і кошторисна вартість проектних робіт,  у  т.ч.  базисна,  можуть

 уточнюватися проектною організацією за узгодженням  з  замовником

 після  розробки  ТЕО,  ТЕР,  ЕП.

 

                                 - 8 -

 

     Можливість  такого  уточнення   обумовлюється   в   контракті

 (договорі).

     4.10.   Вартість   проектних   робіт,   що   обчислюється   у

 відповідності з цим розділом, вміщує всі витрати,  в  тому  числі

 супутні, на розробку повного  комплексу  проектної  документації,

 необхідної і достатньої на весь обсяг будівництва, який в подаль-

 шому визначається зведеним кошторисним розрахунком вартості будо-

 ви за діючим порядком.

     4.11. Вартість проектних робіт, що визначена на підставі  до-

 датку  6  до   цього   Порядку,   відображає   обсяг   робіт   по

 індивідуальному проектуванню нових  об'єктів  будівництва.

     4.12. Кошторисна вартість проектних робіт на реконструкцію  і

 технічне переозброєння визначається на підставі нормативів, наве-

 дених у додатку 6, збільшених  шляхом  застосування  коефіцієнта,

 що встановлюється за узгодженням із замовником у відповідності  з

 трудовими витратами, але не більше 1,2.

     4.13. При повторному або багаторазовому застосуванні проекту,

 що був розроблений раніше (прив'язка), у  залежності  від  обсягу

 перероблення вартість проектних робіт  обчислюється,  виходячи  з

 виконання  цих  робіт  в  одну  стадію   (робочий   проект)   та

 розрахункової базисної вартості об'єкта, на підставі додатку  6  у

 таких розмірах:

     а) без перероблення надземної частини будинку - до 15%. В осо-

 бливих обгрунтованих  випадках  (складні  гідрогеологічні  умови,

 рельєфність території тощо) - від 15 до 25%;

     б) при  переробленні  надземної  частини  будинку  із  зміною

 фасадів і планування, включаючи зміну довжини, секційності, а  та-

 кож конструкцій та інженерного устаткування, але  при  збереженні

 основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень  -  до

 50%.

     4.14. Рекомендаційний розподіл кошторисної вартості проектних

 робіт, у т.ч.  базисної,  за  стадіями  проектування  виконується

 згідно з таблицею:

 

-------------------------------------------------------------------

                       | Питома вага кошторисної вартостi         |

Стадiї проектування    | проектних робiт, що здiйснюються по      |

                       |окремих стадiях проектування, у загальнiй |

                       | вiдповiднiй вартостi в залежностi вiд    |

                       |   кiлькостi стадiй (у вiдсотках)         |

------------------------------------------------------------------|

                       | при 3 стадiях |     при 2 стадiях        |

                       | проектування  |     проектування         |

                       |               |--------------------------|

                       |               | ТЕО(ТЕР, ЕП)  | проект   |

                       |               |   та РД       | та РД    |

                       |------------------------------------------|

1. ТЕО, ТЕР, ЕП        |     10-15     |     25        |   0      |

проект                 |     15-25     |      0        |  40      |

робоча документацiя(РД)|     75-60     |     75*       |  60      |

Всього                 |      100      |    100        | 100      |

------------------------------------------------------------------|

                       | при 2 стадіях |     в 1 стадію           |

                       | проектування  |    проектування          |

                       |------------------------------------------|

2. ТЕО, ТЕР, ЕП        |     10-15     |            -             |

робочий проект         |     90-85     |           100            |

Всього                 |       100     |           100            |

-------------------------------------------------------------------

 

                                 - 9 -

 

     Кількість  стадій  розробки  проектно-кошторисної документації

 встановлюється за спільною згодою між замовником, виконавцем про-

 екту  та  головним  архітектором  території  в   залежності   від

 складності і крупності об'єктів будівництва.

 

     5.  Договірні  ціни  на  проектно-вишукувальні  роботи

 

     5.1. Договірні ціни призначені  для  визначення  всіх  витрат

 проектної організації на виконання проектно-вишукувальних  робіт,

 планування замовником відповідних поточних витрат,  а  також  для

 розрахунків між проектною організацією і замовником  за  виконані

 роботи.

     5.2.  Договірні  ціни  визначаються  замовником  і  проектною

 організацією при укладанні контрактів  (договорів)  на  виконання

 проектно-вишукувальних робіт.

     Можливість та умови коригування вартості проектно-вишукуваль-

 них робіт обумовлюються в контракті  (договорі).  Це  коригування

 оформлюється додатковою угодою до контракту (договору) між замов-

 ником та виконавцем проектно-вишукувальних робіт у  встановленому

 порядку.

     5.3. Контракти (договори) на проектно-вишукувальні роботи ук-

 ладаються в установленому порядку і можуть формуватися:

     - на весь період проектування будови -  генеральний  контракт;

     - постадійно,тобто перед стадіями  "ЕП", "ТЕО (ТЕР)",

       "Проект", "Робочий проект", "Робоча документація".

     5.4.  Основою  для  складання  договірних  цін  в   контракті

 (договорі) є кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних  робіт,

 визначена у відповідності з розділами 3, 4 цього Порядку.

     5.5. До складу договірної  ціни  включаються:

     а)  кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних  робіт,   що

 підлягають виконанню генеральним проектувальником  за  контрактом

 (договором), яка обчислена згідно з розділами 3 і 4 цього  Поряд-

 кута діючими на момент укладання контракту  (договору)  черговими

 рішеннями Держкоммістобудування України про впровадження обов'яз-

 кових нормативних індексів змінення вартості проектно-вишукуваль-

 них робіт та нормативів визначення вартості проектних  робіт,  що

 враховують зміни рівня складових вартості  проектно-вишукувальних

 робіт;

     б) спричинені формуванням ринкових відносин доплати  (знижки)

 до   вартості   проектно-вишукувальних   робіт,   визначеної    у

 відповідності з пунктом  5.5а  і  пов'язані  з:

     - використанням матеріалів для  виробництва,  що  куплені  за

       цінами,   які   відрізняються   від   тих,   що   враховані

       в кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт, а

       також зміною транспортних складових - в узгоджених між замов-

       ником і проектною організацією розмірах - можлива доплата

       або  знижка;

     - збільшенням   заробітної   плати   працівників   проектної

       організації  -  в  узгоджених   між   замовником   і   про-

       ектною організацією розмірах, На  це  збільшення  заробітної

       плати  додатково  нараховуються  кошти  зборів  (обов'яз-

       кових  платежів),  що  встановлені  чинним  законодавством;

     - різницею в розмірі амортизаційних відрахувань, для  вишуку-

       вальних організацій вартості паливно-мастильних матеріалів,

       запасних частин і змінного оснащення машин, які купуються

       за  цінами,  що  відрізняються  від  тих,   які   враховані

       в кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт - в узго-

       джених між замовником і проектною організацією розмірах -

       можлива доплата або знижка;

 

                                 - 10 -

 

     - збільшенням (зменшенням) витрат  на  утримування  будинків,

       приміщень, позавідомчу  охорону,  послуги  зв'язку,  а

       також коштів, що  витрачаються  на  відрядження  і  утри-

       мання експедицій (де ці витрати мають місце),  понад  ті,

       що враховані в кошторисній вартості проектно-вишукувальних

       робіт - в узгоджених між замовником і  проектною  органі-

       зацією розмірах.

     5.6. Зазначені в пункті 5.5 додаткові  доплати  (знижки),  що

 підлягають   включенню   в   договірну   ціну,    обгрунтовуються

 відповідними розрахунками, виконаними  проектною  організацією  в

 установленому порядку, і документами,  що  підтверджують  вихідні

 дані, на підставі яких зроблені розрахунки.

     5.7. У випадку, коли у відповідності з діючим порядком струк-

 тура окремих об'єктів, видів робіт уточнюється в процесі проекту-

 вання, вартість робіт, що доручаються проектній організації, ви-

 значається  додатковою  угодою  до  контракту  (договору).

     5.8. Договірна ціна в процесі і  по  закінченні  проектування

 може уточнюватися за фактичними витратами, якщо це обумовлено ко-

 нтрактом (договором), шляхом складання відповідних розрахунків і

 оформлення додаткової угоди між замовником та виконавцем  проек-

 тно-вишукувальних робіт.

     5.9. У випадках, зазначених у пунктах  5.7  і  5.8,  вартість

 проектно-вишукувальних робіт за контрактом (договором) і  додатко-

 вою угодою визначається як сума договірної ціни і додаткових фак-

 тичних витрат (знижок).

     5.10. Різниця між договірною ціною  на  проектно-вишукувальні

 роботи та базисною їк вартістю, яка зазначається в главі 12  зве-

 деного  кошторисного  розрахунку,  відображається   у   відомості

 "Вартість будівництва" (додаток 4 до ДБН ІY-16-96, частина ІІ)  в

 розділі ІІ "Додаткові витрати замовника, що викликані формуванням

 ринкових відносин", в графах 7 і 10.

     5.11. Відповідальність за обгрунтованість і правильність виз-

 начення   договірних   цін   і   фактичних   витрат   на   проек-

 тно-вишукувальні роботи покладається  на  керівників  організації

 замовника і проектної організації.

 

     6. Розрахунки між замовниками і проектними  організаціями

             за виконані проектно-вишукувальні роботи

 

     6.1. Розрахунки між замовниками  і  проектними  організаціями

 здійснюються на підставі договірних цін з уточненням їх за умова-

 ми контракту (договору) та діючими нормативами на виконання прое-

 ктно-вишукувальних робіт.

     6.2. Розрахунки між замовниками  і  проектними  організаціями

 рекомендується здійснювати згідно  з  календарним  планом  робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 - 11 -

 

                                                 Додаток 1

                                                 Форма 1-П

 

 

                       Зведений кошторис  N

                                            -------

                 на проектні і вишукувальні роботи

 

 

------------------------------------------------------------------

                    (найменування будівництва)

 

------------------------------------------------------------------

 (найменування проектної організації-генерального проектувальника)

 

------------------------------------------------------------------

               (найменування організації-замовника)

 

-------------------------------------------------------------------

N   |Стадії      | Характеристика |Посилання  |Повна вартість     |

п/п |проектування| об'єкту,що     |на N кошто-|робіт (тис.грн.)   |

    |і перелiк   | проектується   |рисів за   |-------------------|

    |виконуваних |                |формами    |вишу-|про-|Всього  |

    |робіт       |                |2-П, 3-П   |ку-  |ект-|        |

    |            |                |           |валь-|них |        |

    |            |                |           |них  |    |        |

------------------------------------------------------------------|

 1  |     2      |       3        |     4     |  5  | 6  |   7    |

------------------------------------------------------------------|

    |            |                |           |     |    |        |

------------------------------------------------------------------|

    |            |                |           |     |    |        |

------------------------------------------------------------------|

    |            |                |           |     |    |        |

------------------------------------------------------------------|

    |            |                |           |     |    |        |

-------------------------------------------------------------------

 

Всього за зведеним кошторисом

                              -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

                          (сума прописом)

 

 

 

Керiвник проектної

органiзацiї

                          --------------       ------------------

                              пiдпис                прізвище

 

Головний iнженер проекта

                          --------------       -------------------

                              пiдпис                прізвище

 

 

             М.П.

 

"     "              19   р.

  ----  ------------   ---

 

                                 - 12 -

                                                      Додаток 2

                                                      Форма 2-П

 

Додаток до

           -------------------------------------------------------

               (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)

                            N       від "    "            19  р.

---------------------------   -----    ----    ----------