Об аттестации работников отдела качества, технического контроля и новых технологий и испытательных лабораторий служб автомобильных дорог


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ Н А К А З 24.04.2009 N 173 Про атестацію працівників відділу якості, технічного контролю та нових технологій і випробувальних лабораторій служб автомобільних доріг З метою підвищення якості виконання дорожньо-будівельних іремонтних робіт, поліпшення експлуатаційного стану автомобільнихдоріг та споруд на них, а також підвищення ефективності роботипрацівників відділу якості, технічного контролю, нових технологійта випробувальних лабораторій Служб автомобільних доріг в АР Крим,областях та м. Севастополі та на виконання наказу Укравтодорувід 19.03.2009 р. N 109 ( v0109466-09 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про проведення атестації фахівціввідділу якості, технічного контролю, нових технологій тавипробувальних лабораторій Служб автомобільних доріг в АР Крим,областях та м. Севастополі. 2. Провести атестацію працівників відділу якості, технічногоконтролю, нових технологій та випробувальних лабораторійвідповідно до Положення про проведення атестації фахівців відділуякості, технічного контролю, нових технологій та випробувальнихлабораторій Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях там. Севастополі у період з 18 травня по 19 червня 2009 року. 3. Затвердити графік проведення атестації та складатестаційних комісій згідно з додатком. 4. Начальникам служб автомобільних доріг в АР Крим, областяхта м. Севастополі: 4.1. Підготувати документи, передбачені Положенням пропроведення атестації фахівців відділу якості, технічного контролю,нових технологій та випробувальних лабораторій Служб автомобільнихдоріг в АР Крим, областях та м. Севастополі, на осіб, які будутьпроходити атестацію, та надіслати до Державної службиавтомобільних доріг України до 15 травня 2009 року. 4. 2. До 15.05.2009 р. призначити членів атестаційної комісії(заступник начальника Служби, якому підпорядковані підрозділи,голова профкому). 4.3. Забезпечити умови для проведення атестації працівниківвідділу якості, технічного контролю, нових технологій тавипробувальних лабораторій. 4.4. За результатами атестації видати відповідний наказ(розпорядження) та про прийняті рішення повідомити Управліннянауково-технічної політики Укравтодору на протязі одного місяцяпісля проведення атестації. 5. Головам атестаційних комісій до 01.07.2009 р. надати звітищодо результатів проведення атестації. 6. Управлінню науково-технічної політики (Андрєєв С.І.) наоснові звітів атестаційних комісій та рішень Служб автомобільнихдоріг підготувати відповідні пропозиції щодо підвищенняефективності роботи працівників відділу якості, технічногоконтролю, нових технологій та випробувальних лабораторій Службавтомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступниківГолови Укравтодору М.В. Березовського та С.В.Бойка у залежностівід розподілу функціональних повноважень. Голова В.Гуржос ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Укравтодору 24.04.2009 N 173 ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації фахівців відділу якості, технічного контролю, нових технологій та випробувальних лабораторій Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі 1. Загальна частина 1.1. З метою підвищення відповідальності за ефективністьроботи працівників відділу якості, технічного контролю, новихтехнологій та випробувальних лабораторій, один раз на три рокипроводиться їх атестація, під час якої оцінюються результатироботи, ділові та професійні якості, які виявлені працівниками привиконанні своїх обов'язків та визначені типовимипрофесійно-кваліфікаційними характеристиками посад і посадовихінструкцій. 1.2. Атестації підлягають всі працівники відділу якості,технічного контролю, нових технологій та випробувальнихлабораторій, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змінобіймають посади менше ніж один рік, якщо їх посадові обов'язки незмінилися. Не підлягають атестації працівники, що перебувають назайманій посаді менше ніж один рік (крім зазначених в абзаціпершому цього пункту). Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах ідогляду за дитиною, проходять атестацію не раніше ніж через рікпісля виходу на роботу. Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітніжінки можуть проходити атестацію за власним бажанням. 2. Організація та проведення атестації 2.1. Організація та проведення атестації проводиться згіднонаказу Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодору).Відповідно до цього наказу утворюється атестаційна комісія (далі -комісія). Для оперативності виконання проведення атестації можеутворюватися декілька комісій. Кількісний та персональний склад комісії затверджуєтьсянаказом по Укравтодору. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членівкомісії. Головою комісії, як правило, призначається представникУкравтодору. До роботи у комісії залучаються представникиДНТЦ "Дор'якість", ДерждорНДІ, УДВТП "Укрдортехнологія" та Службавтомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі. 2.2. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний розгляд іпрофесійну оцінку діяльності працівника, який атестується, зокремащодо виконання покладених на нього обов'язків, знання такористування у своїй роботі приладами та обладнанням, нормативнимита технологічними документами. 2.3. Термін і графік проведення атестації затверджуютьсянаказом Укравтодору і доводиться до відома Служб автомобільнихдоріг, не пізніше ніж за 10 днів до проведення атестації. 2.4. На кожного працівника, який підлягає атестації,заповнюється атестаційний лист, складається відгук-характеристика,яка підписується його безпосереднім керівником і подається докомісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. Відгук-характеристика повинна містити аналіз виконанняпрацівником посадових обов'язків; відомості про обсяг, якість,своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості(ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання такористування нормативними документами під час виконання своїхобов'язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищеннякваліфікації тощо. Відгук-характеристика на керівників відділу та випробувальноїлабораторії підписується керівником Служби автомобільних доріг. Працівник ознайомлюється із відгуком-характеристикою доатестації під час співбесіди з безпосереднім керівником. У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовійхарактеристиці, працівник може подати до комісії відповідну заяву,обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї діяльності. Під час кожної атестації до комісії подаються посадоваінструкція працівника, який підлягає атестації, та атестаційнийлист попередньої атестації. 2.5. На засідання комісії запрошуються працівник, якийатестується, та його безпосередній керівник. Якщо працівник нез'явився на засідання комісії без поважних причин, комісія маєправо провести атестацію за його відсутності. 3. Рішення атестаційної комісії 3.1. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням увідсутності працівника, який проходить атестацію, і приймаєтьсяпростою більшістю голосів членів комісії. 3.2. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньомуприсутні 2/3 її складу. 3.2. На підставі всебічного аналізу виконання основнихобов'язків, складності виконуваної роботи та її результативності,комісія приймає одне з таких рішень: - відповідає займаній посаді; - відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендаційщодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму; - не відповідає займаній посаді. Атестованими вважаються працівники, визнані комісією такими,що відповідають займаній посаді, або відповідають займаній посадіза певних умов. 3.2. У разі прийняття рішення про відповідність займанійпосаді за певних умов комісія рекомендує керівникові призначитичерез рік повторне атестування, якщо працівник погодиться виконатидані йому рекомендації. У разі прийняття рішення про невідповідність працівниказайманій посаді комісія рекомендує керівникові перевести цьогопрацівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає йогопрофесійному рівню, або звільнити із займаної посади. 3.3. Результати атестації заносяться до протоколу засіданнякомісії та атестаційного листа, складеного за зразком згідно здодатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою тачленами комісії, які брали участь у голосуванні. Результатиатестації повідомляються працівнику, який атестувався, та йогокерівникові одразу після проведення атестації. Працівник ознайомлюється із змістом атестаційного листа підрозпис. 3.4. Результати атестації заносяться до особової справипрацівника. 4. Результати атестації та вирішення спірних питань 4.1. Про результати роботи кожного засідання комісії їїголова повідомляє заступника Голови Укравтодору та начальникаСлужби автомобільних доріг. 4.2. За результатами атестації керівник Служби автомобільнихдоріг видає відповідний наказ (розпорядження) та про прийнятірішення повідомляє Управління науково-технічної політикиУкравтодору на протязі одного місяця. 4.3. Рішення про переведення працівника за його згодою наіншу посаду, або про звільнення з посади приймається керівником удвомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення післязакінчення зазначеного терміну не допускається. Час хворобипрацівника, а також перебування його у відпустці до цього термінуне включається. 4.4. Працівник, визнаний за результатами атестації таким, щоне відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно допункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ). 4.5. Рішення керівника, прийняті за результатами атестації,можуть бути оскаржені працівником до суду. Додаток до Положення про проведення атестації АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ I. Загальні дані Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ Дата народження _____________________________________________ Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на моментатестації) _______________________________________________________ Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменуваннянавчального закладу і рік закінчення, спеціальність) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________________________________________________ Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) __________________________________________________________________________________ Загальний трудовий стаж, у тому числі за спеціальністю ________________________________________________________________________ II. Результати атестації За підсумками голосування атестаційної комісії: відповідаєзайманій посаді (за _______, проти _______) відповідає займанійпосаді за умови __________________________________________________ ________________________ (за _______, проти _______) не відповідає займаній посаді (за ________, проти ________) Рішення атестаційної комісії ________________________________ Рекомендації атестаційної комісії _____________________________________________________________________________________________ _____________________________ (за __________, проти _____________) Голова атестаційної _______________ ___________________ комісії (підпис) (розшифрування) Члени комісії _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ (підписи) (розшифрування) Дата атестації "___" ____________ 200_ року З результатами _____________________ атестації ознайомлений (підпис працівника, який атестується) _______________ Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншудумку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, якийатестується, її викладають письмово у довільній формі і додають доатестаційного листа. Додаток до наказу Державної служби автомобільних доріг України 24.04.2009 N 173 ГРАФІК проведення атестації працівників відділу якості, технічного контролю, нових технологій та випробувальних лабораторій Служб автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополі та склад атестаційних комісій ------------------------------------------------------------------| NN | Служби | Склад комісії | Дата ||з/п | автомобільних | | проведення|| | доріг | | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 1 |Чернігівська |Андрєєв С.І. - начальник | 20.05 || | |Управління науково-технічної | || | |політики, голова комісії; | || | |члени комісії: | || | |Садовніков Г.О. - начальник | || | |лабораторії ДНТЦ | || | |"Дор'якість"; | || | |Головко С.К. - завідувач | || | |відділу ДерждорНДІ; | || | |Бібик Ю.М. - начальник | || | |відділу Укрдортехнологія, | || | |секретар комісії; заступник | || | |начальника Служби; голова | || | |профкому Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 2 |Хмельницька, |Андрєєв С.І. - начальник |25.05-29.05|| |Тернопільська, |Управління науково-технічної | || |Чернівецька |політики, голова комісії; | || | |члени комісії: | || | |Лукашенко В.О. - заступник | || | |директора ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Кушнір О.В. - завідувач | || | |відділу ДерждорНДІ; | || | |Бібик Ю.М. - начальник | || | |відділу Укрдортехнологія, | || | |секретар комісії; заступник | || | |начальника Служби; голова | || | |профкому Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 3 |Дніпропетровська,|Даценко В.М. - директор ДНТЦ |25.05-29.05|| |Запорізька, |"Дор'якість", голова комісії;| || |Харківська, |члени комісії: | || |Сумська, |Бабяк І.П. - завідуючий | || |Полтавська |відділом ДерждорНДІ; | || | |Безуглий А.О. - нач. центру | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник начальника| || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 4 |Вінницька |Березовський М.В.- заступник | 26.05 || | |Голови, голова комісії; члени| || | |комісії: Крамаренко З.В.- | || | |зав. відділом ДНТЦ | || | |"Дор'якість", секретар | || | |комісії; Кіщинський С.В.- | || | |завідувач відділу ДерждорНДІ;| || | |заступник нач. Служби; голова| || | |профкому Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 5 |Луганська, |Стулій М.М. - начальник |01.06-05.06|| |Донецька |відділу Управління | || | |науково-технічної політики, | || | |голова комісії; члени | || | |комісії: Садовніков Г.О. - | || | |начальник лабораторії ДНТЦ | || | |"Дор'якість"; Головко С.К. - | || | |завідувач відділу ДерждорНДІ,| || | |секретар комісії;; заступник | || | |нач. Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 6 |Черкаська, |Андрєєв С.І. - начальник |01.06-04.06|| |Кіровоградська |Управління науково-технічної | || | |політики, голова комісії; | || | |члени комісії: | || | |Лукашенко В.О. - заст. | || | |директора ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Кушнір О.В. - завідувач | || | | відділу ДерждорНДІ; | || | |Безуглий А.О. - нач. центру | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник нач. | || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 7 |АР Крим, |Березовський М.В. - |02.06-05.06|| |м. Севастополь |заступник Голови, голова | || | |комісії; члени комісії: | || | |Крамаренко З.В. - зав. | || | |відділом ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Бабяк І.П. - зав. відділом | || | |ДерждорНДІ; Бібик Ю.М. - | || | |начальник відділу | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник нач. | || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 8 |Одеська, |Андрєєв С.І. - начальник |08.06-11.06|| |Миколаївська, |Управління науково-технічної | || |Херсонська |політики, голова комісії; | || | |члени комісії: | || | |Лукашенко В.О. - заст. | || | |директора ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Головко С.К. - завідувач | || | |відділу ДерждорНДІ; | || | |Бібик Ю.М. - начальник | || | |відділу Укрдортехнології, | || | |секретар комісії; заступник | || | |нач. Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 9 |Рівненська, |Даценко В.М. - директор ДНТЦ |09.06-12.06|| |Волинська, |"Дор'якість", голова комісії;| || |Львівська, |члени комісії: Бабяк І.П. - | || |Ів.-Франківська |зав. відділом ДерждорНДІ; | || | |Безуглий А.О. - нач. центру | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник нач. | || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 10 |Закарпатська |Стулій М.М. - начальник |08.06-11.06|| | |відділу Управління | || | |науково-технічної політики, | || | |голова комісії; члени | || | |комісії: Садовніков Г.О. - | || | |начальник лабораторії ДНТЦ | || | |"Дор'якість"; | || | |Кіщинський С.В. - | || | |завідувач відділу | || | |ДерждорНДІ, секретар комісії;| || | |заступник нач. Служби; голова| || | |профкому Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 11 |Київська |Березовський М.В. - | 15.06 || | |заступник Голови, голова | || | |комісії; члени комісії: | || | |Крамаренко З.В. - зав. | || | |відділом ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Кіщинський С.В. - завідувач | || | |відділу ДерждорНДІ; | || | |Безуглий А.О. - нач. центру | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник нач. | || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | ||----+-----------------+-----------------------------+-----------|| 12 |Житомирська |Андрєєв С.І. - голова | 16.06 || | |комісії, члени комісії: | || | |Лукашенко В.О. - заст. | || | |директора ДНТЦ "Дор'якість"; | || | |Головко С.К. - завідувач | || | |відділу ДерждорНДІ; | || | |Бібик Ю.М. - начальник | || | |відділу | || | |Укрдортехнологія, секретар | || | |комісії; заступник нач. | || | |Служби; голова профкому | || | |Служби | |------------------------------------------------------------------