О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства жилья для военнослужащих


<br> <br> ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 10-114/10-5296 від 07.08.96<br> м.Київ<br> <br> vd960807 vn10-114/10-5296<br> Державним податковим інспекціям<br> по Автономній Республіці Крим,<br> областях, мм.Києву і Севастополю<br> <br> Про надання податкових пільг інвесторам<br> будівництва житла для військовослужбовців<br> <br> Головна державна податкова інспекція України за погодженням з<br>Головним управлінням розквартирування військ та капітального<br>будівництва Збройних Сил України (надалі Головне управління)<br>повідомляє, що відповідно до Закону України від 24.04.96<br>N <A HREF="24174">143/96-ВР</A> "Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів<br>України з питань оподаткування" інвесторам будівництва та<br>придбання житла для військовослужбовців передбачаються відповідні<br>пільги при сплаті податків на добавлену вартість та на прибуток,<br>надання яких здійснюється наступним порядком.<br> 1. Пільга по податку на добавлену вартість по матеріалах,<br>обладнанню, роботах, послугах, що використовуються під час<br>будівництва житла за рахунок інвестицій для військовослужбовців та<br>членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до<br>чинного законодавства України, надається підприємствам і<br>організаціям незалежно від форм власності, що будують зазначене<br>житло за рахунок інвесторів, шляхом заліку в рахунок чергових<br>платежів або відшкодування з бюджету цього податку щомісячно в<br>порядку, передбаченому п.44 Інструкції про порядок обчислення і<br>сплати податку на добавлену вартість, затвердженої наказом<br>Головної державної податкової інспекції України від 10.02.93 N 3<br>( <A HREF="8122">z0018-93</A> ) і зареєстрованої Міністерством юстиції України<br>31.03.93 за N 18, за умови фактичної оплати постачальникам і<br>підрядчикам сум цього податку з виділенням його окремою сумою в<br>межах діючої ставки у відпускних, відвантажувальних документах,<br>наявності спеціальної Довідки від Головного управління або<br>уповноваженої ним організації встановленого зразка (додається).<br> Залік (відшкодування) із бюджету здійснюється тільки по<br>вищезазначених роботах, послугах, матеріалах, обладнанню (в цей<br>перелік не входять: паливо всіх видів, запчастини, транспортні<br>засоби, малоцінні та швидкозношувані предмети, будівлі, споруди,<br>інструмент, інвентар тощо), в межах сум податку, що припадають на<br>фактично проведені інвестиції, обчислені за формулою:<br> ПДВ = І х 20% : 120%,<br> де:<br> ПДВ - сума, в межах якої можливо отримати залік<br> (відшкодування) за звітний місяць;<br> І - сума фактично проведеної інвестиції, яка перерахована<br> підприємствам або організаціям, що будують.<br> Пільга розповсюджується тільки на будівництво житла (кінцеву<br>будівельну продукцію), що може включати вбудовані, прибудовані і<br>вбудовано-прибудовані об'єкти соціального призначення (магазини,<br>кафе, їдальні, підприємства побуту, зв'язку, пошту тощо), які є<br>невід'ємною частиною плану проектно-кошторисної документації на<br>будівництво і фінансуються за рахунок інвестицій.<br> При виконанні підприємствами і організаціями будівництва<br>водночас житла як для військовослужбовців і членів їх сімей, так і<br>для інших категорій громадян, а також об'єктів, які взагалі не<br>звільнені від оподаткування, суми податку на добавлену вартість по<br>введеному в експлуатацію і оплаченому обладнанню підлягають заліку<br>(відшкодуванню) чи погашенню за рахунок джерела придбання, або<br>віднесенню на розрахунки з бюджетом без права відшкодування згідно<br>з п.40 вищевказаної Інструкції.<br> Якщо інвестиції для будівництва житла військовослужбовцям та<br>членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до<br>чинного законодавства України, здійснюються матеріалами,<br>обладнанням, роботами, послугами (виконаними в процесі житлового<br>будівництва), шляхом їх передачі (не продажу) інвесторами<br>підприємствам і організаціям, що ведуть будівництво зазначеного<br>житла, або Головному управлінню чи уповноваженій ним організації,<br>вони не підлягають обкладанню податком на добавлену вартість. При<br>цьому якщо ці матеріали, обладнання, роботи, послуги власного<br>виробництва інвестора, то податок на добавлену вартість, сплачений<br>або який підлягає сплаті постачальникам за товарно-матеріальні<br>цінності, роботи, послуги, використані для їх виробництва<br>(надання), відноситься на їх собівартість, а податок по основних<br>виробничих фондах і нематеріальних активах покривається інвестором<br>за рахунок відповідних джерел їх придбання.<br> Якщо інвестиція здійснюється у вигляді кінцевої будівельної<br>продукції власного виробництва, то податок на добавлену вартість<br>по матеріалах, обладнанню, роботах, послугах, які використані при<br>її будівництві, підлягає заліку в рахунок чергових платежів або<br>відшкодовується з бюджету у вищезазначеному порядку, а по інших<br>товарно-матеріальних цінностях (паливу, запчастинах, інструменту,<br>інвентарю, малоцінних та швидкозношуваних предметах тощо)<br>відноситься на собівартість такого житла.<br> Якщо ж матеріали і обладнання, (включаючи імпортні), кінцева<br>будівельна продукція не власного виробництва, то податок, фактично<br>сплачений інвесторами постачальникам або під час митних процедур,<br>після фактичної їх передачі для використання підлягає заліку<br>(відшкодуванню) в порядку, викладеному в цьому пункті;<br> Якщо інвестиції здійснюються шляхом уступки боргу (тобто<br>інвестор передає Головному управлінню або уповноваженій ним<br>організації право отримання боргу, що йому належав), яким є<br>дебіторська заборгованість за відвантажений товар (роботи,<br>послуги), то в момент уступки інвестор повинен сплатити з розміру<br>заборгованості (або з націнки) податок на добавлену вартість<br>згідно з чинним законодавством. Якщо за боргом інвестор повинен<br>отримати товарно-матеріальні цінності, але внаслідок уступки їх<br>отримувачем буде Головне управління або уповноважена ним<br>організація чи підприємства і організації, що будують, то інвестор<br>немає права відносити на розрахунки з бюджетом податок на<br>добавлену вартість по них.<br> Порядок оподаткування, звільнення та обліку податку по житлу,<br>роботах, послугах, матеріалах, обладнанню, які не підпадають під<br>вказаний в першому абзаці цього листа Закон, здійснюється<br>відповідно до чинного законодавства.<br> Кошти, отримані інвестором від реалізації належної йому<br>частки житла, збудованого за рахунок інвестицій для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на<br>отримання житла відповідно до чинного законодавства України,<br>звільнені від оподаткування податком на добавлену вартість<br>незалежно від розміру і форми оплати (у грошовому, товарообмінному<br>або змішаному вигляді) за умови наявності у нього угоди з Головним<br>управлінням або уповноваженою ним організацією та акту приймання<br>відповідної частки житла, введеного в експлуатацію.<br> 2. Балансовий прибуток для цілей оподаткування підприємств і<br>організацій, які інвестують кошти у будівництво житла для<br>військовослужбовців, зменшується на суму прибутку, отриманого від<br>реалізації належної їм частки житла та об'єктів торгівлі і<br>соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок їх коштів.<br> 3. Сума податку на прибуток підприємств і організацій<br>зменшується до 100 відсотків на відшкодування витрат, спрямованих<br>на інвестування і придбання житла для військовослужбовців та<br>членів їх сімей на підставі підтвердження Головним управлінням або<br>уповноваженою ним організацією здійснених витрат.<br> <br> Заступник Міністра фінансів,<br> начальник Головної державної<br> податкової інспекції України В.Н.Ільїн<br> Зразок<br> ___________________________<br>"______"______________199__р. (назва, адреса підприємства<br> (дата) (місяць) або організації, що будує)<br> <br>----------------------------- ---------------------------<br> (адреса) (інвестор)<br> Державна податкова інспекція<br> _________________ по області<br> Довідка N _____ *<br> <br> Видана ______________________________________________________<br> (назва, адреса, ідентифікаційний код будівельного<br>__________________________________________________________________<br> підприємства або організації)<br>підрядчику будівництва в тому, що будівництво житлового будинку<br>на ___________ квартир (шифр ______________), вбудованих приміщень<br>та інженерних комунікацій до них в м.___________ _________ області<br>по вул.__________________ здійснюється за рахунок коштів інвестора<br>__________________________________________________________________<br> (назва, адреса, ідентифікаційний код)<br>на підставі складеної угоди N _______ від "____"_________ 199__ р.<br>в розмірі _______________________________________________ млн.крб.<br> (цифрами і прописом)<br> Кошторисна вартість будівництва за попередніми розрахунками<br>становить _______________________________________________ млн.крб.<br> (цифрами і прописом)<br> Фактично внесено інвестиції у термін з ______ по _____ 199_ р.<br>в розмірі _______________________________________________ млн.крб.<br> (цифрами і прописом)<br> Ця довідка є підставою для заліку (відшкодуванню) з бюджету<br>податку на добавлену вартість по матеріалам, обладнанню, роботах,<br>послугах, які придбавались за кошти інвесторів.<br> <br> <br> ___________________________ ____________________<br> (посада) (підпис)<br> М.П.<br> (печатка)<br> <br>__________________<br> * Номер проставляється в порядку видачі і реєструється в<br>спеціальному журналі обліку довідок.<br>