1.13. На кожній шахті, згідно з наказом керівника підприємства, повинні бути обладнані спеціальні приміщення для централізованого зберігання електрозварювальних апаратів і апаратів вогневого різання (за винятком апаратів, встановлених на поверхні в спеціально пристосованих для вогневих робіт приміщеннях, обладнаних відповідно до пунктів 6.7.50, 6.7.51 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ДНАОП 0.00–1.21–98)), а також призначатися особи, відповідальні за ремонт, випробування, зберігання й видачу зварювальних апаратів, гасорізів і транспортних балонів із киснем.

Видача апаратів повинна проводитися тільки особам, які отримали письмовий наряд на провадження вогневих робіт, під розписку в Книзі обліку, видачі, прийому і збереження зварювальних апаратів (гасорізів) (додаток 4).

Після закінчення робіт апарати та транспортні балони з киснем повинні бути повернені на місця їх зберігання.

Відповідальність за організацію збереження й видачу електрозварювальних апаратів, гасорізів та транспортних балонів із киснем покладається на головного механіка шахти.

Інвентаризація електрозварювальних апаратів і гасорізів проводиться не менше одного разу на рік і оформляється актом.

2. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних за газом або пилом

2.1. Вогневі роботи в шахтах, небезпечних за газом або пилом, дозволяється проводити в стволах, закріплених негорючим кріпленням, приствольних дворах, приствольних камерах, головних квершлагах, а також у відкотних виробках, де Правилами безпеки дозволяється застосування контактних електровозів, якщо цими виробками проходить свіжий струмінь повітря.

До початку вогневих робіт у зазначених вище виробках повинні бути прийняті заходи щодо видалення вугільного пилу з попереднім його зволоженням на протязі не менше як з обох боків від місця робіт.

За наявності у виробці трубопроводів дегазаційних систем необхідно пересвідчитися у їх справності в місці провадження вогневих робіт.

У місці ведення вогневих робіт слід робити безперервний контроль вмісту метану переносним автоматичним приладом. У разі перевищення концентрації метану 0,5% вогневі роботи повинні бути зупинені.

2.2. У стволах з вихідним струменем повітря для попередження аварій або ліквідації їх наслідків, ведення вогневих робіт проводиться за письмовим дозвілом директора шахти згідно з заходами (додаток 2). При цьому:

весь вугільний пил у стволі та в прилеглих виробках приствольного двору (на відстані від ствола) повинен бути змитий або зроблено осланцювання;

вміст метану в повітрі, що проходить по стволу (вимірюваний приладом безперервної дії на сполученні ствола з приствольними дворами і біля місця виконання вогневих робіт) не повинен перевищувати 0,5%;

керівництво вогневими роботами на місці повинен здійснювати головний механік шахти або посадова особа, яка його заміняє.

3. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних

за газодинамічними явищами

3.1. Проведення вогневих робіт у шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу, дозволяється тільки в провітрюваних свіжим струменем повітря стволах, закріплених негорючим кріпленням, та у приствольних дворах.

3.2. На час ведення вогневих робіт у шахтах забороняються будь-які роботи по вугіллю та викидонебезпечному пісковику (у тому числі буріння свердловин і проведення інших заходів щодо запобігання викидам на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу), вибухові роботи з підривання породи під час проведення виробок на цих пластах, а також роботи з розкриття пластів.

Дозвіл на поновлення цих робіт після закінчення різання або зварювання металу може бути даний тільки головним інженером шахти. Вогневі роботи можуть проводитися не раніше ніж через 4 години після струсних підривань.

3.3. У шахтах, де пласт, небезпечний за викидами вугілля й газу, розкривається вперше, до моменту підходу розкриваючої виробки на відстань (за нормаллю) до такого пласта, вогневі роботи проводяться при дотриманні вимог розділу 2 цієї Інструкції.

При подальшому просуванні розкриваючої виробки та при розкритті пласта, небезпечного за раптовими викидами вугілля й газу, крім того, необхідно дотримуватись додаткових заходів безпеки для шахт, небезпечних за викидами вугілля й газу.

3.4. Вогневі роботи у вертикальних стволах з вихідним струменем повітря повинні проводитися за порядком, викладеним в п. 2.2 даної Інструкції.

Керівництво проведенням вогневих робіт повинно здійснюватися головним інженером шахти.

4. Вимоги щодо проведення вогневих робіт у надшахтних будівлях

4.1. Під час проведення вогневих робіт у надшахтних будівлях необхідно дотримуватись вимог, загальних для всіх шахт, викладених у пунктах 1.1–1.8, 1.12, 1.13 цієї Інструкції. При цьому дозволяється застосовувати електрозварювання, гасорізи й автогенне зварювання (різання) з використанням ацетилену в балонах. Застосування агрегатів для отримання ацетилену забороняється. Місце ведення вогневих робіт повинно бути відгороджено негорючим матеріалом і зволожене водою до і після виконання робіт.

4.2. Вогневі роботи на копрах, підшківних майданчиках, а також біля устя ствола (в радіусі ) дозволяється проводити після виконання таких додаткових заходів:

а) перевірки справності споруджень для створення водяних завіс в усті ствола й системи пожежогасіння на копрі шляхом їх випробовування;

б) закриття пожежних ляд ствола й покриття їх шаром піску або інертного пилу товщиною не менше за ;

в) ретельного очищення й видалення мастила з вузлів, що зварюються, і прилеглих до них конструкцій, а також обгороджування їх негорючим матеріалом;

г) установлення біля місця ведення робіт не менше ніж 4 вогнегасників, 2 відер із піском, пожежного рукава зі стволом, підключеного до трубопроводу, наповненого водою під тиском (біля місця робіт) не менше за 0,4 МПа (4 кгс/см2) при витраті води через ствол не менше за 30 м3/год.

5. Вимоги до шахт, що будуються, ліквідуються та відокремлених

об’єктів шахт, що реконструюються

5.1. Ведення вогневих робіт передбачається у відповідності із затвердженим планом, в якому повинні бути зазначені місця, види й час ведення вогневих робіт. Вогневі роботи, які виконуються субпідрядними монтажними організаціями, повинні включатись в місячні плани. Ведення вогневих робіт, не зазначених у планах, забороняється. У випадку проведення аварійних робіт директором шахти дається разовий дозвіл головному інженеру шахтобудівельного управління, який повідомляє про це підрозділ ДАРС /ДВГРС/ і державного інспектора Держнаглядохоронпраці, закріпленого за шахтою.

При цьому повинні бути внесені необхідні корективи у провадження планових вогневих робіт.

5.2. Проведення вогневих робіт здійснюється за спеціальними заходами (додаток 2), що складаються для кожного об’єкта або окремої дільниці, затвердженими головним інженером ШСУ й узгодженими з командиром (помічником) ВГРЗ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці.

На шахтах, що реконструюються, з єдиною системою провітрювання заходи щодо забезпечення безпечного ведення вогневих робіт шахтобудівельними управліннями або іншими підрядними організаціями подає головний інженер ШБУ і затверджує директор шахти.

Головний механік ШБУ, головний інженер шахтобудівельмонтажного управління (ШБМУ) або їх заступники після затвердження заходів видають узгоджений з начальником дільниці ВТБ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці, закріпленим за підприємством, письмовий наряд на виконання робіт (додаток 3), в якому повинні бути зазначені місце, час, характер і обсяг різання або зварювання металу, прізвища і посади виконавців вогневих робіт.

Наряд видається під копірку в книзі бланків нарядів, що зберігається протягом року.

Головний механік шахтобудівельного управління несе відповідальність за організацію зберігання й видачі електрозварювальних апаратів, гасорізів та транспортних балонів з киснем. Порядок видачі апаратів визначений п. 1.13 цієї Інструкції.

5.3. Вогневі роботи проводяться під безпосереднім керівництвом головного механіка ШБУ (ШБМУ, ШПУ) або особи, що його заміщує, у присутності представника ДАРС /ДВГРС/ і гірничого майстра дільниці ВТБ, що має прилади для контролю вмісту в атмосфері СН4 і СО. Зазначені особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів із забезпечення безпеки ведення вогневих робіт, зробити про це відмітки в наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт.

Під час проведення вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо на місці їх виконання присутній керівник робіт, який після перевірки дотримання заходів безпеки дозволяє провадження робіт. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитись у приствольному дворі найближчого горизонту (за ходом вентиляційного струменя) і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Представники ДАРС /ДВГРС/ повинні знаходитися біля місця робіт і біля місця, куди можливо попадання (падіння) розплавленого або розжареного металу й електродів (предметів).

5.4. Вогневі роботи проводяться при дотриманні пунктів 1.3–4.2 даної Інструкції.

5.5. Під час проведення вогневих робіт субпідрядною монтажною організацією дозвіл на ведення цих робіт видається головним інженером ШБУ на підставі заходів, поданих головним інженером субпідрядної організації. Під час виконання вогневих робіт монтажною організацією допускається покладати безпосереднє керівництво роботою на посадову особу цієї організації, якому наказом цієї організації дозволено ведення вогневих робіт. Загальне керівництво й контроль за безпечним веденням робіт у цьому випадку покладається на головного інженера ШБУ або на посадову особу, що його заміняє.

5.6. На шахтах, що будуються й реконструюються, до організації провітрювання за рахунок загальношахтної депресії та обладнання другого запасного виходу під час проведення вогневих робіт обов’язкове виведення людей, за винятком осіб, що забезпечують безпеку (обслуговуючих ВМП, водовідлив і ін.), з виробок, де ведуться ці роботи, а також прилеглих до них виробок, шляхи виведення з яких лежать по виробках із вихідним струменем від місця вогневих робіт.

5.7. Ведення вогневих робіт на шахтах сторонніми організаціями проводиться відповідно до вимог цієї Інструкції.

Додаток 1

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці України)

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці по ___________ області

ДОЗВІЛ

№______

на право ведення вогневих робіт

Видано _____________________________________________________________________

(найменування підприємства)

На підставі___________________________________________________________

(перелік документів)

Умови дії дозволу: ____________________________________________________

Для власних потреб за умови дотримання вимог чинних нормативних актів про охорону праці

Відповідальність за безпечне ведення вогневих робіт покладається

на __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівництво вогневими роботами покладено

на __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Термін дії цього дозволу встановлено до «___» _________ 200__р.

Начальник теруправління________________

(прізвище, ініціали)

м.__________________

«___» _____________200__ р.

Додаток 2

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖУЮ

Командир __ взводу ШГСДиректор шахти

____________________________________

«___»_________200__р.«___»_________200__р.

УЗГОДЖЕНО

Державний інспектор

Держнаглядохоронпраці

____________________

«___»_________200__р.

ЗАХОДИ

із забезпечення безпечного ведення __________________________________

(електрозварювальних,

___________________________робіт у _____________________________

гасорізних)(місце ведення

_____________________________ шахти ________________________________

робіт)

Початок: «___»____________200__р.

Закінчення: «___»__________200__р.

Цей документ зберігається протягом року після припинення робіт на даному об’єкті.

1. Вогневі роботи ____________________________________________

(зварювання, різання, ремонт устаткування та ін.)

проводити за письмовим нарядом головного механіка (заступника)

шахти ___________________ від ___________________, узгодженим

з начальником дільниці ВТБ і державним інспектором Держнаглядохоронпраці ____________________________________________

2. Вид, характер, об’єм ______________________________________

(різання металу, ремонт устаткування,

_____________________________________________________________________

зварювання трубопроводу, кількість тощо)

3. Вогневі роботи здійснювати за допомогою ___________________

(указати вид

________________ у кількості ______________шт.

апаратів)

Продовження додатку 2

4. Заходи безпеки:

Перелік заходів

Відповідальний (посада,

прізвище, ініціали, підпис)

4.1. До початку вогневих робіт:

оглянути місце ведення вогневих робіт

і прилеглі виробки, куди можливе

падіння (попадання) розжареного або

розплавленого металу, електродів

__________________________________

(перелік виробок)

__________________________________;

прибрати всі займисті матеріали

(масло, деревину тощо) на відстань

не менше ніж на від місця робіт і місць,

куди можливе падіння розжареного або

розплавленого металу й електродів;

зволожити ґрунт, боки, покрівлю виробки

водою протягом не менше за в усі

боки від місця ведення робіт і місця,

куди можливе падіння розжареного або

розплавленого металу й електродів;

провести вимірювання концентрації метану

біля місця робіт. Ведення робіт

дозволити при концентрації метану менш 0,5%;