Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ<br> <br> ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ<br> <br> 23.01.2004 N 10-36-835<br> <br> Міністерствам та відомствам,<br> органам місцевого<br> самоврядування<br> Центральному апарату,<br> регіональним відділенням та<br> представництвам Фонду<br> державного майна України<br> <br> <br> Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна,<br> затвердженої постановою Кабінету Міністрів України<br> від 10.12.2003 N 1891<br> <br> <br> Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1 постанови<br>Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ),<br>Фонд державного майна України роз'яснює:<br> <br> 1. Пунктом 2 цієї постанови визнано дійсними акти оцінки<br>вартості майна та висновки про вартість майна, складені та<br>затверджені відповідно до Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) оцінки вартості<br>майна під час приватизації, що діяла до набрання чинності цією<br>постановою. Зазначені акти оцінки вартості майна та висновки про<br>вартість майна дійсні протягом встановленого для них Методикою<br>оцінки майна строку дії.<br> Таким чином, рішення державних органів приватизації (органів,<br>уповноважених управляти державним майном), виконавчих органів<br>відповідних органів місцевого самоврядування щодо проведення<br>оцінки майна, по яких до дати набрання чинності Методикою оцінки<br>майна ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) не були затверджені акти оцінки вартості<br>майна та висновки про вартість майна, виконуються відповідно до<br>Методики оцінки майна (далі - Методика).<br> <br> 2. До підпункту 4 пункту 6 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Враховуючи, що попередня інвентаризація необоротних активів<br>проводиться на дату попередньої інвентаризації у строк, який не<br>перевищує 15 календарних днів від цієї дати, але не пізніше ніж за<br>10 календарних днів до дати оцінки, подання матеріалів попередньої<br>інвентаризації здійснюється у місяці, на останнє число якого<br>визначена дата оцінки. Для випадків корпоратизації матеріали<br>попередньої інвентаризації подаються до державного органу<br>приватизації органом, уповноваженим управляти державним майном.<br> <br> 3. До підпункту 8 пункту 6 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> З метою виконання вимог підпункту 8 пункту 6 Методики<br>державним органам приватизації (замовникам незалежної оцінки)<br>рекомендується не пізніше встановленої дати оцінки направляти на<br>підприємство, що приватизується (корпоратизується), відповідний<br>запит про надання у строк, що не перевищує 15 календарних днів від<br>дати оцінки, вихідних даних, передбачених пунктом 38 Методики.<br>Інші документи та інформація, необхідна для проведення незалежної<br>оцінки, отримуються суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом<br>господарювання від підприємства самостійно.<br> Керівники підприємств, що приватизуються (корпоратизуються),<br>несуть відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність<br>надання вихідних даних.<br> <br> 4. До пункту 8 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Враховуючи, що головною метою інвентаризації є визначення<br>фактичної наявності та стану майна, звіряння цих даних з даними<br>бухгалтерського обліку, утворення інвентаризаційної комісії,<br>проведення інвентаризації та складання зведеного акта<br>інвентаризації під час приватизації окремого індивідуально<br>визначеного майна, у тому числі вбудованих приміщень, та цілісних<br>майнових комплексів є обов'язковим.<br> Інвентаризація вбудованих приміщень проводиться у порядку,<br>визначеному пунктами 8 та 12 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ). Вартість<br>вбудованого приміщення, що вказується в інвентаризаційному описі<br>встановленого зразка, може визначатися як відповідна частка<br>вартості будівлі, частиною якої є вбудоване приміщення, виходячи з<br>частки вбудованого приміщення в загальній площі (будівельному<br>об'ємі) цієї будівлі.<br> Під час приватизації об'єктів незавершеного будівництва<br>проводиться обстеження будівельного майданчика і технічного стану<br>об'єкта представниками державного органу приватизації та<br>балансоутримувача з метою складання відповідного акта обстеження<br>згідно з додатком 8 до Методики; складання інвентаризаційних<br>описів матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування згідно з<br>додатками 9 та 10 до Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) представниками<br>балансоутримувача. Зазначені документи є документами, що<br>підтверджують проведення інвентаризації об'єкта незавершеного<br>будівництва. Інвентаризаційна комісія для цього випадку державним<br>органом приватизації не утворюється.<br> <br> 5. До пункту 15 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів<br>господарювання здійснюється відповідно до вимог Положення про<br>конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого<br>наказом Фонду державного майна України від 25.11.2003 N 2100<br>( <A HREF="151275">z1194-03</A> ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України<br>19.12.2003 за N 1194/8515. У випадках, визначених цим пунктом,<br>конкурсний відбір є обов'язковим.<br> Згідно з пунктом 10 зазначеного Положення ( <A HREF="151275">z1194-03</A> )<br>конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів<br>господарювання для інших випадків проведення незалежної оцінки у<br>разі потреби може здійснюватися за наявності відповідного<br>звернення заінтересованих осіб.<br> <br> 6. До пункту 17 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Рецензування актів оцінки майна, складених під час<br>корпоратизації підприємств або під час приватизації комунального<br>майна, здійснюється оцінювачами, які працюють у органах,<br>уповноважених управляти державним майном, чи виконавчих органах<br>органів місцевого самоврядування та згідно зі статтею 13 Закону<br>України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну<br>діяльність в Україні" ( <A HREF="84564">2658-14</A> ) мають право здійснювати<br>рецензування оцінки майна. У разі відсутності у штатному складі<br>цих органів таких осіб акт оцінки майна надсилається на<br>рецензування до відповідних державних органів приватизації.<br> Акти оцінки майна, складені під час приватизації комунального<br>майна державними органами приватизації, які отримали повноваження<br>з приватизації об'єктів комунальної власності, рецензуються цими<br>органами приватизації, якщо інше не встановлено відповідними<br>рішеннями Фонду державного майна України.<br> Рецензування звітів про оцінку майна під час приватизації<br>комунального майна здійснюються оцінювачами, які працюють у<br>органах, уповноважених управляти державним майном, чи виконавчих<br>органах органів місцевого самоврядування та згідно зі статтею 13<br>Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну<br>оціночну діяльність в Україні" ( <A HREF="84564">2658-14</A> ) мають право здійснювати<br>рецензування оцінки майна. У разі відсутності у штатному складі<br>зазначених органів таких осіб звіт про оцінку майна рецензується<br>особами, визначеними статтею 13 зазначеного Закону, за винятком<br>випадків надання державним органам приватизації повноважень з<br>приватизації об'єктів комунальної власності, коли рецензування<br>забезпечують відповідні державні органи приватизації.<br> <br> 7. До пункту 18 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Затвердження акта оцінки майна здійснюється шляхом видання<br>відповідного наказу та оформленням у правому верхньому кутку<br>грифом "ЗАТВЕРДЖУЮ" із вказівкою посади, ініціалів та прізвища<br>особи, яка затверджує акт, і її особистим підписом. Підпис<br>засвідчується печаткою цього органу. Державним органам<br>приватизації рекомендується дотримуватися подібного порядку<br>затвердження висновків про вартість майна.<br> Погодження висновку про вартість майна у випадках, визначених<br>цією Методикою, здійснюється відповідним органом і оформлюється у<br>правому верхньому кутку грифом "ПОГОДЖУЮ" із вказівкою посади,<br>ініціалів та прізвища особи, яка погоджує висновок, та її<br>особистим підписом. Підпис засвідчується печаткою цього органу.<br> <br> 8. До пунктів 19 та 20 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> У разі делегування повноважень з приватизації об'єктів<br>комунальної власності регіональним відділенням Фонду державного<br>майна України усі роботи, пов'язані з процедурами їх оцінки,<br>встановленими Методикою, у тому числі роботи підготовчого етапу,<br>забезпечення аудиторської перевірки, конкурсний відбір суб'єкта<br>оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, укладання з ним<br>договору на проведення оцінки майна, рецензування звітів про<br>оцінку майна (актів оцінки майна) та затвердження висновків про<br>вартість майна (актів оцінки майна), здійснюються цими<br>регіональними відділеннями.<br> <br> 9. До абзацу третього пункту 27 та підпункту 4 пункту 28<br>Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> )<br> У рядку "Цільове фінансування" балансу підприємства<br>обліковуються кошти цільового фінансування (у тому числі кошти за<br>програмами державної підтримки певних галузей господарства) і<br>цільових надходжень як субсидії, асигнування з бюджету та<br>позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб<br>тощо. Залишки коштів державного цільового фінансування та<br>державних цільових надходжень на дату оцінки, які надані на<br>безповоротній основі, за своєю економічною сутністю не є<br>зобов'язаннями підприємства перед державою, тому для цілей<br>складання передавального балансу державного підприємства вартість<br>розділу другого пасиву балансу державного підприємства має бути<br>зменшена на суму залишків вищезазначених коштів шляхом перенесення<br>цієї суми до рядка передавального балансу "Інший додатковий<br>капітал". Таким чином, в акті оцінки майна державного підприємства<br>пункт 5.1 не заповнюється.<br> Під час складання передавального балансу підприємства<br>зобов'язання з оренди цілісного майнового комплексу, які<br>обліковуються на рахунку 532 бухгалтерського обліку "Зобов'язання<br>з оренди цілісних майнових комплексів", мають бути перенесені та<br>відображені у статті передавального балансу "Інший додатковий<br>капітал".<br> <br> 10. До пункту 32 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Під час визначення розміру статутного фонду відкритого<br>акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на<br>базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря,<br>заповнюється акт оцінки майна згідно з додатком 2, відповідно до<br>якого частки держави та орендаря визначаються без урахування<br>вартості майна, яке вилучається з чистої вартості цілісного<br>майнового комплексу.<br> <br> 11. До пункту 37 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Під час проведення незалежної оцінки додатково виявлені<br>суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання<br>необоротні активи включаються до звіту про оцінку майна та<br>висновку про вартість майна з вказівкою їх основних ознак<br>(найменування, розташування, вид, тип, марки тощо) з одночасним<br>інформуванням про виявлені факти керівництва підприємства, оцінка<br>майна якого здійснюється, з метою відображення виявлених<br>необоротних активів у його бухгалтерському обліку.<br> <br> 12. До пункту 41 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Розрахунок вартості права користування земельною ділянкою як<br>нематеріального активу здійснюється згідно з формулою, наведеною у<br>пункті 44 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок,<br>затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002<br>N 1531 ( <A HREF="114326">1531-2002-п</A> ).<br> Враховуючи, що оцінюється право користування земельними<br>ділянками, які на дату оцінки перебувають у державній або<br>комунальній власності, за договірну орендну плату приймається<br>орендна плата, визначена відповідно до вимог законодавства як<br>частка від нормативної грошової оцінки земельних ділянок,<br>затверджена рішенням відповідного органу влади. У разі відсутності<br>інформації про доходи від подібних земельних ділянок для<br>визначення чистого операційного або рентного доходу враховуються<br>вимоги пункту 40 Методики експертної грошової оцінки земельних<br>ділянок ( <A HREF="114326">1531-2002-п</A> ). У випадку, коли договірна орендна плата<br>за земельну ділянку, що оцінюється, виявиться більшою порівняно з<br>чистим операційним доходом або рентним доходом від подібних<br>земельних ділянок, вартість права її користування приймається<br>рівною 1 грн.<br> Період прогнозування додаткового доходу приймається у розмірі<br>50 років. Ставка капіталізації, що використовується для розрахунку<br>вартості права користування земельною ділянкою, визначається<br>відповідно до вимог пункту 7 Методики експертної грошової оцінки<br>земельних ділянок ( <A HREF="114326">1531-2002-п</A> ) (з урахуванням, у разі наявності<br>додаткового ризику, права користування земельною ділянкою).<br> У випадку об'єктивної відсутності ринкових даних, необхідних<br>для розрахунку додаткового доходу орендаря за 1-й рік, його розмір<br>визначається шляхом капіталізації фактично нарахованої річної<br>орендної плати або річного земельного податку за користування<br>земельними ділянками, якщо орендна плата встановлена на рівні<br>розміру земельного податку.<br> Зазначений підхід до визначення вартості права користування<br>земельної ділянки використовується також в інших випадках<br>проведення незалежної оцінки майна.<br> <br> 13. До пункту 56 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Законодавством з приватизації строк подання проекту плану<br>приватизації не повинен перевищувати двох місяців з дня<br>затвердження складу комісії з приватизації. Таким чином, акт<br>оцінки майна складається, підписується комісією з приватизації та<br>затверджується керівником державного органу приватизації у строк,<br>що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки.<br> <br> 14. До абзацу другого пункту 60 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> У разі коли внеском до статутного фонду господарського<br>товариства є пакет акцій відкритого акціонерного товариства, що<br>належить державі, одночасно з проведенням його незалежної оцінки<br>державним органом приватизації здійснюється стандартизована оцінка<br>пакета акцій відповідно до порядку, встановленого Фондом<br>державного майна України для визначення початкової вартості<br>пакетів акцій, що підлягають продажу на конкурсі. Вартість пакета<br>акцій відкритого акціонерного товариства за результатами<br>незалежної оцінки та вартість пакета за результатами<br>стандартизованої оцінки порівнюються. Вартість внеску державного<br>учасника (засновника) у цьому випадку не може бути нижчою від<br>вартості, визначеної за результатами стандартизованої оцінки.<br> Для реалізації вимог цього пункту Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> )<br>державні органи приватизації погоджують висновки про вартість<br>пакета акцій та акт оцінки пакета акцій в порядку, визначеному<br>Методикою.<br> <br> 15. До пунктів 64, 74 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Рецензування звіту про оцінку та затвердження висновку про<br>вартість майна об'єктів у матеріальній формі та цілісних майнових<br>комплексів, що приватизуються, здійснюється з урахуванням пункту 6<br>цих роз'яснень.<br> У разі недотримання двомісячного строку підготовки та<br>проведення оцінки зазначеного майна під час приватизації державний<br>орган приватизації має право визначити нову дату оцінки.<br> <br> 16. До пункту 67 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Методикою передбачено особливості оцінки орендованого<br>нерухомого майна у разі прийняття рішення про компенсацію орендарю<br>вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних<br>коштів за час оренди, під час прийняття рішення про приватизацію<br>об'єкта. З цією метою проводиться незалежна оцінка орендованого<br>нерухомого майна.<br> Базою оцінки орендованого нерухомого майна є ринкова<br>вартість. Методичні засади визначення ринкової вартості<br>встановлені Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки<br>майна і майнових прав", затвердженим постановою Кабінету Міністрів<br>України від 10 вересня 2003 року N 1440 ( <A HREF="143534">1440-2003-п</A> ).<br> Процедура незалежної оцінки для випадку пункту 67<br>( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) передбачає визначення на дату оцінки таких величин<br>ринкової вартості:<br> ринкової вартості орендованого нерухомого майна відповідно до<br>його поточного фізичного стану на дату оцінки (ринкова вартість з<br>поліпшеннями). З цією метою аналізується ринкова вартість<br>подібного майна на дату оцінки, що містить поліпшення, які є<br>подібними до невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем;<br> ринкової вартості орендованого нерухомого майна відповідно до<br>фізичного стану, яким характеризувалося це майно до здійснення<br>орендарем невід'ємних поліпшень (ринкова вартість без поліпшень).<br>З цією метою аналізується ринкова вартість подібного майна на дату<br>оцінки, що не містить поліпшень, які є подібними до невід'ємних<br>поліпшень, здійснених орендарем;<br> ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого<br>нерухомого майна як різниці між його ринковою вартістю з<br>поліпшеннями та ринковою вартістю без поліпшень, але не більше<br>фактично витраченої орендарем суми коштів на здійснення поліпшень,<br>які ідентифіковані під час незалежної оцінки (ринкова вартість<br>невід'ємних поліпшень орендаря).<br> Під час незалежної оцінки орендованого нерухомого майна за<br>результатами визначення зазначених вище величин його ринкової<br>вартості встановлюється питома вага часток держави та орендаря у<br>ринковій вартості з поліпшеннями:<br> частка держави дорівнює різниці між ринковою вартістю з<br>поліпшеннями та ринковою вартістю невід'ємних поліпшень орендаря<br>(у грошовому виразі та у відсотках);<br> частка орендаря відповідно дорівнює ринковій вартості<br>невід'ємних поліпшень орендаря (у грошовому виразі та у<br>відсотках).<br> У висновку про вартість майна, що підлягає затвердженню,<br>одночасно вказуються ринкова вартість орендованого нерухомого<br>майна з поліпшеннями, частка держави у грошовому виразі та у<br>відсотках, частка орендаря у грошовому виразі та у відсотках.<br> Покупець орендованого нерухомого майна, який придбаває це<br>майно під час приватизації шляхом викупу або за результатами<br>аукціону (конкурсу), сплачує продавцю цього майна кошти за<br>державну частку в об'єкті приватизації (з урахуванням роз'яснень<br>щодо податку на додану вартість, які надані нижче).<br> При опублікуванні умов аукціону (конкурсу) з продажу<br>орендованого майна в частині його початкової вартості вказується<br>сума ринкової вартості з поліпшеннями та частка орендаря у<br>відсотках. Кошти, які підлягають сплаті переможцем аукціону<br>(конкурсу) за державну частку в об'єкті приватизації, визначаються<br>залежно від ходу продажу відповідно до вимог абзаців п'ятого та<br>шостого пункту 67 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ). На етапі опублікування<br>умов аукціону (конкурсу) та укладання договорів купівлі-продажу за<br>їх наслідками враховуються роз'яснення щодо податку на додану<br>вартість, подані нижче.<br> <br> 17. До пункту 75 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Інвестиційна вартість цілісного майнового комплексу<br>визначається у випадку продажу його під час приватизації за<br>конкурсом, умовами якого передбачено заходи, визначені абзацом<br>другим пункту 75. При цьому суб'єктом оціночної діяльності -<br>суб'єктом господарювання використовуються як вихідні дані щодо<br>додаткових умов пропозиції заінтересованих органів. У висновку про<br>вартість майна зазначаються інвестиційна вартість та перелік<br>додаткових умов, які враховувалися під час її визначення.<br> В інших випадках основною базою оцінки є ринкова вартість.<br> Під час оцінки цілісних майнових комплексів для випадків їх<br>відчуження застосовуються майновий та дохідний підходи. Зміст<br>методичних підходів визначається в національних стандартах,<br>зокрема в Національному стандарті N 1 "Загальні засади оцінки<br>майна і майнових прав" ( <A HREF="143534">1440-2003-п</A> ).<br> Під час проведення незалежної оцінки цілісних майнових<br>комплексів також ураховуються такі особливості:<br> проводяться аналіз інвестиційної привабливості ринку товарів,<br>послуг, робіт, на якому працює підприємство, аналіз конкурентного<br>середовища, аналіз господарської діяльності підприємства, його<br>організаційної, виробничо-технологічної, майнової структур,<br>фінансового стану тощо. Висновки щодо інвестиційної привабливості<br>ринку підприємства повинні містити якісну оцінку загальної<br>прибутковості, безпечності і ліквідності інвестицій у<br>підприємство, кількісну оцінку інвестиційної привабливості галузі<br>з метою подальшого порівняння її з інвестиційною привабливістю<br>інших галузей, визначення існуючого місця підприємства на ринку,<br>оцінку сучасного стану зовнішнього середовища господарювання<br>підприємства;<br> прогнозується стан ринку, результатом якого є визначення і<br>характеристика майбутньої стадії життєвого циклу галузі;<br> здійснюється аналіз умов конкуренції на ринку шляхом<br>дослідження діяльності конкурентів, визначення основних<br>конкурентів, що володіють найбільшою часткою ринку; результатів їх<br>діяльності (виробничих і фінансових); рекламних засобів та збуту;<br>науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (основних<br>напрямів, обсягів витрат тощо); бар'єрів проникнення на ринок і<br>виходу з нього, нематеріальних активів;<br> аналізується господарська діяльність підприємства, а саме<br>проводиться аналіз прибутковості діяльності і власного капіталу,<br>ліквідності активів, ризикованості інвестицій в підприємство. У<br>процесі аналізу господарської діяльності оцінюється ступінь<br>ефективності організаційної, виробничо-технологічної, майнової<br>структур, проводиться фінансовий аналіз. Аналіз фінансового стану<br>рекомендується проводити відповідно до Положення про порядок<br>здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають<br>приватизації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України<br>та Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р. N 49/121<br>( <A HREF="77781">z0121-01</A> ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України<br>8 лютого 2001 р. за N 121/5312;<br> опрацьовується інформація про виробничі потужності<br>підприємства та їх використання в попередні періоди, кількість,<br>кваліфікацію персоналу і структуру управління, виконується аналіз<br>цінової політики, структури собівартості виробництва, а також<br>інших операційних, фінансових та інвестиційних доходів та витрат,<br>що склалися;<br> на підставі вищезазначеного аналізу прогнозується діяльність<br>підприємства, що покладається в основу розрахунку його вартості за<br>дохідним підходом.<br> При застосуванні майнового підходу суб'єкт оціночної<br>діяльності - суб'єкт господарювання не враховує майно, яке<br>відповідно до вимог законодавства не підлягає приватизації або<br>вилучається. При застосуванні дохідного підходу суб'єкт оціночної<br>діяльності не враховує доходи та витрати від майна, яке відповідно<br>до вимог законодавства не підлягає приватизації або вилучається.<br>Перелік майна, яке не підлягає приватизації або вилучається,<br>визначений державним органом приватизації (пооб'єктно та за<br>вартістю, визначеною в інвентаризаційних описах), додається до<br>звіту про оцінку майна.<br> Вимоги до висновку про вартість майна, який складається під<br>час незалежної оцінки цілісного майнового комплексу, містяться у<br>пункті 60 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки<br>майна і майнових прав" ( <A HREF="143534">1440-2003-п</A> ). Також у висновку про<br>вартість довідково зазначається вартість майна, що не оцінювалося<br>на підставі відповідного переліку. Для цілісних майнових<br>комплексів, переданих в оренду, у висновку про вартість майна<br>також відображаються державна частка та частка орендаря (у<br>грошовому виразі та у відсотках) у визначеній ринковій вартості<br>цілісного майнового комплексу.<br> <br> 18. До розділу "Особливості оцінки часток (паїв, акцій)"<br>Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> )<br> Під час проведення незалежної або стандартизованої оцінки<br>часток (паїв, акцій), що приватизуються, рекомендується<br>дотримуватися встановленого для інших об'єктів приватизації строку<br>її проведення - два місяці від дати оцінки. При цьому слід<br>враховувати особливості об'єктів оцінки, строк надання вихідних<br>даних, необхідних для оцінки, тощо.<br> <br> 19. До пункту 97 Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> Проведення аудиторської перевірки даних бухгалтерського<br>обліку є необхідним у випадку фінансування об'єкта незавершеного<br>будівництва повністю або частково за рахунок власних коштів<br>державного підприємства.<br> <br> 20. До додатка 3 до Методики ( <A HREF="150710">1891-2003-п )</A><br> У висновку про вартість майна рядок, у якому зазначаються<br>дата та номер протоколу засідання комісії з приватизації<br>(корпоратизації), не заповнюється.<br> <br> 21. Щодо питання врахування податку на додану вартість<br>відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет на 2004<br>рік" ( <A HREF="150224">1344-15</A> ).<br> Згідно з вимогами Закону України "Про податок на додану<br>вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ), а також враховуючи роз'яснення Державної<br>податкової адміністрації України від 17.01.2004 N 394/5115-2316 в<br>частині об'єкта оподаткування та бази оподаткування, під час<br>проведення незалежної оцінки та стандартизованої оцінки<br>відповідних об'єктів приватизації згідно з вимогами Методики<br>( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) визначається база оподаткування податком на додану<br>вартість.<br> <br> З метою уникнення непорозумінь під час виконання вимог<br>законодавства в процесі оцінки майна під час приватизації у<br>частині оподаткування податком на додану вартість доцільно<br>дотримуватися такого порядку:<br> <br> 1. Визначення ринкової вартості з поліпшеннями, ринкової<br>вартості без поліпшень та ринкової вартості невід'ємних поліпшень<br>орендаря, а також відповідно часток держави та орендаря у<br>вартісному виразі, що передбачено пунктом 67 Методики<br>( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ), відбувається без урахування податку на додану<br>вартість.<br> Під час виконання вимог пункту 67 ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ) в процесі<br>складання висновку про вартість майна для цілей викупу<br>орендованого нерухомого майна також окремо зазначається вартість<br>державної частки в об'єкті приватизації без урахування податку на<br>додану вартість та з урахуванням податку на додану вартість, а<br>також сума податку на додану вартість.<br> Під час складання висновку про вартість майна для цілей<br>продажу орендованого нерухомого майна на аукціоні (конкурсі) у<br>висновку про вартість майна всі величини ринкової вартості<br>зазначаються без включення суми податку на додану вартість. При<br>цьому сума податку на додану вартість не включається у початкову<br>вартість такого майна. Однак в умовах продажу зазначається<br>обов'язковість сплати податку на додану вартість покупцем з<br>кінцевої ціни продажу державної частки в об'єкті приватизації, яка<br>склалася за результатами такого продажу. Таким чином, у договорі<br>купівлі-продажу орендованого нерухомого майна вказуються окремо<br>сума коштів за державну частку в об'єкті приватизації за<br>результатами аукціону (конкурсу) та нарахована на цю суму коштів<br>сума податку на додану вартість, а також сума коштів, що підлягає<br>сплаті покупцем за державну частку в об'єкті приватизації разом з<br>податком на додану вартість.<br> <br> 2. В інших випадках проведення оцінки для цілей приватизації<br>у висновках про вартість майна одночасно із зазначенням вартості<br>об'єкта оцінки за результатами незалежної оцінки окремими рядками<br>вказується сума податку на додану вартість та вартість об'єкта<br>приватизації з урахуванням податку на додану вартість.<br> <br> 3. За результатами проведення стандартизованої оцінки<br>складаються акти оцінки майна. Вартість об'єктів приватизації,<br>вказана в актах оцінки майна, не включає податок на додану<br>вартість. У наказах про затвердження актів оцінки майна вказуються<br>вартість об'єкта приватизації згідно з актом оцінки майна без<br>урахування податку на додану вартість, сума податку на додану<br>вартість, нарахована на вартість, зазначену в акті оцінки, та<br>вартість об'єкта приватизації з урахуванням податку на додану<br>вартість.<br> <br> Голова Фонду М.Чечетов<br></FONT></PRE><br>