ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. СМБД. Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территории


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

НАСТАНОВА

ЩОДО СКЛАДУ, ЗМІСТУ,

ПОРЯДКУ РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Управління планування забудови територій Мінрегіонбуду України

Центр містобудування та архітектури (Т. Нечаева, канд. архіт.)

За участю:

ДП "Інститут Київгенплан" ВАТ "Київпроект"

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування

міст "Діпромісто"

Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського

будівництва "УкрНДІПроцивільсільбуд"

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.01.2009 № 3, чинний з 2009-07-01

3НА ЗАМІНУ розділу 6. "Проект детальной планировки" Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов ВСН 38-82 та розділу "Проект детального планування сільського поселення або його частини" ДБН Б.2.4-2.

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування1

2 Терміни та визначення понять1

3 Загальні положення2

4 Графічні матеріали детального плану2

5 Текстові матеріали детального плану5

6 Порядок розроблення детального плану, проекту внесення змін до нього6

7 Порядок погодження і затвердження детального плану, проекту внесення змін до нього7

Додаток А

Загальні вимоги до змісту завдання на розроблення детального плану, проекту внесення змін до нього9

Додаток Б

Склад і зміст вихідних даних, які надає замовник для розроблення детального плану, проекту внесення змін до нього10

Додаток В

Основні техніко-економічні показники детального плану11

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення,

погодження та затвердження детального плану території

Система градостроительной документации

Руководство о составе, содержании, порядке разработки,

согласования и утверждения детального плана территории

System of town-planning documentation

Guidance regarding composition, contents, procedure for development,

concordance and approval of detailed plan of territory

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова містить вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території.

1.2 Положення цієї настанови застосовуються органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні, погодженні та затвердженні детальних планів територій.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій настанові вживаються терміни, встановлені законами України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", Земельним кодексом України.

Нижче наведено терміни, додатково використані у цій настанові, та визначення понять.

2.1 вид забудови

Визначення забудови за призначенням (житлова, промислова, курортно-оздоровча, дачна тощо), особливостями розташування (блокована, садибна тощо) та поверховістю (багатоповерхова, малоповерхова або з зазначенням конкретної поверховості). При цьому на кресленні вид забудови території може позначатися без відображення власне об'єктів забудови

2.2 деталізація (креслень містобудівної документації)

Виявлення та відображення на кресленнях елементів планування території, об'єктів, які на ній фактично існують або розташування яких є необхідним, але які не були відображені на кресленнях дрібнішого масштабу, деталізація яких здійснюється

2.3 забудова території

Розміщення будинків і споруд із відображенням їх на кресленні з зазначенням основних характеристик (як правило, призначення та поверховості), а також меж земельних ділянок, на яких вони розташовані

2.4 комплексність забудови (вільної території)

Спосіб (організація) забудови території об'єктами, що відповідають її функціональному використанню, за якого забезпечується необхідний обсяг і послідовність заходів з інженерної підготовки, створення інженерно-транспортної інфраструктури, комплексного благоустрою та розвитку зелених зон, розміщення об'єктів торгівлі і обслуговування відповідно до встановлених норм

2.5 планувальна структура території

Визначене на плані (кресленні) розташування червоних ліній та інших меж, елементів території (громадських центрів, мікрорайонів, кварталів, земельних ділянок тощо) з різним функціональним використанням

2.6 функціональне використання, функціональне призначення території

Використання території, визначене містобудівною документацією, місцевими правилами забудови за домінуючою (переважною) функцією (житлова, промислова тощо), при цьому допускається наявність на території інших функцій, які не суперечать домінуючій

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Детальний план території (далі - детальний план) є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні.

Детальний план розробляється:

- для всієї території населеного пункту або її частини - на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту, схеми планування території на місцевому рівні;

- для території за межами населеного пункту з певним функціональним використанням (курортно-оздоровче, рекреаційне тощо) або кількох таких територій - на основі затвердженої схеми планування території на місцевому рівні.

Примітка. Для малих міст, селищ та сільських поселень детальний план може розроблятися щодо всієї території населеного пункту.

3.2 Детальний план розробляється з метою:

- деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території на місцевому рівні;

- формування принципів архітектурної композиції забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання;

- обґрунтування потреб утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, зміни цільового призначення існуючих земельних ділянок, їх перепланування, а також зміни функціонального використання споруд на територіях реконструкції забудови;

- забезпечення комплексності забудови;

- визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;

- сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;

- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

  • інженерної підготовки території;
  • створення інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення територій;
  • розміщення об'єктів забудови всіх видів;
  • організації транспортного і пішохідного руху;
  • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;
  • комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон;
  • використання підземного простору тощо.

3.3 Затверджений детальний план є основою визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій (мікрорайонів, кварталів, земельних ділянок);

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж та споруд інженерно-транспортної інфраструктури;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- розроблення землевпорядної документації.

3.4 Пропозиції детального плану формуються, виходячи з терміну їх реалізації протягом 10-15 років (розрахунковий термін детального плану). Залежно від темпів реалізації зазначених пропозицій та шляхом внесення змін до детального плану розрахунковий термін може бути подовжений.

3.5 У детальному плані з метою врахування інвестиційних намірів виокремлюється перша черга будівництва, тривалість якої встановлюється у завданні на розроблення документації (орієнтовно 3-5 років).

3.6 У разі затвердження нового генерального плану населеного пункту або схеми планування території, їх коригування зі змінами при цьому планування території, охопленої чинним детальним планом, обов'язковим є внесення відповідних змін до детального плану цієї території.

3.7 Внесення змін до детального плану здійснюється шляхом розроблення проекту внесення змін до нього, його погодження і затвердження. Зміни до детального плану після затвердження відповідного проекту внесення змін до нього є невід'ємною складовою частиною детального плану.

3.8 Детальний план, проект внесення змін до нього містить графічні і текстові матеріали, склад яких наведений у розділах 4, 5 цієї Настанови.

3.9 Детальне планування повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, державних норм.

4 ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Графічними матеріалами детального плану є:

4.1 Схема розташування території (у плані населеного пункту, району, частини району)

На схемі відображаються:

- планувальна структура поселення, району або її частина;

- межі території, щодо якої здійснюється детальне планування, та її планувальна структура;

- функціональне використання суміжних територій, види їх забудови, розміщення основних існуючих та проектних громадських центрів (центрів обслуговування), станцій і зупинок швидкісного і зовнішнього транспорту, інших об'єктів, які впливають на детальне планування території.

4.2 План існуючого стану території

На плані відображаються:

- існуюча планувальна структура території;

- існуюча забудова та споруди всіх видів із зазначенням їх поверховості, в тому числі - установи, заклади і підприємства обслуговування, автомобільні стоянки, гаражі, автозаправні станції, пішохідні переходи в різних рівнях, транспортні споруди (шляхопроводи, мости, тунелі тощо);

- земельні ділянки, на яких ця забудова розташована, а також усі інші існуючі земельні ділянки, в тому числі відведені для будівництва нових об'єктів із визначенням їх функціонального використання;

- зелені зони, водні об'єкти;

- споруди інженерного обладнання та інженерні споруди;

- пам'ятки історії та культури.

4.3 Детальний план території- основне креслення

Основне креслення є головним документом детального плану, керуючись яким орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об'єктів містобудування, реконструкції забудови та інші рішення відповідно до повноважень цього органу.

Основне креслення відображає:

- елементи планувальної структури та забудови території, окреслені у 4.2, які пропонується залишити без змін протягом розрахункового періоду;

- запропоноване функціональне використання території та розміщення видів забудови (у т.ч. шляхом реконструкції) на розрахунковий період;

- червоні лінії з позначенням назв вулиць, майданів тощо;

- громадські і торговельні центри, інші об'єкти масового користування, які впливають на планувальну структуру території (заклади освіти, основні підприємства торгівлі та обслуговування, зупинки зовнішнього та швидкісного транспорту, пересадочні вузли тощо);

- існуючі та запропоновані транспортні й інженерні споруди (шляхопроводи, мости, дамби, тунелі тощо), транспортні вузли і розв'язки, пішохідні переходи у різних рівнях;

- зелені зони загального користування та спеціального призначення, водні об'єкти;

- основні існуючі та запропоновані елементи благоустрою та озеленення на територіях кварталів, мікрорайонів, проїзди, автостоянки (паркінги);

- межі існуючих земельних ділянок;

- території (площадки), запропоновані для розміщення будівництва на першу чергу з визначенням можливого поділу на земельні ділянки;

- передбачене генеральним планом, схемою планування території на перспективу (за межами розрахункового терміну) розміщення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (мостових переходів, аеропортів, транспортних магістралей тощо).

На основному кресленні відображаються пропозиції щодо розміщення об'єктів нової та реконструкції існуючої забудови. Взаємне розташування та форма планів будівель можуть бути уточнені при розробленні проектів забудови, проектної документації щодо цих об'єктів без внесення змін до детального плану.

На полях основного креслення виокремлюється місце для розміщення відомостей про затвердження детального плану (підписів уповноважених посадових осіб та печаток).

Примітка. При використанні основного креслення як демонстраційного матеріалу розробником вживаються заходи щодо вилучення з нього інформації з обмеженим доступом.

4.4 Схема планувальних обмежень

Щодо території, яка планується, або щодо частини (частин) цієї території на схемі відображаються існуючі та прогнозовані на розрахунковий період: