П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1997 р. N 1355
Київ
Про Програму створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру, що додається.
2. Визначити Державний комітет по земельних ресурсах органом
управління реалізацією Програми створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 1997 р. N 1355
ПРОГРАМА
створення автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру
Загальні положення
Ця Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на
автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов'язаних з
оперативним веденням і використанням даних державного земельного
кадастру.
В умовах економічного реформування значно зростає роль
державного земельного кадастру, який є інформаційною-базою для
ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної
статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки
податкової та інвестиційної політики держави і розвитку ринку
землі, обгрунтування розмірів плати за землю.
Державний земельний кадастр містить систему необхідних
відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл
серед власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів,
за категоріями земель, про якісну характеристику і
народногосподарську цінність земель.
Ведення державного земельного кадастру забезпечується
проведенням топографо-геодезичних, картографічних, грунтових,
геоботанічних та інших обстежень і розвідувань, реєстрацією
землеволодінь та землекористувань і договорів про оренду землі,
обліком кількості та якості земель, бонітуванням грунтів,
економічною та грошовою оцінкою земель.
Державний земельний кадастр містить дані щодо реєстрації
права власності на землю, права користування землею та договорів
про оренду землі; обліку кількості земель; обліку якості земель;
бонітування грунтів; зонування територій населених пунктів;
економічної оцінки земель; грошової оцінки земель.
На даних державного земельного кадастру базуються інші
державні та галузеві кадастри (лісовий, водний, містобудівний
тощо).
I. Стан проблеми та необхідність її розв'язання
В умовах реформування земельних відносин здійснюється значний
перерозподіл землі. Це сприяє швидкому зростанню кількості
власників землі та землекористувачів, а також збільшенню кількості
укладених угод про оренду, заставу, купівлю, продаж, успадкування
земельних ділянок.
У зв'язку з цим необхідно забезпечити розроблення технічної
документації для складання державних актів на право власності на
землю та право постійного користування землею для 13,3 млн.
громадян, підприємств, установ та організацій і ввести дані
реєстрації державних актів до банку даних державного земельного
кадастру.
Проте нині замість сучасних автоматизованих методів ведення
державного земельного кадастру використовується переважно
традиційна "паперова технологія". Рівень автоматизації
інформаційних процесів, пов'язаних з веденням державного
земельного кадастру, є незначним - близько 3 відсотків.
"Паперова технологія" ведення державного земельного кадастру
стримує земельну реформу в Україні.
Для створення та функціонування цивілізованого ринку землі
необхідно істотно вдосконалити існуючу вітчизняну практику
проведення земельно-кадастрових робіт шляхом розвитку
нормативно-технічної бази і впровадження автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру (далі - автоматизована
система). Це дасть змогу підвищити ефективність управління
земельними ресурсами, значно прискорити процес реформування
земельних відносин, відстеження динаміки кількісних та якісних
змін земельного фонду, розподілу його за власниками землі та
землекористувачами, запровадження заходів щодо збереження та
відтворення родючості грунтів, поліпшення навколишнього природного
середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ та
організацій на землю.
II. Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у створенні автоматизованої системи на
базі широкого використання комп'ютерної техніки - єдиної державної
інформаційної системи для забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, громадян, підприємств, установ
та організацій достовірною інформацією про землю.
Основними завданнями Програми є:
створення на основі новітніх комп'ютерних та інформаційних
технологій дієвого механізму автоматизованого ведення державного
земельного кадастру;
сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема в аграрному
секторі економіки;
підтвердження права власників та користувачів на земельні
ділянки;
забезпечення земельно-кадастровою інформацією органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян,
підприємств, установ та організацій;
сприяння забезпеченню своєчасних надходжень коштів від плати
за землю;
удосконалення взаємодії міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади у сфері управління земельними ресурсами;
удосконалення механізму розрахунку розміру платежів за землю;
створення і управління банками даних про наявність і стан
земельних ресурсів;
інформаційне забезпечення і підтримка широкомасштабних робіт
із землеустрою, моніторингу земель, державного контролю за
використанням та охороною земель, регулювання оптимального
розвитку територій, включаючи встановлення меж територій з
особливим правовим режимом (природоохоронний, рекреаційний,
оздоровчий, історико-культурний).
III. Механізм реалізації Програми
Програма розрахована на 1998-2005 роки і має бути реалізована
шляхом проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатку
N 1 до цієї Програми.
Для реалізації Програми при Держкомземі створюється Центр
державного земельного кадастру, а в міру розгортання
програмно-технічних комплексів у місцевих державних органах
земельних ресурсів - державні земельно-кадастрові центри на основі
відповідних підрозділів з ведення державного земельного кадастру,
а також залучаються міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які
здійснюють роботи, пов'язані з веденням державного земельного
кадастру.
Держкомзем як замовник та орган управління реалізацією
Програми розробляє нормативно-правові акти та нормативно-технічні
документи, затверджує технічне завдання на створення
автоматизованої системи та її складових, організаційно-структурну
схему побудови якої наведено у додатку N 2 до цієї Програми,
терміни виконання та обсяги фінансування робіт, укладає договори з
виконавцями окремих проектів на проведення передбачених Програмою
робіт, приймає закінчені роботи.
Для проведення обстежень, вишукувань, картографування з метою
інформаційного забезпечення автоматизованого ведення державного
земельного кадастру Держкомзем здійснює оснащення підрядних
спеціалізованих організацій та підприємств сучасними геодезичними
приладами, включаючи GPS обладнання.
Держкомзем здійснює попередні випробування, дослідну
експлуатацію, приймальні випробування і забезпечує введення
програмно-технічних комплексів у постійну експлуатацію в Центрі
державного земельного кадастру та вибірково в міських, районних та
обласних земельно-кадастрових центрах.
Успішні попередні випробування будуть підставою для широкого
розгортання програмно-технічних комплексів у державних
земельно-кадастрових центрах.
Для забезпечення інформаційного обміну між державними
земельно-кадастровими центрами, а також між ними та іншими
державними автоматизованими інформаційними системами створюються
лінії зв'язку, схему яких наведено у додатку N 3 до цієї Програми.
Наповнення банків даних державних земельно-кадастрових
центрів здійснюється шляхом введення до них складових частин
державного земельного кадастру починаючи з даних реєстрації права
власності на землю, права користування землею та договорів про
оренду землі.
Структуру інформаційної бази автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру наведено в додатку N 4 до цієї
Програми.
Протягом усього періоду реалізації Програми здійснюється
підготовка та перепідготовка кадрів для експлуатації
програмно-технічних комплексів.
IV. Фінансування Програми
Програма реалізується в повному обсязі за умови виділення
коштів у сумі 400,83 млн. гривень.
Джерелом фінансування Програми є кошти від надходження сум
земельного податку на спеціальний бюджетний рахунок Держкомзему.
Затрати на реалізацію основних заходів Програми та їх питому
вагу в загальній вартості наведено в таблиці.
Фінансування робіт, пов'язаних з отриманням вхідної
інформації для ведення державного земельного кадастру, Програмою
не передбачено.
V. Реалізація Програми та очікувані результати
Реалізація Програми дасть змогу створити автоматизовану
систему, яка забезпечить ведення державного земельного кадастру на
основі застосування сучасних комп'ютерних та інформаційних
технологій.
Автоматизація ведення державного земельного кадастру створить
необхідні передумови для переходу на якісно новий рівень
державного управління земельними ресурсами, землеустрою,
моніторингу земель, державного контролю за використанням та
охороною земель, планування та справляння земельного податку.
Очікуваними результатами реалізації Програми є автоматизоване
ведення та обробка таких земельно-кадастрових даних:
реєстрація права власності на землю, права користування
землею та договорів про оренду землі;
облік кількості земель;
облік якості земель;
бонітування грунтів;
зонування територій населених пунктів;
економічна оцінка земель;
грошова оцінка земель.
Достовірна і повна інформація про земельні ресурси сприятиме
збільшенню надходження до державного та місцевих бюджетів коштів
від плати за землю, організації її раціонального використання та
охорони, оперативному регулюванню земельних відносин,
обгрунтуванню розмірів плати за землю, реформуванню земельних
відносин та впровадженню регульованого ринку землі.
Таблиця
Затрати на реалізацію основних заходів Програми, млн. гривень
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Роки | |Питома |
| |—————————————————————————————————————————————| |вага |
| Основні заходи | | | | | | | | | |в за- |
| |1998|1999|2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | Разом|гальній|
| | | | | | | | | | |варто- |
| | | | | | | | | | |сті, |
| | | | | | | | | | |у від- |
| | | | | | | | | | |сотках |
|—————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|———————|
|1. Організаційні заходи |2,65|2,24|2,03 |2,52 |3,02 |3,52 |3,53 |3,53 | 23,04| 5,7 |
|та матеріально-технічне | | | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| у тому числі сучасне | 2 |1,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | 6,5 | 1,6 |
| геодезичне обладнання| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|2. Науково-методичні |0,61|1,32|2,07 |0,72 |0,32 |0,1 |0,1 |0,1 | 5,34| 1,3 |
| | | | | | | | | | | |
|3. Нормативно-правові |0,78| | | | | | | | 0,78| 0,2 |
| | | | | | | | | | | |
|4. Нормативно-технічні |1,56| | | | | | | | 1,56| 0,4 |
| | | | | | | | | | | |
|5. Програмно-технічні |0,81|3,77|6,47 |46,83|75,1 |95,71|69,21|69,03|366,93| 91,6 |
| | | | | | | | | | | |
| у тому числі |0,18|0,36|4,05 |22,05|45,45|67,05|67,05|67,05|273,24| 68,2 |
| експлуатаційні | | | | | | | | | | |
| витрати | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| програмно-технічні |0,1 |0,2 |0,34 |21,32|26,12|25,83|0,63 |0,54 | 75,08| 18,7 |
| засоби | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|6. Підготовка і |0,4 |0,4 |0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |0,38 | 3,18| 0,8 |
|перепідготовка кадрів | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| у тому числі |0,1 |0,1 |0,1 | | | | | | 0,3 | 0,1 |
| обладнання навчальних| | | | | | | | | | |
| центрів | | | | | | | | | | |
|Усього |6,81|7,73|10,97|50,47|78,84|99,73|73,24|73,04|400,83|100 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 1
до Програми створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру
ОСНОВНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
створення автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Найменування заходів | Термін | Виконавці | Очікувані результати |
| | виконання | | |
|——————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————————|
|1. Організаційні заходи та матеріально- | | | |
| технічне забезпечення | | | |
| | | | |
|Створення земельно-кадастрових центрів при | 1998 рік | Держкомзем, інші | функціонування |
|Держкомземі та місцевих державних органах | | заінтересовані центральні| спеціальних |
|земельних ресурсів | | органи виконавчої влади | структурних |
| | | | підрозділів |
| | | | Держкомзему |
| | | | |
|Підготовка контрактів (угод) | 1998-2005 | Держкомзем | укладення державних |
|на виконання робіт | роки | | контрактів (угод) |
| | | | |
|Підготовка звітів про хід реалізації | - " - | Держкомзем,інші | звіт про обсяги |
|Програми | | центральні органи | виконання робіт |
| | | виконавчої влади, | |
| | | підприємства, установи | |
| | | та організації | |
| | | | |
|Популяризація заходів з реалізації Програми в | - " - | Держкомзем | радіопередачі та |
|засобах масової інформації | | | публікації в засобах |
| | | | масової інформації |
| | | | |
|Організація проведення пошукових та | згідно з | Держкомзем, | технічна та |
|обстежувальних робіт з метою отримання вхідної| нормативно| підрядні організації | вишукувальна |
|інформації для ведення державного земельного | встановле-| | документація |
|кадастру | ними | | |
| | термінами | | |
| | поновлення| | |
| | матеріалів| | |
| | | | |
|Придбання технічних засобів (комп'ютерних та | 1998-2005 | Держкомзем | комп'ютерне |
|програмних) | роки | | обладнання, |
| | | | програмне |
| | | | забезпечення |
| | | | |
|Оснащення сучасними геодезичними приладами | - " - | Держкомзем та інші | засоби геодезичних |
|(в тому числі GPS-обладнанням) Держкомзему, | | заінтересовані центральні| вимірювань |
|Інституту землеустрою Української академії | | органи виконавчої влади | |
|аграрних наук, Українського інституту | | | |
|сільськогосподарських аерофотогеодезичних | | | |
|вишукувань, Укргеодезкартографії, Державного | | | |
|комітету будівництва, архітектури та житлової | | | |
|політики | | | |
| | | | |
|2. Науково-методичні | | | |
| | | | |
|Проведення науково-дослідних робіт з метою | 1998-2005 | підприємства та | звіт про виконані |
|забезпечення побудови та функціонування | роки | організації за конкурсом | науково-дослідні |
|автоматизованої системи ведення державного | | | роботи, рекомендації, |
|земельного кадастру | | | інструкції |
| | | | |
|Розроблення єдиної системи класифікації та | 1998-1999 | Держкомзем, | звіт про науково- |
|кодування інформації в автоматизованій системі| роки | підприємства та | дослідні роботи і |
|ведення державного земельного кадастру | | організації за конкурсом | науково-методичні |
| | | | матеріали |
| | | | |
|Розроблення принципів сумісності системи | 1998-2000 | - " - | основні принципи |
|автоматизації на різних рівнях управління | роки | | сумісності та взаємодії|
|земельними ресурсами (національний, обласний, | | | системи автоматизації |
|районний (міський), місцевий) та взаємодії з | | | на різних рівнях |
|іншими (насамперед державними) інформаційними | | | управління |
|системами | | | земельними ресурсами |
| | | | та з іншими |
| | | | інформаційними |
| | | | системами |
| | | | |
|Розроблення програмно-технічних комплексів | 1998-1999 | Держкомзем та інші | настанови щодо |
|(ПТК) для автоматизованого ведення | роки | заінтересовані центральні| створення програмно- |
|державного земельного кадастру | | органи виконавчої влади | технічних комплексів |
| | | | для автоматизованого |
| | | | ведення державного |
| | | | земельного кадастру |
| | | | |
|3. Нормативно-правові | | | |
| | | | |
|Підготовка Положення про державний земельний | 1998 рік | Держкомзем та інші | Положення про |
|кадастр | | заінтересовані центральні| державний земельний |
| | | органи виконавчої влади | кадастр |
| | | | |
|4. Нормативно-технічні | | | |
| | | | |
|Розроблення основних принципів створення | 1998 рік | Держкомзем та інші | основні принципи |
|планово-картографічної основи для реформування| | заінтересовані центральні| створення планово- |
|земельних відносин, ведення державного | | органи виконавчої влади | картографічної основи |
|земельного кадастру, землевпорядкування, | | | для реформування |
|охорони та моніторингу земель | | | земельних відносин, |
| | | | ведення державного |
| | | | земельного кадастру, |
| | | | землевпорядкування, |
| | | | охорони та |
| | | | моніторингу земель |
| | | | |
|Розроблення Інструкції з ведення державного | - " - | - " - | Інструкція з ведення |
|земельного кадастру, державної статистичної | | | державного |
|звітності з кількісного обліку земель | | | земельного кадастру - |
| | | | державної статис- |
| | | | тичної звітності з |
| | | | кількісного обліку |
| | | | земель |
| | | | |
|Підготовка настанов щодо побудови та | 1998 рік | Держкомзем, | настанови з |
|автоматизованого ведення державного земельного| | Міністерство | експлуатації |
|кадастру | | агропромислового | автоматизованої |
| | | комплексу, Державний | системи ведення |
| | | комітет будівництва, | державного |
| | | архітектури та житлової | земельного кадастру |
| | | політики, | |
| | | Укргеодезкартографія, | |
| | | Українська академія | |
| | | аграрних наук | |
| | | | |
|5. Програмно-технічні | | | |
| | | | |
|Розроблення, погодження і затвердження | 1998-1999 | Держкомзем, інші | технічне завдання на |
|технічного завдання на створення | роки | заінтересовані центральні| створення |
|автоматизованої системи ведення | | органи виконавчої влади | автоматизованої |
|державного земельного кадастру | | | системи ведення | системи ведення
| | | | державного |
| | | | земельного кадастру |
| | | | |
|Розроблення робочих проектів автоматизації | 1999 рік | Держкомзем, | робочі проекти |
|окремих складових частин автоматизованої сис- | | підприємства та | |
|теми ведення державного земельного кадастру | | організації за конкурсом | |
| | | | |
|Розроблення та адаптація програмних засобів | 1998-2005 | - " - | комп'ютерні програми |
| | роки | | |
| | | | |
|Впровадження програмно-технічних комплексів | до 2005 | Держкомзем, інші | акти впровадження |
|(ПТК) | року | заінтересовані органи | ПТК |
| | | виконавчої влади | |
| | | | |
|Створення телекомунікаційного середовища для | 2000-2004 | Держкомзем, Державний | порядок функціо- |
|функціонування автоматизованої системи ведення| роки | комітет зв'язку, інші | нування спеціальної |
|державного земельного кадастру | | заінтересовані органи | телекомунікаційної |
| | | виконавчої влади | мережі |
| | | | |
|Розроблення, введення в дію і тиражування | 1998-2002 | Держкомзем, | автоматизовані |
|автоматизованих систем для створення та | роки | Укргеодезкартографія, | системи для |
|оновлення цифрових земельно-кадастрових карт і| | Міністерство | виготовлення карт і |
|планів | | агропромислового | планів |
| | | комплексу, Українська | |
| | | академія аграрних наук, | |
| | | Державний комітет | |
| | | будівництва, архітектури | |
| | | та житлової політики | |
| | | | |
|6. Підготовка і перепідготовка кадрів | | | |
| | | | |
|Підготовка інженерно-технічного персоналу для | 1998-2005 | Держкомзем, наукові | підготовка інженерно- |
|впровадження та експлуатації програмно-техніч-| роки | установи та навчальні | технічного персоналу |
|них комплексів з автоматизації державного | | заклади | |
|земельного кадастру | | | |
| | | | |
|Створення центрів перепідготовки та підвищення| 1998 рік | Держкомзем | навчальні центри у |
|кваліфікації кадрів | | | містах Києві та Львові |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Програми створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру
Організаційно-структурна побудова автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Рівень | Установа | Основні функції |
|—————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Національний |Центр державного |управління, нормативне, методичне та |
|Державний комітет |земельного кадастру |технічне адміністрування |
|України по земель- | | |
|них ресурсах | |ведення класифікаторів та кодифікаторів |
| | | |
| | |організація забезпечення вхідними даними |
| | |шляхом проведення зйомок, обстежень, |
| | |вишукувань, інвентаризацій, оціночних |
| | |робіт тощо |
| | | |
| | |зведення та узагальнення даних, одержаних |
| | |на обласному рівні |
| | | |
| | |складання звітів про розподіл земельного |
| | |фонду |
| | | |
| | |забезпечення земельно-кадастрового |
| | |картографування |
| | | |
| | |надання інформаційних послуг |
| | | |
| | |зв'язок з іншими системами |
| | |(передача/одержання даних) |
| | | |
| | |сервісне обслуговування споживачів |
| | |земельно-кадастрової інформації |
| | | |
| | |розвиток та постійне вдосконалення |
| | |системи |
| | | |
| | |тестування і сертифікація програмних |
| | |засобів та інформаційних технологій |
| | | |
| | |підготовка і перепідготовка кадрів |
| | | |
|Обласний |Земельно-кадастровий |управління, методичне та технічне |
|Державний комітет |центр |адміністрування |
|Автономної Респуб- |Автономної Республіки |організація робіт з підготовки вхідних |
|ліки Крим по земе- |Крим; |даних шляхом проведення зйомок, обсте- |
|льних ресурсах і |обласні земельно- |жень, вишукувань, інвентаризацій, |
|єдиному кадастру |кадастрові центри |оціночних робіт тощо |
|(1); | | |
| | |зведення та узагальнення даних, одержаних |
|обласні управління | |на районному (міському) рівні |
|земельних ресурсів | | |
|(24) | |складання звітів про розподіл |
| | |земельного фонду |
| | | |
| | |земельно-кадастрове карто- |
| | |графування |
| | | |
| | |надання інформаційних послуг |
| | | |
| | |передавання даних на |
| | |національний рівень |
| | | |
| | |зв'язок з іншими системами |
| | |(передавання/одержання даних) |
| | | |
| | |сервісне обслуговування системи |
| | | |
| | |розвиток системи автоматизації |
| | | |
| | |підготовка та перепідготовка кадрів |
| | | |
|Районний (міський) | | |
| | | |
|Київське та Сева- |земельно-кадастрові |технічне та методичне адміністрування |
|стопольське міські |центри міст Києва та |ведення даних реєстрації земель |
|управління земель- |Севастополя; |ведення чергових планів розподілу земель |
|них ресурсів (2); |районні земельно- |за власниками та землекористувачами |
|районні відділи |кадастрові центри; | |
|земельних ресурсів |земельно-кадастрові |організація та контроль підготовки |
|(490); |центри міст |документів, що посвідчують право власності|
|відділи земельних |республіканського |на землю, та договорів про оренду |
|ресурсів міст рес- |підпорядкування |земельних ділянок |
|публіканського |Автономної Республіки | |
|підпорядкування |Крим та міст обласного|ведення баз первинних земельно- |
|Автономної Респуб- |підпорядкування |кадастрових даних |
|ліки Крим (II); | | |
|відділи (управління) | |складання звітів про розподіл земельного |
|земельних ресурсів | |фонду |
|міст обласного | | |
|підпорядкування (154)| |забезпечення земельно-кадастрового |
| | |картографування |
| | | |
| | |надання інформаційних послуг |
| | | |
| | |передавання даних на обласний та |
| | |національний рівень |
| | | |
| | |зв'язок з іншими системами (передавання/ |
| | |одержання даних) |
| | | |
|Місцевий | | |
| | | |
|землевпорядники сіл | |збір вихідних даних та передавання їх на |
|та селищ | |районний рівень |
| | |надання послуг юридичним та фізичним |
| | |особам |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
до Програми створення
автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру
Схема інформаційних зв'язків автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру
——————————————————————————————
| Держкомзем |
|——————————————————————————————|
|Автоматизована система ведення|
|державного земельного кадастру|
——————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Інформаційні системи міністерств, відомств, органів місцевого самоврядування|————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
————————————————————— ———————————————————————— —————————————————— ———————————————— ———————————————————
|Державний комітет | |Укргеодезкартографія | |Державна податкова| |Мін'юст | |Інші заінтересовані|
|лісового господарства| | | |адміністрація | | | |центральні органи |
|(Лісовий кадастр) | |Державний комітет | | | | Фонд | |виконавчої влади |
| | |будівництва, архітектури| |Державний комітет | |державного майна| | |
|Держводгосп | |та житлової політики | |статистики | | | | |
|(Водний кадастр) | |(Містобудівний кадастр) | | | | | | |
| | | | |Міністерство | | | | |
|Мінекобезпеки | | | |агропромислового | | | | |
| | | | |комплексу | | | | |
————————————————————— ———————————————————————— —————————————————— ———————————————— ———————————————————
Додаток N 4
до Програми створення
автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру
Структура інформаційної бази автоматизованої
системи ведення державного земельного кадастру
———————————————————————————————————————
|Інформаційна база державного земельного|
| кадастру |
———————————————————————————————————————
———————————————————|———————————————————————————
———————————————————————————— ————————————————————— ——————————————————————————
|Класифікатори і кодифікатори| |Бази актуальних даних| |Бази ретроспективних даних|
———————————————————————————— ————————————————————— ——————————————————————————
————————————————————— ———————————————————————————
| Первинні дані | |Зведені та узагальнені дані|
————————————————————— ———————————————————————————
———————————————————————————————|——————————————————————————
——————————————————————— ————————————————————— ———————————————————————————
| Цифрові плани і карти | |Бази атрибутних даних| | Бази відеографічних даних |
——————————————————————— ————————————————————— ———————————————————————————
———————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————— —————————————————————————— ———————————————————————————
| Базові плани і карти | |Тематичні плани і || Реєстраційні дані | | Облікові дані |
| | | карти || | | |
|топогеодезична основа | | || прав власності на землю і| |облік кількості власників |
|межі адміністративно-територіальних | |земельні угіддя || прав користування землею | |землі та землекористувачів |
|утворень, населених пунктів, | |рельєф || документів на право влас-| |облік кількості земель |
|кадастрових районів і кварталів | |грунтовий покрив, || ності на землю та право | |облік якості земель |
|межі земельних ділянок власників та | |геоботанічні контури || користування землею | | |
|користувачів | |тощо || реквізитів власників, | | Оціночні дані |
|будівлі, споруди тощо | | || користувачів, орендарів | |бонітети грунтів |
|охоронні, захист та інші зони і смуги| | Карти районування || земельних ділянок | |економічна оцінка земель |
|природоохоронні об'єкти | | (зонування) || | |грошова оцінка земель |
|пам'ятники історії і культури | |районування території|| Бази фіскальних даних | | |
|кадастрові номери | |зонування населених || грошова оцінка землі | | |
| | |пунктів || розмір плати за землю | | |
————————————————————————————————————— ————————————————————— —————————————————————————— ———————————————————————————