Господарський процесуальний кодекс України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст.56 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 1799-XII ( 1799-12 ) від 06.11.91, ВВР, 1992, N 6, ст.57 }

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
N 3345-XII ( 3345-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст.347
N 82/95-ВР ( 82/95-ВР ) від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90
N 54/96-ВР ( 54/96-ВР ) від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.44
N 251/97-ВР ( 251/97-ВР ) від 13.05.97, ВВР, 1997, N 25, ст.171 }

{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 13-рп/98 ( v013p710-98 ) від 01.10.98 }

{ Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 3-рп/99 ( v003p710-99 ) від 08.04.99 }

{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42-43, ст.378
N 1664-III ( 1664-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.233
N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.56
N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.147
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 36, ст.188
N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117
N 3092-III ( 3092-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.221
N 761-IV ( 761-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.246
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271
N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.538
N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.260
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.562
N 2900-IV ( 2900-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.1
N 3538-IV ( 3538-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.295
N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296
N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67
N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.77 }

{ Зміни по Закону N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007
будуть внесені після його опублікування }


{ У тексті Кодексу слова "арбітр", "арбітри" у всіх
відмінках замінено словами "суддя", "судді" у відповідних
відмінках; слова "арбітражна колегія" замінено словами
"судова колегія" у відповідних відмінках; слова
"Республіка Крим" замінено словами "Автономна Республіка
Крим" у відповідних відмінках; слова "експерт" і
"експертиза" замінено відповідно словами "судовий
експерт" і "судова експертиза" у відповідних відмінках
згідно із Законом N 251/97-ВР ( 251/97-ВР ) від 13.05.97 }

{ У тексті Кодексу слова "арбітражний", "доарбітражний" і
"арбітражний процес" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "господарський", "досудовий" і "судовий процес"
у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }


Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у
тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі -
підприємства та організації), мають право звертатися до
господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю
господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних
прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття
передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання
правопорушенням.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до
господарського суду мають право також звертатися державні та інші
органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької
діяльності.
Угода про відмову від права на звернення до господарського
суду є недійсною.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 }

Стаття 2. Порушення справ у господарському суді

Господарський суд порушує справи за позовними заявами:
підприємств та організацій, які звертаються до господарського
суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
державних та інших органів, які звертаються до господарського
суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
прокурорів та їх заступників, які звертаються до
господарського суду в інтересах держави;
Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в
інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України.
Прокурор, який звертається до господарського суду в
інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому
полягає порушення інтересів держави, та обгрунтовує необхідність
їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою
здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.
Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою
заявою будь-кого з кредиторів, боржника.
( Стаття 2 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99,
N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )

( Офіційне тлумачення положень статті 2 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 3-рп/99 ( v003p710-99 ) від 08.04.99 )


Стаття 3. Мова судочинства

Мова судочинства визначається статтею 21 Закону України "Про
мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні
господарських спорів

Господарський суд вирішує господарські спори на підставі
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про
господарські суди" ( 1142-12 ), цього Кодексу, інших законодавчих
актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
Господарський суд не застосовує акти державних та інших
органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.
Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються
правила міжнародного договору.
Господарський суд у випадках, передбачених законом або
міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.
Господарський суд вирішує господарські спори у сфері
державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених
Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).
У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини
за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності,
господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.
Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти,
неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке
регулює спірні відносини.
{ Стаття 4 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }

Стаття 4-1. Форми судового процесу

Господарські суди вирішують господарські спори у порядку
позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.
Господарські суди розглядають справи про банкрутство у
порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ).
( Кодекс доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 251/97-ВР від
13.05.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 784-XIV
( 784-14 ) від 30.06.99 )

Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах
рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
( Кодекс доповнено статтею 4-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 4-3. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах
змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних
обставин справи і правильного застосування законодавства.
( Кодекс доповнено статтею 4-3 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком
випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної,
комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з
сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і
подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення
клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Судовий процес фіксується технічними засобами та
відображається у протоколі судового засідання у порядку,
встановленому цим Кодексом.
( Кодекс доповнено статтею 4-4 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 4-5. Судові рішення

Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття
обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал,
постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються
іменем України.

Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів
тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими
законами України.

Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.
( Кодекс доповнено статтею 4-5 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 4-6. Склад господарського суду

Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею
одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього
суду, залежно від категорії і складності справи, може бути
розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських
судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією
суддів у складі трьох суддів.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних
господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України
колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості
суддів.
( Кодекс доповнено статтею 4-6 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )


Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення
питань щодо розгляду справи

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення
усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально -
більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання,
що виникають у процесі розгляду справи.

Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування.
Головуючий суддя голосує останнім.

Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів,
зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти
письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не
оголошується.

Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий
колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї
колегії.
( Кодекс доповнено статтею 4-7 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Р о з д і л II

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРIВ

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання
господарського спору

Сторони застосовують заходи досудового врегулювання
господарського спору за домовленістю між собою.

( Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Порядок досудового врегулювання спорів визначається цим
Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території
України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських
відносин.

( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Порядок досудового врегулювання господарських спорів не
поширюється на спори про визнання договорів недійсними, спори про
визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств
та організацій, які не відповідають законодавству і порушують
права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій
(далі - акти), спори про стягнення заборгованості за
опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів
Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних
установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене
майно.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР від
02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 1664-III ( 1664-14 ) від
20.04.2000, N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

Підприємства та організації, що порушили майнові права і
законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані
поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії.
Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси
порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником
цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.
У претензії зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії
та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата
пред'явлення і номер претензії;
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази,
що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні
акти;
в) вимоги заявника;
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також
інших доказів.
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в
оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є
у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням
про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може
додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.
Претензія підписується повноважною особою підприємства,
організації або їх представником та надсилається адресатові
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }


Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з
дня одержання претензії.
В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами
або договором передбачено право перепровірки забракованої
продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії,
пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів),
розглядаються протягом двох місяців.
Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її
розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх
подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу
поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії
зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення
строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк
не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.
При розгляді претензії підприємства та організації в разі
необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову
експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового
врегулювання спору.
Підприємства та організації, що одержали претензію,
зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.
( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV
( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду
претензії

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у
письмовій формі.
У відповіді на претензію зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити підприємства,
організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації,
яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер
претензії, на яку дається відповідь;
б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана
сума, назва, номер і дата розрахункового документа на
перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії,
якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви
відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи,
що обгрунтовують відхилення претензії;
г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові
повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з
претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують
відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.
Відповідь на претензію підписується повноважною особою
підприємства, організації або їх представником та надсилається
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано
платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у
платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у
порядку, встановленому Національним банком України.
За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної
суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10
процентів від списаної суми.
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 )
від 23.06.2005 )


Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей,
що виникають під час укладення
господарських договорів

Спори, що виникають при укладенні господарських договорів,
можуть бути подані на вирішення господарського суду.
( Стаття 10 в редакції Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від
17.05.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV
( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Стаття 11. Досудове врегулювання спорів,
що виникають у разі зміни та розірвання
господарських договорів

Підприємство чи організація, які вважають за необхідне
змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій
стороні за договором.
Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну
чи розірвання договору, відповідають на неї не пізніше 20 днів
після одержання пропозиції. Якщо підприємства і організації не
досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі
неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу
поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на
вирішення господарського суду.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )


Р о з д і л III

Підвідомчість справ господарським судам.
Підсудність справ.
( Назва розділу III в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 )

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо
приватизації майна, та з інших підстав, крім:
{ Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 }

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою
сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та
віднесені до компетенції Конституційного Суду України та
адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та
міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими
актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що
пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів.
{ Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 }

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано
сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів
про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при
укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів,
пов'язаних із задоволенням державних потреб.
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР
від 02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2249-III ( 2249-14 ) від
18.01.2001, N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 }

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі
справи, підвідомчі господарським судам.
( Стаття 13 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )


( Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 )


Стаття 15. Територіальна підсудність справ
господарському суду

Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та
розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання
договорів недійсними розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на
користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно,
виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.

Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських
договорів та з інших підстав, а також справи про визнання
недійсними актів розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням відповідача.

Справи у спорах за участю кількох відповідачів
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з
відповідачів за вибором позивача. Справи у спорах за участю
боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса
таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за
виконавчим написом нотаріуса розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого
напису нотаріуса за вибором позивача.

Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею
відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору
визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті
залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Місце розгляду справи з господарського спору, в якому
однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд
Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва
та Севастополя, визначає Вищий господарський суд.

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням боржника.
{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 }

Стаття 16. Виключна підсудність справ

Віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах,
що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є
орган транспорту, розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням цього органу.
Справи у спорах про право власності на майно або про
витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення
перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом
за місцезнаходженням майна.
Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної
власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення
порушення.
Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний
орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова
палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради або обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи,
матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються
господарським судом міста Києва.

( Частину п'яту статті 16 виключено на підставі Закону
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004 )


Справи у спорах між господарським товариством та його
учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами)
господарського товариства, що пов'язані із створенням, діяльністю,
управлінням та припиненням діяльності цього товариства,
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням
господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003,
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004, N 483-V ( 483-16 ) від
15.12.2006 }

Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до
іншого господарського суду

Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали
справи надсилаються господарським судом за встановленою
підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви
або винесення ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути
оскаржено.

Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з
додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по
суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала
підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в
господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то
Голова Вищого господарського суду України або його заступник мають
право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого
господарського суду, і передати її на розгляд до іншого місцевого
господарського суду.
( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97, в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )
( Розділ III в редакції Закону N 3345-12 від 30.06.93 )

Р о з д і л IV

УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 18. Склад учасників судового процесу

До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті
особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у
випадках, передбачених цим Кодексом.
( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )

Стаття 19. Суддя

Суддею є посадова особа господарського суду. Процесуальний
статус судді визначається Законом "Про господарські суди"
( 1142-12 ) та цим Кодексом.

Стаття 20. Відвід судді

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає
відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь
в судовому процесі, або буде встановлено інші обставини, що
викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь
в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у
разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.
При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити
самовідвід.
З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та
прокурор, який бере участь в судовому процесі.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій
формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього
можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор
дізналися після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід судді вирішується головою господарського
суду або заступником голови господарського суду, а про відвід
заступника голови - головою господарського суду, який виносить з
цього приводу ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви.
Якщо голова господарського суду прийняв справу до свого
провадження, питання про його відвід вирішується президією Вищого
господарського суду України в триденний строк з дня надходження
заяви про відвід.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 21. Сторони в судовому процесі

Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами -
можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1
цього Кодексу.
Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або
в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи
оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено
позовну вимогу.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )

Стаття 22. Права та обов'язки сторін

Сторони користуються рівними процесуальними правами.
Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити
з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення
господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх
питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти
клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати
судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом
порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами,
наданими їм цим Кодексом.
Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і
охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до
всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин
справи.
Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити
підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за
умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання
спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій
частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних
вимог.
Відповідач має право визнати позов повністю або частково.
Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення
розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії
суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і
охоронювані законом інтереси.
( Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 )

Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів

Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох
відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої
сторони виступає в судовому процесі самостійно.

Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача.
Заміна неналежного відповідача

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до
прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю
ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

( Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов
подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може
за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити
заміну первісного відповідача належним відповідачем.
Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного
відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається
заново.
( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )

Стаття 25. Процесуальне правонаступництво

В разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому
рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок
реорганізації підприємства чи організації господарський суд
здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це
в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу
правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій
вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив.
Правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового
процесу.

Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
на предмет спору

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським
судом, подавши позов до однієї або двох сторін.
Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу
господарський суд виносить ухвалу.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.
( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 )


Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або
відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення
з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки
щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі
також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи
господарського суду.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб
про вступ у справу на стороні позивача або відповідача
зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або
допустити до участі у справі.
( Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону
N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 )
Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у
справі вирішується господарським судом, який виносить з цього
приводу ухвалу.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються
процесуальними правами i несуть процесуальні обов'язки сторін,
крім права на зміну підстави i предмета позову, збільшення чи
зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову
або визнання позову.
( Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001 )

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи,
що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та
установчими документами, через свого представника.
Керівники підприємств та організацій, інші особи,
повноваження яких визначені законодавством або установчими
документами, подають господарському суду документи, що посвідчують
їх посадове становище.
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи,
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені
підприємства, організації. Довіреність видається за підписом
керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується
печаткою підприємства, організації.
Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право
йому надано установчими або іншими документами.
Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді
особисто або через представників, повноваження яких
підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
( Стаття 28 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 )

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а
також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за
позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для
представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у
справу прокурор може подати апеляційне, касаційне подання, подання
про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити
суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших
осіб.

У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого
здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений
орган набуває статусу позивача.

Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє
господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.

Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і
користується правами сторони, крім права на укладення мирової
угоди.

Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє
позивача права вимагати вирішення спору по суті.

Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах
держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і
вимагати вирішення спору по суті.
( Стаття 29 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3092-III ( 3092-14 ) від 07.03.2002 )

Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших
працівників підприємств, установ, організацій,
державних та інших органів

В судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші
працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших
органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що
виникають під час розгляду справи. Ці особи мають право
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.
Зазначені особи зобов'язані з'явитись до господарського суду
на його виклик, сповістити про знані їм відомості та обставини у
справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій
формі.

Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

В судовому процесі може брати участь судовий експерт.
Права, обов'язки та відповідальність судового експерта
визначаються цим Кодексом та Законом України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ).
Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду
з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо
поставлених йому питань. Висновок робиться у письмовій формі.
Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку,
має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді
та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому
додаткових матеріалів.
Судовий експерт має право відмовитись від дачі висновку,
якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має
необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.
Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі,
мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто,
прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи,
якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а
також з мотивів його некомпетентності.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі
до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише
у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися
після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього
приводу ухвалу.
( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 )

Р о з д і л V

ДОКАЗИ

Стаття 32. Поняття і види доказів

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному законом порядку встановлює
наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського спору.
Ці дані встановлюються такими засобами:
письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;
поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть
участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді
пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в
судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Докази подаються сторонами та іншими учасниками
судового процесу.

Стаття 34. Належність і допустимість доказів

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають
значення для справи.
Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні
бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть
підтверджуватись іншими засобами доказування.

Стаття 35. Підстави звільнення від доказування

Обставини, визнані господарським судом загальновідомими, не
потребують доказування.
Факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого
органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї
справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких
беруть участь ті самі сторони.
Вирок суду з кримінальної справи, що набрав законної сили, є
обов'язковим для господарського суду при вирішенні спору з питань,
чи мали місце певні дії та ким вони вчинені.
Рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є
обов'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені
судом і мають значення для вирішення спору.
Факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не
доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути
спростовано в загальному порядку.


Стаття 36. Письмові докази

Письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані
про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином
засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише
частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Оригінали документів подаються, коли обставини справи
відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими
документами, а також в інших випадках на вимогу господарського
суду.

Стаття 37. Речові докази

Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями
свідчать про обставини, які мають значення для правильного
вирішення спору.

Стаття 38. Витребування доказів

Якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський
суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій
незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні
для вирішення спору. Господарський суд має право знайомитися з
доказами безпосередньо в місці їх знаходження.
Господарський суд може витребувати докази також до подання
позову як запобіжний захід у порядку, встановленому статтями
43-1 - 43-10 цього Кодексу.
Сторона, прокурор, які порушують клопотання перед
господарським судом про витребування доказів, повинні докладно
зазначити: який доказ вимагається, підстави, з яких вони вважають,
що ці докази має підприємство чи організація, і обставини, які
можуть підтвердити ці докази.
Господарський суд може уповноважити на одержання таких
доказів заінтересовану сторону.
( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових
доказів у місці їх знаходження

Господарський суд може провести огляд та дослідження
письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі
складності подання цих доказів.
За результатами огляду та дослідження складається протокол,
який підписується суддею. Протокол приєднується до матеріалів
справи.

Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів

Оригінали письмових доказів, що є у справі, за клопотанням
підприємств та організацій повертаються їм після вирішення
господарського спору та подання засвідчених копій цих доказів.
Речові докази, які знаходяться в господарському суді, після
вирішення спору повертаються підприємствам та організаціям, від
яких їх було одержано, або передаються стороні, за якою
господарський суд визнав право на ці речі.

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи

Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський
суд призначає судову експертизу.
Учасники судового процесу мають право пропонувати
господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим
експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським
судом в ухвалі.
Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним
організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють
необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить судову
експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе
обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.
Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі,
мають право до початку проведення судової експертизи заявити
відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у
частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Стаття 42. Висновок судового експерта

Висновок судового експерта повинен містити докладний опис
проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і
обгрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.
Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія
його надсилається сторонам.
Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються
обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з
приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у
висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку
судового експерта господарський суд може призначити додаткову
судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну
судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому
експерту.

Висновок судового експерта для господарського суду не є
обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами,
встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відхилення господарським судом висновку судового експерта
повинно бути мотивованим у рішенні.

Стаття 43. Оцінка доказів

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь
встановленої сили.

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими
інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, для
господарського суду не є обов'язковим.

Розділ V-1
Запобіжні заходи

Стаття 43-1. Підстави вжиття запобіжних заходів

Особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для
неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також
підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза
їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою
про вжиття запобіжних заходів до подання позову.

Стаття 43-2. Види запобіжних заходів

Запобіжні заходи включають:

1) витребування доказів;

2) огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з
порушенням прав;

3) накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої
вжито запобіжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб.

Стаття 43-3. Заява про вжиття запобіжних заходів

Заява про вжиття запобіжних заходів повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається
заява;

2) найменування заявника і особи, щодо якої просять вжити
запобіжні заходи, їх поштові адреси; документи, що підтверджують
за заявником-громадянином статус суб'єкта підприємницької
діяльності;

3) вид і суть запобіжного заходу;

4) обставини, якими заявник обгрунтовує необхідність вжиття
запобіжних заходів;

5) перелік документів та інших доказів, що додаються до
заяви;

6) підпис заявника або його представника, якщо заява
подається представником.

До заяви про вжиття запобіжних заходів додаються документи,
які підтверджують сплату державного мита у встановлених законом
порядку і розмірі. Разом з заявою про вжиття запобіжних заходів
подаються її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять
вжити запобіжні заходи.

Заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом
десяти днів з дня винесення ухвали про вжиття запобіжних заходів.
Після подання заявником позовної заяви запобіжні заходи діють як
заходи забезпечення позову.

Стаття 43-4. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних
заходів

Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається не пізніше
двох днів з дня її подання господарським судом, в районі
діяльності якого належить провести ці процесуальні дії, з
повідомленням заінтересованих осіб. Однак неявка їх не перешкоджає
розглядові заяви.

У разі обгрунтованої вимоги заявника заява про вжиття
запобіжних заходів розглядається лише за його участю без
повідомлення особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи.

Господарський суд має право вимагати від заявника додати до
заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу
порушення його прав.

Господарський суд може зобов'язати заявника забезпечити його
вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню
запобіжними заходами, яка вноситься на депозит господарського
суду. Розмір застави визначається господарським судом з
урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим від
розміру заявленої шкоди.

Про вжиття запобіжних заходів господарський суд виносить
ухвалу, в якій зазначає обрані запобіжні заходи, підстави їх
обрання, порядок і спосіб їх виконання, розмір застави, якщо така
призначена. Копії ухвали надсилаються заявнику та особі, щодо якої
мають бути вжиті запобіжні заходи, негайно після її винесення. У
разі винесення ухвали за участю заявника без повідомлення особи,
щодо якої просять вжити запобіжні заходи, копія ухвали
надсилається особі, щодо якої вжито запобіжні заходи, негайно
після її виконання.

У разі відсутності підстав, встановлених статтею 43-1 цього
Кодексу, а також невиконання вимог, передбачених частиною третьою
цієї статті, господарський суд виносить ухвалу про відмову в
задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-5. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних
заходів, що не відповідає вимогам закону

Суддя, встановивши, що заяву про вжиття запобіжних заходів
подано без додержання вимог, викладених у статті 43-3 цього
Кодексу, або не оплачено державним митом, виносить ухвалу про
залишення заяви без руху, про що повідомляє заявника і надає йому
строк для виправлення недоліків.

Коли заявник відповідно до вказівок судді у встановлений
строк не виконає всі перелічені у статті 43-3 цього Кодексу вимоги
та не сплатить державне мито, заява вважається неподаною і
повертається заявнику, про що суддя виносить мотивовану ухвалу.

Стаття 43-6. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів

Ухвала про вжиття запо