КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 травня 2004 р. N 684

Київ

Про затвердження Програми розвитку виробництва

ніздрюватобетонних виробів та їх використання

у будівництві на 2005-2011 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму розвитку виробництва

ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві

на 2005-2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Державному комітетові з будівництва та архітектури,

Міністерству промислової політики починаючи з 2005 року провадити

видатки на здійснення передбачених Програмою заходів у межах

коштів, що виділятимуться їм з державного бюджету на ці цілі.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 травня 2004 р. N 684

ПРОГРАМА

розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів

та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки

1. Загальна частина

Найбільш перспективним теплозберігаючим матеріалом є

ніздрюватий бетон. Завдяки широкому діапазону технічних показників

та теплоізоляційним властивостям ніздрюватий бетон може бути

використаний у будівництві як конструкційно-теплоізоляційний або

теплоізоляційний матеріал.

Незважаючи на це, частка виробів з ніздрюватого бетону в

загальному обсязі стінових матеріалів досягає лише 6-8 відсотків,

тоді як в інших країнах цей показник перевищує 30 відсотків.

У 2003 році в Україні вироблено близько 0,35 млн. куб. метрів

виробів з ніздрюватого бетону, а потреба в них за досягнутих

обсягів будівництва житла (майже 6-7 млн. кв. метрів) становить

2,5 - 3 млн. куб. метрів. З урахуванням прогнозних обсягів

розвитку житлового будівництва річна потреба у виробництві

ніздрюватого бетону вже у 2005 році зросте до 5-6 млн. куб. метрів

на рік, тобто в 15 разів порівняно з обсягами його виробництва

у 2003 році.

Технологічне обладнання на вітчизняних підприємствах не дає

змоги виготовляти вироби з високою точністю геометричних розмірів,

використання яких забезпечує підвищення термічного опору захисних

конструкцій. Не організовано випуск вітчизняного технологічного

обладнання для виготовлення виробів з ніздрюватого бетону.

2. Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає в забезпеченні зниження вартості

об'єктів будівництва, збереження енергоресурсів за рахунок

використання для спорудження будівель теплозберігаючих матеріалів

з ніздрюватого бетону.

Основними завданнями Програми є:

розроблення конструктивно-технічних рішень, нормативної

документації для здійснення будівництва та реконструкції будинків,

реалізації експериментальних проектів будинків з використанням

виробів з ніздрюватого бетону;

розроблення, виготовлення та впровадження технологічного

обладнання для розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів,

налагодження з цією метою виробництва технологічного обладнання на

вітчизняних машинобудівних підприємствах;

розроблення технологій виробництва сировинних матеріалів для

ніздрюватого бетону та виробів з нього;

реконструкція заводів з виготовлення виробів з ніздрюватого

бетону;

організація на домобудівних комбінатах виготовлення виробів з

ніздрюватого бетону неавтоклавного тверднення;

організація виготовлення на заводах, що випускають силікатну

цеглу, виробів з ніздрюватого бетону;

розширення номенклатури виробів з ніздрюватого бетону.

3. Організаційне та фінансове забезпечення

виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється

Держбудом.

Для виконання Програми необхідно 17,6 млн. гривень.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється за

рахунок державного бюджету (1,8 млн. гривень), а також із

залученням інших джерел.

4. Заходи щодо виконання Програми

------------------------------------------------------------------

Найменування | Відпо- |Строк |Орієнтовний обсяг фінансування,

заходу |відальні|вико- | тис. гривень

|за вико-|нання,|---------------------------------

| нання | роки | державний бюджет | інші

| | |-------------------------|джерела

| | |разом| за роками |

| | | |-------------------|

| | | |2005|2006|2007|2008|

------------------------------------------------------------------

1. Розроблення Держбуд 2005- 100 40 40 20

номенклатури 2007

виробів з

ніздрюватого

бетону і

технічних

рішень вузлів

та деталей

будинків різних

конструктивних

систем

2. Випробову- -"- -"- 120 20 20 80

вання виробів з

ніздрюватого

бетону, оцінка

їх фізико-

механічних і

теплотехнічних

властивостей

3. Розроблення -"- -"- 300 100 100 100

експерименталь-

них проектів

будинків різних

конструктивних

систем

4. Дослідження Держбуд 2006- 100 30 20 50

стану 2008

використання

виробів з

ніздрюватого

бетону у

будинках,

споруджених за

експерименталь-

ними проектами

різних

конструктивних

систем

5. Розроблення -"- 2005- 140 60 40 40 100

нормативної 2007

документації для

будівництва та

реконструкції

будинків з

використанням

виробів з

ніздрюватого

бетону

6. Розроблення

документації на

технологічне

обладнання з

випуску виробів

з ніздрюватого

бетону:

автоклавного Мін- -"- 900 350 550 2100

тверднення для промпо-

модернізації літики,

діючих Держбуд

підприємств

автоклавного -"- 600

тверднення для

заводів з

випуску

силікатної

цегли

неавтоклавного -"- 140 60 80

тверднення

7. Розроблення -"- -"- 200

технологій

виробництва

сировинних

матеріалів для

ніздрюватого

бетону з

високими

технологічними

характеристиками

8. Розроблення Держбуд 2005- 400

технології 2007

виготовлення

виробів з

ніздрюватого

бетону

(теплоізоляцій-

ного з густиною

до 300 кг/куб.

метр,

конструктивно-

теплоізоляцій-

ного з густиною

до 500 кг/куб.

метр)

9. Виготовлення

технологічного

обладнання з

випуску виробів

з ніздрюватого

бетону:

автоклавного Мін- 2006- 10000

тверднення для промпо- 2011

модернізації літики,

діючих Держбуд

підприємств

автоклавного -"- 2008 1900

тверднення для

заводів з

випуску

силікатної

цегли

неавтоклавного Держбуд 2006- 500

тверднення 2007

Усього 1800 220 640 890 50 15800

5. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме розв'язанню науково-технічних

проблем виробництва та використання ніздрюватого бетону у

будівництві, зокрема:

використанню ніздрюватих бетонів у спорудженні малоповерхових

будівель на рівні 60-80 відсотків, багатоповерхових -

30-50 відсотків;

зниженню на 15-20 відсотків вартості будівельно-монтажних

робіт;

скороченню на 20-25 відсотків трудомісткості

будівельно-монтажних робіт;

економії енергоресурсів під час експлуатації будівель і

споруд (20-25 відсотків).