Об утверждении плана мероприятий по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобільних групп населения на 2009-2015 годы "Безбар"єрна Україна"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 29 липня 2009 р. N 784 Київ Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" З метою подальшої реалізації державної політики із створеннябезперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженимифізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і навиконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів( 995_g71 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити план заходів щодо створення безперешкодногожиттєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостямита інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки"Безбар'єрна Україна" (далі - план заходів), що додається. 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській таСевастопольській міським державним адміністраціям: 1) забезпечити виконання плану заходів у межах асигнувань,передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, таза рахунок інших джерел; 2) подавати щороку до 30 грудня Міністерству регіональногорозвитку та будівництва, Міністерству з питаньжитлово-комунального господарства, Міністерству транспорту тазв'язку інформацію про хід виконання плану заходів за відповідниминапрямами для її узагальнення та подання до 25 січня наступногороку Кабінетові Міністрів України та Міністерству праці; 3) у двомісячний строк: розробити і затвердити регіональні (місцеві) та галузевіплани заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовищадля осіб з обмеженими фізичними можливостями та іншихмаломобільних груп населення на 2009-2015 роки; привести власні нормативно-правові акти у відповідність ізцією постановою. 3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р.N 863 ( 863-2003-п ) "Про затвердження Програми забезпеченнябезперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостямидо об'єктів житлового та громадського призначення" (Офіційнийвісник України, 2003 р., N 23, ст. 1071); розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада2005 р. N 444 ( 444-2005-р ) "Про затвердження плану додатковихзаходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб зобмеженими фізичними можливостями". Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 784 ПЛАН заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" 1. Скласти перелік нормативно-правових актів, що підлягаютьприйняттю для реалізації положень Конвенції ООН про праваінвалідів ( 995_g71 ) у частині пристосування інформаційної,транспортної і соціальної інфраструктур, вулично-дорожньої мережідо потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та іншихмаломобільних груп населення або перегляду з метою внесення до нихвідповідних змін. Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, МОН, МОЗ, МВС, Мін'юст, Мінпраці, Держспоживстандарт за участю Національної асамблеї інвалідів. 2009 рік. 2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проектинормативно-правових актів щодо: внесення змін до Положення про Державну житлово-комунальнуінспекцію ( 798-2008-п ) у частині визначення повноваженьІнспекції щодо здійснення контролю за дообладнанням існуючихбудівель житлово-комунального призначення та елементів упорядженнятериторій для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичнимиможливостями та маломобільних груп населення. Мінжитлокомунгосп. 2009 рік; внесення змін до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) участині задоволення потреб інвалідів відповідно до міжнароднихстандартів. МВС. 2009 рік; поетапного переходу на обслуговування населення транспортнимизасобами, пристосованими для перевезення осіб з обмеженимифізичними можливостями. Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Держспоживстандарт. 2009 рік. 3. Підготувати і подати Кабінетові Міністрів Українипропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з метоюпосилення відповідальності за порушення державних будівельнихнорм. Мінрегіонбуд. 2009 рік. 4. Забезпечити координацію робіт з розроблення національнихстандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з обмеженимифізичними можливостями та інших маломобільних груп населення,складення переліку таких стандартів та їх оприлюднення. Держспоживстандарт разом з іншими центральними органами виконавчої влади. Постійно. 5. Включити у навчальні програми загальноосвітніх,професійно-технічних, вищих навчальних закладів теми з питаньзадоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями таінших маломобільних груп населення, створення належних умов дляжиттєдіяльності таких осіб. МОН, Академія педагогічних наук за участю громадських організацій інвалідів. 2010-2011 роки. 6. Запровадити на архітектурних та будівельних факультетахвищих навчальних закладів, закладів післядипломної освітинавчальні курси з питань: формування безперешкодного середовища для життєдіяльностіосіб з обмеженими фізичними можливостями; універсального проектування та дизайну. МОН, Академія педагогічних наук, Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп. 2009-2011 роки. 7. Розробити нові та удосконалити наявні державні будівельнінорми щодо проектування житлових будинків, громадських будівель таспоруд, елементів упорядження території забудови тавулично-дорожньої мережі населених пунктів згідно з міжнароднимивимогами щодо безперешкодного доступу до таких об'єктів осіб зобмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних групнаселення, здійснювати контроль за їх дотриманням. Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінжитлокомунгосп за участю Національної асамблеї інвалідів та інших громадських організацій інвалідів. Постійно. 8. Ураховувати вимоги щодо безперешкодного доступу дооб'єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб зобмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних групнаселення: під час розроблення містобудівної документації або внесеннядо неї змін. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування. Постійно; під час розроблення та реалізації нових проектів будівництвагромадських об'єктів та споруд, реконструкції об'єктів існуючоїзабудови, що будуть задіяні під час проведення фінальної частиничемпіонату Європи 2012 року з футболу. Залучати "комітетидоступності" до реалізації таких проектів. Мінсім'ямолодьспорт, Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінжитлокомунгосп, МОЗ, МКТ, Держмитслужба, Київська міськдержадміністрація за участю Донецької, Харківської, Львівської міських рад. 2009-2010 роки. 9. Вжити заходів для обладнання у кожному населеному пунктііснуючих об'єктів житлово-комунального та громадськогопризначення, транспортної інфраструктури, вулично-дорожньої мережіта елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані дляосіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними ідопоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а такожпішохідних переходів пониженими бордюрами, спеціальними звуковимисвітлофорами та напрямними огородженнями. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінжитлокомунгосп, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінрегіонбуд за участю органів місцевого самоврядування. 2009-2011 роки. 10. Здійснювати контроль за проведенням посадки та висадкипасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метоюзабезпечення доступу до транспортних засобів інвалідів, якіпересуваються на візках, та осіб з вадами зору. МВС, Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування. Постійно. 11. Забезпечити виробництво вітчизняними підприємствамитранспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб зобмеженими фізичними можливостями, спеціальних і допоміжнихзасобів для перевезення та переміщення таких осіб, виготовленняпіктограм, інформаційних щитів, електронних табло тощо. Мінпромполітики за участю підприємств УТОГ, УТОС та інших громадських організацій інвалідів. Постійно. 12. Сприяти оновленню парку транспортних засобів,пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичнимиможливостями та інших маломобільних груп населення, використаннюспеціальних і допоміжних засобів вітчизняного виробництва дляперевезення та переміщення таких осіб. Мінтрансзв'язку, Мінжитлокомунгосп, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно. 13. Забезпечити розміщення піктограм, інформаційних щитів,електронних табло тощо у транспортних засобах. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. Постійно. 14. Облаштувати спеціальні місця для паркування транспортнихзасобів, що використовуються для перевезення інвалідів, настоянках, в зонах паркування на вулицях та запровадити персональнікартки дозволу на паркування таких засобів. Мінжитлокомунгосп, Мінпраці, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Національної асамблеї інвалідів та інших громадських організацій інвалідів. Постійно. 15. Організувати висвітлення в державних засобах масовоїінформації заходів щодо створення безперешкодного життєвогосередовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та іншихмаломобільних груп населення. Держкомтелерадіо, Національна телекомпанія, Національна радіокомпанія, Державна телерадіокомпанія "Крим", обласні та регіональні телерадіокомпанії. Постійно. 16. Провести у рамках відзначення Міжнародного дня інвалідівзасідання (зустрічі) за круглим столом з питань виконання органамивиконавчої влади цього плану заходів. Мінрегіонбуд, Мінтрансзв'язку, Укравтодор, Мінжитлокомунгосп, Мінпраці, МВС, Держкомтелерадіо за участю Національної асамблеї інвалідів та інших громадських організацій інвалідів. Постійно.