О плане деятельности из подготовки проектов регуляторных актов


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 10.12.2008 N 586 Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 50 ( v0050661-09 ) від 30.01.2009 N 79 ( v0079661-09 ) від 23.02.2009 N 120 ( v0120661-09 ) від 25.03.2009 N 149 ( v0149661-09 ) від 13.04.2009 N 160 ( v0160661-09 ) від 22.04.2009 N 178 ( v0178661-09 ) від 05.05.2009 N 197 ( v0197661-09 ) від 20.05.2009 N 232 ( v0232661-09 ) від 15.06.2009 N 251 ( v0251661-09 ) від 23.06.2009 ) З метою реалізації положень Закону України від 11.09.2003N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності", вдосконалення правовогорегулювання та усунення перешкод для розвитку господарськоїдіяльності у сфері будівництва Н А К А З У Ю: 1. Затвердити План діяльності Міністерства регіональногорозвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актівна 2009 рік (далі - План) згідно з додатком. 2. Адміністративному департаменту (Парасюк І.Л.) уп'ятиденний строк забезпечити розміщення Плану на офіційнійсторінці Мінрегіонбуду в мережі Інтернет. 3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства, Державнійархітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) забезпечитинеухильне виконання вищезазначеного Плану у визначені строки. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти назаступників Міністра відповідно до розподілу функціональнихобов'язків. Міністр В.Куйбіда Додаток до наказу Мінрегіонбуду 10.12.2008 N 586 ПЛАН діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік ----------------------------------------------------------------------------------| N | Назва проекту | Цілі прийняття | Строки |Відповідальний||п/п| регуляторного | |підготовки | структурний || | акта | | проекту | підрозділ за || | | | | розроблення || | | | | проекту || | | | |регуляторного || | | | | акта ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------------------------------------------------------------------------|| Закони України ||--------------------------------------------------------------------------------||1. |Про внесення змін до |Приведення у |вересень |Державна || |Закону України "Про |відповідність із | |архітектурно- || |відповідальність |Законом України "Про | |будівельна || |підприємств, їх |внесення змін до | |інспекція || |об'єднань, установ та |деяких законодавчих | | || |організацій за |актів України щодо | | || |правопорушення у сфері |сприяння будівництву" | | || |містобудування" |від 16.09.2008 N 509-VI| | || |(щодо поширення дії |( 509-17 ) | | || |закону на всіх | | | || |суб'єктів господарювання | | | || |(у тому числі і на | | | || |фізичних осіб) за | | | || |порушення у сфері | | | || |містобудування) | | | ||--------------------------------------------------------------------------------|| постанови Кабінету Міністрів України ||--------------------------------------------------------------------------------||1. |Про затвердження Порядку |Приведення у | червень |Державна || |надання платних послуг, |відповідність із | |архітектурно- || |які надаються інспекцією |Положенням про | |будівельна || |державного архітектурно- |Державну архітектурно- | |інспекція || |будівельного контролю, |будівельну інспекцію, | | || |та їх переліку |затвердженим | | || | |постановою Кабінету | | || | |Міністрів України від | | || | |18.10.2006 N 1434 | | || | |( 1434-2006-п ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||2. |Про затвердження форми |Приведення у | червень |Державна || |дозволу на виконання |відповідність із | |архітектурно- || |підготовчих робіт; форми |Законом України "Про | |будівельна || |заяви, що подається для |внесення змін до | |інспекція || |отримання дозволу; та |деяких законодавчих | | || |форми відмови у наданні |актів України щодо | | || |дозволу; порядку їх |сприяння будівництву" | | || |видачі та скасування |від 16.09.2008 N 509-VI| | || |(анулювання) і ведення |( 509-17 ) | | || |їх реєстру | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||3. |Про затвердження переліку|Приведення у | червень |Державна || |будівельних робіт, на |відповідність із | |архітектурно- || |виконання яких |Законом України "Про | |будівельна || |не вимагається дозволу |внесення змін до | |інспекція || | |деяких законодавчих | | || | |актів України щодо | | || | |сприяння будівництву" | | || | |від 16.09.2008 N 509-VI| | || | |( 509-17 ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||4. |Про затвердження форми |Приведення у | червень |Державна || |дозволу на виконання |відповідність із | |архітектурно- || |будівельних робіт; |Законом України "Про | |будівельна || |форми заяви, що подається|внесення змін до | |інспекція || |для його отримання; |деяких законодавчих | | || |форми відмови у наданні |актів України щодо | | || |дозволу на виконання |сприяння будівництву" | | || |будівельних робіт; |від 16.09.2008 N 509-VI| | || |порядку видачі та |( 509-17 ) | | || |скасування (анулювання) | | | || |дозволу на виконання | | | || |будівельних робіт і | | | || |порядку ведення реєстру | | | || |виданих та скасованих | | | || |(анульованих) дозволів на| | | || |виконання будівельних | | | || |робіт | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||5. |Про затвердження порядку |Встановлення порядку |вересень |Державна || |здійснення Державною |здійснення, з | |архітектурно- || |архітектурно- |визначенням | |будівельна || |будівельною інспекцією та|організаційно-правових | |інспекція || |її територіальними |засад, державного | | || |органами архітектурно- |нагляду за | | || |будівельного нагляду |виробництвом | | || |(контролю) за |будівельних матеріалів | | || |виробництвом будівельних |і виробів та об'єктів | | || |матеріалів |містобудування, | | || | |підвищення якості | | || | |будівництва та | | || | |створення умов для | | || | |ефективного виконання | | || | |функцій, покладених на | | || | |Державну архітектурно- | | || | |будівельну інспекцію, | | || | |як урядовий орган | | || | |державного управління, | | || | |та її територіальні | | || | |органи, в частині | | || | |здійснення державного | | || | |нагляду за | | || | |виробництвом | | || | |будівельних матеріалів | | || | |і виробів | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||6. |Про внесення змін до |Страхування державних | грудень |Державна || |Порядку та умов |інспекторів з метою | |архітектурно- || |обов'язкового державного |підвищення | |будівельна || |страхування посадових |ефективності | |інспекція || |осіб інспекцій |державного управління | | || |державного архітектурно- |інспекцій державного | | || |будівельного контролю |архітектурно- | | || | |будівельного контролю | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||7. |Про затвердження форми |Приведення у | грудень |Державна || |сертифіката |відповідність із | |архітектурно- || |відповідності; форми |Законом України "Про | |будівельна || |заяви, що подається для |внесення змін до | |інспекція || |одержання сертифіката; |деяких законодавчих | | || |форми відмови у видачі |актів України щодо | | || |сертифіката; форми акта |сприяння будівництву" | | || |готовності об'єкта до |від 16.09.2008 N 509-VI| | || |експлуатації; |( 509-17 ) | | || |порядку видачі | | | || |сертифікатів | | | || |відповідності; | | | || |порядку ведення їх | | | || |реєстру; розміру та | | | || |порядку внесення плати | | | || |за їх видачу | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||8. |Про внесення змін до |У зв'язку з внесенням | грудень |Управління || |постанови Кабінету |змін до Закону України | |планування || |Міністрів України |"Про планування і | |забудови || |"Про затвердження Порядку|забудову територій" | |територій || |проведення експертизи |( 1699-14 ) | | || |містобудівної | | | || |документації" | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||9. |Про затвердження Порядку |У зв'язку з внесенням | грудень |Управління || |надання вихідних даних |змін до Закону України | |планування || |для проектування об'єктів|"Про планування і | |забудови || |містобудування та Порядку|забудову територій" | |територій || |визначення розміру плати |( 1699-14 ) | | || |за видачу містобудівних | | | || |умов і обмежень забудови | | | || |земельної ділянки та | | | || |технічних умов щодо | | | || |інженерного забезпечення | | | || |об'єкта архітектури" | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||10.|Про внесення змін до |У зв'язку з внесенням | грудень |Управління || |постанови Кабінету |змін до законів | |планування || |Міністрів України |України "Про | |забудови || |від 20.07.2000 N 1146 |архітектурну | |територій || |"Про затвердження типових|діяльність" ( 687-14 ),| | || |положень про управління |"Про планування і | | || |містобудування |забудову територій" | | || |та архітектури обласної, |( 1699-14 ), | | || |Київської та |"Про основи | | || |Севастопольської міської,|містобудування" | | || |відділ містобудування |( 2780-12 ) | | || |та архітектури районної у| | | || |місті Києві, відділ | | | || |містобудування, | | | || |архітектури та житлово- | | | || |комунального господарства| | | || |районної, районної у | | | || |місті Севастополі | | | || |державної адміністрації" | | | ||--------------------------------------------------------------------------------|| Накази Міністерства ||--------------------------------------------------------------------------------||1. |"Про затвердження Порядку|Підвищення |Після |Фінансово- || |використання коштів |ефективності |прийняття |економічний || |державного бюджету для |використання коштів |Закону |департамент || |фінансової підтримки |державного бюджету за |України | || |творчих спілок у сфері |бюджетною програмою |"Про | || |архітектури" |2751060 "Фінансова |Державний | || | |підтримка творчих |бюджет | || | |спілок у сфері |України на | || | |архітектури" |2009 рік" | || | | |( 835-17 ),| || | | |у термін | || | | |визначений | || | | |Кабінетом | || | | |Міністрів | || | | |України | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||2. |Про затвердження порядку |Виконання вимог | червень |Державна || |здійснення контролю за |постанов Кабінету | |архітектурно- || |дотриманням ліцензійних |Міністрів України від | |будівельна || |умов провадження |21.10.2007 N 1269 "Про | |інспекція || |будівельної діяльності |ліцензування певних | | || | |видів господарської | | || | |діяльності у | | || | |будівництві" та від | | || | |18.10.2006 N 1434 | | || | |( 1434-2006-п ) "Про | | || | |затвердження Положення | | || | |про Державну | | || | |архітектурно- | | || | |будівельну інспекцію" | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||3. |Про затвердження |Виконання вимог статті | червень |Державна || |Положення про |17 Закону України "Про | |архітектурно- || |Архітектурно-будівельну |архітектурну | |будівельна || |атестаційну комісію |діяльність" ( 687-14 ) | |інспекція ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||4. |Про затвердження Порядку |Виконання вимог |вересень |Державна || |ведення Реєстру |постанови Кабінету | |архітектурно- || |атестованих осіб |Міністрів України "Про | |будівельна || | |затвердження Порядку | |інспекція || | |проведення професійної | | || | |атестації виконавців | | || | |окремих робіт, | | || | |пов'язаних із | | || | |створенням об'єктів | | || | |архітектури" | | || | |( 79-2009-п ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||5. |Про затвердження розміру |Виконання вимог | грудень |Державна || |та Порядку справляння |прийнятої постанови | |архітектурно- || |плати за професійну |Кабінету Міністрів | |будівельна || |атестацію та видачу |України "Про | |інспекція || |кваліфікаційного |затвердження Порядку | | || |сертифіката |проведення професійної | | || |(його дубліката) |атестації виконавців | | || | |окремих робіт, | | || | |пов'язаних із | | || | |створенням об'єктів | | || | |архітектури" | | || | |( 79-2009-п ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||6. |Про затвердження Переліку|Виконання вимог | грудень |Державна || |відповідальних виконавців|постанови Кабінету | |архітектурно- || |окремих видів робіт, |Міністрів України "Про | |будівельна || |пов'язаних із створенням |затвердження Порядку | |інспекція || |об'єктів архітектури |проведення професійної | | || | |атестації виконавців | | || | |окремих робіт, | | || | |пов'язаних із | | || | |створенням об'єктів | | || | |архітектури" | | || | |( 79-2009-п ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||7. |Про затвердження Порядку |Приведення у | грудень |Державна || |справляння плати за |відповідність із | |архітектурно- || |надання послуг |Положенням про | |будівельна || |інспекціями державного |Державну архітектурно- | |інспекція || |архітектурно-будівельного|будівельну інспекцію, | | || |контролю |затвердженим | | || | |постановою Кабінету | | || | |Міністрів України від | | || | |18.10.2006 N 1434 | | || | |( 1434-2006-п ) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||8. |Внесення змін до Типового|У зв'язку з внесенням | грудень |Управління || |положення про |змін до законів | |планування || |архітектурно-містобудівні|України "Про | |забудови || |ради при спеціально |архітектурну | |територій || |уповноважених місцевих |діяльність" ( 687-14 ) | | || |органах містобудування та|та "Про планування і | | || |архітектури, |забудову територій" | | || |затвердженого наказом |( 1699-14 ) | | || |Мінрегіонбуду | | | || |від 14.05.2007 N 15 | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||9. |Розроблення порядку |Врегулювання питання | грудень |Управління || |встановлення малих |встановлення малих | |планування || |архітектурних форм |архітектурних форм | |забудови || | | | |територій ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------||10.|Внесення змін до Типових |Приведення у | грудень |Управління || |регіональних правил |відповідність із | |планування || |забудови |чинним законодавством | |забудови || | |Типових регіональних | |територій || | |правил забудови та | | || | |врегулювання питання | | || | |щодо внесення змін до | | || | |них | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект постанови Кабінету|З метою проведення у | березень |Управління || |Міністрів України |відповідність окремих | |економіки та || |"Про внесення змін |положень Загальних умов| |розвитку || |Загальних умов укладання |укладання та виконання | |будівельної || |та виконання договорів |договорів підряду в | |діяльності || |підряду в капітальному |капітальному | | || |будівництві" |будівництві, до норм | | || | |чинного законодавства, | | || | |у зв'язку з внесенням | | || | |протягом | | || | |2005-2008 років | | || | |змін до Цивільного | | || | |кодексу України | | || | |( 435-15 ) та низки | | || | |інших законодавчих і | | || | |нормативно-правових | | || | |актів, які регулюють | | || | |договірні відносини у | | || | |будівництві, та з метою| | || | |уточнення окремих | | || | |положень Загальних умов| | || | |щодо покладання | | || | |обов'язків на Замовника| | || | |та Підрядника | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект постанови Кабінету|З метою приведення у | червень |Державна || |Міністрів України "Про |відповідність до Закону| |архітектурно- || |внесення змін до |України від 25.12.2008 | |будівельна || |постанови Кабінету |N 800 ( 800-17 ) "Про | |інспекція || |Міністрів України |запобігання впливу | | || |від 8 жовтня 2008 р. |світової фінансової | | || |N 923" |кризи на розвиток | | || | |будівельної галузі та | | || | |житлового будівництва" | | || | |(удосконалення | | || | |державного регулювання | | || | |правовідносин, | | || | |пов'язаних з прийняттям| | || | |в експлуатацію | | || | |закінчених будівництвом| | || | |об'єктів) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Проект наказу |Приведення у |березень |Управління || |Мінрегіонбуду України |відповідність | |ціноутворення,|| |"Про затвердження |балансової вартості | |експертизи та || |індексів до балансової |об'єктів існуючого | |контролю || |вартості об'єктів |житлового фонду з | |вартості у || |житлового фонду станом |вартістю будівництва | |будівництві || |на 1 січня 2009 року" |житла станом на 1 січня| | || | |2009 року за допомогою | | || | |індексів, що | | || | |затверджуються | | || | |цим наказом. | | || | |Необхідність проведення| | || | |індексації балансової | | || | |вартості та | | || | |затвердження зазначених| | || | |індексів визначено | | || | |постановою Кабінету | | || | |Міністрів України від | | || | |31.08.96 N 1024 | | || | |( 1024-96-п ). | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Про порядок врегулювання |Встановлення порядку | червень |Державна || |питань самочинного |здійснення | |архітектурно- || |будівництва |організаційно-технічних| |будівельна || | |і правових заходів | |інспекція || | |процедури прийняття в | | || | |експлуатацію об'єктів | | || | |самочинного | | || | |будівництва, | | || | |спрямованого на | | || | |вдосконалення механізму| | || | |заходів, за допомогою | | || | |яких можливе | | || | |попередження та | | || | |виявлення недоліків у | | || | |будівництві, а також | | || | |встановлення єдиних | | || | |вимог до процедури | | || | |прийняття в | | || | |експлуатацію об'єктів | | || | |самочинного будівництва| | || | |та документального | | || | |оформлення її | | || | |результатів | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Про порядок реєстрації |Виконання доручення | квітень |Державна || |проектної декларації |Кабінету Міністрів | |архітектурно- || |органами державного |України від 31.03.2009 | |будівельна || |архітектурно-будівельного|N 10807/1/1-09 | |інспекція || |контролю |і пункту 5 заходів | | || | |Міністерства | | || | |регіонального | | || | |розвитку та будівництва| | || | |з виконання Плану | | || | |організації підготовки | | || | |проектів актів, | | || | |необхідних для | | || | |забезпечення | | || | |реалізації Закону | | || | |України | | || | |від 18 грудня 2008 р. | | || | |N 692-VI ( 692-17 ) | | || | |"Про внесення змін | | || | |до деяких законодавчих | | || | |актів України щодо | | || | |вдосконалення | | || | |фінансових механізмів | | || | |здійснення інвестицій | | || | |у будівництво житла" | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Порядок укладення |Забезпечення реалізації| квітень |Управління || |договору обов'язкового |Закону України | |економіки та || |страхування будівельно- |від 18.12.2008 N 692 | |розвитку || |монтажних робіт на весь |( 692-17 ) | |будівельної || |час спорудження об'єкта |"Про внесення змін | |діяльності || |будівництва |до деяких законодавчих | | ||---+-------------------------|актів України щодо |-----------| || |Порядок обов'язкового |вдосконалення | червень | || |страхування майнових |фінансових механізмів | | || |ризиків, пов'язаних |здійснення інвестицій | | || |з договором про участь |у будівництво житла" | | || |у фонді фінансування | | | || |будівництва | | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Проект Закону України |Виконання доручення | червень |Управління || |"Про внесення змін до |Кабінету Міністрів | |ціноутворення,|| |деяких законодавчих актів|України від 18.02.2009 | |експертизи та || |України щодо визначення |N 6019/1/1-09 щодо | |контролю || |вартості будівництва, |вимог пункту 15 заходів| |вартості у || |яке здійснюється із |про запобігання | |будівництві || |залученням коштів |порушення фінансової | | || |підприємств, установ та |дисципліни, відповідно | | || |організацій комунальної |до пункту 13.2 | | || |власності" |протоколу N 1 засідання| | || | |Урядового комітету з | | || | |питань економічної | | || | |політики від 8 січня | | || | |2009 року. | | || | |Мета законопроекту - | | || | |запобігання порушенню | | || | |фінансової дисципліни | | || | |та раціональне | | || | |витрачання коштів | | || | |підприємств, установ та| | || | |організацій комунальної| | || | |власності при | | || | |визначенні вартості | | || | |будівництва | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |Наказ "Про Почесну | | вересень |Державна || |грамоту Державної | | |архітектурно- || |архітектурно-будівельної | | |будівельна || |інспекції" | | |інспекція ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект наказу |З метою приведення у | вересень |Державна || |Мінрегіонбуду |відповідність до | |архітектурно- || |"Про внесення змін до |Закону України | |будівельна || |наказу Міністерства |від 25.12.2008 | |інспекція || |регіонального |N 800 ( 800-17 ) | | || |розвитку та будівництва |"Про запобігання | | || |України від 24.12.2008 |впливу світової | | || |N 637" |фінансової кризи | | || | |на розвиток будівельної| | || | |галузі та житлового | | || | |будівництва" | | || | |(удосконалення | | || | |державного регулювання | | || | |правовідносин, | | || | |пов'язаних з прийняттям| | || | |в експлуатацію | | || | |закінчених будівництвом| | || | |об'єктів) | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект наказу |Дотримання принципу | травень |Державна || |Мінрегіонбуду |передбачуваності | |архітектурно- || |"Про визнання таким, що |державної регуляторної | |будівельна || |втратив чинність, |політики, визначеного | |інспекція || |наказу Державного |Законом України | | || |комітету будівництва, |"Про засади державної | | || |архітектури |регуляторної | | || |та житлової політики |політики у сфері | | || |України від 15.12.2000 |господарської | | || |N 273" |діяльності" ( 1160-15 )| | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект наказу |з метою удосконалення | вересень |Державна || |Мінрегіонбуду "Про |норм щодо провадження | |архітектурно- || |внесення змін до |господарської | |будівельна || |Ліцензійних умов |діяльності у | |інспекція || |провадження господарської|будівництві, пов'язаної| | || |діяльності у будівництві,|із створенням об'єктів | | || |пов'язаної із створенням |архітектури, в частині | | || |об'єктів архітектури" |визначення | | || | |організаційних, | | || | |кваліфікаційних, | | || | |технологічних | | || | |та спеціальних вимог | | || | |при здійсненні | | || | |вишукувальних, | | || | |проектних, будівельних,| | || | |монтажних, | | || | |інжинірингових робіт | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект наказу |з метою удосконалення | вересень |Державна || |Мінрегіонбуду "Про |порядку прийому | |архітектурно- || |затвердження |та розгляду заяв про | |будівельна || |Регламенту роботи |видачу та | |інспекція || |Держархбудінспекції та |переоформлення | | || |її територіальних органів|ліцензій, видачі | | || |з ліцензування |дублікатів та копій | | || |господарської діяльності,|ліцензій на | | || |пов'язаної із створенням |відокремлені структурні| | || |об'єктів архітектури" |підрозділи, а також | | || | |розгляду заяв на | | || | |анулювання ліцензій | | ||---+-------------------------+-----------------------+-----------+--------------|| |проект наказу |з метою узгодження | вересень |Державна || |Мінрегіонбуду |форми свідоцтва про | |архітектурно- || |"Про визнання таким, що |відповідність | |будівельна || |втратив чинність, наказу |збудованого об'єкта | |інспекція || |Міністерства |проектній документації,| | || |регіонального розвитку |вимогам державних | | || |та будівництва України |стандартів, будівельних| | || |від 10.12.2008 N 575" |норм і правил, заяви | | || | |замовника об'єкта до | | || | |експлуатації, | | || | |затверджених наказом | | || | |Мінрегіонбуду від | | || | |10.12.2008 N 575 | | || | |( z0038-09 ), з | | || | |прийнятою 20 травня | | || | |2009 року постановою | | || | |Кабінету Міністрів | | || | |України N 534 | | || | |( 534-2009-п ) "Про | | || | |внесення змін до | | || | |постанови Кабінету | | || | |Міністрів України від | | || | |8 жовтня 2008 р. N 923"| | |---------------------------------------------------------------------------------- ( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 50 ( v0050661-09 ) від30.01.2009, N 79 ( v0079661-09 ) від 23.02.2009, N 120( v0120661-09 ) від 25.03.2009, N 149 ( v0149661-09 ) від13.04.2009, N 160 ( v0160661-09 ) від 22.04.2009, N 178( v0178661-09 ) від 05.05.2009, N 197 ( v0197661-09 ) від20.05.2009, N 232 ( v0232661-09 ) від 15.06.2009, N 251( v0251661-09 ) від 23.06.2009 ) Заступник начальника Управління правової та законопроектної роботи - начальник відділу нормативно-правового забезпечення та законопроектної роботи О.І.Ляшенко