконавцеві крайній строк для усуненнянедоліків, у випадку їх наявності. Після одержання такої відмовиВиконавцем і за результатами її вивчення останнім Сторони повинніпротягом десяти робочих днів скласти двосторонній акт із перелікомвиявлених недоліків, необхідних доопрацювань та строків здійсненнятаких доопрацювань. Усунення недоліків і здійснення доопрацюваньпроводяться Виконавцем за власний рахунок. Підписання відповідногоакта приймання - передачі робіт/етапу можливе лише після усуненнявсіх недоліків і здійснення всіх доопрацювань, зафіксованих увищезазначеному двосторонньому акті. 3.8. У разі дострокового виконання робіт/етапів Замовник можедостроково прийняти та оплатити роботи відповідно до пункту 3.3договору. 3.9. Замовник має право дати Виконавцеві письмовеповідомлення про тимчасове припинення виконання передбачених цимдоговором робіт або окремих етапів у разі зміни лімітів видатківДержавного бюджету України на науково-технічну діяльністьЗамовника, а також з інших поважних причин. Замовник має право на його дострокове розірвання абозупинення на певний строк у разі зміни реальних граничних обсягіввидатків державного бюджету, про що Замовник письмово повідомляєВиконавця. 3.10. Виконавець зобов'язаний планувати, обліковувати ікалькулювати витрати, пов'язані з виконанням робіт, обумовленихцим договором відповідно до вимог постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення зпланування, обліку і калькулювання собівартості науково-досліднихта дослідно-конструкторських робіт" та Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказомМіністерства фінансів України від 31.12.99 N 318,ДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 Правила визначення вартостінауково-дослідних робіт у будівництві. 4. Відповідальність Сторін 4.1. Сторони, за невиконання або неналежне виконаннязобов'язань за цим договором, несуть майнову відповідальністьзгідно з чинним законодавством України. 4.2. Сторони частково або повністю звільняються від виконанняумов цього договору за умов виникнення форс-мажорних обставин,передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме:пожеж, повеней, землетрусів або іншого стихійного лиха, військовихдій, страйків, економічних блокад, актів або дій державних органівабо ж інших обставин, що справляють на надання цього договорубезпосередній вплив, який знаходиться поза волею Сторін та якінеможливо передбачити за умови вжиття звичайних для цього заходіві неможливо відвернути при всій турботливості й обачності.Підтвердженням настання зазначених подій є довідка уповноваженогооргану. 4.3. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав передбачені цимдоговором роботи або виконує їх настільки повільно, що закінченняїх у передбачений цим договором строк стає явно неможливим, або вразі відмови Виконавця від виконання договору, Замовник має правов односторонньому порядку розірвати договір. Якщо під час виконання передбачених цим договором робіт станеочевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник маєправо призначити Виконавцеві строк для усунення недоліків, а вразі невиконання Виконавцем цієї вимоги - розірвати договір водносторонньому порядку. 4.4. Замовник має право в будь-який час до закінчення робітза цим договором відмовитися від нього, виплативши Виконавцевіплату за фактично виконану на цей момент частину робіт. 4.5. Замовник не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасневиконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування здержавного бюджету або не виділення бюджетних коштів Державнимказначейством України. 4.6. Виконавець повинен надати Замовнику розшифровку витратзазначених в калькуляції кошторисної вартості (планової тафактичної) відповідно до вимог постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення зпланування, обліку і калькулювання собівартості науково-досліднихта дослідно-конструкторських робіт" та Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказомМіністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, таДСТУ-Н Б Д.1.1-...2008 Правила визначення вартостінауково-дослідних робіт у будівництві. Відхилення розшифровкивитрат зазначених в калькуляції кошторисної вартості (планової тафактичної) Виконавець здійснює виключно за погодженням ізЗамовником. 4.7. Спірні питання повинні вирішуватись переважно шляхомконструктивних переговорів між Сторонами та у встановленому чиннимзаконодавством України. 5. Термін дії договору 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписанняСторонами та діє до "___" ____________ 200_ року. 5.2. Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони відвідповідальності за порушення, що мали місце під час йоговиконання. 6. Прикінцеві положення 6.1. Цей договір має такі додатки, які є його невід'ємноючастиною: - Протокол угоди про договірну ціну (додаток 1); - Калькуляція кошторисної вартості (планова) (додаток 2); - Звіт про виконання кошторису витрат (додаток 3); - Календарний план виконання робіт (додаток 4); - Вимоги замовника (додаток 5). 6.2. Цей договір складено у трьох(**) примірниках, які маютьоднакову юридичну силу. 6.3. Цей договір може бути змінений або розірваний за згодоюСторін, за винятком випадків, одностороннього розірвання договору,передбачених пунктами 4.3, 4.4 цього договору. 7. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін: Від Виконавця Від Замовника 01025, м. Київ, вул. В.Житомирська, 9 реєстраційний рахунок N 35214007004086 в ДКУ у м. Києві, МФО 820172, код ЄДРПОУ 35134370, КПКВК 2751030 Керівник організації Заступник Міністра ______________________________ _________________________________ (підпис) (підпис) ______________________________ _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. М.П. Начальник Відділу наукового розвитку _________________________________ (підпис) _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Керівник структурного підрозділу (замовник) _________________________________ (підпис) _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Директор Фінансово-економічного департаменту _________________________________ (підпис) _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Начальник Управління правової та законопроектної роботи _________________________________ (підпис) _________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) _______________ (*) При укладанні договору, додаткової угоди та акта,додатково звертатись у Міністерство для з'ясування номера наказу (**) При укладанні договору Виконавець додає проект договорув електронному вигляді. Додаток 1 до договору від "___" _______ 2009 N ___ ПРОТОКОЛ угоди про договірну ціну за розробку науково-дослідної роботи __________________________________________ (назва науково-дослідної роботи) Міністерство регіонального розвитку та будівництва України(далі - Замовник) в особі заступника Міністра ____________, що дієна підставі Положення про Міністерство, затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, та наказуМінрегіонбуду від "___" ____________ 2008 р. N ___(*), з однієїсторони та ____________________________________________ (далі -Виконавець) в особі ________________________________, що діє напідставі _______________, з іншої сторони засвідчуємо, щоСторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни на створеннята передачу науково-технічної продукції у 2009 році в сумі_________________________________________________________, без ПДВ (прописом) Обсяги фінансування на наступні роки визначаються додатковоюугодою відповідно до затверджених видатків згідно із ЗакономУкраїни "Про державний бюджет". Даний протокол є підставою для проведення взаємнихрозрахунків між Виконавцем та Замовником. Від Виконавця Від Замовника Керівник організації Заступник Міністра ________________________________ ________________________________ (підпис) (підпис) ________________________________ ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. М.П. Додаток 2 до договору від "___" _______ 2009 N ___ ПОГОДЖЕНО Заступник Міністра __________________ М.П. КАЛЬКУЛЯЦІЯ кошторисної вартості (планова) _____________________________________ (назва науково-технічної продукції) Підстава для проведення роботи - наказ Мінрегіонбудувід ____________ 2009 р. N ___ Джерело фінансування - Державний бюджет України Замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництваУкраїни Термін виконання роботи: початок ____________________________ закінчення _________________________ ------------------------------------------------------------------| N | Статті витрат | Усього на | Усього на || | |весь період, |поточний рік,|| | | грн. | грн. ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 1 | Витрати на оплату праці | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 2 |Відрахування на соціальні | | || |заходи | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 3 |Матеріали | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 4 |Паливо та енергія для | х | х || |науково-виробничих цілей | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 5 |Витрати на службові відрядження| | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 6 |Спецустаткування для наукових | х | х || |(експериментальних) робіт | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 7 |Витрати на роботи, які | х | х || |виконують сторонні | | || |підприємства, установи і | | || |організації | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 8 |Інші витрати | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| 9 |Накладні витрати | | ||----+-------------------------------+-------------+-------------|| | Усього (без ПДВ) | | |------------------------------------------------------------------ Керівник організації Керівник структурного підрозділу _____________________________ __________________________________ (підпис) (підпис) _____________________________ __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. Керівник Начальник Відділу наукового планово-виробничого відділу розвитку _____________________________ __________________________________ (підпис) (підпис) _____________________________ __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) Головний бухгалтер Директор Фінансово-економічного департаменту _____________________________ __________________________________ (підпис) (підпис) _____________________________ __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) Керівник науково-дослідної роботи _____________________________ (підпис) _____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 3 до договору від "___" _______ 2009 N ___ ЗВІТ про виконання кошторису витрат ____________________________________ (назва науково-дослідної роботи) Підстава для проведення роботи - наказ Мінрегіонбудувід ____________ 2009 р. N ___ Джерело фінансування - Державний бюджет України Замовник - Міністерство регіонального розвитку та будівництваУкраїни Термін виконання роботи: початок ____________________________ закінчення _________________________ ------------------------------------------------------------------| N | Статті витрат |Усього на весь період, грн. ||----+------------------------------+----------------------------|| 1 |Витрати на оплату праці | ||----+------------------------------+----------------------------|| 2 |Відрахування на соціальні | || |заходи | ||----+------------------------------+----------------------------|| 3 |Матеріали | ||----+------------------------------+----------------------------|| 4 |Паливо та енергія для | х || |науково-виробничих цілей | ||----+------------------------------+----------------------------|| 5 |Витрати на службові | || |відрядження | ||----+------------------------------+----------------------------|| 6 |Спецустаткування для наукових | х || |(експериментальних) робіт | ||----+------------------------------+----------------------------|| 7 |Витрати на роботи, які | х || |виконують сторонні | || |підприємства, установи і | || |організації | ||----+------------------------------+----------------------------|| 8 |Інші витрати | ||----+------------------------------+----------------------------|| 9 |Накладні витрати | ||----+------------------------------+----------------------------|| | Усього (без ПДВ) | |------------------------------------------------------------------ Керівник організації ______________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П Керівник планово-виробничого відділу ______________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Головний бухгалтер ______________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Керівник науково-дослідної роботи ______________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 4 до договору від "___" _______ 2009 N ___ ПОГОДЖЕНО Заступник Міністра __________________ М.П. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН виконання робіт __________________________________ (назва науково-дослідної роботи) ------------------------------------------------------------------| Зміст та назва етапів | Термін |Вартість | Результат за || | виконання | етапу, | етапом (звіт, || | (початок, |(гривень)| макет, || |завершення:| |конструкторська|| | місяць, | | документація, || | квартал, | | тощо) || | рік) | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Етап 1. | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Етап 2. | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Всього на 200_ рік: | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Етап 3. | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Етап 4. | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Всього на 200_ рік: | | | ||--------------------------+-----------+---------+---------------||Разом за договором: | | | |------------------------------------------------------------------ Від Виконавця Від Замовника Керівник організації Керівник структурного підрозділу _____________________________ __________________________________ (підпис) (підпис) _____________________________ __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. Начальник Відділу наукового розвитку __________________________________ (підпис) __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) Додаток 5 до договору від "___" _______ 2009 N ___ ПОГОДЖЕНО Заступник Міністра __________________ М.П. Вимоги замовника __________________________________ (назва науково-дослідної роботи) 1. Підстава для проведення розробки - наказ Мінрегіонбудувід ____________ 2009 р. N ___. 2. Основна мета та призначення розробки. 3. Технічні, економічні та якісні характеристики розробки. 4. Стислий зміст етапів або структура розробки. 5. Взаємозв'язок розробки з нормативно-правовими актами таіншими нормативними документами. 6. Вимоги щодо способу реалізації результатів розробки. 7. Вимоги щодо необхідності проведення науково-технічноїекспертизи, обговорення з громадськістю, збору відгуків,погодження. 8. Порядок розгляду і приймання результатів розробки. 9. Інші вимоги (враховуючи спрямованість розробки). Від Виконавця Від Замовника Керівник організації Керівник структурного підрозділу _____________________________ ________________________________ (підпис) (підпис) _____________________________ ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) М.П. Начальник Відділу наукового розвитку ________________________________ (підпис) ________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) ДОДАТКОВА УГОДА N ___________ до договору N ________ від "___" __________ 200_ року "____________________________________________" (назва науково-дослідної роботи) м. Київ "___" ____________ 200_ року Міністерство регіонального розвитку та будівництва України(далі - Замовник), в особі заступника Міністра ____________, щодіє на підставі Положення про Міністерство, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750, танаказу Мінрегіонбуду від _____________ 2009 р. N ____(*), з однієїсторони, та _________________________________________ (далі -Виконавець), в особі директора _______________ ____________, щодіє на підставі статуту (положення), з іншої сторони уклали цюДодаткову угоду про наступне: 1. У відповідності з пунктом 2.4 договору від"___" ____________ 200_ р. N ___ Сторони домовились: 1.1 Внести зміни у додаток 2 до договору "Калькуляціякошторисної вартості", виклавши його в редакції, що додається. 1.2 Внести зміни у додаток 4 до договору "Календарний планвиконання робіт", виклавши його в редакції, що додається. 2. Інші положення зазначеного договору залишаютьсянезмінними. 3. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту їїпідписання Сторонами. Додатки: "Калькуляція кошторисної вартості" та "Календарнийплан виконання робіт". Від Виконавця Від Замовника Керівник організації Заступник Міністра ___________________________ _____________________________ (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) М.П. М.П